logologo_small

PREVENTÍVNE TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKE PREHLIADKY ŠPORTOVCOV

streda, 06.03.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:24
Autor: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., Doc. MUDr. Branislav Delej, MPH, Spracoval: UčPS tím | ID článku: 16745

Do roku 1989 sa vykonávali prevntívne telovýchovnolekárske prehliadky športovcov v zmysle zákonov a vyhlášok zo 60-tych rokov minulého storočia. Prehliadka musela byť zaznamenaná v registrácii športovca, opatrená dátumom prehliadky a podpisom telovýchovného lekára. Bez tohto potvrdenia sa športovec nemohol zúčastniť žiadnej organizovanej športovej akcie. Po nežnej revolúcii sa postupne tieto prehliadky prestali vykonávať a niektorí dnešní vrcholoví športovci ani nevedia, že existujú telovýchovní lekári. Pribudlo ľudí poškodených športovou aktivitou, ktorým šport oslabil alebo zničil zdravie a stali sa predstaviteľmi nešťastného ale častokrát pravdivého sloganu „športom k trvalej invalidite“.

PREVENTIVE PHYSICAL AND MEDICAL EXAMINATIONS OF ATHLETES

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
hlavný odborník MZ SR pre odbor Telovýchovné lekárstvo

doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH.
predseda Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva

Kľúčové slová:

šport, telovýchovno-lekárske prehliadky, zdravie, preventívna prehliadka, vrcholový športovec, talentovaný športovec, novela zákona o športe, telovýchovné lekárstvo, hráč/športovec, športová organizácia

Key words:

sport, physical and medical examinations, health, preventive examination, professional athlete, talented athlete, amendment to the Sports Act, sports medicine, player/athlete, sports organization

Abstrakt:

Do roku 1989 sa vykonávali prevntívne telovýchovnolekárske prehliadky športovcov v zmysle zákonov a vyhlášok zo 60-tych rokov minulého storočia. Prehliadka musela byť zaznamenaná v registrácii športovca, opatrená dátumom prehliadky a podpisom telovýchovného lekára. Bez tohto potvrdenia sa športovec nemohol zúčastniť žiadnej organizovanej športovej akcie. Po nežnej revolúcii sa postupne tieto prehliadky prestali vykonávať a niektorí dnešní vrcholoví športovci ani nevedia, že existujú telovýchovní lekári. Pribudlo ľudí poškodených športovou aktivitou, ktorým šport oslabil alebo zničil zdravie a stali sa predstaviteľmi nešťastného ale častokrát pravdivého sloganu „športom k trvalej invalidite“.

Abstract/Summary:

Until 1989, the preventive physical and medical examinations of athletes were being performed according to the laws and regulations of the 1960s. The examination had to be recorded in the athlete´s registration, dated and signed by the doctor of sports medicine.Without such certification, the athlete could not participate in any organized sports events. After the Velvet Revolution, these examinations were gradually ceasing, and some of today's professional athletes are not aware that there are doctors specialized in sports medicine. There has been an increase in the number of people whose health had been damaged or weakened by sport, and they have become representatives of an unfortunate but oftentimes true slogan „sport leads to permanent disability“.


Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

VÝZNAM A CIEĽ TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKYCH PREHLIADOK OKREM INÉHO JE:

- predchádzať vážnym poškodeniam zdravia, vznikajúcim v súvislosti s nesprávnym uskutočňovaním pohybovej aktivity alebo v súvislosti s nesprávnym pohybovým režimom,

- v prípade odhalenia/prítomnosti odchýlky zdravotného stavu, predchádzať prípadnému zhoršeniu/ohrozeniu zdravia športovaním,

- posudzovanie schopnosti zúčastňovať sa na pohybových aktivitách, tréningu pre zdravie, športovom tréningu a súťažiach podľa zdravotného stavu a objektívnych výsledkov funkčných vyšetrení.

Do r. 1992 bola platná smernica č.3/1981 – povinnosť športovca 1x ročne absolvovať preventívnu prehliadku.

VÝŇATOK ZO ZÁKONA MZ SR Č. 577/2004 Z. Z. VO VÄZBE NA TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKE PREHLIADKY ŠPORTOVCOV

Príloha č. 2

Preventívna prehliadka organizovaných aktívnych športovcov

Obsah: preventívna prehliadka obsahuje komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých orgánových systémov, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, percentuálny podiel tuku) vrátane rád a zápisu do dokumentácie.

Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.

Okruh poistencov: poistenci aktívni v organizovanom športe do 18. roku veku.

Periodicita: raz za rok.

Zoznam výkonov – názov výkonu

1) Elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi, ako aj počas a po fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaži najmenej s 3 zvodmi a nepretržitou kontrolou priebehu krivky vrátane opakovaného merania tlaku krvi.

2) Spirografické vyšetrenie na určenie expiračných parametrov (vitálna kapacita úsilného výdychu, sekundová kapacita, úsilný výdych v oblasti rôznych pľúcnych objemov) vrátane grafickej registrácie a dokumentácie (skríning FVP).

VYHLÁŠKA Č. 51 MŠVVAŠ SR Z 21. DECEMBRA 2015, KTOROU SA USTANOVUJÚ ZDRAVOTNÉ VÝKONY, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU LEKÁRSKEJ PREHLIADKY VRCHOLOVÉHO ŠPORTOVCA A TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA

A. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca

1. anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)

2. komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov

3. vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)

4. základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)

5. spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)

6. elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové

7. vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment, biochemické vyšetrenie (glykémia, urea, kreatinín, kreatinkináza, hepatálne testy, ionogram, železo a väzbová kapacita železa)

8. ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci) alebo spiroergometria

9. vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu.

B. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky talentovaného športovca

1. anamnéza (rodinná, osobná ,športová, alergická)

2. komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov

3. vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)

4. základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)

5. spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)

6. elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové

7. vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment

8. ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci)

ZÁKON O ŠPORTE – NIEKTORÉ VÝŇATKY VO VÄZBE NA TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKE PREHLIADKY

Článok I

§ 3 – definície

d) zoznamom najvýkonnejších športovcov zoznam športových reprezentantov v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe výkonnostných kritérií.

§ 4

(5) Talentovaným športovcom je športovec do 18 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov; predpis národného športového zväzu môže určiť vyššiu hranicu veku talentovaného športovca, najviac do 23 rokov veku.

(8) Zdravotnú spôsobilosť vrcholového športovca a talentovaného športovca na vykonávanie príslušného športu posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal. (pozn.: v návrhu novely Zákona o športe sa vkladá – ak ide o talentovaného športovca, aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria).

§ 48 – Zmluva o príprave talentovaného športovca

(1) Zmluvou o príprave talentovaného športovca sa talentovaný športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu a športová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť prípravu a výchovu talentovaného športovca.

(4) Zmluva o príprave talentovaného športovca musí obsahovať podstatné náležitosti podľa § 35 ods. 3 písm. a) až d), f), h) až j) a záväzok športovej organizácie.

NOVELA ZÁKONA O ŠPORTE

Poznámky k novele

1) K príprave novely Zákona o športe v predmetných otázkach neboli prizvaní ani neboli informovaní o jej príprave hlavný odborník MZ SR pre odbor telovýchovné lekárstvo a hlavný odborník MZ SR pre odbor pediatria.

2) V prípade zaradenia lekárov so špecializačnou kvalifikáciou pediatria pre výkon prehliadok nadaných športovcov do ukončeného 23. roka života bude potrebné otvoriť Zákon č. 577/2004 v ktorom je definovaná výlučnosť realizácie telovýchovno-lekárskych prehliadok športovcov do veku 18 rokov len pre lekárov so špecializačnou kvalifikáciou telovýchovné lekárstvo.

3) Lekári so špecializačnou kvalifikáciou pediatria (pozn. pojem špecializačná kvalifikácia v odbore pediatria zahrnuje 14 pediatrických odborností) nemajú príslušnú požadovanú špecializačnú kvalifikáciu (telovýchovné lekárstvo). Pediatri (zvyčajne) nemajú okrem toho príslušné personálne a materiálno-technické vybavenie.

Všeobecné poznámky

1) Potrebné je určiť dolnú vekovú hranicu pre kategóriu „talentovaný športovec“. Subjektívna svojvoľnosť trénerov je neprípustná (6-ročné deti po 2 tréningoch deklarované trénermi ako „talentované“).

2) Prehliadky je potrebné absolvovať priebežne počas roka (nie hromadne týždeň pre začiatkom súťaže), platnosť prehliadky je 12 mesiacov.

NÁVRH K PRIPRAVOVANEJ NOVELE ZÁKONA O ŠPORTE ZA ODBOR TELOVÝCHOVNÉ LEKÁRSTVO

Problematiku riešenia úpravy/novely zabezpečenia lekárskych prehliadok talentovaných športovcov ponechať v aktuálnom (pôvodnom) znení Zákona o športe. Prípadnú úpravu Zákona o športe v predmetných otázkach prehliadok talentovaných športovcov presunúť na neskoršie obdobie na podklade odbornej diskusie príslušných zástupcov a inštitúcií, ktorých sa téma odborne týka (najmä novela Čl. I, § 5, ods. 8).

Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH.

PRIPOMIENKY SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA K NOVELIZÁCII ZÁKONA O ŠPORTE.

Do roku 1989 sa vykonávali preventívne telovýchovnolekárske prehliadky športovcov v zmysle zákonov a vyhlášok zo 60-tych rokov minulého storočia. Prehliadka musela byť zaznamenaná v registrácii športovca, opatrená dátumom prehliadky a podpisom telovýchovného lekára. Bez tohto potvrdenia sa športovec nemohol zúčastniť žiadnej organizovanej športovej akcie. Po nežnej revolúcii sa postupne tieto prehliadky prestali vykonávať, hoci nikto žiadne zákony a nariadenia nezrušil. Dnešní niektorí vrcholoví športovci ani nevedia, že existujú telovýchovní lekári. Niektorí neboli ani nikdy na takejto prehliadke, aj keď dosiahli svoju najvyššiu métu v športovom živote – nominovali sa na olympijské hry (tvrdím to zo skúsenosti zo svojej 20 – ročnej praxe telovýchovného lekára pracujúceho ako hlavný lekár olympijského tímu Slovenska). Pribudlo náhlych úmrtí pri športe, medializovaných aj utajených, pribudlo ľudí poškodených športovou aktivitou, ktorým šport oslabil alebo zničil zdravie, ktorí sú predstaviteľmi nešťastného ale častokrát pravdivého sloganu „športom k trvalej invalidite“.

Mravenčou prácou našej Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva bolo prijať legislatívne kroky k tomu, aby športovci boli pod lekárskou odbornou kontrolou, športovali zdravo a dosahovali maximálne výkony aj vďaka podpore telovýchovného – skúseného odborného lekára. Prvým úspechom bol príspevok v Uznesení vlády Slovenskej republiky č.726/2012 ku Koncepcii štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, kde sa prvýkrát spomína povinnosť športovcov absolvovať preventívnu telovýchovnolekársku prehliadku jedenkrát ročne na akreditovanom pracovisku telovýchovného lekárstva a povinnosť Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva akreditovať tieto pracoviská. Naša spoločnosť vypracovala akreditačné kritéria pre tieto pracoviská a stanovila akreditačné komisie.

Na našu veľkú radosť sme sa konečne v novom Zákone o športe č. 440/2015 Z. z. platného od 1. 1. 2016 dočkali toho, čo sme chceli presadiť pre prevenciu a zdravie športovcov. Zákon doplnila vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 51/2016, ktorou sa ustanovili zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca. Táto vyhláška exaktne definuje rozsah telovýchovnolekárskej prehliadky a definuje, kto ju môže vykonávať – jedine lekár s atestáciou v odbore telovýchovné lekárstvo. To sme pokladali za obrovský úspech nášho snaženia, pretože tento zákon a vyhláška presne definovali to, čo pomôže každému športovcovi a nášmu štátu k tomu, aby šport prinášal radosť, podporu zdravia a prevenciu ochorení a náhlych úmrtí pri športe.

Dňa 29. 11. 2016 náš parlament prijal novelizáciu Zákona o športe, kde prijal aj jedinú zmenu, týkajúcu sa nášho odboru:

V § 5 ods. 8 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o talentovaného športovca, aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.“.

Novelizáciou by sa mal zákon zdokonaľovať. Táto novela vnáša do systému chaos.

Z nášho pohľadu – pohľadu odborníkov, ktorí máme najvyššie vzdelanie v odbore telovýchovné lekárstvo, sme členmi právoplatne zvoleného výboru Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva, sme členmi Slovenskej lekárskej komory, dvaja členovia sú vysokoškolskí profesori a jeden docent, táto polveta, ktorá bola vsunutá do novelizácie Zákona o športe, neodborne zlikvidovala naše úsilie, ktoré sme niekoľko rokov venovali tomu, aby sme dosiahli vyššie spomínané. Naša spoločnosť bola nazvaná skupinou lobistov a ja, ako jej predseda, hlavným lobistom. Áno, my sme lobovali – odborne, prednáškami, vzdelávaním mladých lekárov, fyzioterapeutov, trénerov, funkcionárov a športovcov za to, aby každý športoval zdravo, úspešne, pod dohľadom telovýchovného lekára a aby nám na športoviskách naše deti a iní športovci neumierali!

Prečo vlastne nepovažujeme za správne riešenie novelizovať tento paragraf a umožniť vykonávanie preventívnych telovýchovnolekárskych prehliadok u talentovanej mládeže aj pediatrom?

1) K príprave novely Zákona o športe v predmetných otázkach neboli prizvaní ani neboli informovaní o jej príprave hlavný odborník MZ SR pre odbor telovýchovné lekárstvo a hlavný odborník MZ SR pre odbor pediatria. Taktiež nebola informovaná Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, ktorá sa na príprave Zákona o športe aktívne podieľala.

2) V prípade zaradenia lekárov so špecializačnou kvalifikáciou pediatria pre výkon prehliadok talentovaných športovcov do ukončeného 23. roka života bude potrebné otvoriť Zákon č. 577/2004, v ktorom je definovaná výlučnosť realizácie telovýchovnolekárskych prehliadok športovcov do veku 18 rokov len pre lekárov so špecializačnou kvalifikáciou telovýchovné lekárstvo.

3) Lekári so špecializačnou kvalifikáciou pediatria (pozn.: pojem špecializačná kvalifikácia v odbore pediatria zahrňuje 14 pediatrických odborností) nemajú príslušnú požadovanú špecializačnú kvalifikáciu (telovýchovné lekárstvo). Pediatri (zvyčajne) nemajú okrem toho príslušné personálne a materiálno-technické vybavenie. Prehliadka u pediatra zvyčajne nezahŕňa ani kľudové EKG vyšetrenie, nie to ešte záťažové EKG a jeho vyhodnotenie.

4) Podľa tejto novelizácie pediatri môžu vykonávať preventívne telovýchovnolekárske prehliadky (aj keď na to nemajú vzdelanie a častokrát ani prístrojové vybavenie) len u talentovaných športovcov. U tých, ktorí nespĺňajú kritéria talentovanej mládeže tieto prehliadky vykonávať nemôžu!

Len tieto fakty poukazujú na to, že v tejto časti novelizácia zákona autorom vôbec nevyšla, priam ju možno hodnotiť ako protizákonnú!

My sme žiadali, aby sa zadefinovala aj dolná hranica veku talentovaného športovca. Subjektívna svojvoľnosť trénerov je neprípustná (6-ročné deti po 2 tréningoch deklarované trénermi ako „talentované“). Navrhli sme, aby to bol vek od 12 rokov. Potom by mohli pediatri vykonávať preventívne prehliadky u detí do veku 12 rokov, ktoré by ale neboli „telovýchovnolekárskymi“ ale skutočne „pediatrickými“ v zmysle doteraz kompletne platnej legislatívy.

Dnes už je len na športových zväzoch, ako si vo svojich stanovách zadefinujú povinnosť absolvovania preventívnych prehliadok u športovcov. Vzormi nech sú pre nich v tomto smere Slovenský futbalový zväz a Slovenský zväz ľadového hokeja.prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., Doc. MUDr. Branislav Delej, MPH, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

2/2020 O PROMĚNÁCH A AMBICÍCH ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT (CAS) V POZICI POMYSLNÉ SOUDNÍ MOCI SVĚTOVÉHO SPORTU

1.3.2022

FAQ00051 - 41. Už dva mesiace riešime otázku hráčskych zmlúv hokejistov podľa Zákona o športe. V januári až marci 2019 sme zdaňovali príjem hráčov podľa §5 ods. ...

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022

FAQ00062 - 30. Športovcovi/hráčovi bola ponúknutá zmluva o profesionálom vykonávaní športu pre nasledujúcu sezónu v najvyššej súťaži kolektívneho športu dospelýc...

1.3.2022

FAQ00063 - 29. Sme s.r.o. – 100 % dcéra mesta. Zabezpečujeme prevádzky hádzanárskeho klubu, futbalového klubu, ale okrem toho vykonávame aj iné činnosti: prevádz...

1.3.2022

FAQ00064 - 28. Je potrebné, ak sa uzatvorí zmluva o profesionálnom výkone športu s chlapcom, ktorý ešte nemá 18 rokov, uzatvoriť aj dohodu o brigádnickej práci ...

1.3.2022

FAQ00065 - 27. Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej p...

1.3.2022

FAQ00066 - 26. Môžem byť ako profesionálny vojak, zamestnancom športového centra, mať podpísaný kontrakt a štatút profesionálneho športovca so športovým zväzom?

1.3.2022

FAQ00067 - 25. Musí mať každý talentovaný športovec uzavretú s klubom alebo zväzom zmluvu o príprave talentovaného športovca podľa § 48 Zákona o športe?

1.3.2022

FAQ00068 - 24. Chceli by sme sa informovať, či je možné uzavrieť medzi športovým klubom a trénerom nejakú zmluvu, v ktorej by sme mohli zakotviť aj problematiku ...

1.3.2022

FAQ00069 - 23. Hráč-študent bude hrať v družstve mužov najvyššiu súťaž. Podľa charakteru a rozsahu tejto športovej činnosti by s ním klub v zmysle ZoŠ mal uzatvo...

1.3.2022

FAQ00070 - 22. Skutkový stav:Hráč mal podpísanu s klubom napríklad v 3. lige nepomenovanú zmluvu (SZČO), na základe ktorej mu bolo preukázateľne vyplácaných nap...

1.3.2022

FAQ00071 - 21. a) Ak chce amatérsky športovec vykonávať šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu musí splniť obe náležitosti v § 4 ods. 4, tzn. aj...

1.3.2022