logologo_small

Kto vlastne velí ozbrojeným silám počas núdzového stavu? Prezident alebo vláda?

nedeľa, 01.11.2020|Posledná aktualizácia 10.11.2020 16:29
Autor:

Prinášame Vám fakty (súvisiace právne ustanovenia a uznesenia vlády SR) ako aj krátke zamyslenie nad právnymi východiskami použitia cca 8 000 príslušníkov ozbrojených síl SR na celoplošné testovanie v čase núdzového stavu.

Niekto by mohol povedať, že sa na to treba pozerať (iba) pragmaticky, ak je však Slovenská republika právnym štátom, rozhodnutia so závažným celospoločenským dopadom, navyše aj v krízovej situácii, musia prijímať orgány v rozsahu svojej ústavnej a zákonnej pôsobnosti.

Nasledovné fakty nám pomôžu pri právnych úvahách o tom, či tomu tak bolo aj pri využití ozbrojených síl SR pri celoštátnom testovaní na výskyt vírusu COVID-19.

Základné právne východiská:

Ústava Slovenskej republiky

Podľa čl. 1 ods. 1 Ústavy SR:

"(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo."

Podľa čl. 2 ods. 1 a 2 Ústavy SR: 

"(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.
(2)
Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon."

Podľa čl. 51 ods. 2 Ústavy SR:

"(2) Podmienky a rozsah obmedzenia základných práv a slobôd a rozsah povinností v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu ustanoví ústavný zákon."

Podľa čl. 102 ods. 1 písm. k) a m) Ústavy SR: 

"(1) Prezident 
a) ...
k) 
je hlavným veliteľom ozbrojených síl,
l) ...
m) môže na návrh vlády Slovenskej republiky nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlásiť vojnový stav alebo vyhlásiť výnimočný stav a ich skončenie,".

Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

Podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.:

"(4) V čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády
a) 
nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy,
b) povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe."

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 321/2002 Z. z. upravujúceho "Úlohy a použitie ozbrojených síl":

"(2) Ozbrojené sily sa podieľajú na zachovaní bezpečnosti Slovenskej republiky.5) Povinnosťou ozbrojených síl je podieľať sa aj na plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu,5a) pri ktorom sú ohrozené životy a zdravie osôb alebo majetok."

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
"5a)
 Čl. 4 a 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov."

Podľa § 4 ods. 4 písm. b) zákona č. 321/2002 Z. z. upravujúceho "Úlohy a použitie ozbrojených síl":

"(4) Ozbrojené sily možno použiť na
a) ...
b) 
odstraňovanie následkov výnimočného stavu alebo núdzového stavu5a) a na riešenie mimoriadnych udalostí,7)"

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
"5a)
Čl. 4 a 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov."

Podľa § 6 ods. 1 a 2 písm. e) zákona č. 321/2002 Z. z. upravujúceho "Riadenie ozbrojených síl":

"(1) Riadenie ozbrojených síl je proces, v ktorom vláda a ministerstvo obrany v rozsahu svojej pôsobnosti rozhodujú o použití ozbrojených síl, usmerňujú činnosť ozbrojených síl, určujú celkové početné stavy vojakov a zamestnancov, rozmiestnenie ozbrojených síl a vo vymedzenom rozsahu vykonávajú kontrolu ich činnosti.
(2) 
Vláda pri riadení ozbrojených síl
a) ...

e) rozhoduje v ustanovenom rozsahu o použití vojakov,"


Vyhlásenie núdzového stavu:

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 587 z 30. septembra 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Materiály na rokovanie vlády SR: (ústny návrh uznesenia; bez zverejnenia podkladov)
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25338/1

Schválené uznesenie vlády SR: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18730/1

Uznesenie vlády - vyhlásenie núdzového stavu č. 587_2020.pdf

Schválenie celoplošného testovania:

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 665 z 18. októbra 2020 k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu

Materiály na rokovanie vlády SR: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25396/1

Schválené uznesenie vlády SR: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18810/1

Vlastný materiál predložený do vlády:
Návrh na vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19

Aktuálny nepriaznivý vývoj krízovej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID19 na území Slovenskej republiky si vyžaduje vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Cieľom je vytvoriť dostupné možnosti testovania na prítomnosť ochorenia COVID-19 pre obyvateľstvo SR. Testovanie na takejto úrovni pomôže príslušným orgánom získať ešte presnejší prehľad o epidemiologickej situácii v Slovenskej republike a prispôsobiť rozhodovanie o potrebných opatreniach aktuálnemu vývoju nákazy. Testovanie na celoštátnej úrovni pomôže lepšie identifikovať existujúce ohniská nákazy, umožní poskytnutie primeranej zdravotnej starostlivosti aj pre prípady so slabými alebo žiadnymi príznakmi ochorenia COVID-19 a účinnejšie oddelenie nakazeného obyvateľstva.

Testovať sa budú všetci obyvatelia Slovenskej republiky starší ako 10 rokov. Hlavná časť testovania sa uskutoční v dňoch 30. 10. – 1. 11. 2020 a v dňoch 6 – 8. 11. 2020. V dňoch 23. – 25. 10. 2020 sa uskutoční pilotné testovanie so zameraním na okresy, v ktorých sa v súčasnosti najviac šíri vírus SARS-CoV-2.

Odberové miesta budú umiestnené a zariadené tak, aby bolo možné zabezpečiť dodržanie všetkých opatrení na obmedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2. Odberové miesta budú zriadené tak, aby ich dostupnosť pre obyvateľstvo bola čo najlepšia, podobne ako v prípade zriaďovania volebných miestností. Umiestnenie odberových miest a časy, kedy bude možné odberové miesto navštíviť, budú oznámené prostredníctvom vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska, v TASR a zverejnením na stránke https://korona.gov.sk/.

Na odberových miestach budú pôsobiť integrované tímy vedené profesionálnymi vojakmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, preto sa v tejto súvislosti navrhuje vyčleniť do 8000 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Okrem profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky budú integrované tímy pozostávať z príslušníkov Policajného zboru, kvalifikovaného zdravotníckeho personálu a administratívneho personálu. Odber vzoriek na testovanie bude uskutočňovať výhradne odborne kvalifikovaný zdravotnícky personál.

Vzhľadom na rozsah predmetnej aktivity je nevyhnutné zabezpečiť spoluprácu ozbrojených síl Slovenskej republiky s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a územnou samosprávou.

Na zabezpečenie efektívnej koordinácie, riadenia a informačného toku minister obrany Slovenskej republiky zabezpečí vytvorenie príslušnej organizačnej štruktúry. O príprave a uskutočnení testovania bude sám alebo prostredníctvom príslušných predstaviteľov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky informovať Ústredný krízový štáb a vládu Slovenskej republiky.

V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 321/2002 Z. z o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je povinnosťou ozbrojených síl Slovenskej republiky podieľať sa aj na plnení úloh v čase núdzového stavu, pri ktorom sú ohrozené životy a zdravie osôb. V nadväznosti na uvedené sa navrhuje využiť zákonnú kompetenciu vlády Slovenskej republiky v ustanovenom rozsahu rozhodnúť v zmysle § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 321/2002 Z. z. o použití príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, a to na odstraňovanie následkov núdzového stavu v súlade s § 4 ods. 4 písm. b) zákona č. 321/2002 Z. z. so zameraním na zabezpečenie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Obce v zmysle zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov tvoria súčasť sústavy orgánov krízového riadenia, ktorých činnosť pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) riadi a kontroluje vláda Slovenskej republiky. Súčasťou tejto činnosti je výkon opatrení na riešenie krízových situácií a plnenie úloh ustanovených vládou pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení (§ 10 písm. c) a e) zákona č. 387/2002 Z. z.). Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby obce vo svojej pôsobnosti a na svojom území plnili úlohy v súvislosti so zabezpečením celoštátneho testovania obyvateľstva. Tieto si budú plniť vyčlenením administratívneho personálu a určením a zabezpečením miest a miestností, v ktorých sa uskutoční testovanie miestneho obyvateľstva, a to s prihliadnutím na čo najväčšiu dostupnosť spôsobom obdobným, ako sa uskutočňuje výber volebných miestností v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25396/1

Uznesenie vlády SR - celoplošné testovanie č. 665_2020.pdf
Čo nám z toho vyplýva:

Z uvedených ustanovení a právnych aktov vyplýva, že pre právne posúdenie kompetencií vlády SR a prezidenta SR vo vzťahu k ozbrojeným silám počas obdobia núdzového stavu je rozhodujúce, či išlo 

  1. nariadenie výkonu mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, ktoré je podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2004 Z. z. vo výlučnej kompetencii prezidenta SR alebo
  2. použitie vojakov na odstraňovanie následkov núdzového stavu podľa § 4 ods. 2, ods. 4 písm. b) zákona č. 321/2002 Z. z., ktoré je podľa § 6 ods. 2 písm. e) v pôsobnosti vlády SR (t. j. bez nariadenia mimoriadnej služby).

Ak teda rozhodnutie o vyčlenení do 8000 príslušníkov ozbrojených síl SR do integrovaných tímov vedených profesionálnymi vojakmi ozbrojených síl SR pôsobiacich na odberových miestach a ich použitie na celoštátnom testovaní na prítomnosť ochorenia/vírusu COVID-19 fakticky i právne znamenalo nariadenie výkonu mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, takéto rozhodnutie v čase núdzového stavu mal vydať prezident SR na návrh vlády SR.

Bez ohľadu na uvedené, prezident SR je na základe čl. 102 ods. 1 písm. k) Ústavy SR v každom období (aj počas krízovej situácie) vrchným veliteľom ozbrojených síl SR. To treba rešpektovať, slovom i skutkom.

Ak aj došlo k rozdielnemu výkladu a aplikácii vyššie citovaných právnych ustanovení, je potrebné to vecne s rozvahou rozobrať, prediskutovať a prijať závery na úrovni najvyšších ústavných činiteľov tak, aby sa do budúcnosti pri obdobných závažných rozhodnutiach vydaných počas krízových situácií minimalizovala možnosť vzniku pochybností o ich súlade s ústavou alebo ústavnými zákonmi.

Spochybňovanie závážnych rozhodnutí (ex post už často najmä v politickej rovine, v médiách a na sociálnych sieťach) slovenská spoločnosť (ani) v krízových situáciách rozhodne nepotrebuje. Odoberá nám to energiu a sústredenie na podstatu riešeného problému, odpútava našu pozornosť od spoločného cieľa a v neposlednom rade pôsobí negatívne aj na pohodu obyvateľstvu a dôveru v právny štát.

Javí sa byť rozumné až nevyhnutné v záujme ochrany autority právneho štátu a jeho orgánov v súlade so zásadou spolupráce štátnych orgánov poučiť sa z každej situácie / skúsenosti a využiť ešte lepšie možnosť či dokonca sa dá povedať, že aj povinnosť komunikácie a konzultácií ústavných činiteľov a expertov s cieľom, aby zásadné rozhodnutia (nielen) v krízových situáciách netrpeli právnymi či vecnými nedostatkami, ... a slovenská spoločnosť (odborná i laická verejnosť) následne ich komentovaním a spochybňovaním v médiách.


„Je obrovskou chybou teoretizovať predtým, ako človek má dáta.
Nepochybne, človek potom začne krútiť faktami tak, aby zapadli do teórií,
namiesto toho, aby vytváral teórie, ktoré sú založené na faktoch.“

(Arthur Conan Doyle)

Mohlo by vás zaujímať

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Pripomienky GP SR k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

5.1.2022

Nevyužitá príležitosť ... vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva - traja sudcovia senátu ústavného súdu - tri odlišné názory … … alebo na odpovede na vážne ústavne otázky občanov a organizácií Slovenska si musíme ešte počkať.

16.7.2021

Kompetencie generálneho prokurátora vo vzťahu k vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva

4.7.2021

NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 2/2021-80 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky

20.4.2021

Sprievodca otvoreným vládnutím a koronavírusom: ochrana participatívnosti a uvážlivosti (Iniciatíva pre otvorené vládnutie)

27.3.2022

Deklarácia otvoreného vládnutia

30.1.2021

Rozhovor Pavla Dinku s básnikom a sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Martinom Vladikom

30.1.2021

Správa o činnosti prokuratúry SR (za rok 2019) bola prerokovaná v Národnej rade SR

24.1.2021

Rozhovor s JUDr. Ladislavom Hamranom, znovuzvoleným prezidentom Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach - Eurojust

10.12.2020

Núdzový stav z pohľadu medzinárodných ľudskoprávnych štandardov

8.12.2020

Sloboda prejavu má svoj rub aj líc - poslanec Baránik si svojimi výrokmi koleduje o hromadnú žalobu zo strany prokurátorov

29.4.2022

Štát chce meniť ústavný zákon tak, aby umožňoval predĺžiť núdzový stav

25.11.2020

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 (od 1.10.2020)

19.11.2020

Podmienky ústavného zákona na pokračovanie vo vyhlásenom núdzovom stave pominuli, tvrdí Pirošíková

10.11.2020