corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Európska komisia (EK) rozhodla o sfunkčnení úradu Európskej prokuratúry v plnom rozsahu k dátumu 1. jún 2021.

štvrtok, 03.06.2021|Posledná aktualizácia 4.6.2021 08:59
Autor:

Prinášame Vám základnú informáciu o začiatku vykonávania pôsobnosti Európskej prokuratúry vrátane vyhlásení, ktoré si Slovenská republika uplatnila v súvislosti so sfunkčnením Európskej prokuratúry k súvisiacim právnym aktom EÚ.

V prípade spolupráce s tretími krajinami členské štáty participujúce na EPPO urobili vyhlásenia k Dohovoru Rady Európy MLA (Štrasburg, 1959), kde notifikovali EPPO ako príslušný justičný orgán. Rovnaký postup sa očakáva v prípade Dohody o vzájomnej právnej pomoci medzi EU a Japonskom, ako aj medzi EU a USA.

V rámci spolupráce s neparticipujúcimi členskými štátmi, 15 členských štátov (participujúcich na EPPO) notifikovalo Európsku prokuratúru ako príslušný justičný vo vzťahu k niektorým nástrojom Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach. Na základe článku 99 odsek 3 nariadenia o EPPO Európska prokuratúra uzatvorila s Generálnou prokuratúrou Maďarska o dohodu o spolupráci (podpísaná v Luxemburgu dňa 26. marca 2021 a v Budapešti dňa 6. apríla 2021). V prípade ostatných neparticipujúcich členských štátov, s výnimkou Írska, rokovania pokračujú.

Čo sa týka smernice PIF, jej transpozíciu notifikovali všetky členské štáty participujúce na EPPO. Komisia v súčasnosti preskúmava transpozíciu na úrovni vnútroštátneho práva členských štátov, pričom súvisiaca správa sa očakáva tento rok.

V zmysle článku 117 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry, má každý členský štát povinnosť určiť orgány príslušné na účely vykonávania uvedeného nariadenia. Informácie o určených orgánoch na vykonávanie právomocí v zmysle uvedených článkov nariadenia, ako aj ich prípadné následné zmeny, sa majú oznámiť  hlavnej európskej prokurátorke, Rade a Komisii. V prílohe zasielam vyhlásenia za SR.

Vyhlásenia Slovenskej republiky o oznámení Európskej prokuratúry ako príslušného justičného orgánu v súvislosti s Európskym dohovorom o vzájomnej pomoci v trestných veciach (Štrasburg, 20. apríl 1959) a jeho protokolmi.

V súlade s článkom 24 dohovoru, ktorý bol nahradený článkom 6 druhého dodatkového protokolu k dohovoru, Slovenská republika ako členský štát Európskej únie zúčastňujúci sa na posilnenej spolupráci na účely zriadenia Európskej prokuratúry vyhlasuje, že Európska prokuratúra sa pri výkone svojich právomocí podľa článkov 22, 23 a 25 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 považuje za justičný orgán na účely vydávania žiadostí o vzájomnú právnu pomoc podľa dohovoru a protokolov k nemu, ako aj na účely poskytovania informácií alebo dôkazov na žiadosť inej zmluvnej strany podľa dohovoru a protokolov k nemu, ktoré už Európska prokuratúra získala alebo môže získať po začatí vyšetrovania v oblasti svojej príslušnosti.

Európska prokuratúra sa tiež považuje za justičný orgán na účely prijímania informácií podľa článku 21 dohovoru, pokiaľ ide o trestné činy, ktoré patria do jej pôsobnosti podľa článkov 22, 23 a 25 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939. Týmto vyhlásením sa dopĺňa predchádzajúce vyhlásenia vykonané Slovenskou republikou v súlade s článkom 24 dohovoru.

S odkazom na toto vyhlásenie vykonané podľa článku 24 dohovoru Slovenská republika využíva možnosť vykladať právne účinky tohto vyhlásenia takto:

a) Ak sa v dohovore alebo v protokoloch k nemu odkazuje na dožadujúcu zmluvnú stranu alebo dožiadanú zmluvnú stranu, v prípade žiadostí vydaných Európskou prokuratúrou alebo adresovaných Európskej prokuratúre sa to vykladá ako odkaz na členský štát Európskej únie príslušného európskeho delegovaného prokurátora, ktorého právomoci a úlohy sú uvedené v článku 13 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939.

b) Ak sa v dohovore alebo v protokoloch k nemu odkazuje na právo dožadujúcej alebo dožiadanej zmluvnej strany, v prípade žiadostí vydaných Európskou prokuratúrou alebo adresovaných Európskej prokuratúre sa to vykladá ako odkaz na právo Únie, najmä na nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939, ako aj na vnútroštátne právo členského štátu Európskej únie príslušného delegovaného európskeho prokurátora, v rozsahu uplatniteľnom podľa článku 5 ods. 3 uvedeného nariadenia.

c) Ak dohovor alebo protokoly k nemu umožňujú zmluvnej strane vykonať vyhlásenia alebo vzniesť výhrady, všetky takéto vyhlásenia a výhrady Slovenskej republiky sa považujú za uplatniteľné v prípade žiadostí, ktoré iná zmluvná strana podala Európskej prokuratúre vždy, keď je európsky delegovaný prokurátor pôsobiaci v Slovenskej republike príslušný v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939.

d) Európska prokuratúra ako dožadujúci justičný orgán konajúci podľa článku 24 dohovoru zmeneného článkom 6 druhého dodatkového protokolu k dohovoru dodrží všetky prípadné podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa použitia získaných informácií a dôkazov, ktoré dožiadaná zmluvná strana uloží podľa dohovoru a protokolov k nemu.

e) Povinnosti, ktoré dožadujúcej zmluvnej strane ukladá článok 12 dohovoru, sú záväzné aj pre justičné orgány členského štátu Európskej únie príslušného európskeho delegovaného prokurátora. To isté platí v prípade povinností dožadujúcej zmluvnej strany podľa článku 11 dohovoru zmeneného článkom 3 druhého dodatkového protokolu a podľa článkov 13, 14 a 23 druhého dodatkového protokolu, pokiaľ ide o členský štát Európskej únie európskeho delegovaného prokurátora príslušného podľa článku 13 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939.

Dodatočné vyhlásenia:

1. Slovenská republika podľa článku 15 dohovoru zmeneného článkom 4 druhého dodatkového protokolu k dohovoru vyhlasuje, že žiadosti o vzájomnú pomoc adresované Európskej prokuratúre, ako aj informácie predložené zmluvnou stranou podľa článku 21 dohovoru sa adresujú priamo Európskej prokuratúre a vyhlásenie vykonané podľa článku 15 dohovoru zmeneného článkom 4 druhého dodatkového protokolu k dohovoru, sa v prípade Európskej prokuratúry neuplatňuje. Žiadosti o vzájomnú pomoc sa zasielajú buď ústrediu Európskej prokuratúry, alebo úradu európskeho delegovaného prokurátora tohto členského štátu. Európska prokuratúra v prípade potreby postúpi takúto žiadosť príslušným vnútroštátnym orgánom, ak Európska prokuratúra v konkrétnej veci nemá právomoc alebo ju nevykonáva.

2. Slovenská republika okrem toho podľa článku 15 dohovoru zmeneného článkom 4 druhého dodatkového protokolu k dohovoru vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 11 dohovoru zmeneného článkom 3 druhého dodatkového protokolu a článkov 13 a 14 druhého dodatkového protokolu, pokiaľ odkazujú na uvedený článok 11, podané niektorým z európskych delegovaných prokurátorov v tomto členskom štáte Európskej únie, sa zasielajú prostredníctvom ministerstva spravodlivosti.

3. Slovenská republika podľa článku 33 ods. 2 druhého dodatkového protokolu vyhlasuje, že ak má na území Slovenskej republiky pôsobiť spoločný vyšetrovací tím podľa článku 20 uvedeného protokolu, Európska prokuratúra môže konať v postavení „príslušného orgánu“ podľa článku 20 uvedeného protokolu len po zaslaní oznámenia Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky a v súlade s nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 a uplatniteľným vnútroštátnym právom.

Vyhlásenia Slovenskej republiky súvisiace s nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry vo vzťahu k niektorým nástrojom Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach.

1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ a Rady z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (ďalej len „smernica o EVP“).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32014L0041

Článok 33

V súlade s článkom 33 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/41 z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (ďalej len „smernica o EVP“) Slovenská republika ako členský štát Európskej únie, ktorý sa zúčastňuje na posilnenej spolupráci na účely zriadenia Európskej prokuratúry, týmto oznamuje Európskej komisii, že Európska prokuratúra je pri výkone svojich právomocí stanovených v článkoch 22, 23 a 25 nariadenia nariadenie Rady EÚ 2017/1939 príslušná konať ako vydávajúci orgán v zmysle článku 2 písm. c) bodu i) smernice o EVP. Európska prokuratúra je okrem toho príslušná konať ako vykonávajúci orgán v zmysle článku 2 písm. d) smernice o EVP na účely poskytovania informácií alebo dôkazov, ktoré Európska prokuratúra už získala alebo môže získať po začatí vyšetrovania v rámci svojej právomoci.

Ak je európsky vyšetrovací príkaz adresovaný Európskej prokuratúre ako vykonávajúcemu orgánu, mal by sa zaslať ústrediu Európskej prokuratúry. V naliehavých prípadoch ho možno zaslať priamo európskemu delegovanému prokurátorovi v Slovenskej republike. V takom prípade by sa mala zaslať kópia ústrediu Európskej prokuratúry.

2) Rámcové rozhodnutie Rady 2009/829/SVV z 23. októbra 2009 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby medzi členskými štátmi Európskej únie.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex:32009F0829

Článok 6 odsek 1

V súlade s článkom 6 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2009/829 / SVV z 23. októbra 2009 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby medzi členskými štátmi Európskej únie, Slovenská republika ako členský štát Európskej únie, ktorý sa zúčastňuje na posilnenej spolupráci na účely zriadenia Európskej prokuratúry týmto informuje Generálny sekretariát Rady, že Európska prokuratúra je pri výkone svojich právomocí stanovených v článkoch 22, 23 a 25 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 príslušná konať ako vydávajúci orgán v súlade s rámcovým rozhodnutím 2009/829/SVV.

3) Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie z 29. mája 2000, vrátane protokolu k nemu zo 16. októbra 2001.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=CELEX%3A42000A0712%2801%29

Článok 24 odsek 1

V súlade s článkom 24 ods. 1 Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie z 29. mája 2000 (ďalej len „dohovor“), sa vyhlásenie, adresované 6. apríla 2021 Rade Európy zo strany Slovenskej republiky v súvislosti s Európskym dohovorom o vzájomnej pomoci v trestných veciach z roku 1959 a protokolmi k nemu vzťahuje aj na tento dohovor.

V súlade s článkom 24 ods. 1 dohovoru Slovenská republika vyhlasuje, že Európska prokuratúra je pri výkone svojich právomocí stanovených v článkoch 22, 23 a 25 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 príslušná vydávať žiadosti v súlade s článkom 18 dohovoru a konať ako príslušný orgán v súlade s článkom 19 ods. 2 a článkom 20 ods. 1 až 5 dohovoru.

Žiadosti adresované Európskej prokuratúre ako dožiadanému orgánu by sa mali zasielať ústrediu Európskej prokuratúry. V naliehavých prípadoch ich možno zaslať priamo európskemu delegovanému prokurátorovi v Slovenskej republike. V takomto prípade by sa mala zaslať kópia ústrediu Európskej prokuratúry.

4) Rámcové rozhodnutie Rady 2009/948/SVV z 30. novembra 2009 o predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32009F0948

Článok 4 odsek 2

V súlade s článkom 4 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 2009/948 / SVV z 30. októbra 2009 o predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní Slovenská republika ako členský štát Európskej únie, ktorý sa zúčastňuje na posilnenej spolupráci na účely zriadenia Európskej prokuratúry, týmto informuje Generálny sekretariát Rady, že Európska prokuratúra je pri výkone svojich právomocí ustanovených v článkoch 22, 23 a 25 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 „príslušným orgánom“ v zmysle článku 3 písm. b) rámcového rozhodnutia Rady 2009/948 / SVV.

Mohlo by vás zaujímať

Ani Európska prokuratúra nebude mať po novele rozviazané ruky

1.1.2024

Premlčanie trestného stíhania - porovnanie právnej úpravy SR s inými štátmi

1.1.2024

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Restoratívna justícia a jej aplikácia v podmienkach SR

23.11.2022

.pod lampou s prokurátorom Jánom Šantom: Ako sa Slovensko vyrovnáva s uneseným štátom?

5.5.2022

2/2020 KOMPARATÍVNA ANALÝZA - STAVOVSKÉ ZDRUŽENIA PROKURÁTOROV VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH (STAV DO ROKU 2020)

12.1.2024

Pripomienky GP SR k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

5.1.2022

Kompletné znenie zákona o odškodnení za výkon policajného oprávnenia - Gesamte Rechtsvorschrift für Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz, Fassung vom 27.3.2021

30.5.2021

Zákon o zodpovednosti pri výkone verejnej moci úradmi (súdnictvo a správa)

30.5.2021

Právna úprava náhrady škody vzniknutej v dôsledku trestného stíhania v Slovenskej republike a vo vybranom členskom štáte EÚ - Rakúskej republike

22.4.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021

Doručovanie úradných (textových) dokumentov zrakovo postihnutým osobám

15.2.2021

Správa o činnosti prokuratúry SR (za rok 2019) bola prerokovaná v Národnej rade SR

24.1.2021

Šéfka Európskej prokuratúry: Z politických tlakov nie som nervózna, zvládam ich veľmi dobre

12.1.2021

Rozhovor s JUDr. Ladislavom Hamranom, znovuzvoleným prezidentom Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach - Eurojust

10.12.2020