logologo_small

Kompetencie generálneho prokurátora vo vzťahu k vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva

nedeľa, 04.07.2021|Posledná aktualizácia 4.7.2021 15:34
Autor: Peter Sepeši

Prinášame krátku analýzu právnej úpravy, ktorá upravuje kompetencie generálneho prokurátora vo vzťahu k preskúmavaniu vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ), ktoré je počas núdzového stavu možné posudzovať za rozhodnutia nadväzujúce na rozhodnutie vlády o vyhlásení alebo o predĺžení núdzového stavu, najmä ak je na ich vydanie ÚVZ splnomocnený alebo poverený v uznesení vlády SR.

Základné východiská:

1. Základnú úlohu prokuratúry SR v systéme fungovania SR ako právneho, demokratického a zvrchovaného štátu ustanovuje čl. 149 Ústavy SR podľa ktorého:
"Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu."

2. Úrad verejného zdravotníctva nie je ustanovený za ústredný orgán štátnej správy v § 21 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a nie je ani orgánom miestnej štátnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

„(1) Úrad verejného zdravotníctva je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.“

3. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva je zmiešaný právny akt, ktorý v sebe zahŕňa prvky individuálneho právneho aktu (rozhodnutia) i prvky normatívneho právneho aktu (právneho predpisu).

Vyhlášky ministerstva zdravotníctva, úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva na nariadenie opatrení podľa § 12 a § 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. boli výslovne ustanovené (s účinnosťou od 15.10.2020) za "všeobecne záväzný právny predpis" (§ 59b ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.)

Podľa § 59b ods. 2 až 4 zákona č. 355/2007 Z. z. sa na vyhlášky  úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva nevzťahuje osobitný právny predpis o tvorbe a vyhlasovaní právnych predpisov (zákon č. 400/2015 Z. z.). Všeobecne záväzný právny predpis úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa označuje názvom vyhláška a nadobúda platnosť dňom vyhlásenia vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. Účinnosť nadobúda dňom vyhlásenia, ak vo vyhláške nie je ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti.

4. Na území Slovenskej republiky stále trvá núdzový stav a to na základe rozhodnutia vlády SR o jeho predĺžení zo dňa 29.12.2020, ktoré bolo zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 427/2020 Z. z. 

Spolu s predĺžením núdzového stavu vláda rozhodla o obmedzeniach (základných práv a slobôd a uložení povinností) podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Obmedzenia boli časovo obmedzené do 10.1.2021. Vláda platnosť obmedzení predĺžila rozhodnutím zo dňa 6.1.2021, ktoré bolo zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 1/2021 Z. z. 

Kompetencie generálneho prokurátora na úseku ústavného práva:

Generálny prokurátor je subjekt so všeobecným návrhovým oprávnením na začatie konania na ústavnom súde, ktoré je ustanovené v čl. 130 ods. 1 písm. g) Ústavy SR.

To ho oprávňuje k podaniu návrhu na ústavný súd podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy SR na posúdenie ústavnosti všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) až d) Ustavy SR, ktorý je vymedzený nasledovne:

(Poznámka: zvýraznené sú časti textu testované vo vzťahu k možnosti podania návrhu na posúdenie ústavnosti vyhlášok ÚVZ a/alebo RVZ na ústavný súd)

"Čl. 125

(1) Ústavný súd rozhoduje o súlade

a) zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom,

b) nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi,

c) všeobecne záväzných nariadení podľa čl. 68 s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi, ak o nich nerozhoduje iný súd,

d) všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy podľa čl. 71 ods. 2 s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ak o nich nerozhoduje iný súd."

Napriek tomu, že Ůrad verejného zdravotníctva a úrady regionálneho zdravotníctva sú oprávnené vydávať vyhlášky, ktoré sú výslovne ustanovené za "všeobecne záväzný právny predpis" (§ 59b ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.), podľa slovenského právneho poriadku (viď východisko č. 2) tieto úrady nemajú právny status ústredného orgánu štátnej správy, a ani miestneho orgánu štátnej správy, z čoho vyplýva právny záver, že posúdenie všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných týmito úradmi nespadá do rozsahu právomoci ústavného súdu vymedzeného v čl. 125 ods. 1 písm. b) alebo písm. d) Ústavy SR.

Vzhľadom na to, že na celom území SR je vyhlásený núdzový stav, vyhlášky ůradu verejného zdravotníctva je možné kvalifikovať aj ako rozhodnutia, ktoré nadväzujú na vyhlásenie alebo predĺženie núdzového stavu, najmä ak sú vydávané na základe poverenia/splnomocnenia výslovne uvedeného v rozhodnutí vlády o vyhlásení núdzového stavu alebo rozhodnutí vlády o jeho predĺžení.

Podľa čl. 130 ods. 2 Ústavy SR subjekty, ktoré sú oprávnené podať návrh na začatie konania podľa čl. 129 ustanoví zákon. Týmto zákonom je zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Generálny prokurátor má právomoc napadnúť nesúlad vyhlášky ÚVZ s ústavou na základe čl. 129 ods. 6 ústavy a to ako 

- rozhodnutie nadväzujúce na rozhodnutie o vyhlásení núdzového stavu, 

- rozhodnutie nadväzujúce na rozhodnutie o predĺžení núdzového stavu.

Pri tomto návrhu na ústavný súd je však ustanovená lehota 5 dní na podanie návrhu generálneho prokurátora (§ 193 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe uvedeného sa javí ako dôvodný záver, že pri vydaní každej vyhlášky ÚVZ (ako rozhodnutia nadväzujúceho na rozhodnutie o vyhlásení/predĺžení núdzového stavu) má generálny prokurátor a jeho aparát 5 dní na to, aby vyhlášku UVZ posúdil a prípadne napadol na Ústavnom súde SR. Samozrejme ústavný súd môže zaujať na túto otázku aj  iný názor, čo je nevyhnutné v právnom štáte rešpektovať.

Mohlo by vás zaujímať

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

18.2.2024

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Zodpovednosť športovcov: "Zranenia sú súčasťou hry" - Ústavný súd "zachránil" kontaktné športy

31.3.2022

Pripomienky GP SR k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

5.1.2022

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

4.9.2021

K používaniu pojmu “monokracia” v súvislosti s fungovaním prokuratúry na Slovensku

25.9.2021

Nevyužitá príležitosť ... vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva - traja sudcovia senátu ústavného súdu - tri odlišné názory … … alebo na odpovede na vážne ústavne otázky občanov a organizácií Slovenska si musíme ešte počkať.

16.7.2021

Postavenie prokuratúr jednotlivých štátov EU voči výkonnej moci

4.6.2021

Spôsob voľby/menovania a odvolania generálneho prokurátora v krajinách EÚ

2.5.2021

NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 2/2021-80 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky

20.4.2021

Sprievodca otvoreným vládnutím a koronavírusom: ochrana participatívnosti a uvážlivosti (Iniciatíva pre otvorené vládnutie)

27.3.2022

Rozhovor Pavla Dinku s básnikom a sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Martinom Vladikom

30.1.2021

Správa o činnosti prokuratúry SR (za rok 2019) bola prerokovaná v Národnej rade SR

24.1.2021

Marica Pirošíková na TA3 ku kolúznej väzbe z pohľadu medzinárodnoprávnej ochrany základných práv a slobôd

12.1.2021

Núdzový stav z pohľadu medzinárodných ľudskoprávnych štandardov

8.12.2020