logologo_small

ŠPORTOVÝ ODBORNÍK

streda, 06.03.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:24
Autor: RNDr. Jozef Mihál, Spracoval: UčPS tím | ID článku: 16752

Od 1.1.2016 je účinný zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem iného, zákon prináša zásadné zmeny aj pokiaľ ide o možnosti zmluvných vzťahov športových odborníkov. V príspevku sa zameriame na daňové a odvodové zaťaženie vyplývajúce z týchto zmluvných vzťahov.

SPORTS EXPERT

RNDr. Jozef Mihál
poslanec
Národná rada Slovenskej republiky
E-mail: jozef_mihal@nrsr.sk

Kľúčové slová:

šport, športový odborník, zmluvný vzťah, daňové zaťaženie, odvodové zaťaženie, zamestnanec, SZČO, dobrovoľník

Key words:

sport, sports expert, contractual relation, tax burden, public fund payments, employee, self-employed, volunteer

Abstrakt:

Od 1.1.2016 je účinný zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem iného, zákon prináša zásadné zmeny aj pokiaľ ide o možnosti zmluvných vzťahov športových odborníkov. V príspevku sa zameriame na daňové a odvodové zaťaženie vyplývajúce z týchto zmluvných vzťahov.

Abstract/Summary:

As of 1 January 2016 the new Act on Sports (440/2015 Coll.) became effective. One of the main changes brought about by this new Act are the contractual relations of sports experts. The article focuses on the tax and public fund payments relating to the activities and contractual relations of such sports experts.


MOŽNOSTI PRÁVNYCH VZŤAHOV A Z TOHO VYPLÝVAJÚCE DAŇOVÉ A ODVODOVÉ ZAŤAŽENIE

Od 1.1.2016 je účinný zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem iného, zákon prináša zásadné zmeny aj pokiaľ ide možnosti zmluvných vzťahov športových odborníkov. V príspevku sa zameriame na daňové a odvodové zaťaženie vyplývajúce z týchto zmluvných vzťahov.

ŠPORTOVÝ ODBORNÍK PODĽA § 6 ZÁKONA O ŠPORTE

Citujeme zo zákona, § 6:

„(1) Športovým odborníkom je

a) tréner a inštruktor športu,

b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,

c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,

d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť,

e) kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“),

f) funkcionár športovej organizácie,

g) dopingový komisár.

(2) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa odseku 1 písm. a) až e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.

(3) Športový odborník podľa odseku 1 písm. a) až e) vykonáva činnosť športového odborníka ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak

a) nie sú naplnené znaky závislej práce alebo

b) sa so športovou organizáciou nedohodne inak.“

Uvedená definícia je natoľko „voľná“ resp. „liberálna“, že v praxi umožňuje niekoľko možností ako vykonávať činnosť športového odborníka:

- pracovný pomer – pri závislej práci

- dohoda o pracovnej činnosti (resp. študent) – ako alternatíva pri závislej práci

- SZČO

- dobrovoľník

- právnická osoba (s.r.o.).

Poznámka

Ako člen občianskeho združenia môže športový odborník dostať podporu a príspevok z prostriedkov občianskeho združenia – a ten je podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmu oslobodený od dane (a teda aj od odvodov).

ŠPORTOVÝ ODBORNÍK – ZAMESTNANEC

Pracovný pomer

Športový odborník má uzatvorenú pracovnú zmluvu, postupuje sa podľa štandardných ustanovení Zákonníka práce (pozor nie podľa jeho zjednodušenej „športovej“ verzie – tá sa vzťahuje len na športovcov so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu).

Na športového odborníka ako zamestnanca sa tak vzťahujú všetky ustanovenia Zákonníka práce. Napríklad ustanovenia o pracovnej zmluve, skúšobnej dobe, práci na dobu určitú, o minimálnej mzde a minimálnom mzdovom nároku, o pracovnom čase, odpočinku, nadčasoch, mzdových zvýhodneniach (nadčas, sviatok), platenom a neplatenom voľne, stravovaní (nárok na stravné lístky), o ukončení pracovného pomeru (výpovedná doba, odstupné) atď.

Príjem sa zdaňuje obvyklým spôsobom ako u zamestnancov – je nárok na daňový bonus (ak je príjem najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy), na nezdaniteľnú časť 3803,33 eura ročne, ročné zúčtovanie robí na žiadosť zamestnanca zamestnávateľ atď.

Poistné na sociálne poistenie a poistné na zdravotné poistenie sa platí obvyklým spôsobom ako u zamestnancov – športový odborník tak je poistený na dôchodkové poistenie, na nemocenské poistenie, na poistenie v nezamestnanosti, na úrazové a garančné poistenie. Pri zdravotnom poistení a pri príjme do 570 eur mesačne je možné využiť zvýhodnenie – odpočítateľnú položku.

Ak športová organizácia prijíma do pracovného pomeru športového odborníka, ktorý bol predtým najmenej 12 mesiacov na úrade práce, môže využiť tzv. odvodové zvýhodnenie, ktoré trvá 12 mesiacov – počas tejto doby sa platí len symbolické úrazové a garančné poistenie. Podmienkou je, že mesačný príjem nesmie prekročiť sumu 574,86 eura pri nástupe do pracovného pomeru v roku 2016 a hranicu 591,61 eura pri nástupe v roku 2017.

Dohoda o pracovnej činnosti (dohoda o vykonaní práce)

Je výhodná v prípade poberateľov starobných, prípadne invalidných dôchodkov.

Neplatí sa zdravotné poistenie, nemocenské poistenie ani poistenie v nezamestnanosti. U starobných dôchodcov sa neplatí ani invalidné poistenie.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Neplatí sa zdravotné poistenie, nemocenské poistenie ani poistenie v nezamestnanosti. Dôchodkové poistenie sa platí len pri príjme nad 200 eur.

ŠPORTOVÝ ODBORNÍK – SZČO

V prvom rade treba pripomenúť, že pokiaľ športový odborník vystupuje ako SZČO, už nepodlieha živnostenskému zákonu. Inak povedané, na činnosť športového odborníka nie je potrebná živnosť – stačí registrácia v informačnom systéme športu a splnenie podmienok, kladené na činnosť športového odborníka podľa noriem príslušného športového zväzu.

Príjem sa zdaňuje podľa nového § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov. Postupuje sa pritom rovnako, ako napríklad u živnostníkov. Športový odborník si tak základ dane zníži o daňovo uznané výdavky, teda výdavky, ktorých existenciu si vie obhájiť v súvislosti s dosahovaním príjmu zo svojej činnosti. Druhá možnosť sú tzv. paušálne výdavky, ktoré sú vo výške 40% z príjmu, najviac však 5040 eur za rok 2016. Od roku 2017 (prvýkrát v daňovom priznaní za rok 2017) sa paušálne výdavky zvyšujú na 60% z príjmu, najviac 20000 eur za rok (to v praxi znamená príjem na úrovni až 33333 eur ročne). Okrem toho sa základ dane zníži o zaplatené odvody. Pred samotným výpočtom dane sa od základu dane ešte odpočíta nezdaniteľná časť (3803,33 eura). Sadzba dane je 19%, pri základe dane nad 35022 eur ročne je sadzba 25% z čiastky základu dane nad túto hranicu.

SZČO zo svojich príjmov vždy platí poistné na zdravotné poistenie. Výpočet v ročnom zúčtovaní poistného:

Vymeriavací základ = príjem z daňového priznania znížený o výdavky (okrem odvodov!), výsledok sa delí konštantou 1,486.

Ak SZČO nie je súčasne poistený z inej činnosti ako zamestnanec a nie je ani poistenec štátu (napr. ako dôchodca alebo ako študent), vymeriavací základ v ročnom zúčtovaní je za rok 2016 najmenej 12 x 429 eur = 5148 eur. Za rok 2017 to bude najmenej 12 x 441,50 eur = 5298 eur.

Poistné je 14% z vymeriavacieho základu (u ZŤP osoby 7%).

Sociálne poistenie platí len vtedy, ak jeho (brutto) príjmy z činnosti SZČO za predchádzajúci rok presiahli stanovenú hranicu – tá bola za rok 2015 daná ako 5148 eur, pre rok 2016 je to 5298 eur a v roku 2017 bude odhadom cca 5500 eur.

Napríklad, ak športový odborník ako SZČO v roku 2016 nepresiahne sumu brutto príjmu 5298 eur, od 1.7.2017 (resp. od 1.10.2017 pri podaní daňového priznania za rok 2016 až po 31.3.2017) po dobu 12 mesiacov nebude poistený v Sociálnej poisťovni – a naopak.

Pri „novootvorenej“ činnosti SZČO sa preto poistné do Sociálnej poisťovne neplatí hneď od začiatku ale platí sa najskôr až od 1.7. (resp. od 1.10.) roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom príjem presiahol stanovenú hranicu.

Pokiaľ SZČO ukončí činnosť, od toho dňa sociálne poistenie neplatí (ak ho dovtedy platil).

Výhodou SZČO v porovnaní so zamestnancom je:

- základ dane si zníži o vykázané výdavky, resp. o paušálne výdavky – výhodné najmä od roku 2017 pri vyšších príjmoch!

- pri začatí činnosti sociálne odvody neplatí

- sociálne odvody neplatí pokiaľ si udrží príjem na hranici (5298 eur ročne za rok 2016).

ŠPORTOVÝ ODBORNÍK – DOBROVOĽNÍK

Športový odborník môže činnosť vykonávať ako dobrovoľník, podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve.

Zákon o dobrovoľníctve v § 3 definuje dobrovoľnícku činnosť o. i.

- ako činnosť v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou (= telovýchova a šport),

- pri organizovaní športových, telovýchovných podujatí atď.

Podmienkou vykonávania dobrovoľníckej činnosti podľa § 2 ods. 1 zákona o dobrovoľníctve je:

- dobrovoľník činnosť vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,

- dobrovoľník nevykonáva činnosť pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,

- dobrovoľník vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Činnosť dobrovoľníka môže byť zastrešená vysielajúcou organizáciou (§ 4 zákona o dobrovoľníctve). Tou môže byť napríklad športový zväz. Prijímateľom dobrovoľníckej činnosti potom napríklad bude športový klub. Takéto riešenie znamená prenos administratívnych povinností na vysielajúcu organizáciu (evidencia dobrovoľníkov, uzatváranie zmlúv, poistenie zodpovednosti za škodu a úrazové poistenie, školenie BOZP...). Prijímateľovi dobrovoľníckej činnosti tak tieto povinnosti odpadajú.

Dobrovoľnícka zmluva

Dobrovoľnícka zmluva sa uzatvára v súlade s § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve. Musí mať písomnú formu ak sa dobrovoľnícka činnosť vykonáva v cudzine. Písomnú formu však možno odporúčať vždy. Za dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov zmluvu uzatvára jeho zákonný zástupca.

Písomná zmluva obsahuje najmä (§ 6 ods. 2 zákona o dobrovoľníctve):

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo pobytu a adresu bydliska dobrovoľníka, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu alebo pobytu,

b) označenie vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti s uvedením názvu, sídla, identifikačného čísla a fyzickej osoby oprávnenej konať za právnickú osobu alebo mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu, ak je prijímateľom dobrovoľníckej činnosti fyzická osoba,

c) miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti a označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti podľa písmena b), ak je zmluva uzatvorená s vysielajúcou organizáciou,

d) materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä spôsob stravovania a ubytovania dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti, alebo poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia,

e) náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy,

f) dôvody a spôsob predčasného skončenia dobrovoľníckej činnosti,

g) iné údaje o dôležitých skutočnostiach, ktoré sú pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nevyhnutné, a ktoré sú preventívne z hľadiska ochrany života alebo zdravia dobrovoľníka, najmä vykonanie inštruktáže, výcviku, školenia alebo inej odbornej prípravy, umožnenie styku s kontaktnou osobou vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

Materiálne zabezpečenie dobrovoľníka

Ako je uvedené vyššie, podľa § 6 ods. 2 písm. d) sa s dobrovoľníkom môže dohodnúť:

- stravovanie a ubytovanie,

- doprava na pracovisko alebo úhrada cestovných náhrad,

- oblečenie alebo iné osobné vybavenie,

- alebo príspevok na úhradu nevyhnutých výdavkov.

Alternatívne sa môže podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách poskytovať dobrovoľníkovi náhrada – stravné, kilometrovné. Podľa § 2 ods. 1 druhá veta zákona o cestovných náhradách, pracovná cesta je cesta dobrovoľníka počínajúc nástupom na cestu z bydliska na do miesta plnenia dohodnutej činnosti, končiac návratom do miesta bydliska.

Napríklad dobrovoľník – mládežnícky tréner tak môže mať v súlade s § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve dohodnuté v dobrovoľníckej zmluve:

- za každú tréningovú jednotku, resp. turnaj alebo zápas paušálny príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov vo výške 4-5 eur na stravovanie a dopravu,

- mesačný príspevok na oblečenie 20 eur, na mobilné hovory 20 eur,

- a podobne.

Tieto náhrady tak môžu dosiahnuť mesačne sumu 100-150 eur.

Podľa § 9 ods. 2 písm. x) zákona o dani z príjmov sú uvedené plnenia oslobodené od dane – to znamená aj od odvodov.

Náhrada za stratu času

Podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dobrovoľníctve sa môže dohodnúť náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy, teda 2,328 eura v roku 2016 a 2,50 eura v roku 2017. Napríklad pri 20 tréningových jednotkách a zápasoch v rozsahu 3 hodín za jednotku (vrátane cestovania) tak môže ísť v roku 2016 o sumu 140 eur mesačne, v roku 2017 až 150 eur mesačne.

Náhrada za stratu času je zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. r) zákona o dani z príjmov. Avšak podľa § 8 ods. 1 písm. m) zákona o dani z príjmov sa zdaní len suma ktorá v úhrne takýchto príjmov za rok presiahne 500 eur. Pozor, suma ktorá sa zdaní, následne podlieha aj odvodom na zdravotné poistenie (14%).

Napríklad mládežnícky tréner bude mať v roku 2017 dobrovoľnícku zmluvu na obdobie 10 mesiacov v roku. Podľa zmluvy má nárok na príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov 4 eurá na tréningovú jednotku, 5 eur na zápas a 10 eur na celodenný turnaj. Ďalej má nárok na príspevok na oblečenie a mobil 30 eur mesačne. Napokon má nárok na náhradu za stratu času 2,50 eura mesačne.

Za celý rok 2017 bude mať tréner vyplatených spolu 800 eur na úhradu nevyhnutných výdavkov, oblečenie a mobil. Tento príjem je celý oslobodený od dane.

Ďalej bude mať vyplatených 900 eur náhrady za stratu času. Z tejto sumy je 500 eur oslobodených od dane a 400 eur je zdaniteľný príjem. Zo sumy 400 eur tak tréner zaplatí daň 19% čo bude 76 eur a zdravotné odvody 14% čo bude 56 eur.

Spolu tak z celkovej prijatej sumy 1700 eur zaplatí tréner na dani a zdravotných odvodoch 132 eur (čo je v prepočte necelých 8% zo sumy, ktorá mu plynie podľa dobrovoľníckej zmluvy).


RNDr. Jozef Mihál, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

2/2020 O PROMĚNÁCH A AMBICÍCH ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT (CAS) V POZICI POMYSLNÉ SOUDNÍ MOCI SVĚTOVÉHO SPORTU

1.3.2022

FAQ00051 - 41. Už dva mesiace riešime otázku hráčskych zmlúv hokejistov podľa Zákona o športe. V januári až marci 2019 sme zdaňovali príjem hráčov podľa §5 ods. ...

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022

FAQ00062 - 30. Športovcovi/hráčovi bola ponúknutá zmluva o profesionálom vykonávaní športu pre nasledujúcu sezónu v najvyššej súťaži kolektívneho športu dospelýc...

1.3.2022

FAQ00063 - 29. Sme s.r.o. – 100 % dcéra mesta. Zabezpečujeme prevádzky hádzanárskeho klubu, futbalového klubu, ale okrem toho vykonávame aj iné činnosti: prevádz...

1.3.2022

FAQ00064 - 28. Je potrebné, ak sa uzatvorí zmluva o profesionálnom výkone športu s chlapcom, ktorý ešte nemá 18 rokov, uzatvoriť aj dohodu o brigádnickej práci ...

1.3.2022

FAQ00065 - 27. Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej p...

1.3.2022

FAQ00066 - 26. Môžem byť ako profesionálny vojak, zamestnancom športového centra, mať podpísaný kontrakt a štatút profesionálneho športovca so športovým zväzom?

1.3.2022

FAQ00067 - 25. Musí mať každý talentovaný športovec uzavretú s klubom alebo zväzom zmluvu o príprave talentovaného športovca podľa § 48 Zákona o športe?

1.3.2022

FAQ00068 - 24. Chceli by sme sa informovať, či je možné uzavrieť medzi športovým klubom a trénerom nejakú zmluvu, v ktorej by sme mohli zakotviť aj problematiku ...

1.3.2022

FAQ00069 - 23. Hráč-študent bude hrať v družstve mužov najvyššiu súťaž. Podľa charakteru a rozsahu tejto športovej činnosti by s ním klub v zmysle ZoŠ mal uzatvo...

1.3.2022

FAQ00070 - 22. Skutkový stav:Hráč mal podpísanu s klubom napríklad v 3. lige nepomenovanú zmluvu (SZČO), na základe ktorej mu bolo preukázateľne vyplácaných nap...

1.3.2022