corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Restoratívna justícia a jej aplikácia v podmienkach SR

streda, 23.11.2022|Posledná aktualizácia 23.11.2022 23:06
Autor: PhDr. Vladimír Cehlár, PhD.
 1. Programy restoratívnej justície v podmienkach probačnej a mediačnej služby sú realizované prostredníctvom 
 2. Mediácie (v trestných veciach) alebo
 3. Restoratívnej konferencie
 4. Realizátor restoratívnych programov – je probačný a mediačný úradník v pozícii 
 5. mediátora (facilitátora) pre trestné veci alebo
 6. komediátora (spolupracujúceho mediátora)
 7. Program restoratívnej justície - je každý program, ktorý používa restoratívne procesy a snaží sa dosiahnuť restoratívne výsledky.
 8. Restoratívny proces - je každý proces, v ktorom obeť a páchateľ, a v prípade potreby všetci ostatní jednotlivci alebo členovia spoločnosti postihnutí trestným činom, sa spoločne aktívne zúčastňujú na riešení záležitostí, vyplývajúcich z trestného činu prostredníctvom probačného a mediačného úradníka. Restoratívne procesy v našich podmienkach môžu zahŕňať mediáciu a restoratívnu konferenciu.
 9. Restoratívny výsledok - je dohoda dosiahnutá v dôsledku restoratívneho procesu. Restoratívne výsledky zahŕňajú odpovede a programy, ako sú napr. reparácia (odškodnenie), reštitúcia a verejnoprospešná služba, zamerané na uspokojenie individuálnych a kolektívnych potrieb a plnenie záväzkov strán a dosiahnutie znovu začlenenia obete a páchateľa do spoločnosti.
 10. Forma mediácie a restoratívnej konferencie môže byť
 11. priama 
 12. nepriama 
 13. Podnet, súhlas a pokyn na restoratívny proces (mediáciu) môže dať – vyšetrovateľ, prokurátor, sudca, obvinený, obžalovaný, odsúdený, poškodený, ÚPSVaR, zákonný zástupca mladistvého obvineného, zákonný zástupca maloletého poškodeného, právny zástupca. Ak pokyn nebol zo strany prokurátora alebo sudcu, na restoratívny proces (mediáciu) je potrebný ich súhlas. 
 14. Mediácia (restoratívna konferencia) pred podaním obžaloby
 15. prípravné konanie(prečin po vznesení obvinenia, trestné konanie môže byť ukončené rozhodnutím prokurátora)
  Výsledkom môže byť dohoda s možnosťou
 16. podmienečného zastavenia trestného stíhania (s možnosťou uloženia primeraných povinností a obmedzení)
 17. ukončenia trestného konania formou zmieru
 18. uloženia alternatívneho trestu alebo
 19. na podnet obvineného spracovanie „Záznamu odklonu z trestnej mediácie“ pre možnosť podmienečného zastavenia trestného stíhania, resp. uloženia primeraných povinností a obmedzení 
 20. prípravné konanie – zločin (končí podaním obžaloby prokurátorom, resp. sa zrealizuje konanie „dohoda o vine a treste“)
  Výsledkom môže byť: 
 21. dohoda o reparácii, reštitúcii a pod. s možnosťou uloženia primeraných povinností a obmedzení, alternatívneho trestu alebo nepodmienečného trestu odňatia slobody
 22. záznam odklonu z trestnej mediácie s možnosťou uloženia primeraných povinností a obmedzení, alternatívneho trestu alebo nepodmienečného trestu odňatia slobody
 23. Mediácia (restoratívna konferencia) po podaní obžaloby
 24. konanie pred súdom – prečin 
  Výsledkom môže byť dohoda s možnosťou
 25. podmienečného zastavenia trestného stíhania (s možnosťou uloženia primeraných povinností a obmedzení)
 26. ukončenia trestného konania formou zmieru
 27. uloženia alternatívneho trestu alebo
 28. na podnet obvineného spracovanie „Záznamu odklonu z trestnej mediácie“ pre možnosť podmienečného zastavenia trestného stíhania, resp. uloženia primeraných povinností a obmedzení 
 29. konanie pred súdom – zločin
  Výsledkom môže byť:
 30. dohoda o reparácii, reštitúcii a pod. s možnosťou uloženia primeraných povinností a obmedzení, alternatívneho trestu alebo nepodmienečného trestu odňatia slobody
 31. záznam odklonu z trestnej mediácie s možnosťou uloženia primeraných povinností a obmedzení, alternatívneho trestu alebo nepodmienečného trestu odňatia slobody
 32. Mediácia (facilitácia) pri nepodmienečnom treste odňatia slobody sa môže realizovať na základe žiadosti
 33. odsúdeného
 34. poškodeného (obeti) alebo
 35. splnomocnenca
  Výsledkom môže byť:
 36. dohoda so zameraním na reparáciu, reštitúciu vo vzťahu k spáchanému trestnému činu
 37. ospravedlnenie, požiadanie o odpustenie, narovnanie vzťahov, odpovede na doposiaľ nezodpovedané otázky atď. (cieľ – reintegrácia páchateľa a poškodeného)
 38. hľadanie dohody do budúcnosti so zameraním na existenciu vzťahov po prepustení z VTOS (cieľ – reintegrácia páchateľa a poškodeného)
 39. Predmediačné stretnutie s obeťou alebo páchateľom
  Možnosť využitia v individuálnych prípadoch, kde po zrealizovanom zázname z preštudovania spisu mediátor dospeje k záveru, že existujú vážne prekážky, ktoré je potrebné vyriešiť pred spoločným mediačným stretnutím. Tento spôsob individuálneho prístupu pred mediáciou alebo konferenciou vyhodnocuje PaMÚ aj vo vzťahu k druhotnej viktimizácii.
 40. Restoratívny proces (mediácia) u mladistvých, ak ide o priestupok (v prípade, že uvedená možnosť bude zakomponovaná v zákone. Aj v prípadne dieťaťa mladšieho ako 14 rokov viď.: Český právni řád o soudnictví ve věci mládeže: „soudci, státní zástupci, příslušníci policejních orgánů a úředníci Probační a mediační služby působící v třestních věcech mládeže musí mít zvláštní průpravu pro zacházení s mládeží /deti a mladiství/.)
PhDr. Vladimír Cehlár, PhD.
Mohlo by vás zaujímať

Ani Európska prokuratúra nebude mať po novele rozviazané ruky

1.1.2024

Premlčanie trestného stíhania - porovnanie právnej úpravy SR s inými štátmi

1.1.2024

Restoratívna justícia v aktuálnej novele Trestných kódexov ?… alebo, hovoríme tým istým jazykom ?

17.1.2024

K vypusteniu „automatu” na úpravu výšky trestných sadzieb (§ 38 ods. 3, 4 a 5 Tr. zákona) ... alebo je takýto „automat” súladný s cieľom novely Tr. zákona: ukladať odsúdeným “Sankcie na mieru” ?

27.7.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Zásadné zmeny v pripravovanej novele Trestného zákona - zavedenie restoratívnej justície a zmiernenie sankcií na štandard krajín V4

1.12.2022

.pod lampou s prokurátorom Jánom Šantom: Ako sa Slovensko vyrovnáva s uneseným štátom?

5.5.2022

Pripomienky GP SR k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

5.1.2022

Európska komisia (EK) rozhodla o sfunkčnení úradu Európskej prokuratúry v plnom rozsahu k dátumu 1. jún 2021.

4.6.2021

Kompletné znenie zákona o odškodnení za výkon policajného oprávnenia - Gesamte Rechtsvorschrift für Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz, Fassung vom 27.3.2021

30.5.2021

Zákon o zodpovednosti pri výkone verejnej moci úradmi (súdnictvo a správa)

30.5.2021

Právna úprava náhrady škody vzniknutej v dôsledku trestného stíhania v Slovenskej republike a vo vybranom členskom štáte EÚ - Rakúskej republike

22.4.2021

PROCESNOPRÁVNE ASPEKTY NÁSTROJA JUDICIAL REVIEW V ANGLICKU (AJ V KONTEXTE PRÁVNEJ ÚPRAVY SR) – PRIMÁRNE INŠTITÚTY – „POVOLENIE“/„SÚHLAS“ NA PRIJATIE VECI NA MERITÓRNE KONANIE A „PREDŽALOBNÉ ROKOVANIA“ V SPRÁVNOM SÚDNICTVE

19.10.2019

(VNÚTORNÁ) INTEGRITA ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY A LEGITÍMNE OČAKÁVANIA AKO ELEMENTY ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV V KONTEXTE SÚDNEHO PRIESKUMU (ANGLICKO/SLOVENSKÁ REPUBLIKA) – INTERPRETAČNÁ KOMPARÁCIA

19.10.2019

ADMINISTRATÍVNA JUSTÍCIA V ANGLICKU V KOMPARATÍVNEJ PERSPEKTÍVE (SO SLOVENSKOU REPUBLIKOU) – TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝCHODISKÁ

19.10.2019