logologo_small

Návrh na podpis Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží

streda, 13.06.2018|Posledná aktualizácia 26.3.2022 14:56
Autor: UčPS tím

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky iniciatívny materiál „Návrh na podpis Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží s výhradou ratifikácie“.

Návrh bol prerokovaný a schválený na rokovaní vlády dňa 16.05.2018. 

Ovplyvňovanie výsledkov športových súťaží sa považuje za jednu z najväčších hrozieb pre súčasný šport, pretože intenzívne narúša športové hodnoty, akými sú bezúhonnosť, fair play a úcta voči ostatným. Preto sa riešenie tohto problému stáva jednou z priorít verejných orgánov, športového hnutia a orgánov presadzovania práva na celom svete.

 

S cieľom reagovať na tieto výzvy Rada Európy vyzvala v lete 2012 zmluvné strany Európskeho kultúrneho dohovoru, aby začali rokovania o Dohovore Rady Európy proti ovplyvňovaniu športových výsledkov. Tieto rokovania vyvrcholili 9. júla 2014, keď zástupcovia ministrov Rady Európy prijali dohovor. Dohovor bol následne 18. septembra 2014 predložený na podpis konferencii ministrov Rady Európy zodpovedných za šport. V súlade s jeho článkom 32 ods. 3 sa stranou dohovoru môže stať aj Európska únia. 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložila na rokovanie vlády Slovenskej republiky iniciatívny materiál „Návrh na podpis Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží s výhradou ratifikácie“.

Návrh ministerky školstva, vedy, výskumu a športu bol prerokovaný na rokovaní vlády dňa 16.05.2018 s nasledovným výsledkom: 

  1. Vláda SR odsúhlasila  podpis Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží (ďalej len "dohovor") Slovenskou republikou s tým, že jej dohovor bude po podpise znovu predložený.
  2. Vláda SR odporučila prezidentovi SR, aby splnomocnil predsedu vlády a ako alternáta ministerku školstva, vedy, výskumu a športu, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí alebo stáleho predstaviteľa pri Rade Európy v Štrasburgu na podpis dohovoru s výhradou ratifikácie.
  3. Vláda SR uložila ministerke školstva, vedy, výskumu a športu predložiť dohovor po podpise na rokovanie vlády s návrhom ďalšieho postupu. 

Podpísaním dohovoru s výhradou ratifikácie Slovenská republika vyjadrí svoju vôľu spolupracovať s Radou Európy, vládami iných krajín, športovými hnutiami a organizáciami, ktoré sú zapojené do športu a športových stávok v boji proti manipulácii športových súťaží tak na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni. 

Účelom Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží je boj proti manipulácii športových súťaží pre ochranu integrity športu a športovej etiky v súlade s princípom autonómie športu. Hlavnými cieľmi dohovoru sú prevencia, detekcia, sankcie národnej a nadnárodnej manipulácie národných a medzinárodných športových súťaží, podpora národnej a medzinárodnej spolupráce príslušných orgánov verejnej moci v boji proti manipulácii športových súťaží, ako aj spolupráce s organizáciami zapojenými do športu a športových stávok.   

 

Dohovor doposiaľ podpísalo 31 krajín vrátane 19 členských štátov Európskej únie.  

Základné informácie k dohovoru si môžete pozrieť na stránke Rady Európy - TU

Zoznam signatárov dohovoru si môžete pozrieť na stránke Rady Európy - TU

Text dohovoru v anglickom jazyku  si môžete pozrieť na stránke Rady Európy - TU

Dôvodovú správu k dohovoru v anglickom jazyku  si môžete pozrieť na stránke Rady Európy -  TU

Materiál dohovoru prerokovaný na zasadnutí vlády SR 16.5.2018 týkajúci sa podpísania dohovoru si môžete pozrieť - TU


UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Kurz HELP: ŠPORT A ĽUDSKÉ PRÁVA

10.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

2/2020 O PROMĚNÁCH A AMBICÍCH ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT (CAS) V POZICI POMYSLNÉ SOUDNÍ MOCI SVĚTOVÉHO SPORTU

1.3.2022

FAQ00051 - 41. Už dva mesiace riešime otázku hráčskych zmlúv hokejistov podľa Zákona o športe. V januári až marci 2019 sme zdaňovali príjem hráčov podľa §5 ods. ...

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022