logologo_small

Výsledok právno-ekonomickej analýzy UčPS: Národné športové zväzy, ich kluby a športovci zrejme dostali v roku 2017 cez vzorec o cca 3,93 mil. eur menej ako im štát v zákone o športe garantoval. Ako bude ministerstvo školstva postupovať v roku 2018?

pondelok, 11.12.2017|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
Autor: UčPS tím

Podľa záverov právno-ekonomickej analýzy UčPS sa javí, že ministerstvo školstva pri rozvrhu prostriedkov na šport v roku 2017 vážne pochybilo, keď nerozdelilo podľa vzorca zákonom garantované minimum prostriedkov určené pre národné športové zväzy a ich kluby, ktoré tak zrejme prišli o významnú časť garantovaných prostriedkov v celkovej výške 3,93 milióna eur.

Bude sa situácia z roku 2017 opakovať aj v roku 2018 ?

Alebo sa bude na Slovensku dôsledne dodržiavať zákon o športe ?

Ak ministerstvo školstva bude tvrdiť, že zákon o športe bol dodržaný, nech transparentne vysvetlí športovej obci svoj výklad zákona a spôsob rozvrhnutia prostriedkov určených na šport na rok 2017 i 2018.

Z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 sa javí, že nesprávnosť z roku 2017 sa dostala aj do návrhu rozvrhu prostriedkov na šport na rok 2018 a zväzy by tak mohli prísť o ďalšie významné zákonom garantované prostriedky.

Podľa záverov právno-ekonomickej analýzy UčPS sa javí, že ministerstvo školstva pri rozvrhu prostriedkov na šport v roku 2017 vážne pochybilo, keď podľa vzorca na výpočet príspevku uznanému športu nerozdelilo zákonom garantované minimum prostriedkov určené pre národné športové zväzy a ich kluby, ktoré tak zrejme prišli o významnú časť garantovaných prostriedkov v celkovej výške 3,93 milióna eur.

Bude sa situácia z roku 2017 opakovať aj v roku 2018 ?

Alebo sa bude na Slovensku dôsledne dodržiavať zákon o športe ?

Ak ministerstvo školstva bude tvrdiť, že zákon o športe bol dodržaný, nech transparentne vysvetlí športovej obci svoj výklad zákona a spôsob rozvrhnutia prostriedkov ministerstva školstva určených na šport na rok 2017 i 2018.

Z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 sa javí, že nesprávnosť z roku 2017 sa dostala aj do návrhu rozvrhu prostriedkov na šport na rok 2018 a zväzy by tak mohli prísť o ďalšie významné zákonom garantované prostriedky.


Právno-ekonomická analýza UčPS jej východiská a závery:

Odborníci pôsobiaci na platforme UčPS, ktorí sa podieľali na príprave návrhu zákona o športe  vypracovali v spolupráci s expertmi na tému financovania športu z verejných prostriedkov právno-ekonomickú analýzu, z ktorej vyplýva záver, že ministerstvo školstva v roku 2017 neposkytlo na rozdelenie podľa vzorca takú čiastku, k akej ho zaviazal zákon o športe, zákon, ktorý bol schválený viac ako ústavnou väčšinou poslancov zákonodárneho zboru (133 hlasmi poslancov Národnej rady SR).

Podľa záverov právno-ekonomickej analýzy UčPS ministerstvo školstva určilo na rok 2017 základ pre výpočet zákonom určených nárokovateľných minimálnych podielov z prostriedkov určených na šport cez vzorec pre národné športové zväzy (80%), ich kluby a športovcov o cca 3,47 mil. eur nižší ako štát garantoval v zákone o športe, pričom táto suma je ešte bez zohľadnenia metodiky, ktorou ministerstvo školstva odpočítalo z prostriedkov určených na šport rozpočtované výdavky na Národné športové centrum (NŠC) a Antidopingovú agentúru SR (ADA SR).

V dôsledku toho zväzy, ich kluby a talentovaní športovci dostali na športovú činnosť v roku 2017 cez vzorec formou príspevku uznanému športu o cca 2,74 mil. eur menej ako im štát v zákone o športe garantoval a o ďalšie prostriedky ponížilo ministerstvo školstva základ pre vzorec odpočítaním prostriedkov určených na výdavky pre NŠC a ADA SR (ďalších 1,19 mil. eur), čo bude vysvetlené nižšie.

Celková výška ponížených prostriedkov do vzorca tak činí zrejme až 3,93 milióna eur (2,74 mil. eur + 1,19 mil. eur).

Podrobnú právno-ekonomickú analýzu UčPS k prvej časti poníženej sumy do vzorca vo výške 2,74 mil. eur s jej závermi a odporúčaniami vypracovanú ako "Stanovisko UčPS k aplikácii právnej úpravy financovania športu zo štátneho rozpočtu" si môžete pozrieť TU (PDF verzia stanoviska je dostupná TU).

Aká bola spoločenská dohoda štátu so športovou obcou a kde je v zákone o športe premietnutá? 

Ak sa na vec pozrieme z dlhodobého hľadiska, zistíme, že ak ministerstvo školstva pri rozvrhu svojho rozpočtu na rok 2018 a v nasledujúcich rokoch bude pri rozvrhu prostriedkov na šport kopírovať nesprávny základ z roku 2017, za desať rokov dostanú národné športové zväzy a ich športové kluby a športovci o 27,4 mil, resp. o 39,3 mil eur menej (suma porovnateľná s ročným objemom finacovania celého slovenského športu cez ministerstvo školstva do roku 2015), ako im štát garantoval v zákone o športe, do ktorého bola premietnutá spoločenská dohoda športovej obce so štátom:

viac transparentnosti na strane športovej obce za zákonom garantovanú vyššiu podporu športu zo štátnych prostriedkov”.

Konkrétne v § 77 ods. 1 zákona o športe, podľa ktorého zdrojom financovania športu sú prostriedky štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva na šport, pričom výška týchto prostriedkov po odpočítaní príspevkov na národné športové projekty vlády podľa § 75 ods. 1 zákona o športe nesmie byť nižšia ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

Čo na to ministerstvo financií?

V tej súvislosti je potrebné uviesť, že medzičasom prebehla neformálna diskusia aj s ministerstvom financií o tom, či sa zákonom garantovaná čiastka na ďalší rozpočtový rok má vychádzať zo sumy určenej na šport v zákone o štátnom rozpočte v predchádzajúcom roku alebo zo sumy podľa skutočného tzv. upraveného rozpočtu v predchádzajúcom roku. Aj keď zo znenia zákona o športe nie je možné jednoznačne určiť, čo zákonodarca mal na mysli, ministerstvo financií sa priklonilo k názoru, že je potrebné vychádzať z rozpočtovanej sumy v zákone o štátnom rozpočte, nakoľko suma upraveného rozpočtu v čase prípravy návrhu štátneho rozpočtu na ďalší rok ešte nie je známa, preto objektívne nie je možné použiť sumu upraveného rozpočtu.

Ministerstvo financií tiež poukázalo na to, že v roku 2017 bola v zákone o štátnom rozpočte v programe  026 (Národný program rozvoja športu v SR) schválená dostatočná suma na to, aby mohol byť zákon o športe dodržaný (94 613 961 eur) a je vecou a úlohou ministerstva školstva ako vecného gestora športu a jeho rozpočtu, aby túto sumu rozvrhlo v súlade so zákonom o športe.

V odôvodnení k pozmeňovaciemu návrhu poslanca NR SR, ktorým bolo upravené pôvodné schválené znenie § 77 ods. 1 písm. a) zákona o športe je uvedené:
“V záujme zlepšenia financovania športu, plánovania v športe a posilnenia ekonomických vzťahov v športe sa navrhuje, aby bola na štátnom rozpočte (rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR) na šport garantovaná minimálna čiastka poskytnutá na šport.”

Tieto prostriedky /podľa § 77 ods. 1 písm. a)/, ku ktorým sa ešte pripočíta postupne každý rok zvyšovaný podiel z odvodov z lotériových hier (od roku 2016 každý rok o 25% viac až do 100% týchto odvodov od roku 2019), tvoria základ pre výpočet podielov uznaných športov podľa vzorca a poskytujú sa národným športovým zväzom formou príspevku uznanému športu.

Príspevok uznanému športu je priamo úmerný pridanej hodnote uznaného športu pre Slovenskú republiku a vypočítava sa na základe podielu uznaného športu podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 zákona o športe.

Čo to znamená pre mládež vo zväzoch a ich kluboch? 

Príspevok uznanému športu je najvýznamnejšou formou financovania organizovaného športu zo štátneho rozpočtu v zákonom garantovanej minimálnej výške.

Na prostriedky majú zo zákona nárok národné športové zväzy uznaných športov, ktoré majú spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.

Zväzy podstatnú časť týchto prostriedkov (najmenej 35%) povinne prerozdeľujú svojim športovým klubom (min. 15 % podľa počtu športovcov do 23 rokov) a na talentovanú mládež (min. 20% podľa predpisu národného športového zväzu) cez kluby alebo ich použijú priamo zväzy, ktoré zabezpečujú spoločnú prípravu talentovaných športovcov.

Mladí talentovaní športovci a športové kluby, ktoré vychovávajú mládež, tak zrejme tiež dostali na športovú činnosť cez národné športové zväzy od ministerstva školstva v roku 2017 o cca 1 mil. EUR menej, ako mali podľa zákona o športe dostať prostredníctvom príspevku uznanému športu.

Cieľ vykonanej analýzy a odborného príspevku:

Cieľom tohto článku a vykonanej analýzy je, aby ministerstvo školstva pri rozvrhu prostriedkov štátneho rozpočtu určených na šport postupovalo transparentne, zodpovedne a dôsledne v súlade so zákonom o športe, t. j. aby sa pri rozvrhu prostriedkov vychádzalo zo správne určenej základnej sumy pre výpočet príspevkov uznanému športu na rok 2018 ako aj v ďalších rokoch.

Rovnako však cieľom tohto článku je dať tento stav do pozornosti národným športovým zväzom uznaných športov, ktorým by stav, keď dostali a prípadne aj v budúcnosti dostanú menej finančných prostriedkov, než na aký majú nárok zo zákona o športe, nemal vyhovovať a mali by sa o tieto prostriedky, ktoré sú určené pre nich, pre plnenie ich úloh a v konečnom dôsledku aj pre ich športové kluby a športujúcu mládež, zaujímať a prípadne sa aj dožadovať ich priznania a poskytnutia v zákonnej výške.  

Podľa publikovaného návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 (parlamentná tlač 700) sa javí, že obava z opätovného nesprávneho určenia základnej sumy pre výpočet príspevkov uznanému športu na rok 2018 je opodstatnená, nakoľko sa opakuje "nesprávnosť" z roku 2017.

V materiáli s názvom: Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (4,8 MB)” sú v tabuľke na strane 80 v položke/riadku s označením “ostatný šport” (bez NFŠ a investícií) uvedené tieto sumy:

  • v stĺpci “2017 R” (rozpočet): 47.044.403 eur

  • v stĺpci “2018 N” (návrh): 57.542.210 eur

  • rozdiel činí: +10.497.807 eur

Z uvedeného je zrejmé, že medziročný nárast základnej sumy pre výpočet príspevkov uznanému športu na rok 2018 sa navrhuje vo výške 10,497 mil. eur, čo zodpovedá navýšeniu o ďalší 25%-ný podiel z odvodov z lotérií, o čom svedčí aj text na strane 72, kde sa v tejto súvislosti uvádza:

“Ďalej v náraste výdavkov v rámci bežných transferov sú zapracované výdavky na projekty vedy a výskumu financované prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja v sume 12,0 mil. eur a na financovanie športu v sume 10,55 mil. eur na úroveň 75 % predpokladaného odvodu z prevádzkovania lotériových hier podľa zákona č. 440/2015 Z. z..

Podľa informácií na webovej stránke ministerstva školstva “Alokácia finančných prostriedkov” malo ministerstvo školstva na rok 2017 na šport na bežné výdavky (po odpočítaní investícií, NFŠ a štadiónov) 46.994.403 eur (o 50 tis. eur menej ako je uvedené v prílohe č. 4 k zákonu č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017), ale upravený rozpočet bol znova vyšší.

Ak nedôjde k úprave rozvrhu prostriedkov v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018 na šport, bude to znamenať, že k navýšeniu chýbajúcej sumy cca 2,74 mil eur (pozn. ktorá nebola už ani v rozpočte pre šport na rok 2017) nedôjde ani v roku 2018, a teda základná suma pre výpočet príspevkov uznanému športu na rok 2018 sa navýši len o ďalší 25%-ný podiel z odvodov z lotérií.

Metodika odpočítania prostriedkov na Národné športové centrum a Antidopingovú agentúru SR sa taktiež javí byť nesprávna, bez opory v zákone o športe.

Ďalšou témou, ktorú by malo ministerstvo školstva vysvetliť a obhájiť z pohľadu dikcie zákona o športe, je metodika, použitá pri stanovení garantovanej minimálnej čiastky poskytnutej z rozpočtu ministerstva školstva na šport, na základe ktorej ministerstvo školstva určilo ako garantovanú čiastku pre šport sumu uvedenú v programe 026 až po odpočítaní (skutočných) výdavkov na NŠC a ADA SR. Zákon o športe v § 77 ods. 1 písm. a) pritom umožňuje iba odpočítanie výdavkov na projekty vlády podľa § 75 ods. 1 zákona o športe /výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu, podpora národného projektu športu pre všetkých so zameraním na mládež a organizovanie významnej súťaže podľa § 55 ods. 1 písm. b).

Ministerstvo školstva  na základe vlastnej metodiky, ktorá, ako sa javí, nemá oporu v platnom znení zákona o športe, odpočítalo zo sumy 46.994.403 eur najprv príspevky pre rozpočtovú organizáciu ministerstva - Národné športové centrum (NŠC) a Antidopingovú agentúru SR (táto by mala mať ako príspevková organizácia zriadená zákonom už zrejme vlastný rozpočet oddelený od programu 026) a až následne vypočítalo 80% pre národné športové zväzy.

V roku 2017 bola pre NŠC a ADA SR v schválenom rozpočte plánovaná v súčte suma 1,49 mil eur, pričom však v upravenom rozpočte je uvedená suma 3,476 mil eur (nárast skoro o 2 mil. eur len pre NŠC). Na základe analýzy informácií zverejnených na stránke ministerstva školstva bolo ustálené, že k stanoveniu základu pre výpočet podielov uznaných športov pre zväzy došlo pri schválenom rozpočte, takže neskorší nárast príspevku pre NŠC skoro o 2 mil eur už nespôsobil zníženie základu pre výpočet podielov uznaných športov pre zväzy. T.j. základ pre zväzy bol kvôli odpočtu pre NŠC a ADA SR znížený len o 80% z pôvodne rozpočtovanej sumy 1,49 mil eur, čo činí 1,19 mil eur.

Pri použitej metodike ministerstvo školstva tiež môže podstatne ovplyvniť základnú sumu pre výpočet príspevkov uznanému športu na rok 2018.

Čo sa týka rozpočtu pre ADA SR, je potrebné uviesť, že podľa § 86 ods. 1 zákona o športe je ADA SR zriadená zákonom o športe (od 1.1.2016) ako nezávislá organizácia, ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy prevencie a kontroly v oblasti dopingu.

Podľa § 86 ods. 2 zákona o športe je ADA SR štátna príspevková organizácia, zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva školstva.

Uvedené ustanovenia indikujú, že ADA SR by po zásadnej zmene svojho postavenia (od 1.1.2016), keď sa stala príspevkovou organizáciou zriadenou zákonom, ktorá má úlohy ustanovené zákonom, mala mať v rozvrhu prostriedkov ministerstva školstva uvedenú samostatnú položku mimo položky Národný program rozvoja športu - program 026, v ktorej sú uvedené prostriedky štátneho rozpočtu určené na šport.

Rezumé:

Z vyššie uvedeného vyplýva, že 80%-ný základ pre výpočet nárokovateľného príspevku uznanému športu pre národné športové zväzy na rok 2017 bol ministerstvom školstva určený vo výške cca o 3,93 mil. eur nižšej (2,74 mil. eur + 1,19 mil. eur) ako by pri správnom postupe podľa platného znenia zákona o športe mal byť určený.

Celkovo mala byť minimálna zákonom garantovaná čiastka zo štátneho rozpočtu ministerstva školstva určená na šport podľa § 77 ods. 1 a 2 zákona o športe vyššia cca o 3,93 mil eur (2,74 mil. eur + 1,19 mil. eur).

Veríme, že ministerstvo školstva na základe vypracovanej analýzy, ktorá mu je k dispozícii rovnako ako celej športovej verejnosti, zosúladí navrhovaný stav pre rok 2018 s platným znením zákona o športe, respektíve, že športovej verejnosti ministerstvo školstva transparentne vysvetlí a preukáže správnosť a súladnosť svojich výpočtov a metodických postupov pri ich vykonávaní s platným znením zákona o športe a vysvetlí, ako je možné, že vznikol tento rozdiel o 3,93 mil eur.

Ak sa potvrdí nesúladnosť spôsobu určenia základu pre vzorec a jeho výšky so znením zákona o športe, zo strany ministerstva školstva bude potrebné vykonať primerané opatrenia minimálne v rozvrhu prostriedkov na rok 2018, ktorý bude základom aj pre ďalšie roky. 

Všetci v športe vítajú prostriedky navyše, ktoré boli v rámci štátneho rozpočtu poskytnuté na športovú infraštruktúru vládou SR. Tieto prostriedky však jeden rok v rozpočte plánované sú, iný rok nemusia byť, lebo zákon o športe poskytnutie týchto prostriedkov závislých od politického rozhodnutia vlády SR nijako negarantuje.

Preto je dôležité, aby zákonom garantované minimum prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu na šport do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu, ale aj podiely pre SOV (2%), SPV (3,5%) a TOP tím (7%) boli vypočítané a poskytnuté oprávneným subjektom v súlade so zákonom o športe.

Všetky tieto čiastky/podiely sú poskytované na základe zákona o športe ako nárokovateľné a ich cieľom je zlepšenie financovania športu, plánovania v športe a posilnenia ekonomických vzťahov v športe.


Poznámka na záver:

Na záver poznamenávame, že právno-ekonomická analýza UčPS nezohľadňuje sporné ustanovenia novely zákona o športe účinnej od 1.1.2017 /§ 77 ods. 2 písm a) a b)/, podľa ktorých zrejme mal byť už v roku 2017 poskytnutý podiel na príspevku uznanému športu futbalu 17 % a hokeju 13%, keďže novela prijatá v tejto časti narýchlo a bez akejkoľvek odbornej, či verejnej diskusie neobsahovala prechodné ustanovenie, ktoré by upravilo, že sa táto úprava nepoužije v roku 2017, ale až v roku 2018.

Ak by sa národný športový zväz futbalu alebo hokeja domáhal zákonom ustanoveného podielu príspevku uznanému športu 17 %, resp. 13%, zrejme by bol právne úspešný.

Tejto téme, ako aj celej novele zákona o športe (zákon č. 354/2016 Z. z.) sa budeme bližšie venovať v ďalšom pripravovanom analytickom materiáli UčPS.

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

5.11.2023

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

2/2020 O PROMĚNÁCH A AMBICÍCH ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT (CAS) V POZICI POMYSLNÉ SOUDNÍ MOCI SVĚTOVÉHO SPORTU

1.3.2022

FAQ00051 - 41. Už dva mesiace riešime otázku hráčskych zmlúv hokejistov podľa Zákona o športe. V januári až marci 2019 sme zdaňovali príjem hráčov podľa §5 ods. ...

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022