logologo_small

Aktualita o príprave návrhu zákona o športe (3)

piatok, 13.03.2015|Posledná aktualizácia 04.1.2020 14:58
Autor: JUDr. Peter Sepeši

V utorok 3. marca 2015 o 09.00 hod. sa v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo ďalšie pracovné stretnutie, na ktorom bola prezentovaná opäť ďalšia časť paragrafového znenia návrhu nového zákona o športe.

Na stretnutí sa zúčastnili predseda Národnej rady SR Peter Pellegríni, generálny riaditeľ sekcie starostlivosti o šport a mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ladislav Čambal, piati členovia pracovnej skupiny na prípravu návrhu zákona o športe (Zuzana Zajíčková, Žaneta Surmajová, Miroslav Hlivák, Jaroslav Rybánsky a Peter Sepeši) a prizvaní boli aj členovia širšej pracovnej skupiny Mária Berdisová, Ján Letko a Andrej Virlič, ktorí pripravovali podklady k časti zákona upravujúcej “Informačný systém športu” (ďalej tiež “IS športu”).

Úvod

V utorok 3. marca 2015 o 09.00 hod. sa v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo ďalšie pracovné stretnutie, na ktorom bola prezentovaná opäť ďalšia časť paragrafového znenia návrhu nového zákona o športe. Na stretnutí sa zúčastnili predseda Národnej rady SR Peter Pellegríni, generálny riaditeľ sekcie starostlivosti o šport a mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ladislav Čambal, piati členovia pracovnej skupiny na prípravu návrhu zákona o športe (Zuzana Zajíčková, Žaneta Surmajová, Miroslav Hlivák, Jaroslav Rybánsky a Peter Sepeši) a prizvaní boli aj členovia širšej pracovnej skupiny Mária Berdisová, Ján Letko a Andrej Virlič, ktorí pripravovali podklady k časti zákona upravujúcej “Informačný systém športu” (ďalej tiež “IS športu”).

Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor

Predmetom tohto stretnutia a rokovania boli ustanovenia upravujúce okrem už spomínaného informačného systému športu aj právna úprava postavenia Slovenského olympijského výboru ako subjektu s výlučným oprávnením vykonávať “olympijské aktivity” na území Slovenskej republiky a ochrany olympijskej symboliky (bola predbežne prerokovaná už aj so zástupcami SOV pánmi Libom a Chmelárom). Podobným spôsobom by mala byť upravená aj časť zákona upravujúca postavenie Slovenského paralympijského výboru a ochrany paralympijskej symboliky, ktorá bude so zástupcami SPV prerokovaná v najbližších dňoch. V tejto časti sa účastníci rokovania vecne zhodli na tom, že do zákona nie je účelné citovať ustanovenia stanov SOV alebo aj stanov SPV, nakoľko tieto stanovy sa môžu pomerne jednoducho zmeniť a ich zmena v časti upravenej zákonom by znamenala odklon od znenia zákonnej úpravy a teda vyžadovala by si novelizáciu zákona. Stanovy sú však dokumentom symbolizujúcim združovaciu slobodu, preto by združenia nemali byť limitované v ich združovacej slobode tým, že sa preberie obsah stanov do zákona a to rovnako v prípade SOV ako aj SPV. V konečnom dôsledku by to bolo aj v rozpore s Olympijskou chartou, ak by štát, resp. jeho zákonná úprava obmedzovala SOV, či SPV v ich slobode upraviť si stanovy podľa vlastného uváženia. Bez zmeny zákona by bola zmena stanov de facto i de iure jeho porušením, čomu treba predísť rozumnou právnou úpravou zákona o športe.

Športový kódex nahrádza viacero predpisov 

Zámer návrhu zákona je vytvoriť “športový kódex”, v ktorom budú obsiahnuté všetky dôležité športové témy, sprehľadniť právnu úpravu, zjednotiť terminológiu, posilniť prvky verejnej kontroly a preniesť veľkú časť zodpovednosti za šport na národné športové zväzy a tiež zrušiť viaceré predpisy upravujúce športovú problematiku vrátane

  • zákona č. 226/1994 Z.z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore,
  • zákona č. 384/2013 Z.z. o používaní a ochrane paralympijskej symboliky a o Slovenskom paralympijskom výbore,
  • zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu,
  • zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a vykonávacích predpisov k nim, ktoré budú nahradené novými.

Tieto predpisy budú nahradené jediným predpisom, ktorý komplexne jednotnou logikou i pojmológiou upraví vzťahy, ktoré boli pôvodne upravené vo viacerých právnych predpisoch prijímaných v rôznych obdobiach, čomu zodpovedal aj ich obsah.

Infromačný systém športu 

V časti právnej úpravy upravujúcej informačný systém športu bolo po predstavení právnej časti zdôraznené najmä to, že musí byť náležite právne ošetrené získavanie a uchovávanie údajov osôb, ktoré budú za konkrétnym účelom registrované v IS športu tak, aby nebolo potrebné dodatočne získavať ďalšie súhlasy od týchto osôb. Potrebujeme vedieť koľko máme športovcov a v akých športoch, aby sme vedeli povedať, aký výsledok v podobe počtu aktívnych športovcov produkujú jednotlivé druhy športov. A na to bude slúžiť centrálna registrácia športovcov v IS športu s tým, že zväzy a kluby budú iba overovacie autority, ktoré overia splnenie podmienok registrácie podľa predpisov národného športového zväzu.

Podľa návrhu zákona by mali byť všetci športovci on-line registrovaný v informačnom systéme športu s vlastným účtom, kde bude prístupná ich športová história ale aj uložené sankcie, absolvované zdravotné prehliadky a pod.

Pri športových odborníkoch register ponúkne okrem druhu ich odbornosti aj ich príslušnosť ku klubu a športu, v ktorom pôsobili, adresu bydliska i elektronickú adresu (email), čo zlepší možnosti využitia služieb športových odborníkov zo strany športových klubov, keďže športoví odborníci budú jednoduchšie dostupný. Informačný systém športu okrem štandardných typov športových odborníkov ako je tréner, inštruktor športu, rozhodca, delegát, člen usporiadateľskej služby, kontrolór, plavčík, bude umožňovať národným športovým zväzom, aby si v súlade s pravidlami súťaže a predpismi zväzu určila vlastný typ športového odborníka ako aj podmienky a predpoklady, ktoré bude musieť športový odborník príslušného typu splniť.

Športovec a športový odborník - osobitná skupina SZČO 

V tej súvislosti považujeme za potrebné uviesť, že na pracovnom stretnutí na Ministerstve financií SR prebehla diskusia okrem iného aj o tom, že v § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov bude na konci doplnené nové písmeno f), v ktorom bude uvedený “športovec a športový odborník”, čo pomôže oveľa lepšie štatisticky zmapovať príjmy, resp. dane, ktoré šport prináša do štátneho rozpočtu.

V rámci IS športu bude zriadený aj osobitný register projektov (medzinárodné podujatie, výstavba infraštruktúry), register sankcií a opatrení, register právnych dokumentov, kde budú sprístupnené stanovy, predpisy zväzu, uznesenia zo zasadnutí orgánov zväzu, disciplinárne rozhodnutia, rozhodnutia o začatí konkurzného konania atď

Prepojenie registrov v IS športu 

Zároveň bude platiť., že informácie v rôznych registroch, ktoré majú vecnú súvislosť budú pri ich zobrazení prepojené. Napr. pri zväze alebo klube sa zobrazia, resp. budú ľahko prístupné (user friendly) aj ich dotačné projekty, sankcie a opatrenia, ktoré im boli uložené a pod.

IS športu by mal na komunikáciu využívať elektronické schránky, ktoré sú od 15. augusta povinné pre všetky právnické osoby. Na jednoznačnú identifikáciu osôb bude využívať jedinečný identifikátor osoby a na aktualizáciu údajov o osobe sa budú používať referenčné registre IS verejnej správy.

IS športu by mal spolupracovať s existujúcimi IS športových zväzov s využitím webových služieb tzv. webservisy, ktoré automaticky zabezpečia on-line synchronizáciu údajov vedených v jednotnej štruktúre v IS športu a IS športového zväzu. Technické špecifikácie a štruktúra údajov vedených v oboch IS bude upravená vo vykonávacom predpise k zákonu o športe tak, aby umožňovali využitie webservisov.

V IS športu budú povinne evidované a verejne kontrolovateľné použitie všetkých prostriedkov z verejných zdrojov poskytnutých/použitých na podporu športu vrátane prostriedkov poskytnutých od vlády SR, z ministerstiev, zo samosprávnych krajov, miest a obcí.

Prostriedky z verejných zdrojov 

V tej súvislosti je dôležité uviesť navrhovanú definíciu pojmu “prostriedky z verejných zdrojov”, za ktoré sa na účely zákona o športe navrhuje považovať “príspevok športu, dotácia, podiel zaplatenej dane na osobitné účely alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, štátneho fondu, vyššieho územného celku, obce, štátneho podniku alebo z rozpočtu právnickej osoby s majetkovou účasťou štátu alebo iný príjem, ktorý priamo alebo nepriamo znižuje príjmy štátneho rozpočtu; za prostriedky z verejných zdrojov sa považujú tieto prostriedky aj vtedy, ak sú prostredníctvom športovej organizácie poskytnuté inej športovej organizácii, športovcovi alebo športovému odborníkovi.”

Na ďalšom pracovnom stretnutí o dva týždne bude predmetom rokovania návrh právnej úpravy športovej reprezentácie vrátane osobitného zmluvného typu pre reprezentantov a úpravy ich pôsobenia v reprezentácii ako “iného úkonu vo všeobecnom záujme” podľa § 136 a nasl. Zákonníka práce. Rovnako ďalšou témou bude aj návrh právnej úpravy verejnej správy športu s posilnením kompetencií vlády SR a prvá časť k téme financovania športu z verejných zdrojov, o čom Vás budeme informovať v ďalšej správe.


JUDr. Peter Sepeši
Mohlo by vás zaujímať

Táto otázka sa týka usporiadania súťaží. Po novom má byť nejaký centrálny register súťaží. Je potrebné do neho nahlasovať aj oddielové súťaže, ktoré si zorganizujeme sami bez akéhokoľvek príspevku od štátu alebo mesta? Alebo urobíme začiatočníkom na konci školského roka súťaže medzi sebou, aj takéto súťaže musíme nahlásiť?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom zverejňovania údajov podla §80 a §81. Športová organizácia (národný zväz alebo športový klub) má povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle informácie v rozsahu stanoveného novým zákonom. Kedy má povinnosť tieto údaje zverejňovať a koho všetkého sa to týka (len fyzické osoby, ktoré čerpajú prostriedky od štátu alebo každý jeden športovec)? Medzi údajmi sú aj osobné údaje fyzických osôb - je možné ich zverejňovat na webe? Vyplýva táto povinnosť aj pre športové kluby (nie všetky majú vlastné webové sídlo) alebo len pre národný športový zväz (členov eviduje len ako kluby)? ďakujem za odpoveď

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Dobrý deň prajem, chcem požiadať o usmernenie týkajúce sa výkladu nového zákona o športe. Konkrétne na situáciu v našom meste, kde športové oddiely vystupujú pod hlavičkou Mestského kultúrno-športového strediska, príspevkovej organizácie mesta, ktoré je štatutarnym orgánom športových klubov. Zaujíma ma:par. 8 športové organizácie a v tejto súvislosti ostatné ustanovenia tohto zákona - športovou organizáciu podľa par. 8 bod 1) nie je orgán verejnej správy. Zaujíma ma, či v podmienkach, ako je to vytvorené v našom meste, možno športové oddiely vystupujúce pod hlavičkou príspevkovej organizácie mesta považovať za športové organizácie v zmysle zákona a čerpať výhody plynúce z tohto zákona (napr. sponzorské, dotácie, príspevky na športové poukazy ..)

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Športová organizácia má právnu formu obchodnej spoločnosti a chce podať na OR SR návrh na zmenu predmetu činnosti v zmysle zákona o športe. Kto vydáva výpis z informačného systému športu ako potvrdenie možnosti výkonu športovej činnosti a následného zápisu predmetu činnosti do OR SR?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

1.Aj o neorganizovanom športovcovi musíme viesť evidenciu údajov?Z vlastnej analýzy zákona nám vychádza, že:pokiaľ by sme mali ambíciu byť zväzom, tak by to bolo dobré (§ 16),ale pokiaľ nám ide len o spôsobilosť uchádzať sa o verejné prostriedky, nevyhnutné to nie je (§ 66)Je takýto záver správny?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Chcela by som Vás poprosiť o informáciu, či je už ISŠ funkčný a kde si môžem pozrieť, či náš športový klub, či SAZ doňho zadal naše údaje o klube, členoch,...

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Ktorí športoví odborníci majú byť zapísaní v informačnom systéme športu?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Naše občianske združenie požiadalo ministerstvo školstva začiatkom minulého roka o zápis športovej organizácie do registra právnických osôb v športe. Je január 2017 a naša športová organizácia stále nie je uvedená na športovom portáli v registri právnických osôb v športe na stránke http://sport.gov.sk/

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Chcela by som požiadať o výklad povinnosti zápisu športových odborníkov do registra fyzických osôb v športe.Vzťahuje sa táto povinnosť aj na fyzioterapeutov spolupracujúcich s národným športovým zväzom?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Športovci a športové organizácie mali byť od 1.1.2016 zapísaní/é do registra a len vtedy sú športovcami podľa zákona o športe.Vzniká problém, ak sa títo športovci a športoví odborníci nezapísali do registra. Podľa výkladu Ministerstva financií sa napr. pri § 6 ods. 2 písm. e) ZDP považuje za športovca podľa osobitného predpisu, a to je podľa zákona o športe len ten, ktorý je zapísaný do informačného systému. Z daňového pohľadu uvedené znamená, že sa príjem športovcov/športových odborníkov nezapísaných do registra nemôže zaradiť medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP ale len do iných príjmov podľa § 8 ZDP (obmedzenie možnosti uplatnenia daňových výdavkov, nemožnosť uplatnenia paušálnych výdavkov...)?Môže sa športovec vykonávajúci činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu zaregistrovať na daňovom úrade pre účely zdaňovania príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Na včerajšom zasadnutí (06.09.2017) hlavná kontrolórka pre šport (pokiaľ mám korektné informácie) usmerňovala zástupcov národných zväzov, že na svojom webovom portáli (sídle) by mali mať zverejnený k menu a priezvisku športovca, aj dátum narodenia a adresu trvalého pobytu. Vzhľadom na vyššie uvedené, je to správne usmernenie ohľadom adresy trvalého bydliska? Je možné uvádzať len rok narodenia?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Národný športový zväz podľa § 17 ods. 1 písm. b) Zákona o športe povinne zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu okrem iného aj:„b) zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne zastupujú,“. Je možné uverejniť v prípade členov najvyššieho orgánu namiesto adresy trvalého pobytu adresu športového zväzu, vzhľadom na znenie: "... alebo obdobného pobytu“? Ide o situáciu, keď člen najvyššieho orgánu z titulu svojej pracovnej pozície v bežnom živote už má istú formu ochrany osobných údajov zo zákona, v rámci ktorej sa nezverejňuje jeho adresa trvalého bydliska (sudcovia, prokurátori, pracovníci bezpečnostných zložiek), avšak podieľajú sa na činnosti športových zväzov, ako bývalí, či aj súčasní športovci (amatérska úroveň). Zverejnením ich adresy trvalého bydliska by mohlo dôjsť k ohrozeniu ich osôb, či rodinných príslušníkov, práve s poukazom na vyššie uvedené.

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

K rozsahu zverejňovania údajov na športovom portáli.Podľa § 82 Zákona o športe za športovom portáli zverejňujú údaje podľa § 80 a § 81, okrem údajov podľa § 80 ods. 2 písm. e) /teda rodné číslo/ a g) /teda adresa trvalého pobytu/, ktoré sa nezverejňujú. Prečo by sa mali zverejňovať aj informácie § 80 ods. 1 písm. j) /teda adresa elektronickej pošty/ a k) /teda číslo bankového účtu na príjem a použitie 1. dotácie, 2. sponzorského/?Ide o uvedenie takých údajov, ktoré sú citlivé, vzhľadom na presne to isté, čo je uvedené v otázke č. 1. Postačovalo by uviesť číslo bankového účtu národného zväzu, kde by boli prostriedky poukázané ako dotácia, či sponzorské viazané na konkrétnu osobu športovca?Obdobne pri uvádzaní dátumu narodenia, nepostačoval by rok narodenia (obdobne to má v súčasnosti uvedené SFZ na svojej stránke ohľadom svojich členov)?

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS

Národná rada SR prijala zákon č. 440/2015 Z. z. zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon je účinný od 01.01.2016. V zmysle uvedeného zákona o športe (konkrétne § 81 ods. 1 písm. o) zákona) sa do registra právnických osôb v športe zapisujú i fyzické osoby s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum, vzniku príslušnosti k športovej organizácii.Vzhľadom na to, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do dnešného dňa neaktivovalo registre informačného systému športu v plnom rozsahu, do ktorých sa zapisujú údaje v zmysle § 81 ods. 1 zákona o športe, je povinnosťou športovej organizácie v zmysle § 104 ods. 2 zákona o športe zverejniť informácie požadované ustanovením § 81 ods. 1 zákona o športe na svojej webovej stránke.Zverejnením informácií o fyzickej osobe v zákonom požadovanom rozsahu dochádza k jednoznačnej identifikácii fyzickej osoby. V súvislosti s uvedeným poukazujeme na to, že zoznamy sa týkajú v prevažnom rozsahu neplnoletých fyzických osôb.Otázka:Zverejňovaním zoznamov fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia bez adekvátnej anonymizácie resp. ochrany sa neporušuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov?

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Na športovom portáli ministerstva školstva sme našli v decembri 2018 niekoľko zmlúv o sponzorstve v športe z čoho vyplýva, že už existuje možnosť zverejňovať tieto zmluvy na športovom portáli tak, ako to predpokladá § 82 ods. 2 písm. j) piaty bod zákona o športe. Naša otázka znie: Dokedy sú povinné športové organizácie, športoví odborníci a športovci doplniť na športový portál zmluvy o sponzorstve v športe, ktoré uzavreli doposiaľ?

23.10.2019 | PETER KAČINEC