logologo_small

VYBRANÉ VEDECKO-TEORETICKÉ PODUJATIA - JANUÁR - FEBRUÁR 2012

pondelok, 30.01.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:16
Autor: UčPS tím, Spracoval: UčPS tím | ID článku: 17377

Magister Officiorum - VYBRANÉ VEDECKO-TEORETICKÉ PODUJATIA - JANUÁR - FEBRUÁR 2012 - článok druhého vydania odborného časopisu Učenej právnickej spoločnosti

Téma::

Typ podujatia:

Dátum konania:

Čas začiatku:

Miesto konania:

Ďalšie informácie:

Aktuálne otázky trestného zákonodarstva - pocta prof. JUDr. Milanovi Čičovi, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademik SAV a EAVU, k 80. narodeninám

medzinárodná konferencia

19.01.2012

09:00

Bratislava, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20

www.paneurouni.com

Téma:

Typ podujatia:

Dátum konania:

Prihlášky:

Miesto konania:

Ďalšie informácie:

Právní ROZPRAVY 2012 - „Právo v praxi a teorii“

dištančná medzinárodná konferencia – elektronická konferencia

06.02.2012 – 10.02.2012

do 30.01.2012

www.pravnirozpravy.econference.cz

http://www.pravnirozpravy.econference.cz/_cs.html

Téma:

Typ podujatia:

Dátum konania:

Čas začiatku:

Miesto konania:

Vystúpi:

Ďalšie informácie:

Ochrana osobnosti ako občianskoprávny inštitút vo svetle judikatúry európskeho súdu pre ľudské práva

obhajoba dizertačnej práce

20.02.2012

09:00

Bratislava, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20

JUDr. Andrea Erdősová

www.paneurouni.com

Téma:

Typ podujatia:

Dátum konania:

Čas začiatku:

Miesto konania:

Vystúpi:

Ďalšie informácie:

Systém interpretace Evropské úmluvy o lidských právech: Pravidla výkladu prvního a druhého stupně v judikatuře Evropského soudu

obhajoba dizertačnej práce

20.02.2012

10:15

Bratislava, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20

Mgr. Jaroslav Větrovský

www.paneurouni.com

Téma::

Typ podujatia:

Dátum konania:

Čas začiatku:

Miesto konania:

Vystúpi:

Ďalšie informácie:

Európske právo v oblasti trhu s plynom

obhajoba dizertačnej práce

20.02.2012

11:30

Bratislava, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20

Mgr. Viktor Ewerling

www.paneurouni.com

Téma:

Typ podujatia:

Dátum konania:

Čas začiatku:

Miesto konania:

Vystúpi:

Ďalšie informácie:

Nové aspekty Lisabonskej reformnej zmluvy v legislatívnom procese

obhajoba dizertačnej práce

21.02.2012

09:00

Bratislava, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20

JUDr. Ján Grman

www.paneurouni.com

Téma:

Typ podujatia:

Dátum konania:

Čas začiatku:

Miesto konania:

Vystúpi:

Ďalšie informácie:

Aplikácia práva Európskej únie súdmi Slovenskej republiky

obhajoba dizertačnej práce

21.02.2012

10:15

Bratislava, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20

Mgr. Katarína Mikulová

www.paneurouni.com

UčPS tím, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

FAQ00442 - 2. Potrebovala by som Vašu radu. Podľa par. 20 ods. 1 písmeno b. by vo výkonnom orgáne zväzu nemal byť dodávateľ tovarov a služieb. V našom výkonnom v...

23.10.2019

FAQ00441 - 3. Chcela by som sa spýtať, či na základe §20, bod 1b: Národný športový zväz upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená ne...

23.10.2019

FAQ00439 - 5. Nie je stret záujmov, ak reprezentačný tréner je aj členom Výkonného výboru a v prípade ak áno, na koho sa je potrebné obrátiť?

23.10.2019

FAQ00443 - 1. Existuje konflikt záujmov pri súčasnom výkone funkcie člena Revíznej komisie SFZ a výkone funkcie delegáta konferencie SFZ tou istou osobou?

23.10.2019

FAQ00440 - 4. Môže byť člen výkonného výboru športového zväzu zastupujúci športovcov súčasne aj štátnym trénerom (reprezentačným)?

23.10.2019

FAQ00438 - 6. Je konfliktom záujmu, ak štatutár zväzu je zároveň štatutárom obchodnej spoločnosti, v ktorej má zväz 100% podiel a je zrejmé, že obchodná spoločno...

23.10.2019

FAQ00354 - 1. Mám nasledovnú otázku k povinnosti vyhotovovať výročnú správa podľa § 9, ods.4 Zákona o športe: § 9 (4) Športová organizácia, ktorá má právnu for...

23.10.2019

FAQ00352 - 3. Žiadosť o usmernenie - písomnú odpoveď ohľadom povinnosti auditu za rok 2015 v športovom zväze v zmysle zákona o športe: § 9 odst. 4. Rozumieme p...

23.10.2019

FAQ00351 - 4. Veta "Členské príspevky sú príjmom športovej organizácie oslobodeným od dane z príjmov." platí len za predpokladu, že na tieto členské príspevky my...

23.10.2019

FAQ00350 - 5. Čo musí študent pri uzatvorení zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu splniť? Musí sa registrovať na daňovom úrade? Je povinný platiť odvody do ...

23.10.2019

FAQ00349 - 6. Chcel by som sa spýtať, či mi neviete povedať, ako je to s účtovným rokom pre športové organizácie. Zákon o športe v paragrafe 9 ods. 3 hovorí: Špo...

23.10.2019

FAQ00344 - 11. Na základe akých ustanovení je považovaný nárok zahraničných hráčov na zdravotné poistenie za zákonný? Nakoľko klubom odmietajú poisťovne poistiť...

23.10.2019

FAQ00353 - 2. § 9 Hospodárenie športovej organizácieŠportová organizácia, ktorá má právnu formu občianskeho združenia a je prijímateľom verejných prostriedkov,[...

23.10.2019

FAQ00348 - 7. Aké odvodové a daňové povinnosti vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzatvorenom medzi s.r.o. a odborníkom v športe?

23.10.2019

FAQ00347 - 8. Od 1.1.2018 platí zmena v zákone o dani z príjmov, ktorou sa u príležitostného príjmu do 500.- € zmenilo oslobodenie od dani, ak je daňovník v nej...

23.10.2019

FAQ00346 - 9. Môžem časť nákladov za nákup auta dať do výdajov na 2 %? Môžem náklady na prácu Dobrovoľníkov (Dobrovoľnícke zmluvy) dať do výdajov na 2%?

23.10.2019

FAQ00345 - 10. Dobrovoľník neprekročil na našom projekte stanovený limit počtu hodín resp. výšku príjmu do 500 Eur. Sú príjmy z takýchto zmlúv o...

23.10.2019

FAQ00342 - 13. Ak mesto poskytlo dotáciu občianskemu združeniu, ktoré je platcom DPH na šport (napr. 10.000 EUR) a občianske združenie použije a vyúčtuje výdavky...

23.10.2019

FAQ00343 - 12. Aká vysoká je hranica príjmov fyzickej osoby (mimo príjmu zamestnanca podľa § 5 zákona o dani z príjmov), pri ktorej podľa zákona o dani z príjmov...

23.10.2019

FAQ00341 - 14. Je vhodné výslovne uviesť v stanovách medzi príjmami občianskeho združenia aj "príležitostné príjmy z reklamy" a prečo?

23.10.2019

FAQ00340 - 15. Ak mesto poskytlo dotáciu občianskemu združeniu na šport a združenie je platcom DPH. Napr. 10.000 EUR a občianske združenie použije a vyúčtuje výd...

23.10.2019

FAQ00339 - 16. Ako príklad uvádzam, že pri prerušení/zrušení živnosti živnostník dňom prerušenia/zrušenia živnosti prestáva platiť odvody do sociálnej a zdravot...

23.10.2019

FAQ00338 - 17. Športové aktivity sa úplne prirodzene dlhodobo uskutočňujú najmä mimo pracovných dní a nedajú sa vykonávať počas pracovnej doby v pracovný deň, pr...

23.10.2019

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 (od 1.10.2020)

19.11.2020

Oznámenie ku dvojkonferencii Šport a právo a Šport a médiá (2020) … alebo bez človečiny by to nebolo ono

23.10.2020

Vážne ústavné otázniky opatrenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva dňa 30.9.2020

15.11.2020

Informácia o vzniku Únie horských povolání ČR

10.9.2020

Novela Zákona o športe - výkrik parlamentu do tmy! (diskusná relácia)

7.9.2020

Profesionálny športovec a jeho postavenie na Slovensku (diskusná relácia)

4.5.2020

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19

4.5.2020