logologo_small

ZMLUVA o REFUNDÁCIÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU URČENÝCH NA TALENTOVANÚ MLÁDEŽ (Blažo)

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:04
Autor: JUDr. Peter Sepeši

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

ZMLUVA o REFUNDÁCIÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU URČENÝCH NA TALENTOVANÚ MLÁDEŽ (Blažo)

UčPS za prispenia poznatkov a úspešne zabehnutej a odskúšanej praxe Slovenskej plaveckej federácie prináša pre národné športové zväzy vzorovú Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR, ktorá pokrýva vzťah športových klubov ako členov národných športových zväzov a konkrétneho národného športového zväzu.

Zmluva upravuje podmienky poskytnutia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na zabezpečenie rozvoja a prípravy talentovanej mládeže v rámci Centra talentovanej mládeže Zväzu pre kalendárny rok, t.j. časti z príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o športe”).
Zmluva vychádza zo základného a Zákonom o športe vyžadovaného predpokladu, že:

  1. národný športový zväz má schválený predpis, ktorým stanovil výkonnostné kritériá pre zostavenie zoznamu talentovaných športovcov, (pozn. definuje komu, na koho športovú prípravu sú prostriedky určené)[1]
  2. národný športový zväz má najvyšším orgán národného športového zväzu schválené kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov na účel rozvoja talentovaných športovcov, (pozn. definuje akým spôsobom suma z príspevku uznanému športu rozdelí medzi športovcov, resp. kluby, ktoré zabezpečujú športovú prípravu športovcov zo zoznamu talentovaných športovcov a súčasne určuje účel na aký majú/môžu byť použité prostriedky)[2]

Zmluva vymedzuje a súčasne športový klub – prijímateľa zaväzuje použiť prostriedky výlučne na zabezpečenie účelu, ktorým je rozvoj talentovaných športovcov (v zmluve ako zabezpečenie rozvoja a prípravy talentovanej mládeže v rámci Centra talentovanej mládeže Zväzu).

Zmluva je koncipovaná v záujme ochrany pozície národného športového zväzu a zabezpečenia dodržania podmienok zmluvy s MŠVVaŠ SR systémom refakturácie vynaložených nákladov športovej prípravy. To znamená, že športový klub športovú prípravu uhrádza vopred z vlastných prostriedkov, z vlastného bežného účtu a následne si ich uplatňuje na národnom športovom zväze formou refaktaturácie, pričom pri predložení vyúčtovacej faktúry má národný športový zväz možnosť a právo kontroly a posúdenia, či športový klub dodržal podmienky zmluvy a predložil na preplatenie len výdavky, ktoré spĺňajú podmienky Zákona o športe, samotnej zmluvy s národných športovým zväzom, ako aj zmluvy s MŠVVaŠ SR a teda či sú uplatnené výdavky oprávnené. Následne národný športový zväz prostriedky športovému klubu poukáže v prospech zákonom vyžadovaného samostatného bankového účtu športového klubu, ktorý musí mať športový klub zriadený na prijímanie verejných prostriedkov, a následne si ich športový klub prevedie z tohto samostatného bankového účtu na svoj bežný účet.

Výška sumy finančných prostriedkov v zmluve zodpovedá rozhodnutiu národného športového zväzu, ktorý v zmysle § 69 ods. 5 písm. b) má prostriedky prerozdeľovať na základe schválenia najvyššieho orgánu národného športového zväzu (Členská schôdza, Konferencia a pod.). To znamená vždy od prípadu k prípadu (podľa podmienok každého z národných športových zväzov), ak národný športový zväz rozhodne, že sa prostriedky pre talentovanú mládež prerozdeľujú algoritmom určenia čiastky pripadajúcej na jedného športovca Centra talentovanej mládeže Zväzu, tak, ak má športový klub ako prijímateľ v Centre talentovanej mládeže Zväzu zaradených napr. 3 športovcov, tak výsledná suma predstavuje sumu 3x čiastka pripadajúca na jedného športovca Centra talentovanej mládeže Zväzu.

Je ale i možný iný algoritmus, žiadnym vzorom zmluvy však nie je možné pokryť celý rad možných variácií. Rozsah variácií riešení v konečnom dôsledku, a predovšetkým, ovplyvňuje to, či daný šport je individuálny, kolektívny, či šport športovú prípravu zväz zabezpečuje formou individuálnej prípravy športovcov alebo kolektívnej – spoločnej prípravy. Tieto faktory treba dôsledne vyhodnotiť a následne tomu zodpovedajúc prípadne upraviť text vzorovej zmluvy.

VZOR ZMLUVY si môžete stiahnúť a doplniť - TU

JUDr. Peter Sepeši