logologo_small

VZOROVÉ STANOVY ŠPORTOVÉHO KLUBU (Križan v spolupráci a po oponentúre členmi pracovnej skupiny, Marcelom Blažom a Branislavom Strečanským) 

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 01.1.2020 18:17
Autor: JUDr. Peter Sepeši

Prinášame Vám odborné stanovisko UčPS k otázke, ktorou sa zaoberali odborníci a spolupracujúci experti UčPS pri implementácii ustanovení zákona o športe do praxe.

NÁVRH VZOROVÝCH STANOV ŠPORTOVÉHO KLUBU (Križan v spolupráci a po oponentúre členmi pracovnej skupiny, Marcelom Blažom a Branislavom Strečanským) 

Ladislav Križan v spolupráci a oponentúre s členmi pracovnej skupiny UčPS a ďalšími spolupracovníkmi, ktorým patrí srdečná vďaka, pripravili pre športové kluby, vzorové stanovy už existujúceho športového klubu (ŠK), v ktorých sú zapracované povinné ustanovenia a procesy predpokladané zákonom o športe. Vzorové stanovy, resp. ich časti je možné využiť aj ako pomôcku pri koncipovaní stanov zakladaného ŠK, ktorý má ešte iba vzniknúť. Činnosť oboch, ak majú byť spôsobilé prijímať verejné prostriedky (čo je i dotácia z obce/mesta!) na základe § 66 ods. 3 písm. b) Zákona o športe, SA AUTOMATICKY PREDPOKLADÁ, no musí byť zároveň v súlade s § 19 až 23 Zákona o športe v prípade kontroly, ak nemajú ŠK o spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov (vrátane možnosť prijímania dotácii z obce či mesta) prísť.

Ku koncipovaniu stanov športového klubu, ktoré spĺňajú nároky nielen Zákona o športe, ale i zákona o združovaní občanov a iných, je možné pristúpiť viacerými spôsobmi.  

Dnes je v mnohých športových kluboch realitou tzv. “Bermudský trojuholník” tvorený 3 vrcholmi.

1. čo je uvedené v texte pôvodných, starých stanov športových klubov, 2. ako úplne inak beží život ŠK, často i v rozpore nielen s textom, ale i duchom stanov a 3. ako sa má tento stav zmeniť podľa ZoŠ resp. inovovaných stanov Vášho národného športového zväzu, ktorého ste členom (Vašich viacerých NŠZ, ak ste multišportový ŠK) po najneskôr septembri 2016 zmeniť.  

Je veľmi náročné, ak nie skoro nemožné z týchto 3 vrcholov spraviť jeden, jediný bod, no v UčPS veríme, že ak si ľudia dobrovoľne zvolia rozumné pravidlá i podľa inšpirácie v tomto návrhu, následne ich budú môcť a chcieť aj radi a dobrovoľne dodržiavať.

Preto zvážte nasledovný návrh postupu pre potreby Vášho športového klubu:

 1. Prečítajte si pozorne a opakovane Vaše aktuálne stanovy a porovnajte ich s tým, ako beží Váš bežný športový život v klube. 
 2. Zistite kto sú orgány združenia, kto (nie) je členom združenia a akým spôsobom ste podľa AKTUÁLNYCH stanov schopní dosiahnuť/odhlasovať ich zmenu.
 3. Premyslite si život vo Vašom ŠK a prispôsobte tento URČITE NIE JEDINÝ MOŽNÝ A SPRÁVNY návrh stanov ŠK Vašim individuálnym potrebám tak, aby boli v súlade s právnym poriadkom SR vrátane stanov Vášho NŠZ. V prípade otázok kontaktujte Ladislava Križana na krizan@ucps.sk
 4. Členstvo v združení, i v ŠK postavenom na princípoch uvedených v návrhu, je DOBROVOĽNÉ. MOŽNOSŤ založiť vlastné o.z. vždy existuje na rozdiel od monopolu NŠZ v SR.
 5. Rôzne druhy členstva v návrhu vrátane rôznych druhov práv a povinností k nim prislúchajúcich sú len prejavom slobody v združovacom práve. SLOBODY. Tento model zobrazuje zároveň podľa mnohoročných skúseností autora návrhu štatisticky najčastejšiu pravdu v športových kluboch dnes existujúcich v SR . Návrh zobrazuje realitu najčastejšie "1- 2 až 3, max. 5 dobrovoľníkov v športovom nevoľníctve", ktorí robia ďaleko viac (ak nie všetko vrátane zháňanie finančných zdrojov) ako ostatní v ŠK, ktorí z neho berú/konzumujú iba benefity. Podľa slobodného názoru, ktorý je prejavený v NÁVRHU je spravodlivé, aby títo ostatní z o.z. nemali právo jednoduchou voľbou bez ich súhlasu ich po čase manažérskej kontroly v ŠK zbaviť. ŠK založili a vybudovali PODĽA TÝCHTO PRAVIDIEL V PLYNÚCOM ČASE často totiž práve títo "dobrovoľníci v športovom nevoľníctve". 

  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!- návrh nie je jediným možným riešením a nezohľadňuje prípadné členstvo o.z. niektorom národnom športovom zväze, ktorých obsah stanov sa môže líšiť. NŠZ by si mali meniť stanovy pre účely získania zdrojov z MŠVVaŠ SR najneskôr do 30.9.2016, takže je potrebné pri uvažovaných zmenách Vašich klubových stanov sa oboznámiť s podmienkami, ktoré na ne môžu klásť i tieto inovované stanovy NŠZ. Zaujímajte sa preto v 2.-3. štvrťroku 2016 o ich prípravu a finálne znenie a pokúste sa ich v pozitívnom slova zmysle ovplyvniť v prospech Vášho športu. Až po schválení nových stanov Vášho NŠZ a ideálne i ich evidencii na MV SR a odsúhlasení ich súladu s ZoŠ Hlavným kontrolórom športu resp. MŠVVaŠ SR po 30.6.2016 zrealizujte zmenu Vašich stanov a ohláste ju následne na MV SR. 

  VZOROVÉ STANOVY ŠPORTOVÉHO KLUBU si môžete stiahnúť a doplniť - TU


  JUDr. Peter Sepeši