logologo_small

Ešte raz a inak k problému odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov

nedeľa, 30.09.2018|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:25
Autor: JUDr. Peter Sepeši, Ing. Simoneta Sepešiová

Na základe intenzívnej diskusie so zástupcami profesionálnych klubov o kritickom probléme súvisiacom s blížiacim sa plným odvodovým zaťažením profesionálnych klubov kolektívnych športov ako zamestnávateľov profesionálnych športovcov (od 1.1.2019) prinášame ďalšie informácie a ponúkame možnosť zapojiť sa do konštruktívnej vecnej diskusie, ktorej výsledkom by mala byť podpora vyvážených alternatív riešenia problému odvodov, ktoré pomôžu slovenskému profesionálnemu športu aspoň prežiť, ak už nie rásť a rozvíjať sa.

Na úvod: 

Na základe intenzívnej diskusie so zástupcami profesionálnych klubov o kritickom probléme súvisiacom s blížiacim sa plným odvodovým zaťažením profesionálnych klubov kolektívnych športov ako zamestnávateľov profesionálnych športovcov (od 1.1.2019) prinášame ďalšie informácie a ponúkame možnosť zapojiť sa do konštruktívnej vecnej diskusie, ktorej výsledkom by mala byť podpora vyvážených alternatív riešenia problému odvodov, ktoré pomôžu slovenskému profesionálnemu športu aspoň prežiť, ak už nie rásť a rozvíjať sa.

Základné východisko je, že slovenské kluby, v ktorých pôsobia profesionálni športovci sú už aj v súčasných podmienkach dlhodobo stratové a iba s ťažkosťami a významnými pravidelnými finančnými injekciami spoločníkov/ akcionárov klubov dokážu prežiť a konkurovať klubom v susedných krajinách. 

Profesionálne kluby vs. plnenie verejného záujmu v športe 

Vzhľadom na to, že slovenské profesionálne kluby sa významne podieľajú aj na plnení verejného záujmu v športe

 • jednak tým, že sa v nich dlhodobo pripravujú aj slovenskí reprezentanti, resp. reprezentantky a to či už v kategóriách mládeže alebo v kategórii dospelých, 
 • ako aj tým, že každý klub sa stará o 200 až 500 detí a talentovaných športovcov, vytvára vzory a motiváciu športovať pre ďalšie a ďalšie deti,

je potrebné veľmi citlivo, no zároveň urgentne vyriešiť problém odvodového zaťaženia klubov ako zamestnávateľov profesionálnych športovcov kolektívnych športov, ktorý bol v roku 2016 prechodným ustanovením v zákone o sociálnom poistení iba “odložený” o 3 roky.

Oddialenie problému v podobe tzv. “odvodových prázdnin” síce nezvýšilo klubom náklady, avšak na druhej strane to znamenalo, že profesionálni športovci - zamestnanci sa na 3 roky dostali mimo sociálny systém, ak si neplatili sociálne odvody sami dobrovoľne, čo zrejme učinil máloktorý profesionálny športovec - zamestnanec, ak sa vôbec taký športovec nájde.

Čo to znamená, že profesionálni športovci - zamestnanci sa na 3 roky (od 1.1.2016) dostali mimo sociálny systém?

Keďže sa za profesionálnych športovcov - zamestnancov 3 roky neboli platené sociálne odvody:

 • 3 roky nemohli dostávať nemocenskú pri PN-ke, 
 • 3 roky nie sú úrazovo poistený (ako zamestnanci),
 • ak by v tomto období otehotnela športovkyňa nemala by nárok na materský príspevok,
 • po strate zamestnania v tomto období nemali nárok na podporu v nezamestnanosti,
 • v prípade konkurzu/bankrotu klubu, športovec v tomto období nemal nárok na dávku garančného poistenia,
 • 3 roky sa im nezapočítavajú do odpracovaných rokov, 
 • 3 roky sa im nezohľadnia pri výpočte starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Ako ďalej, aby výsledok bol vyvážený ku všetkým dotknutým záujmovým skupinám vrátane štátu a očakávaniam jeho občanov?

Tento neželaný nepovažujem za vhodné/rozumné ďalej predlžovať, nie je to fér k slovenským profesionálnym športovcom, no zároveň je zrejmé, že platenie odvodov v plnej výške by ekonomiku beztak stratových slovenských profesionálnych klubov futbalu, hokeja, basketbalu, hádzanej a volejbalu vážne poškodilo a mnohé sa v tomto období rozhodujú o (ne)prihlásení do budúceho ročníka majstrovskej súťaže či dokonca uvažujú o ukončení činnosti klubu.

Preto sa javí byť vhodné, rozumné a primerané pripraviť a predložiť na rokovanie NR SR pozmeňovací návrh k novele zákona o sociálnom poistení, ktorý by priniesol vecné riešenie problému profesionálnych klubov kolektívnych športov, hoci prechodného charakteru, ktoré však bude vyvážené a prijateľné pre všetky dotknuté záujmové skupiny, ako aj pre štát a jeho občanov, t. j. nie iba ďalšie posunutie prechodného obdobia “odvodových prázdnin”.

V danej situácii sa javí byť potrebné pripraviť a po diskusii so športovcami, ich klubmi a zväzmi, politikmi a odborníkmi štátu na tému sociálnych odvodov, navrhnúť a schváliť také riešenie, ktoré bude znamenať, že profesionálni športovci - zamestnanci sa stanú súčasťou sociálneho systému Slovenskej republiky, hoci v špeciálnom režime a to až do času, kým profesionálne kluby nebudú ekonomicky pripravené na to, aby mohli platiť za svojich športovcov, ktorých zamestnávajú, plné zdravotné a sociálne odvody.

Slovenský profesionálny klubový a reprezentačný šport z pohľadu dane a odvodov - návrhy možných riešení

Návrhy možných zmien k zmierneniu dôsledkov pracovno-právnych vzťahov v športe - daňová a odvodová záťaž pre klub a profesionálneho športovca (zamestnanca) od 1. 1. 2019 a úrazové poistenie člena športovej reprezentácie SR

 1. Daňová oblasť (daň z príjmov)
  Profesionálny športovec (ďalej len “PŠ”)
  platí Daň z príjmu fyzickej osoby podľa existujúcich daňových zákonov – Daň zo závislej činnosti – na základe výšky príjmu
  (za r. 2017 je daň 19% z príjmu do 35022,31 EUR, resp. 25% z príjmu nad 35.022,31 EUR)
  Poznámka: Hľadanie možnosti inej formy zdaňovania, napríklad živnosť alebo SZČO, neprichádza do úvahy, keďže športovci kolektívnych športov vykonávajú šport ako “závislú prácu”, hoci je zrejmé, že pri živnosti/SZČO je vyšší potenciál na optimalizáciu daní. Vyššiu prioritu ako optimalizácia daní je možno vnímať v riešení nižšie uvedenej odvodovej záťaže.
 2. Odvodová záťaž (sociálne a zdravotné poistenie)
  ALTERNATÍVA 1: 
  PŠ platí odvody z celkového príjmu len na úrazové poistenie a garančné poistenie (0,8% + 0,25%) vo výške 1,05 %
  Zostávajúce odvody (zdravotné a sociálne) za PŠ aj za klub platí štát do výšky minimálneho vymeriavacieho základu, čo by v prípade PŠ bola úroveň minimálnej mzdy 
  (v roku 2018 to predstavuje úroveň 480,- EUR)
Výhody:
 • PŠ platí len zanedbateľné zvýšenie odvodov (1,05% na úrazové poistenie a garančné poistenie)
 • pri kompenzácii (1,05%) pre PŠ je minimálne zvýšenie nákladov pre klub
Nevýhoda:
 • PŠ získava kompenzáciu za sociálne a zdravotné poistenie len do výšky minimálnej mzdy (výpočet dôchodku, nemocenská atď.)
  Poznámka: Možnosť komerčného pripoistenia PŠ zo strany klubu, resp. PŠ

  ALTERNATÍVA 2:
  PŠ a klub (zamestnávateľ) platí odvody na zdravotné a sociálne poistenie do výšky maximálneho vymeriavacieho základu, čo je minimálna mzda (480 EUR v roku 2018).
  Úrazové a garančné poistenie platí PŠ z celkového príjmu (1,05%)
Výhody:
 • PŠ a klub platí len do výšky max. vymeriavacieho základu (minimálna mzda), nie z celkového príjmu. V prípade roku 2018 to predstavuje zvýšenie:
  • pre PŠ o 60,- EUR/mesiac (12,55% zo mzdy 480,- EUR)
  • pre Klub o 170,- EUR/mesiac (35,2% zo mzdy 480,- EUR)
Nevýhody:
  • zvýšenie nákladov pre klub, resp. PŠ o cca 230,- EUR/mesiac, čo z pohľadu roka znamená zvýšenie o 2.760,- EUR na jedného PŠ
  • PŠ získava kompenzáciu za sociálne a zdravotné poistenie len do výšky minimálnej mzdy (výpočet dôchodku, nemocenská atď.)
   Poznámka: tak ako pri alternatíve 1 možnosť komerčného pripoistenia PŠ
  Ďalšia súvisiaca téma - Úrazové poistenie člena športovej reprezentácie SR počas reprezentačných podujatí 
  • úrazové poistenie člena športovej reprezentácie SR počas jeho účasti na podujatí, na ktoré bol nominovaný národným športovým zväzom alebo národnou športovou organizáciou (napr. SOV, SPV) znáša štát 
  • športová reprezentácia SR = iný úkon vo všeobecnom záujme (§ 29 ods. 7 ZoŠ) 

  JUDr. Peter Sepeši, Ing. Simoneta Sepešiová
  Mohlo by vás zaujímať

  ROZHOVOR hráčskej asociácie hokeja s Petrom Sepešim (úplné znenie)

  4.1.2020

  Závery okrúhleho stola k téme odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov

  23.10.2019

  Čo prináša zákon o športe pre športovcov?

  23.10.2019

  Postup profesionálnych hráčov pri prechode zo "starej profesionálnej zmluvy" na "zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu" podľa nového zákona o športe

  23.10.2019

  Okrúhly stôl k téme: Odvody profesionálnych športovcov po 1.1.2019

  23.10.2019

  JE PROFESIONÁLNY ŠPORTOVEC INÝ ZAMESTNANEC AKO BEŽNÝ ZAMESTNANEC?

  23.10.2019

  Novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

  23.10.2019

  Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

  23.10.2019

  PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY PROFESIONÁLNYCH ŠPORTOVCOV V SÚVISLOSTI S VÝKONOM ZÁVISLEJ PRÁCE

  12.4.2020

  Zajtrajšie noviny, alebo - čo môže priniesť “Nový zákon o športe”. Krátky pohľad optikou všetkých dotknutých subjektov:

  23.10.2019

  Návrh novely zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v merdzirezortnom pripomienkovom konaní

  23.10.2019

  Súčasne by ma zaujímalo, ako má športová organizácia postupovať v prípade uzatvorenia profesionálnej hráčskej zmluvy so zahraničným športovcom. Často sa stáva, že zahraničný agenti športovcov požadujú zmluvy v preddefinovanom formáte, kedy sa len ťažko robia úpravy, v cudzej mene /USD/, so samostatne definovanými podmienkami výpovede, špecifickými podmienkami výplaty odmeny viazanými na štatistické výkonnostné ukazovatele športovca. Je možné takúto zmluvu uzavrieť platne, pokiaľ neplní všetky náležitosti zákona o športe, ak sa použije zahraničné právo /napríklad švajčiarske/?

  23.10.2019

  Môže mať športovec uzavretú so zväzom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu na obdobie, keď je nominovaný do športovej reprezentácie SR, keď má v tom istom čase platnú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu s klubom, v ktorom inak pôsobí?

  23.10.2019

  Otázka: A) Kde je hranica medzi amatérskym športovcom bez zmluvy a neorganizovaným športovcom?Pojem neorganizovaný športovec totiž zákonom vymedzený nie je.O amatérskych športovcoch športová organizácia musí viesť evidenciu, o neorganizovaných nie?B) Majme účastníka súťaže organizovanej športovou organizáciou (samostatné občianske združenie, bez príslušnosti k národnému športovému zväzu). Môžeme takéhoto účastníka súťaže (bez akéhokoľvek pracovno-právneho vzťahu so športovou organizáciou) považovať za neorganizovaného športovca?C) Mení sa odpoveď na predošlú otázku v závislosti od toho, či účastník je alebo nie je členom občianskeho združenia (športovej organizácie)? Myslíme iba členský vzťah, nie zmluvu - ani profesionálnu, ani amatérsku.

  23.10.2019

  Chcel by som sa informovať o zmluvách, respektíve požiadať o rady:Všetci naši tréneri i hráčky majú uzavreté Hráčske i Trénerské zmluvy, uzavreté ako SZČO.Hráčky, ale aj tréneri, ktorí majú uzavreté zmluvy a tie pokračujú aj po nasledujúce obdobie (trebárs až do roku 2018, alebo aj kratšie či dlhšie), môžu pokračovať v rovnakom statuse ako doposiaľ, čiže SZČO?Hráčky, ale aj tréneri, ktorí majú uzavreté zmluvy a tie pokračujú aj po nasledujúce obdobie (trebárs až do roku 2018, alebo aj kratšie či dlhšie), môžu pokračovať v rovnakom statuse ako doposiaľ, čiže SZČO?Hráč, alebo tréner, ktorému končí zmluva k 30.6.2016 a je vzájomná zhoda o pokračovaní spolupráce, musí mať už novú zmluvu uzavretú ako zamestnanec?Hráč, alebo tréner, ktorému končí zmluva k 30.6.2016 a je vzájomná zhoda o pokračovaní spolupráce, musí mať už novú zmluvu uzavretú ako zamestnanec?Pokiaľ hráč alebo tréner, ktorému končí k 30.6.2016 zmluva s klubom a jeho živnostenské osvedčenie je vydané na neskoršiu dobu, môže ďalej pokračovať prostredníctvom dodatku o predĺžení pôvodnej zmluvy ako SZČO?Pokiaľ hráč alebo tréner, ktorému končí k 30.6.2016 zmluva s klubom a jeho živnostenské osvedčenie je vydané na neskoršiu dobu, môže ďalej pokračovať prostredníctvom dodatku o predĺžení pôvodnej zmluvy ako SZČO?Existujú nejaké predlohy na nové zmluvy, vzhľadom k tomu, že nový Zákon o športe explicitne určuje, čo tam má byť?Existujú nejaké predlohy na nové zmluvy, vzhľadom k tomu, že nový Zákon o športe explicitne určuje, čo tam má byť?

  23.10.2019