logologo_small

Právna úprava VZORCA v Zákone o športe a jeho prílohe č. 3 a zoznam uznaných športov

nedeľa, 04.02.2018|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:21
Autor: JUDr. Peter Sepeši

Prinášame Vám výťah z právnej úpravy VZORCA na výpočet PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU obsiahnutej v Zákone o športe a jeho prílohe č. 3.

Časti Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce VZOREC:

§ 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

...

f) uznaným športom šport uznaný

1. Medzinárodným olympijským výborom alebo medzinárodnou športovou organizáciou SportAccord,

2. Medzinárodným paralympijským výborom,

3. Medzinárodným výborom športu nepočujúcich alebo

4. Medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád,

... 

§ 68

Príspevok uznanému športu

(1) Príspevok uznanému športu je finančný príspevok, na poskytnutie ktorého má nárok národný športový zväz pre uznaný šport podľa § 3 písm. f) prvého bodu, ktorý má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a požiadal o jeho poskytnutie.

(2) Príspevok uznanému športu je priamo úmerný pridanej hodnote uznaného športu pre Slovenskú republiku a vypočítava sa podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 na základe parametrov, ktoré vyjadrujú záujem o uznaný šport v Slovenskej republike a v zahraničí, dosiahnuté športové výsledky športovcov alebo družstiev v kategórii dospelých a v kategóriách mládeže a počet aktívnych športovcov vo veku do 18 rokov.

(3) Ministerstvo školstva každoročne do 31. októbra zverejní zistené hodnoty a parametre a vypočítané percentuálne podiely uznaných športov pre nasledujúci kalendárny rok.

(4) Metodiku zisťovania hodnôt a parametrov na výpočet percentuálneho podielu uznaného športu podľa vzorca ustanoví vláda nariadením.

(5) Do celkovej sumy prostriedkov zo štátneho rozpočtu určenej na príspevky uznaným športom sa započítavajú aj prostriedky zo štátneho rozpočtu na prípravu a účasť športovcov alebo družstiev na súťažiach poskytnuté nad rámec príspevku uznanému športu; to neplatí, ak ide o príspevok na národný športový projekt podľa § 75 ods. 2 písm. a), ods. 4 alebo príspevok na športový poukaz podľa § 76.

§ 69

(1) Žiadosť o poskytnutie príspevku uznanému športu sa podáva prostredníctvom informačného systému športu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

(2) Na príjem a používanie príspevku je národný športový zväz povinný zriadiť osobitný bankový účet.

(3) Príspevok uznanému športu sa uhrádza v štyroch splátkach vo výške 25 % z vypočítaného podielu uznanému športu v termínoch do 31. januára, 30. apríla, 31. júla a 31. októbra kalendárneho roka.

(4) Národný športový zväz je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príspevok použitý.

(5) Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej 10 % prostriedkov z príspevku uznanému športu medzi športové kluby s jeho príslušnosťou pomerne podľa počtu súťažiacich športovcov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev v kolektívnych športoch.

(6) Ak sa členovia národného športového zväzu podľa § 16 ods. 3 nedohodnú inak, pri rozdelení príspevku uznanému športu medzi členov národného športového zväzu sa primerane použije § 68 ods. 2. 


Zoznam uznaných športovpublikovaný na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR -TU

Uznané športy 
(§ 3 písm. f) zákona č. 440/2015 Z. z.)
Šport Uznanie
aikido SportAccord
americký futbal SportAccord
atletika MOV, SportAccord, MPV, MVŠN, MHŠO
automobilový šport SportAccord
bandy hokej MOV
basebal a softbal SportAccord
basketbal MOV, SportAccord, MVŠN, MHŠO
basketbal na vozíku MPV
baskická pelota MOV, SportAccord
bedminton MOV, SportAccord, MPV, MVŠN, MHŠO
beh na snežniciach MHŠO
biatlon MOV, SportAccord, MPV
biliard MOV, SportAccord
boby MOV, SportAccord
boccia MPV, MHŠO
bowling MOV, SportAccord, MVŠN, MHŠO
box MOV, SportAccord
bridž MOV, SportAccord
curling MOV, SportAccord, MVŠN
curling na vozíku MPV
cyklistika MOV, SportAccord, MPV, MVŠN, MHŠO
dáma SportAccord
dračie lode SportAccord
dráhový golf SportAccord
fistbal SportAccord
florbal SportAccord, MHŠO
floor hokej MHŠO
futbal MOV, SportAccord, MPV, MVŠN, MHŠO
go SportAccord
goalbal MPV
golf MOV, SportAccord, MHŠO
guľové hry MOV, SportAccord
gymnastika MOV, SportAccord, MHŠO
hádzaná MOV, SportAccord, MVŠN, MHŠO
horolezectvo MOV, SportAccord
jachting MOV, SportAccord, MVŠN, MHŠO
jazdectvo MOV, SportAccord, MPV, MHŠO
judo MOV, SportAccord, MPV, MVŠN, MHŠO
ju-jitsu SportAccord
kanoistika MOV, SportAccord, MPV, MHŠO
karate MOV, SportAccord, MVŠN
kendo SportAccord
kickbox SportAccord
kolieskové korčuľovanie MOV, SportAccord, MHŠO
korčuľovanie MOV, SportAccord, MHŠO
korfbal MOV, SportAccord
kriket MOV, SportAccord, MHŠO
kulturistika SportAccord
lakros SportAccord
letecké športy MOV, SportAccord
lukostreľba MOV, SportAccord, MPV
lyžovanie MOV, SportAccord, MPV, MVŠN, MHŠO
ľadový hokej MOV, SportAccord, MVŠN
ľadové kužele SportAccord
moderný päťboj MOV, SportAccord
motocyklový šport MOV, SportAccord
netbal MOV, SportAccord, MHŠO
orientačné športy MOV, SportAccord, MVŠN
plavecké športy MOV, SportAccord, MPV, MVŠN, MHŠO
pólo MOV, SportAccord
potápačské športy MOV, SportAccord
povzbudzovanie SportAccord
pozemný hokej MOV, SportAccord
preťahovanie lanom MOV, SportAccord
psie záprahy SportAccord
raketbal MOV, SportAccord
rybolovná technika SportAccord
rugby MOV, SportAccord
rugby na vozíku MPV
sambo SportAccord
sánkovanie MOV, SportAccord
savate SportAccord
sepaktakraw SportAccord
squash MOV, SportAccord
silové športy SportAccord, MPV, MHŠO
skialpinizmus MOV, SportAccord
sledge hokej MPV
softbal SportAccord, MHŠO
soft tenis SportAccord
stolný tenis MOV, SportAccord, MPV, MVŠN, MHŠO
streľba MOV, SportAccord
sumo MOV, SportAccord, MPV, MVŠN
surfovanie MOV, SportAccord
šach MOV, SportAccord
šerm MOV, SportAccord
šerm na vozíku MPV
šípky SportAccord
športové lezectvo MOV, SportAccord
športy s lietajúcim diskom SportAccord
športové rybárstvo SportAccord
taekwondo MOV, SportAccord, MPV, MVŠN
tanečný šport SportAccord
tanečný šport na vozíku MPV
thajský box SportAccord
tenis MOV, SportAccord, MVŠN, MHŠO
tenis na vozíku MPV
triatlon MOV, SportAccord, MPV, MHŠO
veslovanie MOV, SportAccord, MPV
vodné lyžovanie MOV, SportAccord
vodný motorizmus MOV, SportAccord
volejbal MOV, SportAccord, MPV, MVŠN, MHŠO
vzpieranie MOV, SportAccord
wushu MOV, SportAccord
vodné záchranárstvo MOV, SportAccord
zápasenie MOV, SportAccord, MVŠN
Použité skratky:
MOV - Medzinárodný olympijský výbor
SportAccord - Asociácia medzinárodných športových federácií a organizátorov multišportových hier
MPV - Medzinárodný paralympijský výbor
MVŠN - Medzinárodný výbor športu nepočujúcich
MHŠO - Medzinárodné hnutie špeciálnych olympiád 

Príloha č. 3 k zákonu č. 440/2015 Z. z.

Vzorec výpočtu podielu športu

1. Podiel športu P sa vypočíta nasledovne:

P = (A x ÚD x KVV + A x ÚM x KVV ) x (B x ZD + C x ZZ) + (1 - 2 x A) x M18, kde

A je percentuálne vyjadrenie váhy dosiahnutého športového úspechu, 

B je percentuálne vyjadrenie váhy domáceho záujmu o šport,

C je percentuálne vyjadrenie váhy zahraničného záujmu o šport,

KVV je koeficient významu výsledku podľa tabuľky č. 1,

ÚD je dosiahnutý športový úspech v kategórii dospelých za posledné štyri roky vyjadrený v percentuálnom umiestnení Slovenska v rebríčku dospelých svetovej federácie k 30.9. roka, v ktorom sa robí výpočet, 

ÚM je dosiahnutý športový úspech v kategórii mládeže za posledné štyri roky vyjadrený v percentuálnom umiestnení Slovenska v rebríčku mládeže svetovej federácie, k 30.9. roka, v ktorom sa robí výpočet,

ZD je domáci záujem obyvateľov Slovenska o šport daný prieskumami verejnej mienky, ktorých vykonanie zabezpečí ministerstvo školstva každé dva roky vždy do 1 mesiaca od ukončenia Olympijských hier, ktorých výsledky budú zverejnené. Prvý prieskum sa vykoná v roku 2016,

ZZ je zahraničný/medzinárodný záujem ľudí o šport daný prieskumami sledovanosti v zahraničných médiách, ktorých vykonanie zabezpečí ministerstvo školstva každé dva roky vždy k 30.9., ktorých výsledky budú zverejnené. Prvý prieskum sa vykoná v roku 2016,

M18 je priemerný počet aktívnych športovcov v uznanom športe vo veku do 18 rokov za posledné dva roky. Počet sa posudzuje vždy ku 30.9. roka v ktorom sa robí výpočet, pričom do počtu aktívnych športovcov sa započítavajú aj všetci športovci, ktorí v posudzovanom období nadobudli vek 18 rokov.

2. Športový úspech ÚD a ÚM v individuálnom športe vyjadruje postavenie Slovenska na svete v danom individuálnom športe.

Športový úspech ÚD a ÚM v individuálnom športe sa vypočíta ako vážený priemer postavenia Slovenska v oficiálnom rebríčku svetovej federácie daného športu v kategórii dospelých (mužov a žien) a mládeže, redukovaného s ohľadom na to, či sa jedná o olympijský alebo neolympijský šport podľa pravidiel, ktoré ustanoví vláda nariadením, prepočítaného na 100 %.

V prípade, že v danom individuálnom športe neexistuje oficiálny rebríček svetovej federácie, športový úspech ÚD a ÚM sa vypočíta ako priemer stanoveného počtu najlepších výsledkov športovcov daného športu, dosiahnutých v posledných štyroch rokoch redukovaných na výsledky majstrovstiev sveta podľa pravidiel, ktoré ustanoví vláda nariadením, prepočítaných na 100 % a vynásobených koeficientom medziročného útlmu KMRÚ podľa tabuľky č. 2.

Počet výsledkov v kategórii dospelých a mládeže stanoví vláda nariadením. Ak v individuálnom športe existuje menší počet príležitostí dosiahnuť výsledok ako počet stanovený podľa predchádzajúcej vety, vypočíta sa športový úspech ÚD a ÚM z maximálneho počtu príležitostí.

V individuálnom športe sa v kategórii mládeže do výpočtu zadávajú výsledky z jednej z dvoch najvyšších vekových kategórií, v ktorých sa konajú majstrovstvá sveta, v ktorej boli dosiahnuté v danom športe lepšie výsledky.

ÚD, resp. ÚM = (Výsledok + Redukcia) * KMRÚ

Vláda môže nariadením stanoviť pre vybrané športy aj inú metódu určenia postavenia Slovenska v individuálnom športe tak, aby bolo určené čo najobjektívnejšie. Toto ustanovenie platí len v prípade, že v danom individuálnom športe neexistuje oficiálny rebríček svetovej federácie.

3. Športový úspech ÚD a ÚM v kolektívnom športe sa vypočíta ako vážený priemer postavenia Slovenska v oficiálnom rebríčku svetovej federácie daného športu v kategórii dospelých (mužov a žien) a mládeže, redukovaného s ohľadom na to, či sa jedná o olympijský alebo neolympijský šport podľa pravidiel, ktoré stanoví vláda nariadením, prepočítaného na 100 %.

Pre kolektívne športy, v ktorých sa súťaží vo viacerých športových odvetviach a v kategóriách muži a ženy ustanoví vláda nariadením váhy pre jednotlivé športové disciplíny a kategórie. To platí aj pre športy, ktorých súčasťou sú zároveň kolektívne športové odvetvia a individuálne športové odvetvia. 

V kolektívnom športe sa v kategórii mládeže do výpočtu zadáva lepšie postavenie z dvoch najvyšších vekových kategórií, v ktorých sa konajú majstrovstvá sveta alebo olympijské hry.

Tabuľka č. 1 - Koeficient významu výsledku KVV

U

Kvv

U

Kvv

U

Kvv

U

Kvv

U

Kvv

1

100,3

11

21,4

21

9,9

31

5,7

41

3,7

2

79,7

12

19,4

22

9,3

32

5,5

42

3,5

3

64,6

13

17,7

23

8,7

33

5,2

43

3,4

4

53,5

14

16,3

24

8,2

34

5,0

44

3,2

5

45,2

15

15,0

25

7,8

35

4,8

45

3,1

6

38,8

16

13,9

26

7,4

36

4,5

46

3,0

7

33,7

17

12,9

27

7,0

37

4,4

47

2,9

8

29,7

18

12,0

28

6,6

38

4,2

48

2,8

9

26,4

19

11,2

29

6,3

39

4,0

49

2,7

10

23,7

20

10,5

30

6,0

40

3,8

50

2,6

U

Kvv

U

Kvv

U

Kvv

U

Kvv

U

Kvv

51

2,5

61

1,7

71

1,1

81

0,7

91

0,4

52

2,4

62

1,6

72

1,1

82

0,7

92

0,4

53

2,3

63

1,5

73

1,0

83

0,7

93

0,4

54

2,2

64

1,5

74

1,0

84

0,6

94

0,3

55

2,1

65

1,4

75

0,9

85

0,6

95

0,3

56

2,0

66

1,4

76

0,9

86

0,6

96

0,3

57

2,0

67

1,3

77

0,9

87

0,5

97

0,3

58

1,9

68

1,3

78

0,8

88

0,5

98

0,2

59

1,8

69

1,2

79

0,8

89

0,5

99

0,2

60

1,7

70

1,2

80

0,8

90

0,4

100

0,2


Tabuľka č. 2 - Koeficient medziročného útlmu KMRÚ 

Rok

R - 3

R - 2

R - 1

R

KMRÚ

10 %

20 %

30 %

40 %

4.    Maximálny percentuálny podiel príspevku pre jeden športový zväz a maximálny možný medziročný pokles výšky príspevku pre jeden športový zväz stanoví vláda nariadením.


Mohlo by vás zaujímať

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

18.2.2024

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

5.11.2023

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022