logologo_small

ÚČTOVNÍCTVO A DANE V ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIÍ, KTORÁ JE OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM

streda, 18.07.2018|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:25
Autor: Ing. Jaroslava Lukačovičová, Spracoval: UčPS tím | ID článku: 27289

Autorka sa v predkladanom príspevku zaoberá problematikou účtovníctva a daní v športovej organizácii, ktorá je občianskym združením. Poukazuje na dôležitosť stanov občianskeho združenia, ktoré majú do budúcnosti veľký význam pre posudzovanie jednotlivých druhov príjmov z pohľadu zákona o dani z príjmov.

ACCOUNTING AND TAXES IN THE SPORTS ORGANIZATION, 
WHICH HAS LEGAL FORM OF CIVIL ASSOCIATION 

ING. JAROSLAVA LUKAČOVIČOVÁ
PORADKYŇA ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV SLOVENSKA
PREZIDENTKA ÚČTOVNEJ ASOCIÁCIE
E-MAIL: JARKA@MOJUCTOVNIK.SK

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
športová organizácia, občianske združenie, účtovníctvo, dane, obchodná spoločnosť, stanovy, príjmy občianskeho združenia

KEY WORDS:
sports organization, civil association, accounting, taxes, trading company, statutes, income of the civil association

ABSTRAKT:
Autorka sa v predkladanom príspevku zaoberá problematikou účtovníctva a daní v športovej organizácii, ktorá je občianskym združením. Poukazuje na dôležitosť stanov občianskeho združenia, ktoré majú do budúcnosti veľký význam pre posudzovanie jednotlivých druhov príjmov z pohľadu zákona o dani z príjmov.

ABSTRACT/SUMMARY:
The author deals with the issue of accounting and taxes in a sports organization, which has legal form of civil association and outline the importance of textation of the its statutes, which are the key for the future assessment of various types of income according the Income Tax Act.


Občianske združenie je pre športovú organizáciu vhodnou formou v prípade, ak sa v budúcnosti plánuje venovať amatérskemu športu, výchove detí a mládeže, či organizácií amatérskych športových podujatí. Naopak, v prípade ak sa chce športová organizácia venovať profesionálnym športovcom, prijímať finančné prostriedky z reklamy, prípadne vykonávať aj podnikateľskú činnosť je pre ňu lepším riešením obchodná spoločnosť. Vhodnou je aj kombinácia kedy si občianske združenie založí obchodnú spoločnosť, v ktorej je jediným spoločníkom a rozdeľuje svoje aktivity na neziskové a ziskové, resp. podnikateľské pričom v prípade dosiahnutia zisku obchodnej spoločnosti tento môže byť vyplatený občianskemu združeniu ako spoločníkovi. Výhoda takejto kombinácie je v tom, že pri výplate podielov na zisku právnickej osobe, ktorou občianske združenie je, nie je povinnosť odvádzať daň z dividend a tiež v tom, že občianske združenie má takto zabezpečenú časť finančných prostriedkov na svoju činnosť.

Pri športovej organizácii, ktorá je občianskym združením sú veľmi dôležitým základom stanovy. To, ako naformuluje a schváli svoje stanovy má do budúcnosti veľký význam z pohľadu jednotlivých druhov príjmov a ich posudzovania z pohľadu zákona o dani z príjmov. Pri navrhovaní a schvaľovaní stanov by nemalo občianske združenie zabudnúť na tieto skutočnosti:

 • uviesť členské príspevky ako jeden zo zdrojov financovania, pretože len členské príspevky uvedené v stanovách môžu byť podľa § 13, odsek 1), písmeno a) oslobodené od dane z príjmov
 • uviesť ako jednu z hlavných činností podporu a rozvoj športu, pretože takto je definovaný jeden z účelov použitia prijatých podielov zaplatenej dane (2%) v zákone o dani z príjmov, § 50, odsek 5)
 • uviesť ako jeden zo zdrojov financovania do časti hospodárenie ostatné príjmy

ÚČTOVNÍCTVO BY NEMALO BYŤ STRAŠIAK ALE POMOCNÍK

Zákon o účtovníctve, § 9, odsek 2), písmeno c) hovorí o tom, že občianske združenie pokiaľ nepodniká a ak jeho príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Vzhľadom na to, že medzi podmienkou podnikania a obratu je spojka „a“ mali by byť splnené obidve podmienky. Výklad tohto ustanovenia z praxe Finančnej správy a MF SR hovorí o tom, že na to, aby občianske združenie bolo povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva stačí splnenie jednej z podmienok.

Podvojné účtovníctvo je vhodné napriek tomu, že občianske združenie nesplnilo podmienky stanovené v zákone pre občianske združenia, ktoré sa chcú uchádzať o dotácie z verejného alebo štátneho rozpočtu, prostriedky z prijatých podielov zaplatenej dane či iných finančných mechanizmov. Samotné výzvy na získanie takýchto prostriedkov už v podkladoch častokrát obsahujú podmienku vedenia účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva a podvojné účtovníctvo je rovnako vhodnejšie pri časovom a vecnom rozlíšení poskytnutých prostriedkov pokiaľ sa používajú vo viacerých účtovných obdobiach.

Pri uprednostnení jednoduchého účtovníctva je potrebné upozorniť na fakt, že jednoduché účtovníctvo a vedenie účtovných záznamov v ňom má svoje špecifiká, účtovné postupy sú zadefinované v usmernení MF SR a nie je dobré si ho zamieňať s jednoduchou evidenciou vedenou v tabuľkovom programe, ako často bývame v praxi svedkami hlavne v prípade malých občianskych združení.

PRÍJMY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA Z POHĽADU ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV

Z pohľadu zákona o dani z príjmov môžeme príjmy športovej organizácie, ktorá je občianskym združením rozdeliť na dve skupiny:
 • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane
 • príjmy, ktoré sú predmetom dane
Príjmy, ktoré nie sú v občianskom združení predmetom dane z príjmov sú nasledovné:
 • dary
 • prijaté podiely zaplatenej dane (2%)
 • úroky na peňažných účtov vysporiadané zrážkovou daňou z príjmu
 • dedičstvo
Ostatné príjmy vyššie nevymenované sú predmetom dane z príjmov, zákon však niektoré z nich v § 13 od dane oslobodzuje. Príjmy občianskeho združenia oslobodené od dane sú nasledovné:
 • členské príspevky uvedené v stanovách
 • príjmy z hlavnej činnosti, za účelom ktorej športová organizácia vznikla
 • dotácie
 • granty
 • príjmy z charitatívnej reklamy
Príjmy, ktoré sú pre športovú organizáciu vždy predmetom dane z príjmov sú nasledovné:
 • príjmy z podnikania, ak má vydané oprávnenie na živnostenské podnikanie
 • príjmy z reklamy
 • príjmy z nájomného
 • príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe
 • príjmy z predaja majetku.

OSTATNÉ DANE V ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCII, KTORÁ JE OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM

DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Pokiaľ športová organizácia vlastní motorové vozidlo a používa ho na dosahovanie príjmov z hlavných činností, na základe ktorých vznikla, takéto motorové vozidlo nie je predmetom dane z motorových vozidiel. Zákon o dani z motorových vozidiel ustanovuje povinnosť podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a následne platiť daň len v prípade motorových vozidiel používaných na podnikanie. Rovnako športová organizácia nemá povinnosť podať daňové priznanie, vypočítať a uhradiť daň z motorových vozidiel v prípade, ak poskytuje cestovné náhrady dobrovoľníkom, alebo osobám podľa zákona o cestovných náhradách v rámci svojej hlavnej činnosti.
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
Z pohľadu dane z pridanej hodnoty nie je športová organizácia, ktorá je občianskym združením klasickým platiteľom dane ako je tomu v prípade fyzických alebo právnických osôb dosahujúcich príjmy z podnikania. V prípade občianskeho združenia vstupujú do obratu na povinnú registráciu za platiteľa dane z pridanej hodnoty len príjmy, ktoré sú predmetom dane. Pri týchto príjmoch je povinnosť sledovať obrat a po prekročení obratu zo zdaňovaných príjmov vo výške 49 790 euro za posledných 12 kalendárnych mesiacov je občianske združenie povinné požiadať správcu dane o registráciu za platiteľa dane z pridanej hodnoty. Odlišnosť od platiteľa dane z pridanej hodnoty, ktorým je obchodná spoločnosť alebo podnikajúca fyzická osoba je v tom, že športová organizácia ktorá je občianskym združením dosahuje príjmy, ktoré sú a rovnako ktoré nie sú predmetom dane, a preto si následne po registrácii za platiteľa dane z pridanej hodnoty musí určiť koeficient tejto dane, ktorý bude prvý rok používať a tento oznámi správcovi dane. V praxi to znamená, že si nemôže uplatniť odpočet dane z pridanej hodnoty v plnej výške, ale len pomerne na základe stanoveného koeficientu. Po skončení zdaňovacieho obdobia je športová organizácia povinná prepočítať celkové a oslobodené príjmy podľa zákonom stanoveného vzorca, porovnať odvedenú daň a rozdiel vyrovnať alebo požadovať zo štátneho rozpočtu.

ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA A POVINNOSŤ EVIDOVAŤ TRŽBY PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice v § 1 ods. 2 hovorí o tom, že elektronickú registračnú pokladnicu je povinná používať fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe oprávnenia predáva tovar alebo poskytuje služby.

V prípade, že športová organizácia ktorá je občianskym združením dosahuje tržby zo svojej hlavnej činnosti, za účelom ktorej vznikla, nejedná sa o dosahovanie tržieb na základe živnostenského oprávnenia a preto sa na ňu povinnosť používať elektronickú registračnú pokladňu v prípade takýchto príjmov nevzťahuje.

Ing. Jaroslava Lukačovičová, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022

FAQ00062 - 30. Športovcovi/hráčovi bola ponúknutá zmluva o profesionálom vykonávaní športu pre nasledujúcu sezónu v najvyššej súťaži kolektívneho športu dospelýc...

1.3.2022

FAQ00063 - 29. Sme s.r.o. – 100 % dcéra mesta. Zabezpečujeme prevádzky hádzanárskeho klubu, futbalového klubu, ale okrem toho vykonávame aj iné činnosti: prevádz...

1.3.2022

FAQ00064 - 28. Je potrebné, ak sa uzatvorí zmluva o profesionálnom výkone športu s chlapcom, ktorý ešte nemá 18 rokov, uzatvoriť aj dohodu o brigádnickej práci ...

1.3.2022

FAQ00065 - 27. Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej p...

1.3.2022

FAQ00066 - 26. Môžem byť ako profesionálny vojak, zamestnancom športového centra, mať podpísaný kontrakt a štatút profesionálneho športovca so športovým zväzom?

1.3.2022

FAQ00067 - 25. Musí mať každý talentovaný športovec uzavretú s klubom alebo zväzom zmluvu o príprave talentovaného športovca podľa § 48 Zákona o športe?

1.3.2022

FAQ00068 - 24. Chceli by sme sa informovať, či je možné uzavrieť medzi športovým klubom a trénerom nejakú zmluvu, v ktorej by sme mohli zakotviť aj problematiku ...

1.3.2022

FAQ00069 - 23. Hráč-študent bude hrať v družstve mužov najvyššiu súťaž. Podľa charakteru a rozsahu tejto športovej činnosti by s ním klub v zmysle ZoŠ mal uzatvo...

1.3.2022

FAQ00070 - 22. Skutkový stav:Hráč mal podpísanu s klubom napríklad v 3. lige nepomenovanú zmluvu (SZČO), na základe ktorej mu bolo preukázateľne vyplácaných nap...

1.3.2022

FAQ00071 - 21. a) Ak chce amatérsky športovec vykonávať šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu musí splniť obe náležitosti v § 4 ods. 4, tzn. aj...

1.3.2022

FAQ00072 - 20. Môže pôvodný/materský športový klub podmieniť uvoľnenie svojho registrovaného hráča/športovca, ktorý je amatérom bez zmluvy, do iného klubu v rámc...

1.3.2022

FAQ00073 - 19. Ako je posudzovaný príjem z činnosti športovca podľa § 35 zákona o športe vo vzťahu k zdravotnému poisteniu?

1.3.2022

FAQ00074 - 18. Dostala som otázku na nejaké špecifiká ohľadom hráčov do 23 rokov, vysokoškolákov. Minulú extraligovú sezónu boli u nás hráči, ktorí mali zmluvu, ...

1.3.2022

FAQ00075 - 17. Máme ľudí, ktorých z pohľadu Zákona o športe možno považovať za neorganizovaných športovcov, ale pritom registrovaní u nás sú (ako členovia OZ, re...

1.3.2022

FAQ00076 - 16. Jedná sa o individuálneho športovca, ktorý bol nominovaný do slovenskej reprezentácie a ktorý si nezarába športovou činnosťou a nie je finančným p...

1.3.2022

FAQ00077 - 15. Ako je to s členstvom v klube nových členov? Dosť dlho bola v našom športe zaužívaná prax, že členský preukaz si kupovali cvičenci až na konci ško...

1.3.2022

FAQ00078 - 14. Otázka: A) Kde je hranica medzi amatérskym športovcom bez zmluvy a neorganizovaným športovcom?Pojem neorganizovaný športovec totiž zákonom vymedz...

1.3.2022

FAQ00079 - 13. Máme problém s niektorými hráčmi, s ktorými sme podpísali zmluvu s platnosťou od 1.1.2016. Nakoľko sme vtedy ešte nemali vypracov...

1.3.2022

FAQ00080 - 12. Zamestnávanie hráčov mimo EÚ Hráči vykonávajú v prospech klubu športovú činnosť a to na základe zmluvy o profesionálnom výkone športu. Činnosť hrá...

1.3.2022

FAQ00081 - 11. Prosím o usmernenie k otázkam súvisiacim s novým zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1....

1.3.2022