logologo_small

UčPS podala podnet na GP SR na posúdenie súladu novely zákona o športe s Ústavou SR

štvrtok, 26.03.2020|Posledná aktualizácia 26.3.2020 16:06
Autor: UčPS tím | ID článku: 32912

Prinášame Vám informáciu o tom, že dňa 20.03.2020 doručila UčPS na Generálnu prokuratúru SR podnet na podanie návrhu generálneho prokurátora SR podľa článku 125 ods. 1 písm. a) zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy SR na Ústavný súd SR na vyslovenie nesúladu ustanovení novely zákona o športe č. 6/2020 Z. z. s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Vážení priatelia a podporovatelia Učenej právnickej spoločnosti, vážená športová obec,

touto cestou Vám oznamujeme, že dňa 20.03.2020 doručila UčPS na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky podnet na podanie návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky podľa článku 125 ods. 1 písm. a) zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu ustanovení novely zákona o športe č. 6/2020 Z. z. s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Zákon o športe vo svojom pôvodnom znení na trend vývoja postavenia profesionálneho športovca zareagoval a nastavil status profesionálneho športovca do zamestnaneckej formy v prípade, ak vykonávaná športová činnosť spĺňa znaky závislej práce. Išlo o zásadnú legislatívnu zmenu, ktorou Slovensko opustilo posledné štáty Európskej únie, kde profesionálny šport nie je upravený ako pracovnoprávny vzťah (Česká republika, Malta).

Za najzásadnejší problém schváleného znenia novely zákona o športe č. 6/2020 Z. z. považuje UčPS jej možný nesúlad s právom Európskej únie, v zmysle ktorého majú mať profesionálni športovci postavenie pracovníka (zamestnanca) v pracovnoprávnom vzťahu s priznaním základných pracovných práv.

Z tohto pohľadu sa javí prijatá novela ako snaha o vrátenie profesionálneho športovca do statusu samostatne zárobkovo činnej osoby iba (alebo najmä) z dôvodu, aby sa kluby ako zamestnávatelia vyhli plateniu odvodov, ako spiatočnícka a svojim obsahom zmätočná.

V podnete adresovanom generálnemu prokurátorovi UčPS uviedla aj ďalšie nedostatky legislatívneho procesu a obsahu schválenej právnej úpravy, pričom niektoré z nich sa javia byť porušením čl. 36 ods. 1 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Nedostatky prijatej novely zákona o športe sa v plnej miere preukázali práve v súčasnosti, keď z dôvodu karanténnych opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 mnohí športovci zo dňa na deň ostali bez príjmu a s existenčnými problémami.

Veríme, že generálny prokurátor vyhovie podnetu UčPS a v rámci uplatnenia svojej pôsobnosti podá návrh na vyslovenie nesúladu schválenej novely s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

UčPS tím 


Text podnetu UčPS a jeho prílohu si môžete prečítať TU:
https://docs.google.com/document/d/1Itkcg0JaVYxrP4Sd93M_DRUrXRiN4EVIySdbRiwKaGI/edit?usp=sharing

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Analytický útvar Generálnej prokuratúry SR - ciele, východiská, cesty ... k riešeniam

30.8.2022

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022