logologo_small

ZMLUVA o REFUNDÁCIÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU URČENÝCH NA TALENTOVANÚ MLÁDEŽ (Blažo)

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 14.6.2019 13:44
Autor: JUDr. Peter Sepeši

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

MANUÁL K POUŽÍVANIU ZMLUVY O SPONZORSTVE V ŠPORTE (Zajíčková a UčPS tím)

Zákonom o športe bola zavedená možnosť „sponzorstva“ v športe, bol zavedený nový zmluvný typ - zmluva o sponzorstve v športe. Zároveň s prijatím Zákona o športe došlo k novelizácii Zákona o dani z príjmov. Pojem „sponzorstvo“ týmto nadobúda konkrétny právny rámec, už to nebude len všeobecne používaný výraz pri podpore športu cez rôzne zmluvy o reklame, nájomné zmluvy, zmluvy o predaji vysielacích práv či iné najmä nepomenované zmluvy.

Sponzor je osobou (fyzickou alebo právnickou), ktorá financuje náklady určitého projektu (podujatia, činnosti či vysielania) bez protiplnenia alebo z nejakou formou návratnosti tohto financovania, spravidla poskytnutím reklamy formou propagácie/zviditeľnenia značky sponzora a jej spojenia s projektom. V širšom zmysle je sponzor osobou, ktorá na seba spojením so sponzorovaným a jeho projektom preberá aj zodpovednosť za sponzorovaný projekt nielen z materiálnej, ale aj morálnej stránky, je vnímaný ako podporovateľ, mecenáš. Činnosť sponzora sa nazýva sponzorstvo alebo sponzoring. Ako protihodnotu sponzorstva zabezpečujú športovci a športové organizácie (kluby a zväzy) propagáciu sponzora. Vo vyspelých krajinách vychádza štát sponzorom v ústrety tým, že ich daňovo zvýhodňuje a je tomu tak už aj na Slovensku.

Na rozdiel od reklamných zmlúv, kde predmetom právneho vzťahu je obyčajné priame šírenie odkazu s cieľom podporiť predaj konkrétneho tovaru/služby, pri sponzorstve v športe poskytuje sponzorovaný sponzorovi právo spojiť svoju značku/produkt (najmä na športovom podujatí organizovanom sponzorovaným alebo na ktorom sa sponzorovaný zúčastňuje) takým spôsobom, ktorým umožňuje sponzorovi využiť príťažlivosť a dobrú povesť sponzorovaného, a tak komunikovať silný a pozitívny odkaz na svoju značku a posilniť tak, nepriamo, predaj a na druhej strane podporiť všeobecne prospešný účel, ktorým je podpora športovej činnosti.

Zmluvou o sponzorstve v športe sa sponzor zaväzuje poskytnúť podporu - „sponzorské“ športovcovi, trénerovi, inštruktorovi športu alebo športovej organizácii - „sponzorovanému“ a sponzorovaný sa zaväzuje využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou. Sponzorovaný môže fakultatívne, nepovinným dojednaním v zmluve, umožniť sponzorovi spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie (logo) sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným. Napríklad firma=sponzor si dojedná so sponzorovaným klubom, zväzom alebo športovcom, že si na obaloch svojich výrobkov uvedie, že je generálnym sponzorom určitého klubu, zväzu alebo športovca s jeho logom alebo iným charakteristickým vyobrazením, čo sa sponzorovaný zaviaže akceptovať/strpieť a sponzorské v dohodnutej výške bude protihodnotou aj za túto „službu“ sponzorovaného.

Použitie sponzorského je však prísne účelovo viazané na športovú činnosť konkretizovanú v zmluve o sponzorstve v športe, na rozdiel od plnení poskytnutých na základe zmluvy o reklame či iných podobných zmlúv, pri ktorých zmluvná strana (napr. klub ako šíriteľ reklamy) so získanými finančnými prostriedkami alebo inými plneniami naloží podľa vlastného uváženia, musí ich však zdaniť okrem prípadu, ak ide o príjem neziskového subjektu[2] z charitatívnej reklamy poskytnutý na verejno-prospešné účely, ktorý je do 20.000 ročne oslobodený od dane.

Sponzorské je z finančného pohľadu konštruované ako „účelová dotácia“ zo súkromných zdrojov, ktorej nepoužitá časť alebo časť použitá v rozpore so zmluvne dojednaným účelom v rámci zákonom vymedzenej športovej činnosti je sponzorovaný povinný (zo zákona, aj keď to nie je v zmluve priamo uvedené) vrátiť sponzorovi.

Sponzorovaný môže navyše uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení so športovým účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie sponzora však nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského, aby sa naplnil účel zmluvy o sponzorstve.

Tento manuál má za cieľ pomôcť národným športovým zväzom, športovým klubom, športovým odborníkom a športovcom pri uzatváraní zmlúv o sponzorstve v športe a prispieť i k zvýšeniu motivácie súkromného sektora podporiť šport.

MANUÁL k zmluve o sponzorstve v športe nájdete TU.

JUDr. Peter Sepeši