logologo_small

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SFZ A JEJ EXEKUČNÁ PRÁVOMOC

utorok, 24.04.2018|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:24
Autor: JUDr. Peter Mihál, JUDr. Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím | ID článku: 18634

Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou zabezpečenia plnenia povinností členov Slovenského futbalového zväzu vyplývajúcich im z predpisu alebo rozhodnutia orgánu Slovenského futbalového zväzu s akcentom na povinnosť na peňažné plnenie. Plnenie povinností osobami s príslušnosťou k Slovenskému futbalovému zväzu voči nemu ako aj medzi sebou navzájom, je nosným pilierom jeho stability a riadneho fungovania národného športového zväzu ako občianskeho združenia. Príspevok sa na podklade platnej úpravy interných predpisov v rámci Slovenského futbalového zväzu snaží priblížiť činnosť Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu smerujúcu k ochrane integrity športových súťaží organizovaných v rámci SFZ prostriedkami núteného výkonu uloženej povinnosti v prípadoch, kedy táto povinnosť zo strany povinného subjektu nie je riadne a včas splnená.

DISCIPLINARY COMMITEE OF SLOVAK FOOTBALL ASSOCIACION 
AND ITS ENFORCEMENT POWER

JUDR. PETER MIHÁL
PROKURÁTOR OKRESNEJ PROKURATÚRY SKALICA
PODPREDSEDA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
ČLEN UČENEJ PRÁVNICKEJ SPOLOČNOSTI, O. Z.
E-MAIL: PETER.MIHAL@HOTMAIL.COM

JUDR. PETER SEPEŠI
PROKURÁTOR ODBORU LEGISLATÍVY A ÚSTAVNÉHO PRÁVA GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SR
ČLEN VÝKONNÉHO VÝBORU SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU (SFZ)
STÁLY ČLEN RADY UČENEJ PRÁVNICKEJ SPOLOČNOSTI (UČPS)
E-MAIL: PETER.SEPESI@GMAIL.COM

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
športové právo, disciplinárne konanie, disciplinárny poriadok, disciplinárny orgán, Slovenský futbalový zväz, disciplinárna zodpovednosť, porušenie povinnosti, komora pre riešenie sporov

KEY WORDS:
sports law, disciplinary proceedings, disciplinary regulations, disciplinary body, Slovak Football Association, disciplinary liability, breach of obligation, dispute resolution chamber

ABSTRAKT:
Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou zabezpečenia plnenia povinností členov Slovenského futbalového zväzu vyplývajúcich im z predpisu alebo rozhodnutia orgánu Slovenského futbalového zväzu s akcentom na povinnosť na peňažné plnenie. Plnenie povinností osobami s príslušnosťou k Slovenskému futbalovému zväzu voči nemu ako aj medzi sebou navzájom, je nosným pilierom jeho stability a riadneho fungovania národného športového zväzu ako občianskeho združenia. Príspevok sa na podklade platnej úpravy interných predpisov v rámci Slovenského futbalového zväzu snaží priblížiť činnosť Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu smerujúcu k ochrane integrity športových súťaží organizovaných v rámci SFZ prostriedkami núteného výkonu uloženej povinnosti v prípadoch, kedy táto povinnosť zo strany povinného subjektu nie je riadne a včas splnená. 

ABSTRACT/SUMMARY:
Author's focus is on the issue of enforcement of Slovak Football Association members' obligations as stated in Slovak Football Association statutes and orders with emphasis on members' financial obligations. Fulfillment of financial obligations toward The Association and toward other members is a cornerstone of its stability and operation as a civil association. The article details Slovak Football Association Disciplinary Committee's focus, as described in the internal regulations, on integrity of sporting events organized by SFA through imposed sanctions in cases when the obligations have not been fulfilled in timely matter.


1. ÚVOD

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (ďalej aj ako „DK SFZ“) je v zmysle článku 58 ods. 1 Stanov Slovenského futbalového zväzu prvostupňovým orgánom na riešenie sporov, ktorý rozhoduje o prípadoch porušenia povinností vyplývajúcich z predpisov a rozhodnutí Slovenského futbalového zväzu (ďalej aj ako „SFZ“), za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a určuje ochranné opatrenia. Zároveň je to orgán s rozhodovacou pôsobnosťou, ktorý sa priamo zodpovedá Konferencii Slovenského futbalového zväzu ako najvyššiemu orgánu národného športového zväzu futbalu. Možno konštatovať, že jej primárnou, v podstate hlavnou funkciou, je prejednanie disciplinárnych previnení, pričom prostredníctvom jednotlivých disciplinárnych konaní napomáha k plneniu poslania a cieľov SFZ, ako aj k dodržiavaniu všeobecných princípov SFZ uvedených v článku 5 ods. 2 Stanov SFZ.

Predmetom disciplinárneho konania je náležité zistenie, objasnenie a spravodlivé posúdenie disciplinárnych previnení fyzických a právnických osôb vrátane družstiev, pričom disciplinárne orgány sú povinné dbať na to, aby disciplinárne konanie a jeho priebeh rešpektovali zásady spravodlivého procesu[1] a mali nielen sankčnú, ale predovšetkým výchovnú, preventívnu a nápravnú funkciu.[2]

Stanovy SFZ upravujú viaceré princípy zaväzujúce jednotlivých členov SFZ k ich dodržiavaniu pri budovaní fungujúceho systému organizovania, riadenia a správy, podpory a rozvoja slovenského futbalu ako napr. princípy fair-play, slušnosti či lojality a k ochrane tzv. čistého športového prostredia, v ktorom je základným pilierom dodržiavanie pravidiel a predpisov vrátane tradičnej rímskej zásady pacta sunt servanda (zmluvy sa musia dodržiavať). Je nepochybné, že zabezpečenie existencie vyššie uvedených princípov úzko súvisí s významom pojmu „integrita športu“.[3]

Ochranu integrity športu ako jedného zo základných poslaní SFZ možno vyabstrahovať aj z účelu deklarovaného v Disciplinárnom poriadku Slovenského futbalového zväzu (ďalej aj ako ”DP SFZ”) ako základného interného predpisu upravujúceho oblasť disciplinárneho trestania. V kontexte nielen účelu zamýšľaného týmto príspevkom máme za to, že vyššie definovaný pojem integrita športu in concreto vo vzťahu k futbalu predstavuje aj do istej miery členmi SFZ predpokladanú a očakávateľnú istotu dodržiavania všetkých interných predpisov platných v rámci športového hnutia (lex sportiva) ako aj všetkých záväzkov, k dodržiavaniu ktorých sa títo zaviazali či už z titulu svojho členstva alebo v individuálnych prípadoch z titulu nimi uzatvorených zmluvných vzťahov.

DK SFZ teda možno charakterizovať nielen ako sankčný či represívny orgán, avšak pre fungovania a stabilitu systému je žiaduce ba priam nevyhnutné, aby vykonávala aj funkciu tzv. exekútora zabezpečujúceho vyššie naznačenú ochranu integrity v rámci SFZ v podobe vynucovania dodržiavania povinností členmi SFZ. Nejedná sa pritom o výslovne inštitucionalizovanú funkciu v Stanovách SFZ, no jej nesporný význam vyplýva naprieč z vnútorných predpisov v rámci futbalového hnutia, ktoré predpokladajú vynútenie splnenia povinností vyplývajúcich z týchto predpisov prostredníctvom disciplinárneho konania. Pri vymedzení tejto koncepcie možno porovnateľne vychádzať zo systému civilnoprávnej exekúcie ako núteného výkonu právoplatného rozhodnutia uskutočňovaného súdnym exekútorom. Inak povedané, poslaním disciplinárneho konania je okrem iného dosiahnuť očakávanú mieru spravodlivosti medzi jednotlivými členmi SFZ, pričom úlohou DK SFZ je zabezpečiť vymožiteľnosť práva vo vnútri futbalového hnutia ergo občianskeho združenia. Pod exekučným titulom treba rozumieť jednak ustanovenie predpisu, ktoré nebolo, no malo byť členom SFZ resp. osoby s príslušnosťou k SFZ dodržané/splnené alebo konkrétne právoplatné rozhodnutie orgánu SFZ alebo orgánu člena SFZ, ktoré takisto nebolo no malo byť splnené.

Celá koncepcia členstva v občianskom združení vo všeobecnosti je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov založená na princípe dobrovoľnosti byť členom daného občianskeho združenia, a teda dobrovoľne sa podriadiť pravidlám schváleným jeho orgánmi v podobe stanov a ďalších vnútorných predpisov občianskeho združenia ako aj rozhodnutiam orgánov podľa týchto vnútorných pravidiel. Z dikcie § 3 ods. 3 uvedeného zákona ďalej vyplýva, že práva a povinnosti člena združenia upravujú stanovy združenia. Z uvedeného teda logicky možno vyvodiť právnu konštrukciu, že dobrovoľným rozhodnutím stať sa členom združenia, člen združenia zároveň vyjadruje súhlas s vnútornou štruktúrou a vnútornými predpismi združenia, pričom na seba členstvom preberá bremeno ich plnenia.

V podmienkach právnej úpravy športových organizácií prípadne národných športových zväzov vyplývajúcej zo Zákona o športe, bol zavedený koncept „príslušnosti k športovej organizácii“, ktorý je širším konceptom vymedzenia osobnej pôsobnosti športovej organizácie oproti koncepcii členstva v občianskom združení a na to naviazané práva a povinnosti jeho členov.

V ustanovení § 3 písm. k) Zákona o športe je upravený pojem príslušnosť k športovej organizácii,[4] od ktorej sa vo vnútri športovej organizácie odvodzuje právomoc jej orgánov. V zmysle dôvodovej správy k tomuto zákonu[5]„ide o príslušnosť fyzických osôb alebo právnických osôb ku konkrétnej športovej organizácii, ktorá vzniká ex lege - teda zo zákona. Táto príslušnosť vzniká zo zákona na základe skutočností, ktoré zákon taxatívne uvádza /ustanovenie § 3 písm. k)/, pričom členský vzťah k občianskemu združeniu je iba jedným z desiatich spôsobov získania príslušnosti ku športovej organizácii. Na základe tejto príslušnosti môže napr. športová organizácia vykonávať nad jej členmi disciplinárnu právomoc, čím sa odstraňujú dnes mnohokrát existujúce pochybnosti o jej existencii (ustanovenie § 51 ods. 1, ods. 4 a pod. Zákona o športe).“

S poukazom na uvedené teda disciplinárnej právomoci zodpovedajú aj subjekty, ktoré v konkrétnom prípade síce nespĺňajú podmienku členstva k SFZ, avšak ich relevantný vzťah k SFZ možno odvodiť od momentu vzniku ich príslušnosti k SFZ a to niektorým zo spôsobov vyjadrených práve v uvedenom ustanovení § 3 písm. k) Zákona o športe.[6] Pod prizmou uvedeného je teda nutné problematiku členov aj ich povinností v rámci SFZ v predkladanom príspevku vnímať širšie, nakoľko sa môže týkať aj tých osôb resp. subjektov, ktorí zdanlivo k SFZ nemajú žiadny vzťah.

2. VYMEDZENIE PROBLEMATIKY V ZMYSLE PLATNEJ ÚPRAVY SFZ

Za hmotnoprávny základ pre konanie pred DK SFZ možno považovať úpravu skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa článku 64 ods. 1 písm. a) DP SFZ,[7] v zmysle ktorého: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ sa dopustí ten, kto poruší povinnosť vyplývajúcu z predpisu SFZ alebo člena SFZ“, resp. podľa odseku 2 citovaného článku, v zmysle ktorého: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ sa dopustí aj ten, kto neuspokojí riadne a včas peňažnú pohľadávku oprávnenej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, hoci mu táto povinnosť vyplýva z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu SFZ (Rozhodcovský súd SFZ, Komora SFZ pre riešenie sporov), UEFA, FIFA, alebo Športového arbitrážneho súdu v Lausanne („Court of Arbitration for Sport“, ďalej len „CAS“), alebo nesplní inú povinnosť uloženú právoplatným a vykonateľným rozhodnutím príslušného orgánu SFZ, UEFA, FIFA, rozhodcovského súdu SFZ alebo CAS.“

K naposledy citovaným ustanoveniam je s poukazom na Stanovy SFZ potrebné v stručnosti zosumarizovať, že právoplatné rozhodnutie orgánu SFZ je záväzné v celom rozsahu, pričom v prípade, ak označuje právnické osoby a/alebo fyzické osoby, ktorým je určené, je záväzné len pre tieto označené osoby.[8] Člen a iné osoby s príslušnosťou k SFZ sú povinní dodržiavať a rešpektovať rozhodnutia orgánov SFZ.[9] Z uvedeného teda vyplýva, že znenie vyššie citovanej skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia podľa článku 64 ods. 1 písm. a) DP SFZ je v podstate logickým legislatívnym vyústením základných povinností, plnenie/dodržiavanie ktorých predstavuje fundamentálny základ riadneho fungovania futbalového hnutia. Obdobná úprava bola obsiahnutá aj v pôvodnom Disciplinárnom poriadku SFZ, ktorý platil do 31.12.2013.

2.1. PORUŠENIE POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCEJ Z PREDPISU SFZ ALEBO ČLENA SFZ NEUSPOKOJENÍM PEŇAŽNEJ POHĽADÁVKY

Objektívna stránka uvedeného disciplinárneho previnenia spočíva v konaní či nekonaní (opomenutí konania) previnilca - člena SFZ prípadne aj inej osoby s príslušnosťou k SFZ,[10] následkom ktorého je v tomto prípade porušenie platného predpisu SFZ.

V praxi môžu nastať rôzne alternatívy naplnenia uvedeného disciplinárneho previnenia, pričom s ohľadom na kontext príspevku by sme poukázali predovšetkým na tie možnosti, kedy z predpisu SFZ jeho adresátom (subjektom v pôsobnosti orgánov SFZ vstupujúcim do právnych vzťahov v rámci futbalového hnutia) vyplýva povinnosť na rôzne peňažné plnenia.

Tu by sme spomenuli predovšetkým inštitúty vyplývajúce z úpravy Registračného a prestupového poriadku SFZ (ďalej aj ako „RaPP SFZ“), konkrétne i) výchovné (článok 36 RaPP SFZ), ii) odstupné (za amatéra) (článok 37 RaPP SFZ), iii) solidárny príspevok, ak má na neho nárok klub (článok 38 RaPP SFZ), iv) iná kompenzácia podľa RaPP SFZ.

V uvedenom kontexte poukazujeme predovšetkým na znenie článku 39 ods. 1 RaPP, z ktorého okrem iného vyplýva, že: „porušenie postupu a povinnosti ustanovenej týmto poriadkom je disciplinárnym previnením podľa článku 64 DP SFZ… najmä porušenie alebo nesplnenie povinnosti uvedenej v článkoch 17, 33 až 38“.

Z uvedeného teda vyplýva, že v prípade vyššie uvedených inštitútov, RaPP SFZ stanovuje konkrétne hmotnoprávne podmienky vzniku nároku na jednotlivé plnenia (výchovné, odstupné, solidárny príspevok a iná kompenzácia). Po splnení týchto podmienok zabezpečuje DK SFZ, aby došlo k uspokojeniu nároku a nevznikali zbytočné spory a zlé vzťahy v rámci futbalového hnutia z dôvodu riadneho neuspokojenia jednoznačných nárokov medzi členmi SFZ. Tým, že nesplnenie povinnosti, ktorá v prípade naplnenia podmienok vzniku nároku smeruje k splneniu ustanovení predpisu SFZ, sa považuje za spáchanie disciplinárneho previnenia, DK SFZ prostredníctvom disciplinárneho konania vystupuje nielen ako orgán riešenia sporov ale in concreto ako orgán zabezpečenia/vynútenia spravodlivosti (posúdi a skonštatuje splnenie podmienok pre vznik nároku a následne efektívne zabezpečí exekúciu nároku na peňažné plnenie).

Krátko by sme sa pristavili pri úprave inštitútu odstupného, nakoľko prijatím nového RaPP SFZ[11] došlo k zásadnej zmene v úprave prestupov najmä amatérov z hľadiska určovania odstupného.[12] Do pozornosti dávame predovšetkým tú skutočnosť, že materský klub hráča sa k žiadosti o prestup hráča nevyjadruje, ak ide o amatéra bez zmluvy a žiadosť bola podaná v príslušnom prestupovom období. Materský klub sa však môže vyjadriť k sume odstupného, ktorú do Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) zadal nový klub (klub, ktorý požiadal o prestup hráča do svojho klubu), a to tým spôsobom, že materský klub buď potvrdí/odsúhlasí výšku odstupného zadanú novým klubom alebo uvedie, že s výškou odstupného nesúhlasí. Dôležité však v rámci uvedeného procesu je, že bez ohľadu na stanovisko materského klubu k správnosti uvedeného odstupného, príslušná matrika v prípade hráčovho súhlasu s prestupom, preregistruje hráča (amatéra bez zmluvy) do nového klubu. Z uvedeného teda vyplýva, že príslušný transfer amatéra (bez zmluvy) sa môže zrealizovať aj bez úhrady odstupného zo strany nového klubu materskému klubu hráča a hráč, vzhľadom na skutočnosť, že je preregistrovaný, môže ihneď nastúpiť za nový klub. Odstupné sa vysporiadava ako separátny vzťah medzi dotknutými klubmi.

V praxi môžu samozrejme vzniknúť spory ohľadom výšky resp. nároku na odstupné. Vo všeobecnosti platí, že orgánom pre riešenie sporov v rámci SFZ je Komora pre riešenie sporov (ďalej aj ako „Komora“). Podľa článku 2 ods. 2 poriadku Komory má Komora právomoc prerokúvať a rozhodovať aj spory vyplývajúce z porušenia predpisov SFZ, UEFA alebo FIFA alebo záväzných rozhodnutí SFZ, UEFA alebo FIFA, ak tak ustanovuje osobitný predpis SFZ alebo FIFA. Takýmto osobitným predpisom je aj RaPP SFZ, ktorý ustanovuje ďalšie právomoci Komory.

V mnohých prípadoch však dochádza k nezaplateniu odstupného aj napriek tomu, že medzi materským klubom a novým klubom hráča nie je o nároku na odstupné, resp. o jeho výške žiadny spor. V takýchto prípadoch je DK SFZ oprávnená vec preskúmať ako podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ a to aj bez toho, aby vec prešla konaním na Komore.[13] Tým sa zabezpečuje efektívna a rýchla ochrana záujmov nielen jednotlivých členov SFZ, ale aj oprávnených záujmov futbalového hnutia na zachovaní integrity jednotlivých súťaží.

Nie ojedinelé sú prípady, kedy hráč síce bol preregistrovaný, a teda mohol nastúpiť za nový klub, avšak nový klub bol v omeškaní s úhradou odstupného, a to i napriek tomu, že odstupné sa v zmysle 37 ods. 3 RaPP SFZ uhrádza cez automaticky generovanú mesačnú zbernú faktúru na účet SFZ. V takýchto prípadoch možno uvažovať aj o narušení regulárnosti celej súťaže, nakoľko do súťaže fakticky zasiahol hráč súťažiaci za nový klub, u ktorého nedošlo k úhrade odplaty za jeho prestup materskému klubu, čím nový klub získal nespravodlivú výhodu napríklad aj oproti materskému klubu hráča, ktorý v dôsledku prestupu oslabil jednak športovo (hráč prestúpil), ako aj ekonomicky (nemá uhradené odstupné). Ak by k úhrade došlo, materský klub si mohol za hráča, ktorý od neho prestúpil, zaobstarať do tímu iného hráča, za ktorého taktiež bude musieť uhradiť odstupné.

Príčinou vyššie uvedených prípadov je predovšetkým skutočnosť, že reťazec finančných vzťahov medzi klubmi je pri prestupe amatéra bez zmluvy úplne odtrhnutý od samotného procesu prestupu tohto hráča (amatéra bez zmluvy), nakoľko u športovca bez zmluvy musí byť rešpektované právo na slobodný výber klubu, ktorého uplatnenie nesmie byť podľa predpisov FIFA, RaPP SFZ, ani zákona o športe[14] podmienené žiadnym finančným plnením. Obmedzenia pre uplatnenia práva amatéra bez zmluvy na slobodný výber klubu sú možné len v záujme ochrany integrity súťaže na základe predpisu národného športového zväzu výlučne z dôvodov uvedených v § 5 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. a) až d) zákona o športe, ktoré sú premietnuté aj do RaPP SFZ. 

Napokon, do skupiny finančných záväzkov členov SFZ resp. osôb s príslušnosťou k SFZ možno ďalej zaradiť rôzne poplatky prípadne iné platby vyplývajúce z predpisov SFZ, ktoré sa neuhrádzajú cez mesačnú zbernú faktúru.[15]

2.2. PORUŠENIE POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCEJ Z ROZHODNUTIA ORGÁNU SFZ ALEBO ČLENA SFZ NEUSPOKOJENÍM PEŇAŽNEJ POHĽADÁVKY

Ustanovenie článku 64 ods. 2 je špeciálnou skutkovou podstatou k skutkovej podstate disciplinárneho previnenia uvedeného v odseku 1 písm. b) citovaného ustanovenia, pričom jeho objektívna stránka (protiprávne konanie a jeho následok) spočíva v riadnom a včasnom neuspokojení pohľadávky, následkom ktorého je v tomto prípade porušenie povinnosti plniť v zmysle záväzného rozhodnutia orgánu SFZ.

V nadväznosti na už vyššie naznačené, judikovať povinnosť uhradiť peňažnú pohľadávku zo zmluvného vzťahu alebo v prípade sporu môže len Komora pre riešenie sporov ako faktický nástupca Rozhodcovského súdu SFZ (ďalej aj ako „RS SFZ“). K postaveniu a právomoci RS SFZ resp. Komory sú k dispozícii viaceré príspevky publikované na internetovej stránke Učenej právnickej spoločnosti,[16] preto sa v tomto príspevku budeme zaoberať primárne spôsobom a prostriedkami, ako zabezpečiť, aby povinnosť uložená v rozhodnutí spomenutých orgánov (v tomto čase už len Komory), bola prostredníctvom právomoci DK SFZ aj splnená.

Komora je v zmysle článku 59 ods. 1 Stanov SFZ orgánom na riešenie sporov, ktorý má právomoc prerokúvať a rozhodovať spory medzi členmi SFZ vyplývajúce zo zmluvných vzťahov a z povinností uložených predpismi a rozhodnutiami SFZ, ak tak ustanoví predpis SFZ. Gramatickým ako aj logickým výkladom uvedenej definície možno dospieť k záveru, že základným predpokladom zakladajúcim právomoc Komory je existencia sporu medzi členmi SFZ resp. osobami s príslušnosťou k SFZ vyplývajúci teda buď zo zmluvného vzťahu prípadne z predpisu SFZ.

Máme za to, že celková koncepcia existencie orgánu pre riešenie sporov v akejkoľvek podobe si nevyhnutne žiada aj vytvorenie účinného systému na zabezpečenie vykonania ním vydaných rozhodnutí. Ak sme v úvode tohto príspevku naznačili úlohu resp. význam disciplinárneho konania vo vnútri hnutia pri zabezpečovaní napĺňania integrity športu, sme toho názoru, že integrálnou súčasťou tohto princípu je aj zabezpečenie, aby jednotlivé zmluvné vzťahy v prípade, ak nie sú plnené dobrovoľne, ich riadne plnenie bolo zabezpečené autoritatívne cez disciplinárny orgán v príslušnom disciplinárnom konaní. Je celkom prirodzené, že požiadavka na riadnom plnení si zmluvných povinností vychádza priamo „zdola“ od členov SFZ ako konkrétnych účastníkov týchto zmluvných vzťahov. Je však potrebné uviesť, že SFZ ako člen nadnárodných futbalových spoločenstiev (FIFA a UEFA) sa k úprave systému v takejto podobe zaviazal implementáciou príslušných predpisov do katalógu predpisov futbalového hnutia[17]. Ďalším aspektom je skutočnosť, že už samotná možnosť viesť voči členovi združenia disciplinárne konanie, by mala pre jednotlivých členov predstavovať tlak na riadne plnenie si povinností.

Vzhľadom na vyššie uvedené teda možno konštatovať, že v prípade, ak predmetom rozhodnutia RS SFZ či Komory je povinnosť uhradiť určitú peňažnú pohľadávku a táto nie je v predpísanej lehote uspokojená, takéto rozhodnutie sa stáva „exekučným titulom“ na začatie konania pred Disciplinárnou komisiou SFZ, no nie je vykonateľným exekučným titulom prostredníctvom činnosti súdneho exekútora. Nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z právoplatného rozhodnutia orgánu pre riešenie sporov SFZ zakladá pre DK SFZ podozrenie, že v danom prípade mohlo dôjsť k spáchaniu vyššie uvedeného disciplinárneho previnenia. Uvedený záver však nie je absolútnym, nakoľko disciplinárne konanie v podmienkach SFZ je ovládané zásadou spravodlivého procesu, preto každý prípad musí byť posúdený individuálne.

K uvedenému je potrebné doplniť, že v tomto čase môže byť podkladom na vedenie disciplinárneho konania aj právoplatný a vykonateľný rozsudok RS SFZ[18] a to aj napriek skutočnosti, že RS SFZ zanikol k 31.12.2016 a to nadobudnutím účinnosti Stanov SFZ zo dňa 03.06.2016. Rozdiel v zabezpečení výkonu rozhodnutia Komory a RS SFZ vnímame predovšetkým v tom, že kým v prípade rozhodnutia Komory je DK SFZ jediným orgánom, ktorý môže zabezpečiť výkon tohto rozhodnutia, vzhľadom na to, že Komora nemá povahu rozhodcovského súdu, ale iba zväzového orgánu na riešenie sporov, ktorého rozhodnutia nie sú exekučným titulom, t. j. nemožno ich predložiť exekútorovi na zabezpečenie výkonu rozhodnutia. V prípade rozhodnutia RS SFZ orgánom na zabezpečenie jeho vykonateľnosti môže byť aj súdny exekútor v systéme civilnoprávnej exekúcie v zmysle zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších zmien a predpisov, teda „mimo“ pomyselných hraníc futbalového hnutia združeného v rámci SFZ na základe združovacieho práva. Z tohto dôvodu by mal byť podľa nášho názoru, determinovaného rozhodovacou praxou DK SFZ, výkon rozhodnutia Komory v rámci disciplinárneho konania zabezpečený všetkými dostupnými prostriedkami, nakoľko oprávnený (poškodený) subjekt sa v danom prípade môže s uvedeným rozhodnutím obrátiť „len“ na DK SFZ a prirodzene očakáva v jeho veci jej plnú aktivitu.

Pre úplnosť je potrebné ešte dodať, že RaPP SFZ priznáva disciplinárnu právomoc taktiež Komore, a to v prípade, ak sa klub dostane do omeškania s uhradením splatného záväzku dlhšie ako 30 dní bez zrejmého (prima facie) zmluvného dôvodu (článok 42a RaPP SFZ). Vtedy mu Komora môže uložiť disciplinárnu sankciu uvedenú v článku 42a ods. 4 RaPP SFZ. Uvedená právomoc bola implementovaná do predpisov SFZ na podklade povinnosti národných asociácií združených vo FIFA prevziať článok 12bis Pravidiel FIFA o statuse a prestupoch hráčov edícia 2014 (FIFA RSTP),[19] pričom podľa dostupných informácií doposiaľ uvedenú právomoc Komora v rámci svojej rozhodovacej činnosti nevyužila[20].

Na podklade vyššie uvedeného si teda dovolíme tvrdiť, že existencia akejsi nadstavby konania právoplatne skončeného pred Komorou v podobe právomoci orgánu, ktorý bude zabezpečovať výkon jej rozhodnutí, je nevyhnutná, ba možno vysloviť záver, že bez zabezpečenia faktickej exekúcie týchto rozhodnutí, by nemala Komora ako orgán riešenia sporov v podstate žiadny právny význam v systéme SFZ, lebo jej rozhodnutia by boli prakticky nevykonateľné. DK SFZ má však dostatočné nástroje (upravené v DP SFZ) na to, aby vykonateľnosť rozhodnutia Komory zabezpečila podstatne efektívnejšie, ako by to bolo pri vymáhaní plnenia povinnosti v exekúcii vykonávanej exekútorom v podstate mimo právneho priestoru futbalového hnutia.

3. POSTUP DK SFZ V ZMYSLE PLATNEJ ÚPRAVY SFZ

V prípade existencie nesplnenej povinnosti vyplývajúcej z predpisu resp. z rozhodnutia orgánu SFZ, DK SFZ spravidla na základe podnetu príslušného subjektu môže vo veci začať disciplinárne konanie. S poukazom na charakter disciplinárneho konania deklarovaného v článku 66 DP SFZ si dovolíme vysloviť myšlienku, že v rozoberaných prípadoch neuhradenia peňažných záväzkov členmi SFZ (resp. osobami s príslušnosťou k SFZ), by disciplinárne konanie malo byť zamerané predovšetkým a najmä na „nápravné” pôsobenie, t. j. aby si povinný subjekt svoju povinnosť splnil, aby napravil svoje pochybenie a až vtedy, keď tak neurobí, by mu následne mala byť uložená disciplinárna sankcia, ktorej uloženie je dôležité tak z hľadiska individuálnej prevencie vo vzťahu k previnilcovi, ako aj generálnej prevencie v rámci futbalového hnutia. A ak sa uložení disciplinárnej sankcie nedosiahne želaný stav ukladanie disciplinárnych sankcií s cieľom dosiahnuť splnenie povinnosti sa môže stupňovať až po preradenie do nižšej súťaže či vylúčenie zo súťaže, ktoré je najkrajnejším, vo futbale neželaným, ale niekedy z pohľadu ochrany integrity súťaží a stability futbalového prostredia nevyhnutným riešením. 

Disciplinárne konanie by v takom prípade malo byť zamerané predovšetkým na vykonanie takých donucovacích opatrení, ktoré smerujú k uspokojeniu veriteľa. Možno konštatovať, že tomuto záveru je v súčasnosti prispôsobená aj znenie disciplinárneho predpisu SFZ. Uvedené možno dosiahnuť najmä prostredníctvom predbežných ochranných opatrení, ktorými možno nielenže pozastaviť výkon športu, či výkon konkrétnej funkcie, ale v prípade, ak je povinným futbalový klub, možno dočasne pozastaviť výkon súťažnej činnosti niektorému z jeho družstiev či pozastaviť mu akékoľvek prestupy a pod. Ďalší postup potom závisí od postoja previnilca k danej záležitosti či ďalších okolností typických pre každé disciplinárne konanie jednotlivo, avšak vo všeobecnosti platí princíp rovnakého prístupu DK SFZ voči každému páchateľovi disciplinárneho previnenia. Výsledkom takéhoto konania môže byť samozrejme aj uloženie disciplinárnej sankcie, pričom druh a sadzba disciplinárnej sankcie by mala byť prispôsobená okolnostiam tak na strane previnilca (napr. prípadná recidíva povinného subjektu) ako aj vo vzťahu ku skutočnosti, či a ako bola napokon sporná záležitosť vyriešená.

Ak je previnilcom teda dlžníkom právnická osoba, z hľadiska účelnosti ukladania druhu a výmery disciplinárnej sankcie máme za to, že do úvahy pripadajú najmä tie disciplinárne sankcie, ktoré svojou podstatou smerujú k zásahu do športových výsledkov daného klubu či účasti klubu v určitej súťaži. Vyplýva to z povahy športu ako takého, účelom ktorého je dosiahnuť športový úspech, ktorý sa vo futbale premieta do počtu získaných bodov v príslušnej tabuľke či získaných športových titulov a ocenení. Uvedený koncept je plne v súlade aj s rozhodovacou činnosťou disciplinárnych orgánov FIFA resp. UEFA. Domnievame sa, že práve, buď odrátanie určitého počtu bodov či vyradenie družstva klubu z príslušnej súťaže alebo zákaz transferov, sú vhodnými sankciami, ktoré by mohli, presnejšie by mali prinútiť povinný subjekt plniť si svoje povinnosti a zbytočne nevytvárať riziko narušenia integrity danej súťaže z dôvodu, že nesplnením povinnosti získal ekonomickú výhodu oproti ostatným súťažiacim subjektom, ktoré si svoje povinnosti riadne a včas plnia. Tieto sankcie sa DK SFZ snaží využívať obdobným spôsobom, ako ich využíva DK FIFA či DK UEFA, ktorých rozhodnutia predstavujú doktrínu či určujúci smer pre disciplinárne orgány národných futbalových asociácií vrátane SFZ.

4. ZÁVER

Plnenie povinností finančného charakteru tak voči SFZ ako aj medzi členmi navzájom, prispieva nielen k finančnej ale aj športovej stabilite futbalového prostredia. Dodržiavanie pravidiel a ochrana integrity (férového súťaženia) je v športe absolútnou prioritou, pričom pre futbalové hnutie ako spolku dobrovoľne združených subjektov má tak zásadný význam, že jeho narušenie je vnútornými predpismi definované ako protiprávne konanie podliehajúce disciplinárnej zodpovednosti. V širšom kontexte sa vymáhaním peňažných záväzkov cez disciplinárne konanie v podstate zabezpečuje celková stabilita fungovania futbalového hnutia, v ktorom sa denne uskutočňuje tisíce procesov a právnych vzťahov, a ktoré je náchylné reagovať na akýkoľvek negatívny podnet, ktorý by bol spôsobilý narušiť jeho vzájomnú koherenciu a vnútornú integritu vzťahov.

V konkrétnych prípadoch, následkom existencie neuhradených záväzkov a povinností v rámci futbalového hnutia môže byť nežiadúci výskyt negatívnych javov v športe, ako napr. match - fixing (manipulácia súťaží) či športová korupcia a pod. Nie je tomu tak dávno, čo nielen futbalovým hnutím otriasla korupčná aféra niektorých hráčov futbalového klubu DAC Dunajská Streda. Počas disciplinárneho konania bolo nepochybne preukázané, že podhubím pre ovplyvňovanie futbalových stretnutí bolo okrem iného aj dlhodobé neplnenie si zmluvných povinností futbalového klubu, ktorý bol v tom čase ešte pod vedením zahraničných majiteľov, voči svojim hráčom, ktorí sa z dôvodov finančnej núdze napokon uchýlili k tak závažnému protiprávnemu konaniu, akým je manipulácia priebehu športovej súťaže. V danom prípade bol okrem samotných vinníkov - hráčov, potrestaný disciplinárnou sankciou aj ich futbalový klub a to odrátaním 6 bodov, z titulu nielen objektívnej zodpovednosti klubu za korupčné správanie sa svojich hráčov, ale aj za to, že toto správanie bolo dôsledkom vyššie uvedených zistených skutočností o klubom zavinenej zlej finančnej situácii hráčov.

V neposlednom rade DK SFZ svojou exekučnou právomocou prispieva k budovaniu dobrej povesti SFZ ako najsilnejšieho a čo do členskej základne najpočetnejšieho športového zväzu. Máme za to, že uvedený systém sústavy orgánov pre riešenie sporov a ich kompetenčné prieniky, vytvárajú vhodný príklad aj pre ostatné národné športové zväzy.

Príspevok by sme si dovolili uzavrieť jednou z nosných myšlienok Konferencie Šport a právo 2017, ktorá sa konala v dňoch 12.-13.10.2017 v Poprade:
„Tvorba vyvážených pravidiel, ich poznanie, vysvetľovanie, dôsledné dodržiavanie a vynucovanie je dobrou cestou pre dosiahnutie dlhodobo udržateľného rozvoja a stability nielen právnych, ale i medziľudských vzťahov a synergickú tvorbu hodnôt ... (nielen) v športe“.[21]

1.
§ 52 ods. 3 Zákona o športe.^
2.
Článok 66 Disciplinárneho poriadku SFZ.^
3.
Integritou športu sú princípy zaručujúce prirodzenú neistotu a nepredvídateľnosť priebehu a výsledku súťaže a rovnaké pravidlá a podmienky pre účastníkov súťaže pred začiatkom súťaže a počas celého priebehu súťaže. [§ 3 písm. j) Zákona o športe].^
4.
Podľa § 3 písm. k) Zákona o športe:Na účely tohto zákona sa rozumie príslušnosťou k športovej organizácii príslušnosť založená:
1. účasťou v súťaži za športovú organizáciu,
2. účasťou v súťaži organizovanej alebo riadenej športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
3. účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
4. registráciou za športovú organizáciu,
5. športovou reprezentáciou,
6. členským vzťahom alebo dobrovoľníckym vzťahom k športovej organizácii,
7. zmluvným vzťahom so športovou organizáciou, ktorého predmetom je športová činnosť, ak ide o športovca alebo športového odborníka,
8. účasťou na riadení a správe športovej organizácie,
9. účasťou na príprave na súťaž a na súťaži ako sprievodný personál športovca alebo družstva,
10. príslušnosťou k inej športovej organizácii, ktorá je členom športovej organizácie.^
5.
http://www.ucps.sk/Uplne_znenie_zakona_c_440_2015_Z_z_o_sporte_v_zneni_zakona_c__354_2016_Z_z__a_zakona_c__ 335_2017_Z_z ^
6.
Osobná pôsobnosť Disciplinárneho poriadku SFZ vo vzťahu k iným osobám ako členom SFZ je upravená v článku 8 ods. 1 písm. i) ^
7.
http://www.ucps.sk/Disciplinarny_poriadok_SFZ_uplne_znenie_platne_od_15_6_2016#kap71 ^
8.
Článok 10 ods 1 Stanov SFZ ^
9.
Článok 10 ods 5 v spojitosti s článkom 32 ods. 1 písm. a) Stanov SFZ ^
10.
Pozri k tomu článok 8 Disciplinárneho poriadku SFZ. ^
11.
Registračný a prestupový poriadok bol schválený výkonným výborom SFZ dňa 10.02.2015 ^
12.
Podľa článku 12 RaPP SFZ sa v prípade prestupu amatéra súhlas materského klubu nevyžaduje, materskému klubu však vzniká po uskutočnení prestupu nárok na tabuľkové odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub vo výške učenej podľa článku 37 RaPP. Kluby sa však môžu dohodnúť, že odstupné bude vyššie, nižšie alebo žiadne. ^
13.
Zmena nastala od súťažného ročníka 2017/2018, pričom dovtedy všetky prípady neuhradenia odstupného prejednávala Komora.^
14.
§ 5 ods. 1 zákona o športe.^
15.
S neuhradením mesačnej zbernej faktúry sa spájajú športovo-technické dôsledky v zmysle článku 83 Súťažného poriadku SFZ.^
16.
dostupné na internete : http://www.ucps.sk/AKTUALNE_OTAZKY_ROZHODCOVSKEHO_KONANIA_V_PROSTREDI_SLOVENSKEHO_FUTBALOVEHO_HNUTIA alebo http://www.ucps.sk/Komora_SFZ_pre_riesenie_sporov ^
17.
Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ resp. legislatívne ukotvenie Komory pre riešenie sporov bolo taktiež podrobené preskúmaniu zo strany príslušných orgánov FIFA, pričom so záverov stanoviska FIFA okrem iného vyplýva jednoznačná požiadavka na zavedenie a existenciu disciplinárneho orgánu v systéme orgánov SFZ, ktorý má právomoc zaoberať sa prípadmi, ak jedna zo strán neplní povinnosť uloženú rozhodnutím Komory pre riešenie sporov.^
18.
V konkrétnom prípade je DK SFZ povinná okrem iného aj skúmať, či vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku nebola všeobecným súdom odložená.^
19.
FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players Edition 2014, dostupné na internete:http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85/regulationsstatusandtransfer_2014_e_neutral.pdf ^
20.
Pre úplnosť je potrebné uviesť, že disciplinárnou právomocou disponuje aj orgán licenčného konania v rámci klubového licenčného systému v zmysle článku 5 Smernice klubového licenčného systému SFZ za nesplnenie určitých požiadaviek licenčných kritérií, ktoré síce nemôžu byť dôvodom neudelenia licencie, avšak je možné v takom prípade uložiť disciplinárnu sankciu.^
21.
Úvodné slovo Petra Sepešiho, Jaroslava Čolláka za UčPS tím ku konferencii „ŠPORT a PRÁVO 2017“ dostupné na:http://www.ucps.sk/Uvodne_slovo_Petra_Sepesiho_Jaroslava_Collaka_za_UcPS_tim_ku_konferencii_sport_a_pravo_2017 ^
JUDr. Peter Mihál, JUDr. Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 6. Blok - Šport a legislatíva

8.11.2023

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 1. Blok - Šport očami politikov

2.10.2023

Záznam z konferencie Šport a médiá 2022

9.6.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022

FAQ00062 - 30. Športovcovi/hráčovi bola ponúknutá zmluva o profesionálom vykonávaní športu pre nasledujúcu sezónu v najvyššej súťaži kolektívneho športu dospelýc...

1.3.2022

FAQ00063 - 29. Sme s.r.o. – 100 % dcéra mesta. Zabezpečujeme prevádzky hádzanárskeho klubu, futbalového klubu, ale okrem toho vykonávame aj iné činnosti: prevádz...

1.3.2022

FAQ00064 - 28. Je potrebné, ak sa uzatvorí zmluva o profesionálnom výkone športu s chlapcom, ktorý ešte nemá 18 rokov, uzatvoriť aj dohodu o brigádnickej práci ...

1.3.2022

FAQ00065 - 27. Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej p...

1.3.2022

FAQ00066 - 26. Môžem byť ako profesionálny vojak, zamestnancom športového centra, mať podpísaný kontrakt a štatút profesionálneho športovca so športovým zväzom?

1.3.2022

FAQ00067 - 25. Musí mať každý talentovaný športovec uzavretú s klubom alebo zväzom zmluvu o príprave talentovaného športovca podľa § 48 Zákona o športe?

1.3.2022

FAQ00068 - 24. Chceli by sme sa informovať, či je možné uzavrieť medzi športovým klubom a trénerom nejakú zmluvu, v ktorej by sme mohli zakotviť aj problematiku ...

1.3.2022

FAQ00069 - 23. Hráč-študent bude hrať v družstve mužov najvyššiu súťaž. Podľa charakteru a rozsahu tejto športovej činnosti by s ním klub v zmysle ZoŠ mal uzatvo...

1.3.2022

FAQ00070 - 22. Skutkový stav:Hráč mal podpísanu s klubom napríklad v 3. lige nepomenovanú zmluvu (SZČO), na základe ktorej mu bolo preukázateľne vyplácaných nap...

1.3.2022

FAQ00071 - 21. a) Ak chce amatérsky športovec vykonávať šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu musí splniť obe náležitosti v § 4 ods. 4, tzn. aj...

1.3.2022

FAQ00072 - 20. Môže pôvodný/materský športový klub podmieniť uvoľnenie svojho registrovaného hráča/športovca, ktorý je amatérom bez zmluvy, do iného klubu v rámc...

1.3.2022

FAQ00073 - 19. Ako je posudzovaný príjem z činnosti športovca podľa § 35 zákona o športe vo vzťahu k zdravotnému poisteniu?

1.3.2022

FAQ00074 - 18. Dostala som otázku na nejaké špecifiká ohľadom hráčov do 23 rokov, vysokoškolákov. Minulú extraligovú sezónu boli u nás hráči, ktorí mali zmluvu, ...

1.3.2022