logologo_small

MANUÁL K VYUŽÍVANIU DOBROVOĽNÍCTVA V ŠPORTE

streda, 13.06.2018|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:25
Autor: Mgr. Igor Šumichrast, JUDr. Alexandra Šumichrast Vicová, UčPS tím | ID článku: 27279

Zákonom o športe bola zavedená možnosť, aby športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d) Zákona o športe mohol vykonávať športovú činnosť ako dobrovoľník (porovnaj § 6 ods. 3 a § 80 ods. 7 Zákona o športe). Zároveň s prijatím Zákona o športe došlo k novelizácii Zákona o dobrovoľníctve v tom zmysle, že s dobrovoľníkom zapísaným v informačnom systéme športu je možné v zmluve o dobrovoľníckej činnosti dohodnúť náhradu za stratu času dobrovoľníka, a to za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy. Zákonodarca naviazal na túto novelu Zákona o dobrovoľníctve novelou Zákona o dani z príjmov, keď v § 9 ods. 1 písm. m) ustanovil, že náhrada za stratu času dobrovoľníka je oslobodená od dane z príjmov, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období (kalendárnom roku) 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu.

MGR. IGOR ŠUMICHRAST
ADVOKÁT

JUDR. ALEXANDRA ŠUMICHRAST VICOVÁ
ADVOKÁTKA

UČPS TÍM


ÚVOD

Zákonom o športe bola zavedená možnosť, aby športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d) Zákona o športe mohol vykonávať športovú činnosť ako dobrovoľník (porovnaj § 6 ods. 3 a § 80 ods. 7 Zákona o športe). Zároveň s prijatím Zákona o športe došlo k novelizácii Zákona o dobrovoľníctve v tom zmysle, že s dobrovoľníkom zapísaným v informačnom systéme športu je možné v zmluve o dobrovoľníckej činnosti dohodnúť náhradu za stratu času dobrovoľníka, a to za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy. Zákonodarca naviazal na túto novelu Zákona o dobrovoľníctve novelou Zákona o dani z príjmov, keď v § 9 ods. 1 písm. m) ustanovil, že náhrada za stratu času dobrovoľníka je oslobodená od dane z príjmov, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období (kalendárnom roku) 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu.

V nadväznosti na vyššie uvedené možno dôvodne predpokladať, že výkon dobrovoľníckej činnosti v športovej obci bude posilňovať. Otázkou však ostáva, akým spôsobom je potrebné nastaviť vzťahy pri výkone dobrovoľníckej činnosti v športovej obci tak, aby bol výkon dobrovoľníckej činnosti čo najviac efektívny a ekonomicky únosný. Predovšetkým pre malé športové kluby, ktoré nemajú finančné prostriedky a ani kapacity na všetku administratívu spojenú s dobrovoľníkmi, je dobrovoľnícka činnosť bytostne dôležitá.

Tento manuál má za cieľ pomôcť národným športovým zväzom a športovým klubom pri budovaní systému využívania pomoci dobrovoľníkov v súlade s právnym poriadkom, ako aj vlastnej internej siete dobrovoľníkov, ktorí sú neodmysliteľnou integrálnou súčasťou vykonávania, organizovania, podpory a rozvoja športu aj na Slovensku.


PRÁVNA ROVINA - Z HĽADISKA ZÁKONA O ŠPORTE

Právny základ pre realizáciu dobrovoľníctva v športe upravuje Zákon o športe v § 3 písm. k) bod 6, § 6 ods. 1 v spojení s § 6 ods. 3 písm. c), § 80 ods. 7.

Športový odborník môže vykonávať svoju činnosť športového odborníka ako dobrovoľník za predpokladu, že ide o:

 1. trénera alebo inštruktora športu,
 2. fyzickú osobu vykonávajúcu odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,
 3. fyzickú osobu vykonávajúcu odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,
 4. fyzickú osobu vykonávajúcu činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť, príslušnosť k športovej organizácii.

Práve vyššie uvedené písm. d) umožňuje zahrnúť pod výkon dobrovoľníckej činnosti pomerne široký okruh športových odborníkov, ktorých činnosť je pri realizácii športových podujatí dôležitá. Z hľadiska zaradenia týchto osôb ako športových odborníkov je však dôležité, aby športový zväz vo svojich predpisoch zadefinoval druhy športových odborníkov bez požadovanej odbornej spôsobilosti podľa špecifík športu, ktorý zastrešuje. Pôjde najmä o tzv. technické, či pomocné činnosti v danom športe, ako napr. hlásateľ, hospodár pretekov, časomerač, zberač lôpt či iná osoba podieľajúca sa na zabezpečovaní organizácie súťaže, na výkon činnosti ktorej sa nevyžaduje odborná spôsobilosť. Pre každý športový zväz bude okruh týchto športových odborníkov spravidla odlišný - kým v prípade jedného športového zväzu bude napr. hlásateľ športovým odborníkom podľa § 6 ods. 1 písm. d), v prípade druhého športového zväzu bude hlásateľ spadať pod § 6 ods. 1 písm. c) Zákona o športe.

 

Ak športový odborník vykonáva svoju činnosť ako dobrovoľník, v zmysle § 80 ods. 7 Zákona o športe sa do registra fyzických osôb v športe sa okrem údajov podľa § 80 ods. 2, 3 a 6 Zákona o športe zapisujú aj údaje podľa ods. 7, a to:

 1. označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
 2. označenie vysielajúcej organizácie,
 3. miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
 4. súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
 5. poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.

Zákon o športe v § 99 ods. 2 ustanovuje, že ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba (príslušná športová organizácia) ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie v informačnom systéme športu, povinná osoba (príslušná športová organizácia) informáciu zverejní na svojom webovom sídle [napr. zverejnenie vyššie uvedených údajov pod písm. a) až e)]. Za webové sídlo je možné považovať aj stránku na webovom sídle www.facebook.com, avšak len za predpokladu, že je táto stránka a informácie na nej prístupné verejnosti.

 

Dobrovoľníckym vzťahom k športovej organizácii (napr. športový zväz alebo športový klub) sa zároveň zakladá príslušnosť k tejto športovej organizácii.

PRÁVNA ROVINA - Z HĽADISKA ZÁKONA O DOBROVOĽNÍCTVE

Zákon o dobrovoľníctve upravuje vo svojich ustanoveniach postup pri uzatváraní zmluvných vzťahov a základné náležitosti zmlúv medzi dobrovoľníkmi a prijímateľmi dobrovoľníckej činnosti resp. vysielajúcimi organizáciami, zmluvné vzťahy medzi prijímateľmi dobrovoľníckej činnosti a vysielajúcimi organizáciami, práva a povinnosti prijímateľov dobrovoľníckej činnosti a vysielajúcich organizácii vo vzťahu k dobrovoľníkom a ďalšie základné náležitosti pre zabezpečenie riadneho výkonu dobrovoľníckej činnosti.

 

Zákon o dobrovoľníctve rozlišuje tri základné druhy vzťahov pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, a to vzťah medzi:

 1. dobrovoľníkom a prijímateľom dobrovoľníckej činnosti[1],
 2. dobrovoľníkom a vysielajúcou organizáciou[2] a
 3. prijímateľom dobrovoľníckej činnosti a vysielajúcou organizáciou[3].

VZŤAH: DOBROVOĽNÍK - PRIJÍMATEĽ DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI

Vzťah dobrovoľník - prijímateľ dobrovoľníckej činnosti (ktorým je napr. športový klub alebo iná športová organizácia) predstavuje v podmienkach slovenskej športovej obce najčastejší zmluvný vzťah pri výkone dobrovoľníckej činnosti. V tomto prípade sa uzatvára zmluva o dobrovoľníckej činnosti medzi dobrovoľníkom a športovou organizáciou, pre ktorú sa dobrovoľnícka činnosť vykonáva.

 

Za predpokladu, že má športový klub záujem o pomoc zo strany dobrovoľníka, je povinný splniť viaceré zákonné povinnosti uložené Zákonom o dobrovoľníctve, napríklad:

 1. uzatvoriť zmluvu s dobrovoľníkom, 
 2. zabezpečiť plnenie povinností a opatrení podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti tak, aby dobrovoľnícku činnosť dobrovoľník vykonával v podmienkach neohrozujúcich jeho život a zdravie vzhľadom na druh a povahu dobrovoľníckej činnosti,
 3. zabezpečiť oblečenie, najmä pracovný odev a iné osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky pred začatím vykonávania dobrovoľníckej činnosti,
 4. vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti,
 5. poučiť dobrovoľníka, a ak ide o dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov aj jeho zákonného zástupcu, o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti, ktorá by mohla ohroziť jeho zdravie alebo život,
 6. (po dohode s dobrovoľníkom) uzavrieť poistenie zodpovednosti za ním spôsobenú škodu,
 7. (po dohode s dobrovoľníkom) uzavrieť v prospech dobrovoľníka poistenie pre prípad jeho úrazu,
 8. uhradiť náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu, ak tak bolo dohodnuté v zmluve o dobrovoľníckej činnosti.
Nie všetky z vyššie uvedených povinností sú malé športové kluby schopné vo vlastnej réžii zabezpečiť. Prekážkou sú predovšetkým už súvisiace ekonomické náklady, administratívna náročnosť, prípadne personálne možnosti športových klubov spočívajúce v nedostatku odborných zamestnancov z príslušných oblastí, ktorí by zabezpečili potrebné odborné školenia dobrovoľníkov, resp. pripravili a spravovali právnu a ekonomickú (účtovnú) dokumentáciu súvisiacu s dobrovoľníkmi (napr. spísanie zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti).

VZŤAH: DOBROVOĽNÍK - VYSIELAJÚCA ORGANIZÁCIA

Vzťah dobrovoľník - vysielajúca organizácia (ktorým je napr. športový klub, iná športová organizácia resp. iný subjekt uvedený v § 4 ods. 1 Zákona o dobrovoľníctve) predstavuje v podmienkach slovenskej športovej obce menej frekventovaný zmluvný vzťah. V tomto prípade sa uzatvára zmluva o dobrovoľníckej činnosti medzi dobrovoľníkom a vysielajúcou organizáciou, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech (teda pre športovú organizáciu ako prijímateľa dobrovoľníckej činnosti). Ako vyplýva z vyššie uvedeného, predpokladom realizácie takéhoto postupu je zosúladenie troch subjektov - dobrovoľníka, vysielajúcej organizácie a prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

 

Za predpokladu, že dobrovoľníka pre športový klub za účelom realizácie dobrovoľníckej činnosti v jeho prospech zabezpečí vysielajúca organizácia (napr. národný športový zväz), športovému klubu odpadajú povinnosti uvedené v časti manuálu „VZŤAH DOBROVOĽNÍK - PRIJÍMATEĽ DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI“ v celom resp. čiastočnom rozsahu v nadväznosti na vzájomnú dohodu s vysielajúcou organizáciou.

Takýto postup je predovšetkým pre menšie športové kluby výhodným variantom.

VZŤAH: PRIJÍMATEĽ DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI - VYSIELAJÚCA ORGANIZÁCIA

V zmysle § 4 ods. 11 Zákona o dobrovoľníctve môže vysielajúca organizácia uzatvoriť dohodu o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti. Bude sa tak postupovať v prípadoch, keď vysielajúca organizácia bude pre športovú organizáciu zabezpečovať dobrovoľníkov, ktorý budú s jej súhlasom v jej prospech vykonávať dobrovoľnícku činnosť. Táto dohoda však musí byť v súlade so zmluvou o dobrovoľníckej činnosti, ktorú vysielajúca organizácia uzatvorila s dobrovoľníkom.

AKO POSTUPOVAŤ?

V tejto časti manuálu sa budeme venovať otázke splnenia právnych povinností národným športovým zväzom ako vysielajúcou športovou organizáciou a športovým klubom ako prijímateľom dobrovoľníckej činnosti.
1. KROK: Dohoda o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti

Ako prvú vec je potrebné vyriešiť vzťah medzi národným športovým zväzom (ako vysielajúcou organizáciou) a športovým klubom (ako prijímateľom dobrovoľníckej činnosti). Obe zmluvné strany musia mať na pamäti, že táto dohoda musí byť v súlade so zmluvou o dobrovoľníckej činnosti, ktorú národný športový zväz uzatvorí/uzatvoril s dobrovoľníkom.

 

Zákon o dobrovoľníctve neustanovuje obsahové náležitosti dohody o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti. Okrem spôsobu, rozsahu a obsahu výkonu dobrovoľníckej činnosti v prospech športového klubu v nej možno dohodnúť ďalšie, detailnejšie podmienky realizácie dobrovoľníckej činnosti, napr.:

 • spolupodieľanie sa športového klubu na úhrade časti nákladov vynaložených národným športovým zväzom na dobrovoľníka. Tu je možné napr. zohľadniť význam a „veľkosť“ (rozsah) súťaže, ktorú športový klub organizuje a pre ktorú potrebuje dobrovoľníkov,
 • otázku vedenia právnej a ekonomicko-účtovnej agendy súvisiacej s dobrovoľníkom, teda do akej miery zabezpečí tieto činnosti národný športový zväz a do akej športový klub,
 • spôsob nahlasovania potreby dobrovoľníkov pre športový klub a základné obsahové náležitosti takéhoto nahlásenia. Za týmto účelom, aby národný športový zväz vedel posúdiť všetky rozhodujúce okolnosti dobrovoľníckej činnosti a pripraviť včas zmluvy pre dobrovoľníkov je potrebné vopred ohlásiť a dohodnúť najmä spôsob a čas nahlasovania potreby dobrovoľníkov športovým klubom (napr. nahlasovanie emailom alebo interným systémom, nahlasovanie aspoň jeden/dva/... mesiace/týždne pred realizáciou športového podujatia, pre ktoré sa dobrovoľníci zabezpečujú), určenie počtu potrebných dobrovoľníkov, dĺžku trvania dobrovoľníckej činnosti, miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti a jej obsah, či sa zabezpečuje materiálne zabezpečenie dobrovoľníka - napr. stravovanie a ubytovanie, spôsob dopravy, potreba osobného vybavenia, pracovných pomôcok alebo jednotného oblečenia dobrovoľníkov, potreba zabezpečenia inštruktáže, výcviku, školenia alebo inej odbornej prípravy),
 • kto a v akom rozsahu zabezpečí jednotlivé náležitosti podľa predchádzajúceho bodu.

Príklad: Výsledkom takejto dohody medzi národným športovým zväzom a športovým klubom môže byť napr. uzatvorenie rámcovej dohody o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti (teda dohody pre bližšie neurčený počet prípadov vzájomnej spolupráce na určité časové obdobie) na jeden rok, v zmysle ktorej sa národný športový zväz zaviaže zabezpečiť športovému klubu dobrovoľníkov pre prípad, že športový klub bude organizovať športovú súťaž určitého druhu/stupňa/kategórie, pričom športový klub musí ohlásiť národnému športovému zväzu vznik potreby zabezpečenia dobrovoľníkov najneskôr dva mesiace pred začiatkom športovej súťaže prostredníctvom interného formulárového systému národného športového zväzu. Zároveň sa v zmysle tejto dohody zaviaže národný športový zväz zabezpečiť všetky potrebné školenia, inštruktáže či výcviky dobrovoľníkov, vedenie právnej a ekonomicko-účtovnej dokumentácie súvisiacej s dobrovoľníkmi a preplatenia 70 percent nákladov spojených s materiálnym zabezpečením dobrovoľníkov, ktoré však vopred zabezpečí športový klub.

 

Podmienky a rozsah toho, čo zabezpečí národný športový zväz a čo športový klub je možné modifikovať napr. od významu alebo rozsahu súťaže. Je len na národnom športovom zväze a športovom klube, aby našli vzájomnú rovnováhu v rozsahu práv a povinností, ktoré budú plniť vo vzťahu k dobrovoľníkom. Práve primerané nastavenie tohto vzťahu a správne nastavenie procesov (napr. nahlasovanie potreby dobrovoľníkov športovým klubom na národný športový zväz) môže viesť k zefektívneniu výkonu dobrovoľníckej činnosti v športe a k odbremeneniu malých športových klubov od nadmerných povinností.

2. KROK: Uzatvorenie zmluvy o dobrovoľníckej činnosti
Následne po tom, ako športový klub nahlási potrebu zabezpečenia dobrovoľníkov, pristúpi národný športový zväz k predbežnému osloveniu dobrovoľníkov vedených vo svojej databáze. Po tom, ako národný športový zväz odkomunikuje s dobrovoľníkmi možnosť ich účasti na konkrétnej športovej súťaži, pristúpi k uzatvoreniu zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti s týmito dobrovoľníkmi. Táto zmluva musí obsahovať náležitosti vymedzené v § 6 ods. 2 Zákona o dobrovoľníctve, a to:
 1. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo pobytu a adresu bydliska dobrovoľníka, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu alebo pobytu,
 2. označenie vysielajúcej organizácie s uvedením názvu, sídla, identifikačného čísla a fyzickej osoby oprávnenej konať za vysielajúcu organizáciu,
 3. miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti a označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti (názov, sídlo, identifikačné číslo a označenie fyzickej osoby oprávnenej konať za vysielajúcu organizáciu),
 4. materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä spôsob stravovania a ubytovania dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na mieste vykonávania dobrovoľníckej činnosti, alebo poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia, 
 5. náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy, ak sa tak dohodlo,
 6. dôvody a spôsob predčasného skončenia dobrovoľníckej činnosti a
 7. iné údaje o dôležitých skutočnostiach, ktoré sú pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nevyhnutné, a ktoré sú preventívne z hľadiska ochrany života alebo zdravia dobrovoľníka, najmä vykonanie inštruktáže, výcviku, školenia alebo inej odbornej prípravy, umožnenie styku s kontaktnou osobou vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.
Aj keď zákon vyžaduje písomnú formu zmluvy o dobrovoľníckej činnosti len v prípade výkonu dobrovoľníckej činnosti v cudzine, odporúčame uzatvoriť zmluvu v písomnej forme. Za dobrovoľníka staršieho ako 15 a zároveň mladšieho ako 18 rokov uzatvára dobrovoľnícku zmluvu jeho zákonný zástupca. Pri mladistvých dobrovoľníkoch ďalej platí, že:
 • dobrovoľník, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, môže dobrovoľnícku činnosť vykonávať len so súhlasom svojho zákonného zástupcu a len pod dohľadom zodpovednej plnoletej fyzickej osoby,
 • s dobrovoľníkom mladším ako 18 rokov vysielajúca organizácia nesmie dohodnúť vykonávanie dobrovoľníckej činnosti, ktorá je neprimeraná anatomickým, fyziologickým a psychologickým osobitostiam jeho veku, alebo pri ktorej by bol vystavený zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo iného poškodenia zdravia,
 • vysielajúca organizácia je povinná podľa povahy a druhu dobrovoľníckej činnosti poučiť dobrovoľníka, a ak ide o dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov aj jeho zákonného zástupcu, o rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti, ktorá by mohla ohroziť jeho zdravie alebo život. 
1. ALTERNATÍVA: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti je uzatvorená medzi prijímateľom dobrovoľníckej činnosti (športovým klubom) a dobrovoľníkom
Následky uplatnenia prvej alternatívy:
 • pre každý prípad využitia dobrovoľníka splní všetky povinnosti vo vzťahu ku každému dobrovoľníkovi športový klub ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti,
 • do zmluvného vzťahu s dobrovoľníkom vstupuje športový klub,
 • národný športový zväz nefiguruje vo vzťahu športový klub - dobrovoľník.
2. ALTERNATÍVA: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti je uzatvorená medzi vysielajúcou organizáciou (národným športovým zväzom) a dobrovoľníkom, pričom športový klub vystupuje ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti
Následky uplatnenia druhej alternatívy:
 • pre každý prípad využitia dobrovoľníka splní povinnosti[4] vo vzťahu ku každému dobrovoľníkovi národný športový zväz,
 • národný športový zväz následne vyšle dobrovoľníka vykonávať dobrovoľnícku činnosť v prospech športového klubu ako prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
 • do zmluvného vzťahu s dobrovoľníkom (zmluvy o dobrovoľníckej činnosti) vstupuje národný športový zväz,
 • športový klub vystupuje len ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti.
Ako vyplýva z vyššie uvedeného, pre športové kluby sa javí výhodnejšie uplatňovanie druhej alternatívy pri využívaní dobrovoľníckej činnosti. Jej realizácia je však priamo podmienená ingerenciou národného športového zväzu, ktorého je športový klub členom. Bez účasti zväzu, ktorý na seba preberie ťažisko povinností vo vzťahu k dobrovoľníkom, nebude môcť športový klub túto možnosť využiť. Cieľom národného športového zväzu má byť predovšetkým poskytnutie odborného a finančného zázemia pre športové kluby, ktoré sa tak budú môcť vo väčšej miere venovať športovej činnosti.

AKO VYRIEŠIŤ VZŤAH VYSIELAJÚCA ORGANIZÁCIA – PRIJÍMATEĽ DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI?

Odpoveď na túto otázku dáva § 4 ods. 11 Zákona o dobrovoľníctve. V jeho zmysle môže vysielajúca organizácia uzatvoriť dohodu o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti. Táto dohoda však musí byť v súlade so zmluvou o dobrovoľníckej činnosti, ktorú vysielajúca organizácia uzatvorila s dobrovoľníkom. Zákon o dobrovoľníctve neustanovuje obsahové náležitosti dohody o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti. Okrem spôsobu, rozsahu a obsahu výkonu dobrovoľníckej činnosti v prospech športového klubu v nej možno dohodnúť ďalšie podmienky výkonu dobrovoľníckej činnosti, napr. spolupodieľanie sa športového klubu na úhrade časti nákladov vynaložených národným športovým zväzom na dobrovoľníka, vedenie právnej a ekonomicko - účtovnej agendy národným športovým zväzom alebo to, že pracovný odev, pomôcky a pod. zabezpečí pre dobrovoľníkov športový klub.

 

Je len na národnom športovom zväze a športovom klube, aby našli vzájomnú rovnováhu v rozsahu práv a povinností, ktoré budú plniť vo vzťahu k dobrovoľníkom. Práve primerané nastavenie tohto vzťahu a správne nastavenie procesov (napr. nahlasovanie potreby dobrovoľníkov športovým klubom na národný športový zväz) môže viesť k zefektívneniu výkonu dobrovoľníckej činnosti v športe a k odbremeneniu malých športových klubov od nadmerných povinností.

Zákon o dobrovoľníctve neustanovuje obsahové náležitosti dohody o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti. Okrem spôsobu, rozsahu a obsahu výkonu dobrovoľníckej činnosti v prospech športového klubu ako prijímateľa dobrovoľníckej činnosti v nej možno dohodnúť ďalšie podmienky výkonu dobrovoľníckej činnosti, napr. spolupodieľanie sa športového klubu na úhrade časti nákladov vynaložených vysielajúcou organizáciou (napr. národným športovým zväzom) na dobrovoľníka, vedenie právnej a ekonomicko - účtovnej agendy vysielajúcou organizáciou alebo to, že pracovný odev, pomôcky a pod. zabezpečí pre dobrovoľníkov športový klub.

Je len na vysielajúcej organizácii a prijímateľovi dobrovoľníckej činnosti, aby našli vzájomnú rovnováhu v rozsahu práv a povinností, ktoré budú plniť vo vzťahu k dobrovoľníkom. Práve primerané nastavenie tohto vzťahu a správne nastavenie procesov (napr. nahlasovanie potreby dobrovoľníkov športovým klubom na národný športový zväz) môže viesť k zefektívneniu výkonu dobrovoľníckej činnosti v športe a k odbremeneniu malých športových klubov od nadmerných povinností.

POUŽITÉ PRÁVNE PREDPISY:

 1. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 2. Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 3. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

 

1.
§ 5 Zákona o dobrovoľníctve ^
2.
§ 4 Zákona o dobrovoľníctve ^
3.
§ 5 ods. 11 Zákona o dobrovoľníctve ^
4.
Resp. rozsah povinností, ktoré splní národný športový zväz (vysielajúca organizácia) a ktoré splní športový klub (prijímateľ dobrovoľníckej činnosti) možno upraviť v dohode o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti (výnimkou je napr. poučenie podľa § 5 ods. 5, ktoré bude povinný zabezpečiť národný športový zväz aj športový klub). ^
Mgr. Igor Šumichrast, JUDr. Alexandra Šumichrast Vicová, UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2016 AŽ 2020 PRE OBLASŤ ŠPORTU (PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE K 12/2018)

22.4.2020

ZÁVERY Z DISKUSIE Z OKRÚHLEHO STOLA – „ŠPORT A PRÁVO 2018“

19.10.2019

ODVODY PROFESIONÁLNYCH ŠPORTOVCOV – FÁMY, KĽÚČOVÉ FAKTY A VÝCHODISKÁ

19.10.2019

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – „VZORY VYCHOVÁVAJÚ NAJLEPŠIE“

7.9.2020

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – „PREČO MÁME NÍZKE SEBAVEDOMIE?“

19.10.2019

MANUÁL – INFORMAČNÁ POVINNOSŤ ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

3.5.2020

ŠPORTOVÝ ODBORNÍK

23.10.2019

PREVENTÍVNE TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKE PREHLIADKY ŠPORTOVCOV

23.10.2019

SÚČASNÉ POSTAVENIE ADA SR V ZÁKONE O ŠPORTE

23.10.2019

REALIZÁCIA DOBROVOĽNÍCTVA V PRAXI ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

23.10.2019

VOĽNOČASOVÉ ŠKOLSKÉ AKTIVITY A KLUBOVÝ ŠPORT

23.10.2019

MÝTY O DOBROVOĽNÍCTVE

23.10.2019

DIGITALIZÁCIA V ŠPORTE

25.3.2022

MÔŽE IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU „HODNOTA ZA PENIAZE“ PRINIESŤ NAJLEPŠÍ Z MOŽNÝCH SVETOV I DO ŠPORTU?!

23.10.2019

SPRACOVANIE PORUŠENIA ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL NA ÚROVNI SADA

23.10.2019

Pozvánka na IX. ročník Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

23.10.2019

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIA VIDENÉ „HODNOTOU ZA PENIAZE“: VÝCHOVA BUDÚCICH TOP REPREZENTANTOV ŠTÁTU NAJMÄ V ČASTI INDIVIDUÁLNYCH ŠPORTOV ALEBO MLÁDEŽE K VŠEĽUDSKÝM HODNOTÁM NAJMÄ PROSTREDNÍCTVOM KOLEKTÍVNEHO ŠPORTU?!

23.10.2019

UNIFIKOVANÉ RIEŠENIE SPOROV V ŠPORTE: KREAČNÉ, PROCESNOPRÁVNE A HMOTNOPRÁVNE SÚVISLOSTI ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

23.10.2019

ÚČTOVNÍCTVO A DANE V ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIÍ, KTORÁ JE OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM

23.10.2019

VÝZNAM ODHAĽOVANIA NEKALÝCH PRAKTÍK V ŠPORTE - WHISTLEBLOWING

23.10.2019

ZRIADENIE KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV A ZRUŠENIE ROZHODCOVSKÉHO SÚDU V LEGISLATÍVE SFZ A V PRAXI - ZHODNOTENIE

23.10.2019

ABSTRAKTY VYSTÚPENÍ LEKTOROV

23.10.2019

MANUÁL K POUŽÍVANIU ZMLUVY O SPONZORSTVE V ŠPORTE

3.5.2020

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2016 - 2020

22.4.2020

NÁVRHY, PODNETY A ZÁVERY - „ŠPORT A PRÁVO 2017“

23.10.2019

ARBITRABILITA ŠPORTOVÝCH SPOROV (ALEBO PREČO SA PRI „NUTNOM” HĽADENÍ Z VÝŠKY VŽDY OPLATÍ POZERAŤ SI POD NOHY)

23.10.2019

CHARITATÍVNA REKLAMA

18.3.2020

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SFZ A JEJ EXEKUČNÁ PRÁVOMOC

23.10.2019

K PROBLEMATIKE VECNEJ PRÍSLUŠNOSTI POLICAJTOV A PRÁVNEHO PONÍMANIA ČASU PRI VYKONÁVANÍ OBHLIADKY MIESTA ČINU

23.10.2019

Fotogaléria IX. ročníka Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

23.10.2019