corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Doručovanie úradných (textových) dokumentov zrakovo postihnutým osobám

pondelok, 15.02.2021|Posledná aktualizácia 15.2.2021 17:32
Autor:

Vychádzajúc zo stanovených štandardov, pravidiel, špecifikácií a kritérií prístupnosti webových sídel subjektov verejného sektora a tiež z publikovaných odporúčaní pre sprístupnenie obsahu pre používateľa so zrakovým postihnutím, je vo všeobecnosti možné použiť:
- zväčšené písmo,
- zvukové nahrávky,
- texty v bodovom (Braillovom) písme,
- obsah v elektronickej forme,
- kombináciu uvedených foriem.

Štandardné formáty textových súborov sú uvedené v § 19 vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

Bežne v podmienkach prokuratúry je možné poskytnúť používateľovi so zrakovým postihnutím  listinnú formu tlačeného textu, alebo obsah v elektronickej forme.

V podmienkach prokuratúry a zrejme aj iných štátnych orgánov a inštitúcií nie je k dispozícii technické ani materiálne vybavenie pre čítanie alebo písanie bodového (Brailového) písma.

Braillovská tlačiareň Index Everest V5 je dostupná na trhu za 6200 eur.

Službu prekladu textu do Brailloveho písma ponúka Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska za podmienok uvedených na tejto stránke:
https://unss.sk/preklad-do-braillovho-pisma.php

Zväčšené písmo znamená tlačený text s použitím zväčšených písmen. Minimom je veľkosť písma 14, častejšie sa doporučuje veľkosť 16 - 18. Text sa v danej veľkosti priamo vytlačí, resp. ak sa tlačí hrubým písmom (napr. v MS Word typ písma ARIAL/ VERDANA, veľkosť písma 16, kvalitná tlač na bielom papieri, bold).

Zväčšená čiernotlač hovorí o vytlačení obsahu zväčšeným písmom výlučne s použitím čiernej farby.

Poskytnutie obsahu v elektronickej forme pre používateľa so zrakovým postihnutím musí byť v strojovo čitateľnom formáte (aby text vedela rozlíšiť a prečítať čítačka), t. j. nie ako obrázok a podobne, teda v tzv. editovateľnej podobe.

Pomocou počítačového programu potom možno zväčšiť písmo na monitore, ktoré umožňuje nezávislý prístup k informáciám v elektronickej forme. Pre prístup k informáciám možno používať hlasový výstup z počítača ("hovoriaci počítač"), texty možno vytlačiť do ľubovoľne zväčšeného písma.

Bitmapové súbory sú súbory s koncovkou BMP (sú nevhodné pre nevidiacich) a sú to počítačovým formátom pre ukladanie rastrovej grafiky. Obrázky BMP sú ukladané po jednotlivých pixeloch, preto nie je možné na sprístupnenie ich obsahu použiť hlasový výstup z počítača, ani vtedy ak obsahom BMP je text.

Pri použití/zaslaní textového obsahu v elektronickej forme je potrebné použiť formáty, ktoré neobsahujú bitmapové súbory, animácie, audio alebo video záznamy, neobsahujú dynamický obsah a aplikácie.

Prístupnosť elektronických textových dokumentov:
https://unss.sk/pristupnost-elektronickych-dokumentov/

Preklad z a do Braillovho písma:
https://unss.sk/preklad-do-braillovho-pisma.php

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20210101#paragraf-16

Súvisiaca právna úprava
Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím
v článku 13 uvádza, 
1. Zmluvné strany zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím účinný prístup k spravodlivosti na rovnakom základe s ostatnými, a to aj poskytnutím procesných a veku primeraných úprav s cieľom uľahčiť im účinné plnenie ich úlohy priamych a nepriamych účastníkov vrátane úlohy svedkov, vo všetkých súdnych konaniach, a to aj vo fáze vyšetrovania a predbežného konania.
2. V záujme poskytnutia pomoci na zabezpečenie účinného prístupu k spravodlivosti osobámso zdravotným postihnutím zmluvné strany budú podporovať primerané vzdelávanie osôb pôsobiacich v oblasti justičnej správy vrátane pracovníkov polície a väzenskej správy.

§ 16 Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

(1) Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

(2) Za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je osobou nevidiacou alebo slabozrakou, sa podľa tohto zákona považuje informácia napísaná

a) slepeckým (Braillovým) písmom alebo
b) zväčšeným typom písma.

(3) Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou v odseku 2 písm. a). Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci – Blind“.

(4) Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou uvedenou v odseku 2 písm. b). Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

(5) Ak žiadateľ podľa odseku 2 v žiadosti uvedie, že požaduje sprístupnenie informácie v prístupnej forme, povinná osoba je povinná sprístupniť informáciu v požadovanej prístupnej forme. Povinná osoba, ktorá nemá k dispozícii špeciálne zariadenia prispôsobené na písmo a tlač slepeckého písma, môže požiadať osobu, ktorá má takéto zariadenie k dispozícii, bezodkladne o vyhotovenie prekladu sprístupňovanej informácie. Ak ide o taký rozsah informácie, ktorý by presiahol primeraný rozsah v prístupnej forme, povinná osoba sprístupní požadovanú informáciu alebo jej časť iným vhodným spôsobom podľa § 16 ods. 1. Povinná osoba nie je oprávnená obmedzovať celkový rozsah sprístupňovanej informácie, na ktorú má žiadateľ právo zo zákona.

(6) Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá v žiadosti uvedie, akým spôsobom podľa § 16 ods. 1 požaduje sprístupnenie informácie.

(7) Žiadateľ podľa odsekov 3, 4 a 6 a povinná osoba môžu dohodnúť aj iný spôsob sprístupnenia informácie.

(8) Ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, a ktorý má právo používať jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu,11) obec vymedzená osobitným predpisom,11) pokiaľ je to možné, sprístupní informácie aj v jazyku národnostnej menšiny.

(9) Povinná osoba umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie.

(10) Povinná osoba pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti podľa § 8 až 12.

Mohlo by vás zaujímať

2/2020 KOMPARATÍVNA ANALÝZA - STAVOVSKÉ ZDRUŽENIA PROKURÁTOROV VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH (STAV DO ROKU 2020)

12.1.2024

Európska komisia (EK) rozhodla o sfunkčnení úradu Európskej prokuratúry v plnom rozsahu k dátumu 1. jún 2021.

4.6.2021

ÚVAHY O EFEKTIVITE TRESTNÉHO KONANIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – HĽADANIE NÁSTROJOV A RIEŠENÍ NA JEHO ČASOVÉ A EKONOMICKÉ ZEFEKTÍVNENIE CESTOU ZMENY PRÁVNEJ ÚPRAVY PREDSÚDNEHO KONANIA

19.10.2019