corporate_logo
logologo_small
Prokurátorské fórum

Kompletné znenie zákona o odškodnení za výkon policajného oprávnenia - Gesamte Rechtsvorschrift für Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz, Fassung vom 27.3.2021

nedeľa, 30.05.2021|Posledná aktualizácia 30.5.2021 13:54

Rozdiel rakúskej a slovenskej právnej úpravy :

- Rakúska právna úprava obsahuje ustanovenia zastrešujúce postup pri uplatnení nároku na náhradu škody vzniknutej pri výkone donucovacích opatrení viacerými druhmi bezpečnostných zložiek, teda nielen príslušníkmi policajného zboru ale aj príslušníkmi colnej a justičnej stráže( Strafvollzugsbediensteten) pri výkone trestu. Slovenská právna úprava je obsiahnutá predovšetkým v §78 a nasl. zákona číslo 171/1993 Zb. o policajnom zbore, ktorý sa vzťahuje iba na príslušníkov policajného zboru.

- Rakúska právna úprava obsahuje ustanovenia týkajúce sa administratívneho postupu pri súbehu uplatnených nárokov na ministerstve vnútra, na finančnej prokuratúre ako i na súde.

Oddiel I

Povinnosť nahradiť škodu

§1

Štát (Bund)  je podľa nasledujúcich ustanovení zákona povinný nahradiť škodu, ktorá bola spôsobená orgánom verejných bezpečnostných služieb bezprostredne pri výkone donucovacích opatrení  na základe  zákona o používaní zbraní 1969 za predpokladu , že donucovacie opatrenie  bolo vykonané  v zákonnom rozsahu a nebolo realizované protiprávnym konaním poškodeného.

§2

(1) Kto utrpí škodu podľa § 1 v dôsledku ublíženia na zdraví alebo poškodením hmotnej  veci, má nárok na odškodnenie v peniazoch v rozsahu, akoby škoda nebola krytá poistením alebo finančnou pomocou podľa zákona o poskytnutí pomoci poškodeným trestných činov. Nárok na bolestné neexistuje.

(2) Ak má poškodený na vzniku škody spoluzavinenie, je povinný škodu  primerane znášať. Pokiaľ sa miera jeho zavinenia nedá určiť, je zodpovedný za polovicu škody. V prípade, že bolo opatrenie podľa § 1 vykonané v prevažnom záujme poškodeného, nárok na náhradu škody spôsobenej na veciach nevzniká, pri škode spôsobenej na osobách vzniká primerane.

(3) Pokiaľ nevznikajú nároky príslušníkom cudzieho štátu na základe nariadenia podľa § 7 zákona o zodpovednosti pri výkone verejnej moci úradmi( Amtshaftungsgesetz), nevzniká nárok na náhradu škody ani podľa odseku 1.

§3

(1) Nároky na náhradu škody uvedené v § 2, ktoré pripadajú poškodenému z dôvodu výkonu donucovacích opatrení  voči tretím osobám, prechádzajú na štát v takom rozsahu, v akom boli plnenia podľa tohto zákona poskytnuté. Pre účinnosť prechodu nárokov voči tretej osobe, platí posledná veta § 1395 a prvá veta §1396 Občianskeho zákonníka.

(2) Nároky štátu na vrátenie náhrady vo vzťahu k osobám, ktoré konali ako jeho orgány, je potrebné uplatniť podľa ustanovení zákona o zodpovednosti pri výkone verejnej moci úradmi.(Amtshaftungsgesetz) V týchto konaniach nie je všeobecný súd viazaný zisteniami podľa § 8.

§4

(1) Ak pripadá poškodenému nárok na plnenie z poistenia, je potrebné vziať túto skutočnosť do úvahy pri posudzovaní nároku na  náhradu škody a taktiež oznámiť túto skutočnosť ministrovi vnútra pred vydaním rozhodnutia.

(2) Odškodnený, ktorému bol nárok na náhradu škody podľa odseku 1 známy až dodatočne, je povinný oznámiť túto skutočnosť ministrovi vnútra v lehote do 1 mesiaca odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel.

(3) Minister vnútra požiada odškodneného o vrátenie náhrady škody , pokiaľ bola táto uspokojená plnením z poistného. Môže žiadať aj pripadajúce zákonné úroky, okrem prípadu, kedy bolo včas oznámené vyplatenie neprávom priznanej sumy.

§5

(1) Nároky na náhradu škody  podľa § 2 sa premlčia po uplynutí 3 rokov od uplynutia dňa, kedy bola škoda poškodenému známa,  najneskôr v lehote 10 rokov od vzniku škody, pokiaľ nebola predtým uplatnená na príslušnom súde. Do  priebehu plynutia týchto lehôt nemožno započítať čas konania podľa §7 a §8 v trvaní max. 3 mesiacov alebo dobu, počas ktorej nebol poškodený spôsobilý konať z dôvodu, že nemal zákonného zástupcu.

(2) Nároky na vrátenie náhrady podľa § 3 ods. 2 sa premlčia v lehote 6. mesiacov od uplynutia dňa, kedy bolo priznané odškodnenie prostredníctvom oznámenia alebo právoplatného rozsudku.

(3) Nároky na vrátenie náhrady podľa § 4 sa premlčia v lehote 3 rokov od uplynutia dňa, kedy minister vnútra získal poznatok o poistnom plnení, najneskôr uplynutím 10 rokov od priznania náhrady škody, pokiaľ nebolo predtým požiadané o vrátenie nároku.

II.Oddiel

Informácia poškodeného, konanie

§6

(1) Poškodený musí byť informovaný orgánom, ktorému možno pripočítať výkon donucovacieho opatrenia, o vzniku škody ako aj o možnostiach, ktoré mu tento zákon poskytuje.

(2) Okrem toho musí byť  poškodený pred priznaním odškodnenia poučený o trestnoprávnych následkoch zamlčania jemu pripadajúcom poistnom plnení, pri priznaní takého odškodnenia o správno-trestných následkoch zanedbania oznámenia dodatočne oznámeného nároku.

§ 7

(1) Nároky na náhradu škody je potrebné uplatniť podľa § 2 u ministra vnútra písomne, ktorý následne o tejto skutočnosti upovedomí finančnú prokuratúru. Ak uplatní navrhovateľ taktiež nároky voči úradom( správe a súdnictvu), posudzuje sa táto požiadavka podľa zákona o zodpovednosti za výkon verenej moci úradmi. 3-mesačná lehota uvedená v § 8 ods. 1 zákona o zodpovednosti za výkon verejnej moci úradmi začína plynúť doručením vyjadrenia finančnej prokuratúre

(2) Ak sú nároky na náhradu škody, ktoré sa  opierajú o §2, uplatnené priamo na finančnej prokuratúre, upovedomí prokuratúra  o tejto skutočnosti  ministra vnútra, ktorý je v prípade, že mu návrh nebol predložený, povinný vyžiadať informáciu, či návrh na náhradu škody boldoručený. Ak je v takomto prípade návrh podľa § 2 uplatnený v lehote 14 dní, platí že bol doručený v deň doručenia upovedomenia ministrovi vnútra.

(3) Ak je v spolkovom zákone nariadené použitie tohto zákona o zodpovednosti za odškodnenie pri výkone policajného donucovacieho opatrenia a príslušným konať je iný minister, nastupuje v konaní podľa tohto zákona do pozície ministra vnútra, iný príslušný minister.

§8

(1) Minister vnútra rozhodne o návrhu. Bez toho, aby bol viazaný nárokom  navrhovateľa určeným v návrhu prerokuje minister  podľa potreby-

a) Spravodlivú výšku náhrady s ohľadom na zavinenie navrhovateľa

b) Odškodnenie, ktoré z toho a zo  vzniknutej škody vyplýva

(2) V prípade, že suma odškodnenia, ktorá má byť poškodenému priznaná, presahuje 2180 euro, vyžiada minister vnútra od finančnej prokuratúry stanovisko podľa § 2 ods. 1 a 6 zákona o finančnej prokuratúre.

(3) V prípade, že minister vnútra počas prebiehajúcich konzultácií so stranami( §45 ods. 3 všeobecného správneho poriadku) , oboznámi navrhovateľa so zamýšľaným postupom podľa ods. 1, nie je potrebné, aby rozhodnutie vydané v súlade s týmto postupom bolo odôvodnené, pokiaľ navrhovateľ v lehote 2 týždňov vyjadrí výslovne súhlas s takýmto rozhodnutím.

(4) Napadnutie takéhoto rozhodnutia na správnom súde je neprípustné.

§9

(1)Nároky na náhradu škody voči štátu podľa § 2 môžu byť uplatnené na základe žaloby, pokiaľ sa ich nezriekli

1.po vydaní rozhodnutia podľa §8 alebo

2.po uplynutí 3 mesiacov od doručenia návrhu podľa §7 ministrovi vnútra

(2) Zahájením konania na súde stráca rozhodnutie podľa ods. 1 riadok 1 účinnosť, odškodnenie priznané sa považuje za priznané.

(3) Pre konanie na súde sa použijú ustanovenia § 9,10,12 ods. 1, 13 a 14 zákona o zodpovednosti za výkon verejnej moci úradmi. Späťvzatím žaloby nadobudne v prípade ods. 1 riadok 1 rozhodnutie opäť účinnosť.

§10

Ak bol uplatnený nárok na náhradu škody z dôvodu identickej škody aj podľa zákona o zodpovednosti za výkon verejnej moci úradmi, neodporuje to rozhodnutiu podľa §8.

§11

(1) Minister vnútra môže (§4)žiadať vrátenie náhrady rozhodnutím.

(2)  Ak minister vnútra počas vypočúvania strán upovedomil odškodneného o tom,  v akej výške zamýšľa požiadať o vrátenie náhrady, nemusí rozhodnutie o tom obsahovať aj odôvodnenie, pokiaľ s tým navrhovateľ v lehote najmenej 2 týždňov pred vydaním rozhodnutia vyjadril výslovný súhlas.

(3) Vo všetkých prípadoch je potrebné určiť primeranú lehotu na plnenie. O návrhu poškodeného je možné z dôvodov hodných osobitného zreteľa rozhodnúť, že bude platba vyplatená po častiach.

(4) Napadnutie rozhodnutí podľa ods. 1,2 na správnom súde je neprípustné.

§12

(1) Ten, kto bol zaviazaný rozhodnutím podľa § 11 na vrátenie náhrady, má právo, pokiaľ sa ho po vydaní rozhodnutia nevzdal, žalovať štát v lehote 4 týždňov za čiastočnú alebo úplnú neprípustnosť vrátenia náhrady. Tým sa stáva rozhodnutie v rozsahu žalobného petitu neúčinné.

(2) Na rozhodnutie o žalobe je podľa § 9 ods. 3  príslušný všeobecný súd. Žalobu nemožno vziať späť, ale možno spornú vec v rozsahu žalobného petitu vyriešiť prostredníctvom súdneho vyrovnania.

(3) Dôkazné bremeno preukázania predpokladov na vrátenie náhrady spočíva na ministrovi vnútra.

(4) Pokiaľ je žaloba odmietnutá, pretože existuje povinnosť vrátenia náhrady, má žalobca povinnosť  vrátiť náhradu štátu. Zároveň je potrebné určiť primeranú lehotu na plnenie. Taktiež možno nariadiť vyplatenie sumy v splátkach.

(5) Napadnutie výroku výlučne voči lehote plnenia alebo voči nariadeniu o splátkach nie je prípustné.

§13

Minister vnútra môže poveriť zistením skutkového stavu príslušné podriadené  bezpečnostné úrady.

§14

Podania a vybavenia podľa tohto zákona sú oslobodené od poplatkov podľa zákona o poplatkoch a správnych odvodoch.

III. Oddiel

Škoda spôsobená donucovacími opatreniami podľa zákona o výkone trestu alebo podľa colného zákona

§15

(1) Pokiaľ pri výkone donucovacích oprávnení

1. Opatreniami personálu pri výkone trestu podľa § 104 a  105 zákona o výkone trestu

2. Opatreniami orgánov colnej stráže podľa §23a colného zákona 1955

bola spôsobená škoda v zmysle § 1 , je štát povinný v rozsahu a za podmienok I. oddielu tohto zákona , nahradiť vzniknutú škodu.

(2) V prípadoch podľa odseku 1 riadok 1 neprislúcha nárok na náhradu škody, pokiaľ poškodenému bola poskytnutá starostlivosť a opatera podľa zákona o výkone trestu z dôvodu ublíženia na zdraví.

(3) Vo zvyšku platia ustanovenia tohto zákona, s požiadavkou, že namiesto ministra vnútra koná minister spravodlivosti a minister financií. Títo sú oprávnení poveriť svojich podriadených zistením skutkového stavu veci.

IV. Oddiel

Trestné a záverečné ustanovenia

§16

(1) Kto si nesplní včas oznamovaciu povinnosť podľa § 4 ods. 2, dopustí sa správneho priestupku , a môže mu okresný úrad uložiť pokutu až do výšky 2180 euro

(2) Pri určení výšky pokuty možno vziať do úvahy závažnosť obvinenia páchateľa a výšku neoznámeného poistného plnenia

§17

Tento spolkový zákon nadobúda účinnosť 1. Januára 1989 a možno ho aplikovať na prípady pri ktorých výkon donucovacích opatrení  nenastal pred týmto dňom.

§ 18

1.  Na výkon §3 ods. 1 je oprávnený minister spravodlivosti

2. Na výkon § 3 ods. 2 a 5 spolková vláda

3. Na výkon § 9 a 12 minister spravodlivosti

4. Na výkon § 14 minister financií , pokiaľ sú dotknuté údaje správy , spolková vláda

5. Na výkon §15 v rozsahu svojej príslušnosti minister spravodlivosti a financií

6. Na výkon ostatných ustanovení minister vnútra

Mohlo by vás zaujímať

Ani Európska prokuratúra nebude mať po novele rozviazané ruky

1.1.2024

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

18.2.2024

Premlčanie trestného stíhania - porovnanie právnej úpravy SR s inými štátmi

1.1.2024

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Restoratívna justícia a jej aplikácia v podmienkach SR

23.11.2022

.pod lampou s prokurátorom Jánom Šantom: Ako sa Slovensko vyrovnáva s uneseným štátom?

5.5.2022

Pripomienky GP SR k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

5.1.2022

Európska komisia (EK) rozhodla o sfunkčnení úradu Európskej prokuratúry v plnom rozsahu k dátumu 1. jún 2021.

4.6.2021

Zákon o zodpovednosti pri výkone verejnej moci úradmi (súdnictvo a správa)

30.5.2021

Právna úprava náhrady škody vzniknutej v dôsledku trestného stíhania v Slovenskej republike a vo vybranom členskom štáte EÚ - Rakúskej republike

22.4.2021

PROCESNOPRÁVNE ASPEKTY NÁSTROJA JUDICIAL REVIEW V ANGLICKU (AJ V KONTEXTE PRÁVNEJ ÚPRAVY SR) – PRIMÁRNE INŠTITÚTY – „POVOLENIE“/„SÚHLAS“ NA PRIJATIE VECI NA MERITÓRNE KONANIE A „PREDŽALOBNÉ ROKOVANIA“ V SPRÁVNOM SÚDNICTVE

19.10.2019

(VNÚTORNÁ) INTEGRITA ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY A LEGITÍMNE OČAKÁVANIA AKO ELEMENTY ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV V KONTEXTE SÚDNEHO PRIESKUMU (ANGLICKO/SLOVENSKÁ REPUBLIKA) – INTERPRETAČNÁ KOMPARÁCIA

19.10.2019