corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Obzvlášť závažné zločiny (OZZ) podľa návrhu novely Trestného zákona

piatok, 21.04.2023|Posledná aktualizácia 23.4.2023 00:27
Autor: Peter Sepeši

Prinášame prehľad navrhovaných zmien trestných sadzieb hospodárskych a majetkových trestných činov v návrhu novely Trestného zákona (parlamentná tlač 1528)

Zmeny navrhované vo vládnom návrhu novely Trestného zákona predloženom do Národnej rady SR - parlamentná tlač 1528:

1. Návrh sa zmena pravidla pre vymedzenie obzvlášť závažného zločinu (OZZ) v § 11 ods. 3 TZ
  • doposiaľ bol OZZ taký zločin, ktorý mal dolnú hranicu (DH) trestnej sadzby najmenej 10 rokov
  • navrhuje sa, aby bol OZZ taký zločin, ktorý má hornú hranicu (HH) najmenej 15 rokov
  • Zločiny s HH najmenej 15 rokov ostanú pri navrhovanom znížení DH trestnej sadzby pod 10 rokov aj naďalej OZZ. (podmienečné prepustenie až po ¾, prísnejšie posúdenie v prípade recidívy)
2. Návrh doplnenia § 38a - sprísnenie trestnej sadzby pri škode/rozsahu činu nad 1 milión eur

Navrhuje sa doplniť pravidlo (nový § 38a), že pri trestných činoch majetkových a hospodárskych sa pri veľkej škode/rozsahu činu, ktorá bude nad 1 milión eur, zvyšuje DH trestnej sadzby o polovicu (napr. zo 6 až 15 rokov na 9 až 15 rokov).

3. Zmeny trestných sadzieb v štvrtej a piatej hlave Trestného zákona:
Štvrtá hlava - Trestné činy proti majetku

10x OZZ = 9x rovnaká trestná sadzba +1x najprísnejšia trestná sadzba (§ 233 TZ - legalizácia výnosov z trestnej činnosti)

§ 212 – krádež
§ 213 – sprenevera
§ 221 – podvod
§ 222 – úverový podvod
§ 223 – poisťovací podvod
§ 224 – kapitálový podvod
§ 225 – subvenčný podvod
§ 235 – úžera
§ 237 – porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku
Dnes: veľká škoda/rozsah a nebezpečné zoskupenie: 10 až 15 r.
Trestné sadzby navrhované:
- 5 až 15 r. - veľká škoda/rozsah (do LRV) / 6 až 15 r. (po vláde)
- 7 až 15 r. - nebezpečné zoskupenie do LRV / 9 až 15 (po vláde)
- 7,5 až 15 r. - mimoriadne veľká škoda/rozsah / 9 až 15 (po vláde)

§ 233 – legalizácie výnosov z trestnej činnosti
Dnes: veľká škoda a nebezpečné zoskupenie: 12 až 20 r.; do roku 2005 bola trestná sadzba 7 až 12 r.)
Trestné sadzby navrhované:
- 5 až 12 r. - značný rozsah (po LRV) / 6 až 12 r. (po vláde)
- 7 až 15 r. - veľký rozsah
- 10 až 15 r. - nebezpečné zoskupenie
- 10,5 až 15 r. - mimoriadne veľký rozsah


Piata hlava - Hospodárske trestné činy

5x OZZ = 3x sadzba ako majetkové + 1x prísnejšia trestná sadzba (o 1 rok vyššia HH pri § 261 - poškodzovanie finančných záujmov EÚ ako pri iných majetkových a hospodárskych trestných činoch) + 1x najprísnejší trestný čin § 270 - falšovanie peňazí a cenných papierov (obdobná trestná sadzba ako pri legalizácii výnosov z trestnej činnosti)

§ 251b – nekalé korporátne praktiky (dnes trestný čin nekalej likvidácie)
§ 276 – skrátenie dane, cla, poistného a povinného príspevku
Dnes:
veľká škoda: 7 až 12 r. (nebezpečné zoskupenie nie je znakom skutkovej podstaty v žiadnom odseku)
§ 277a – daňový podvod

Dnes: veľká škoda a nebezpečné zoskupenie: 7 až 12 r.
Trestné sadzby navrhované:
- 5 až 15 r. - veľká škoda/rozsah (do LRV) / 6 až 15 r. (po vláde)
- 7 až 15 r. - nebezpečné zoskupenie do LRV / 9 až 15 (po vláde)
- 7,5 až 15 r. - mimoriadne veľká škoda/rozsah / 9 až 15 (po vláde)

§ 261 poškodzovanie finančných záujmov EÚ
Dnes: veľká škoda a nebezpečné zoskupenie: 7 až 12 r.
Trestné sadzby navrhované:
- 5 až 16 r. - veľká škoda/rozsah / 6 až 16 r. (po vláde)
- 7 až 16 r. - nebezpečné zoskupenie / 9 až 16 r. (po vláde)
- 7,5 až 16 r. - mimoriadne veľká škoda/rozsah / 9 až 16 r. (po vláde)

§ 271 – falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov
Dnes: veľká škoda a nebezpečné zoskupenie: 12 až 20 r.; do roku 2005 bola trestná sadzba 7 až 12 r.)
Trestné sadzby navrhované:
- 7 až 15 r. - veľký rozsah
- 10 až 15 r. - nebezpečné zoskupenie
- 10,5 až 15 r. - mimoriadne veľký rozsah


§ 277 neodvedenie dane, poistného a povinného príspevku (nebude OZZ, ale sprísňuje sa trestná sadzba)
Dnes: veľká škoda: 7 až 12 r. (nebezpečné zoskupenie nie je znakom skutkovej podstaty v žiadnom odseku)
Trestné sadzby navrhované:
- 5 až 12 r. - veľká škoda/rozsah (do LRV) / 6 až 12 r. (po vláde)
- 7 až 12 r. - nebezpečné zoskupenie do LRV / 9 až 12 (po vláde)
- 7,5 až 12 r. - mimoriadne veľká škoda/rozsah / 9 až 12 (po vláde)

Mohlo by vás zaujímať

Zoznam trestných činov obsahujúcich kvalifikačný znak „krízová situácia“ (núdzový stav) a ich trestné sadzby

5.10.2020

Peňažná sankcia ukladaná v denných sadzbách ... alebo "Je spravodlivé, aby bol peňažný trest ukladaný podľa pravidiel, ktoré výšku trestu určia primerane k majetkovým pomerom páchateľa ?"

3.9.2023

Úprava základu a hraníc výšok škody pri trestných činoch v SR a ČR (stav k 11/2022)

9.12.2022

Zásadné zmeny v pripravovanej novele Trestného zákona - zavedenie restoratívnej justície a zmiernenie sankcií na štandard krajín V4

1.12.2022

Legislatívny proces trochu inak

28.4.2023

Judikát Jtk 4/2011 - Výrok o treste - zaradenie páchateľa do ústavu na výkon trestu odňatia slobody podľa § 48 ods. 4 Tr. zák.

19.10.2019

Návrh novely Trestného zákona a Trestného poriadku

23.10.2019

Súhlas s trestným činom v návrhu novely Trestného zákona

26.2.2023

Ako vládna novela Trestného zákona podporuje rozšírenie používania elektronického monitoringu

30.5.2023

Niektoré historické aspekty právnej úpravy organizovanej a zločineckej skupiny

5.9.2020

TRESTNÝ ZÁKON č. 300/2005 Z.z. (účinný k 1.2.2014); Tretia časť (Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia)

23.10.2019

TRESTNÝ ZÁKON č. 300/2005 Z.z. (účinný k 1.2.2014); Druhá časť (Osobitná časť)

23.10.2019

TRESTNÝ ZÁKON v znení zákona č. 224/2010 Z.z. - slovenský a anglický text zákona

19.10.2019

TRESTNÝ ZÁKON v znení zákona č. 224/2010 Z.z. - slovenský a anglický text zákona - DRUHÁ ČASŤ

29.12.2020

Formovanie myšlienky - skutková podstata ublíženia na zdraví pri výkone športovej činnosti:

19.10.2019