logologo_small

Pokračovanie sporu o status profesionálnych hráčov

streda, 04.12.2019|Posledná aktualizácia 30.12.2019 03:19
Autor: Róbert Kotian, ID článku: 31608

Prinášame vám ďalší autorský príspevok Róberta Kotiana k motivácii a vývoju legislatívneho procesu prebiehajúceho k novele Zákona o športe v Národnej rade SR.

Prvé čítanie novely zákona o športe 18. októbra trvalo približne dvanásť minút – novelu tesne pred víkendom uviedol Dušan Tittel, zaznel jeden diskusný príspevok od Jozefa Mihála a bol koniec. Odvtedy sa vedie v zákulisí (a trochu aj v médiách) spor nielen o podstatu, či majú byť profesionálni hráči zamestnancami klubov, alebo či majú dostať na výber aj možnosť vykonávať športovú profesiu ako SZČO, ale aj o interpretáciu tohto sporu. Pretože v skutočnosti nejde len o väčšiu slobodu výberu profesionálov, ako sa snažia krkolomne prezentovať Dušan Tittel a Richard Lintner, ale aj o benefity a straty klubov, spájané s jedným alebo druhým statusom hráčov – alebo o tie predovšetkým. Benefity a straty profesionálnych hráčov sú v pri tomto spore priam systematicky opomínané.

Nie je zrejme náhodou, že sa proti sebe postavili dve strany sporu v rozličných ringoch – na jednej strane futbalový zväz, na druhej basketbal, hádzaná, hokej, volejbal; na jednej strane hráčske asociácie, na druhej kluby... Deliaca čiara nejde ani medzi koalíciou a opozíciou, ale aj vnútri blokov či poslaneckých klubov. Na jednej strane stoja Jozef Mihál (a poslanci Spolu), Dušan Galis a Jozef Burian (obaja Smer-SD), na druhej Dušan Tittel (SNS), Martin Glváč (Smer-SD) a poslanci SaS či OĽaNO.

Príčina novely je nejasná

Zjednodušené na dreň – podstatou sporu je, či podporujete hráčov a ich status zamestnanca (a súčasný právny stav, Zákonník práce, model EÚ, stanoviská inšpektorátu práce, ministerstva školstva a rozsudok košického súdu), alebo ste na strane klubov, ktorým status zamestnancov siaha hlbšie do vrecka a podporujú ich status SZČO, ktorý je pre kluby jednoducho výhodnejší (a ak by boli pravdivé fámy, že sa do klubov chystajú finančné kontroly a následkom môže byť postih za dlhodobé hromadné nelegálne zamestnávanie a dorubenie nezrazených a neodvedených daní z príjmov profesionálnych športovcov, tak sú táto novela a súčasné pozície klubov a zväzov úplne pochopiteľné – aj keď z hľadiska dodržiavania zákona nie veľmi akceptovateľné).

Predĺženie odvodových prázdnin hráčov na ďalšie tri roky totiž vôbec neopodstatňujú túto hysterickú a unáhlenú novelu zákona o športe – kluby zatiaľ nemusia platiť odvody za hráčov, aj keď sú v pozícii zamestnancov – a tri roky prázdnin by sa mohli, na rozdiel od predchádzajúcich troch rokov, skutočne využiť na diskusiu všetkých zainteresovaných subjektov – ministerstva školstva, športových zväzov, klubov piatich súťaží a profesionálnych hráčov (je ich iba niečo vyše tisícky) – a prijať takú novelu zákona o športe, ktorá bude systematicky riešiť daný problém.

Teda nielen status profesionálov v súlade s európskou legislatívou a domácim Zákonníkom práce (kde hráči so statusom SZČO, vzhľadom na budúce dôchodky, jednoducho strácajú), ale aj zvýšenie príjmov športových klubov, teda to, čo im sľubovali ešte ministri školstva Peter Pellegrini a Peter Plavčan. Momentálne predkladaná novela zákona o športe totiž rieši iba čiastkový problém – odkazuje hráčov pri uzatváraní zmlúv do submisívnej pozície, kedy by museli - zrejme, pod nátlakom klubov - prijať status SZČO.

Pravdepodobne aj na základe dlhodobej kritiky tejto Tittel/Jančulovej novely vznikli na pôde NR SR pozmeňovacie poslanecké návrhy, ktoré však zásadnú koncepciu nahradenia zamestnancov samostatne zárobkovo činnými osobami neriešia, skôr ju komplikujú a zahmlievajú.

Dilema športového profesionála, či mať ako SZČO aktuálne trochu vyšší príjem, ale za cenu dôchodkovej neistoty, je totiž falošnou cestičkou – pretože sa dá riešiť aj tak, aby bola ovca celá a vlk sýty. Ako prvé riešenie sa ponúka už vlani Jozefom Burianom deklarovaný model – aby odvodovú povinnosť za kluby, kým sa nezlepší ich finančná situácia, „prevzal štát“ – čím kluby nebudú musieť platiť viac a hráči budú mať sanované dôchodkové poistenie.

Prečo sa tomuto riešeniu nedáva priestor a prečo sa tak nezmyselne šturmuje, je pre mňa záhadou.

Róbert Kotian
Mohlo by vás zaujímať

Profesionálny športovec a jeho postavenie na Slovensku (diskusná relácia)

4.5.2020 | UČPS TÍM

ZMLUVY PODĽA NOVÉHO ZÁKONA O ŠPORTE (Jaroslav Čollák)

25.3.2020 | JUDR. JAROSLAV ČOLLÁK PHD.

Súčasne by ma zaujímalo, ako má športová organizácia postupovať v prípade uzatvorenia profesionálnej hráčskej zmluvy so zahraničným športovcom. Často sa stáva, že zahraničný agenti športovcov požadujú zmluvy v preddefinovanom formáte, kedy sa len ťažko robia úpravy, v cudzej mene /USD/, so samostatne definovanými podmienkami výpovede, špecifickými podmienkami výplaty odmeny viazanými na štatistické výkonnostné ukazovatele športovca. Je možné takúto zmluvu uzavrieť platne, pokiaľ neplní všetky náležitosti zákona o športe, ak sa použije zahraničné právo /napríklad švajčiarske/?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Môže mať športovec uzavretú so zväzom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu na obdobie, keď je nominovaný do športovej reprezentácie SR, keď má v tom istom čase platnú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu s klubom, v ktorom inak pôsobí?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Otázka: A) Kde je hranica medzi amatérskym športovcom bez zmluvy a neorganizovaným športovcom?Pojem neorganizovaný športovec totiž zákonom vymedzený nie je.O amatérskych športovcoch športová organizácia musí viesť evidenciu, o neorganizovaných nie?B) Majme účastníka súťaže organizovanej športovou organizáciou (samostatné občianske združenie, bez príslušnosti k národnému športovému zväzu). Môžeme takéhoto účastníka súťaže (bez akéhokoľvek pracovno-právneho vzťahu so športovou organizáciou) považovať za neorganizovaného športovca?C) Mení sa odpoveď na predošlú otázku v závislosti od toho, či účastník je alebo nie je členom občianskeho združenia (športovej organizácie)? Myslíme iba členský vzťah, nie zmluvu - ani profesionálnu, ani amatérsku.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Chcel by som sa informovať o zmluvách, respektíve požiadať o rady:Všetci naši tréneri i hráčky majú uzavreté Hráčske i Trénerské zmluvy, uzavreté ako SZČO.Hráčky, ale aj tréneri, ktorí majú uzavreté zmluvy a tie pokračujú aj po nasledujúce obdobie (trebárs až do roku 2018, alebo aj kratšie či dlhšie), môžu pokračovať v rovnakom statuse ako doposiaľ, čiže SZČO?Hráčky, ale aj tréneri, ktorí majú uzavreté zmluvy a tie pokračujú aj po nasledujúce obdobie (trebárs až do roku 2018, alebo aj kratšie či dlhšie), môžu pokračovať v rovnakom statuse ako doposiaľ, čiže SZČO?Hráč, alebo tréner, ktorému končí zmluva k 30.6.2016 a je vzájomná zhoda o pokračovaní spolupráce, musí mať už novú zmluvu uzavretú ako zamestnanec?Hráč, alebo tréner, ktorému končí zmluva k 30.6.2016 a je vzájomná zhoda o pokračovaní spolupráce, musí mať už novú zmluvu uzavretú ako zamestnanec?Pokiaľ hráč alebo tréner, ktorému končí k 30.6.2016 zmluva s klubom a jeho živnostenské osvedčenie je vydané na neskoršiu dobu, môže ďalej pokračovať prostredníctvom dodatku o predĺžení pôvodnej zmluvy ako SZČO?Pokiaľ hráč alebo tréner, ktorému končí k 30.6.2016 zmluva s klubom a jeho živnostenské osvedčenie je vydané na neskoršiu dobu, môže ďalej pokračovať prostredníctvom dodatku o predĺžení pôvodnej zmluvy ako SZČO?Existujú nejaké predlohy na nové zmluvy, vzhľadom k tomu, že nový Zákon o športe explicitne určuje, čo tam má byť?Existujú nejaké predlohy na nové zmluvy, vzhľadom k tomu, že nový Zákon o športe explicitne určuje, čo tam má byť?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Máme podpísanú zmluvu s hráčkou na dobu určitú od: 01.09.2014 do: 30.05.2016 s opciou na ďalší rok za nasledovných podmienok: zmluva sa predlžuje automaticky do 30.05 2017, ak to klub oznámi písomne hráčke do 15.5.2016, že s ňou klub ďalej počíta. Uplatnenie takejto opcie sa podáva písomnou formou, hráčka nemôže odmietnuť písomné oznámenie, čiže je to jednostranný právny akt. Otázka znie, vzniká vo vzťahu k ďalšej spolupráci s hráčkou nový právny vzťah v zmysle Zákona o športe?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

V rámci diskusie som sa informoval o problematike úrazov športovcov počas vykonávania športovej činnosti na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Zaujíma ma, či úrazy takýchto športovcov budú posudzované ako pracovné úrazy v zmysle zákonníka práce a ako sa bude riešiť zodpovednosť športovej organizácie, ak vieme, že športové úrazy často končia aj vážnejšími následkami, ktoré môžu športovca prinútiť ukončiť športovú kariéru a spôsobia športovcovi značnú ekonomickú ujmu.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Zákon o športe vstúpil do účinnosti 1.1.2016.Podľa § 42 ods. 2 písm. a) ZoŠ športovec je oprávnený okamžite skončiť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ak športová organizácia neuhradila najmenej za tri jednotlivé mesiace počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo počas obdobia trvania zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak je uzatvorená na obdobie kratšie ako 12 mesiacov, riadne a včas športovcovi mzdu napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany športovca. Je možné toto ustanovenie aplikovať aj na zmluvné vzťahy športovcov, ktoré vznikli pred 1.1.2016?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Dostala som otázku na nejaké špecifiká ohľadom hráčov do 23 rokov, vysokoškolákov. Minulú extraligovú sezónu boli u nás hráči, ktorí mali zmluvu, ale boli na DIČ. Teda všetky odvody si riešili sami. Pochopila som správne, že od 01.01.2016 musia byť všetci hráči na pracovnú zmluvu? A ako je to s tými, ktorí majú 18 a sú študenti.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Dobrý deň, môj manžel je profesionálny hádzanár a dočítala som sa, že od 1.1.2016 nemá športovec povinnosť odvádzať odvody do sociálnej poisťovne,  ale na sociálnej poisťovni nám povedali, že už o tom počuli, ale že to nie je schválené. Tak sa chcem opýtať, či to je schválené tak ako sa to uvádza v článkoch na internete. Prikladám aj link na články:

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Ako majú postupovať kluby a hráči (SZČO) ktorým končia staré zmluvy, keď chcú podpísať po 1.1.2016 s klubom novú zmluvu.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS