logologo_small

Návrh na podpis Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží

streda, 13.06.2018|Posledná aktualizácia 26.3.2022 14:56
Autor: UčPS tím

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky iniciatívny materiál „Návrh na podpis Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží s výhradou ratifikácie“.

Návrh bol prerokovaný a schválený na rokovaní vlády dňa 16.05.2018. 

Ovplyvňovanie výsledkov športových súťaží sa považuje za jednu z najväčších hrozieb pre súčasný šport, pretože intenzívne narúša športové hodnoty, akými sú bezúhonnosť, fair play a úcta voči ostatným. Preto sa riešenie tohto problému stáva jednou z priorít verejných orgánov, športového hnutia a orgánov presadzovania práva na celom svete.

 

S cieľom reagovať na tieto výzvy Rada Európy vyzvala v lete 2012 zmluvné strany Európskeho kultúrneho dohovoru, aby začali rokovania o Dohovore Rady Európy proti ovplyvňovaniu športových výsledkov. Tieto rokovania vyvrcholili 9. júla 2014, keď zástupcovia ministrov Rady Európy prijali dohovor. Dohovor bol následne 18. septembra 2014 predložený na podpis konferencii ministrov Rady Európy zodpovedných za šport. V súlade s jeho článkom 32 ods. 3 sa stranou dohovoru môže stať aj Európska únia. 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložila na rokovanie vlády Slovenskej republiky iniciatívny materiál „Návrh na podpis Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží s výhradou ratifikácie“.

Návrh ministerky školstva, vedy, výskumu a športu bol prerokovaný na rokovaní vlády dňa 16.05.2018 s nasledovným výsledkom: 

  1. Vláda SR odsúhlasila  podpis Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží (ďalej len "dohovor") Slovenskou republikou s tým, že jej dohovor bude po podpise znovu predložený.
  2. Vláda SR odporučila prezidentovi SR, aby splnomocnil predsedu vlády a ako alternáta ministerku školstva, vedy, výskumu a športu, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí alebo stáleho predstaviteľa pri Rade Európy v Štrasburgu na podpis dohovoru s výhradou ratifikácie.
  3. Vláda SR uložila ministerke školstva, vedy, výskumu a športu predložiť dohovor po podpise na rokovanie vlády s návrhom ďalšieho postupu. 

Podpísaním dohovoru s výhradou ratifikácie Slovenská republika vyjadrí svoju vôľu spolupracovať s Radou Európy, vládami iných krajín, športovými hnutiami a organizáciami, ktoré sú zapojené do športu a športových stávok v boji proti manipulácii športových súťaží tak na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni. 

Účelom Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží je boj proti manipulácii športových súťaží pre ochranu integrity športu a športovej etiky v súlade s princípom autonómie športu. Hlavnými cieľmi dohovoru sú prevencia, detekcia, sankcie národnej a nadnárodnej manipulácie národných a medzinárodných športových súťaží, podpora národnej a medzinárodnej spolupráce príslušných orgánov verejnej moci v boji proti manipulácii športových súťaží, ako aj spolupráce s organizáciami zapojenými do športu a športových stávok.   

 

Dohovor doposiaľ podpísalo 31 krajín vrátane 19 členských štátov Európskej únie.  

Základné informácie k dohovoru si môžete pozrieť na stránke Rady Európy - TU

Zoznam signatárov dohovoru si môžete pozrieť na stránke Rady Európy - TU

Text dohovoru v anglickom jazyku  si môžete pozrieť na stránke Rady Európy - TU

Dôvodovú správu k dohovoru v anglickom jazyku  si môžete pozrieť na stránke Rady Európy -  TU

Materiál dohovoru prerokovaný na zasadnutí vlády SR 16.5.2018 týkajúci sa podpísania dohovoru si môžete pozrieť - TU


UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Uplatnenie sumy z PUŠ voči NŠZ

1.5.2024

Trestné činy KORUPCIE - aktualizované tabuľky po schválení novely TZ

18.2.2024

Korupcia v návrhu novely Trestného zákona - zmeny pravidiel trestnosti v prospech páchateľov korupcie si žiadajú širšiu zhodu, nie skrátené legislatívne konanie

1.1.2024

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

5.11.2023

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

1.12.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Kurz HELP: ŠPORT A ĽUDSKÉ PRÁVA

10.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022