logologo_small

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.3.2019 k téme ŠPORTOVÉ POUKAZY

nedeľa, 05.01.2020|Posledná aktualizácia 5.1.2020 12:26
Autor: Peter Sepeši

Zanedlho uplynú 4 roky od účinnosti nového zákona o športe, ktorý mal priniesť reformu do procesov riadenia a správy slovenského športu, transparentnosť do fungovania športových organizácii výmenou za viac štátnych prostriedkov do športu.

Jedným zo základných nástrojov, ktorý mal pozitívne ovplyvniť reformu slovenského športu mali byť štátom financované športové poukazy.

Poďme sa však na expertnej úrovni s tými najpovolanejšími pozrieť na aktuálny stav implementácie účinnej zákonnej úpravy do praxe a najmä na to, čo by bolo treba urobiť na Slovensku inak, aby sme dosiahli cieľ - zabezpečenie dodržiavania zákonov prijatých štátom ministerstvami a inými orgánmi štátu.

Učená právnická spoločnosť zorganizovala dňa 4.3.2019 diskusiu odborníkov pri okrúhlom stolu v Klube pod lampou k téme "Športové poukazy".

Športové poukazy: nádej pre zdravší životný štýl budúcich generácií, alebo len zúfalý pokus?

Zákon o športe z roku 2015 priniesol právnu úpravu príspevku na športové poukazy pre deti od predškolského veku (od 5 rokov) do 14 rokov veku, od čoho sa očakávalo zvýšenie záujmu detí o pohyb a získanie zdravých športových návykov. Uplatnenie športových poukazov malo byť umožnené prostredníctvom informačného systému športu v športových organizáciách (kluboch), školách, školských zariadeniach alebo u iných osôb vtedy, ak za vedenie športovej činnosti zodpovedá tréner aspoň druhého kvalifikačného stupňa. Športové poukazy by roztočili ponuku aktivít športu pre všetky deti, zvýšili by atraktívnosť a kvalitu tejto ponuky, záujem o trénerské povolanie a ich uplatnenie pri príprave a výchove mladých ľudí pre spoločnosť. To celé má však jeden háčik. Zákon o športe upravuje zdroj financovania športových poukazov tak, že závisí „od disponibilného objemu prostriedkov štátneho rozpočtu”. Napriek tomu, že Slovenskej republike sa za posledné roky ekonomicky darí, napriek tomu, že súčasná vláda sa k tomu zaviazala v programovom vyhlásení vlády, napriek prehláseniam a sľubom politikov, do dnešného dňa na športové poukazy zo štátneho rozpočtu nebolo vyčlenené ani euro. Ako teda ďalej so športovými poukazmi?

.klub pod lampou uvádza prvý zo série diskusných večerov, kde budeme hľadať odpovede na otázky k vybranej športovo-spoločenskej téme a zvyšovať úroveň jej poznania, tentokrát na tému „Športové poukazy“.

Diskutujú:

  • Dušan Guláš, športový filantrop, zástupca Klub 500 
  • Ivan Husár, manažér, športový riaditeľ klubu VKP 
  • Ján Letko, IT športový odborník 
  • Peter Sepeši, športové právo

Pozvaní zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenského olympijského a športového výboru pozvanie do odbornej diskusie neprijali.

ZÁZNAM z vecnej diskusie odborníkov pri okrúhlom stolu v Klube pod lampou k téme "Športové poukazy" nájdete na tejto stránke - TU. 

Mohlo by vás zaujímať

.pod lampou s prokurátorom Jánom Šantom: Ako sa Slovensko vyrovnáva s uneseným štátom?

5.5.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022

FAQ00062 - 30. Športovcovi/hráčovi bola ponúknutá zmluva o profesionálom vykonávaní športu pre nasledujúcu sezónu v najvyššej súťaži kolektívneho športu dospelýc...

1.3.2022

FAQ00063 - 29. Sme s.r.o. – 100 % dcéra mesta. Zabezpečujeme prevádzky hádzanárskeho klubu, futbalového klubu, ale okrem toho vykonávame aj iné činnosti: prevádz...

1.3.2022