logologo_small

DIGITALIZÁCIA V ŠPORTE

utorok, 05.03.2019|Posledná aktualizácia 25.3.2022 00:11
Autor: Ing. Ján Letko, Spracoval: UčPS tím | ID článku: 27328

Autor poukazuje na to, že tak ako aj v iných odvetviach národného hospodárstva, tak aj v športe, je nevyhnutná digitalizácia, ktorá vytvára pridanú spoločenskú hodnotu tohto odvetvia. Digitalizácia v športe je súhrn elektronických služieb, ktoré prinášajú efektívnejšiu „online“ komunikáciu pre základné procesy v športových organizáciách s katalogizovaným zberom potrebných dát.

DIGITIZATION IN SPORT

Ing. Ján Letko
vedúci IT oddelenia
Slovenský futbalový zväz 
E-mail: jan.letko@futbalsfz.sk


Kľúčové slová:

šport, digitalizácia, elektronická služba, komunikácia, zber dát, procesy, verejná prezentácia, výkazníctvo, marketing, obchod, biznis model

Key words:

sport, digitization, electronic service, communication, processes, data collection, public presentation, reporting, marketing, business, business model

Abstrakt:

Autor poukazuje na to, že tak ako aj v iných odvetviach národného hospodárstva, tak aj v športe, je nevyhnutná digitalizácia, ktorá vytvára pridanú spoločenskú hodnotu tohto odvetvia. Digitalizácia v športe je súhrn elektronických služieb, ktoré prinášajú efektívnejšiu „online“ komunikáciu pre základné procesy v športových organizáciách s katalogizovaným zberom potrebných dát.

Abstract/Summary:

The author points out that, as in other sectors of the national economy as well as in sport, digitization is necessary to create an added value for the sector. Digitization in sport is a collection of electronic services that deliver more effective online communication for basic processes in sports organizations with a cataloged collection of necessary data. 


Pojem „šport“ v sebe zahŕňa veľké množstvo významov. Šport je emócia, kultúra, výchova, životný štýl, práca, ale aj biznis s emóciou fanúšikov a s tým spojené marketingovo-obchodné príležitosti.

Ako aj v iných odvetviach národného hospodárstva, tak aj v športe, je nevyhnutné zavádzať a udržiavať moderné trendy, ktoré vytvárajú pridanú spoločenskú hodnotu tohto odvetvia. V zavádzaní nových trendov a služieb v tomto odvetví sa dlhodobo nič zásadné neurobilo, a preto nasadenie akýchkoľvek nových, dnes hlavne digitálnych trendov, bude o to náročnejšie nielen na financie, ale aj na ľudské zdroje.

Prijatím Zákona o športe v roku 2016 sa nepriamo spustila evolúcia v riadení športovej agendy hlavne pre Národné športové zväzy. Zákon o športe predpokladá dobudovanie Informačného systému športu ako základného nástroja pre digitalizáciu služieb štátu. Informačný systém športu má priniesť moderné, efektívne riadenie a komunikáciu nielen s Národnými športovými zväzmi, ale aj ostatnými športovými organizáciami, športovcami a športovými odborníkmi.

Informačný systém športu je základným registrom v oblasti športových klubov a registrovaných športovcov na ktorom je závislá strategicky dôležitá služba Informačného systému športu v oblasti podpory športu pre všetkých. Športové poukazy pre športujúcu mládež v registrovaných kluboch by sa doručovali elektronicky s automatickým zverejňovaním, na čo boli použité.

Digitálna „revolúcia“, ktorá sa deje aj v iných oblastiach národného hospodárstva, inak známa pod pojmom „Industry 4.0“, sa bytostne týka aj športu vo všetkých oblastiach.

Informačný systém športu však nevyrieši problémy športových organizácií ako sú národné športové zväzy alebo kluby, poprípade športových odborníkov v jednotlivých športoch, pri riadení ich dennej agendy smerom do vnútra športových organizácií.

ČO JE TO DIGITALIZÁCIA V ŠPORTE

Pod „digitalizáciou v športe“ treba v prvom rade vidieť súhrn elektronických služieb, ktoré prinášajú efektívnejšiu „online“ komunikáciu pre základné procesy v športových organizáciách s katalogizovaným zberom potrebných dát. Bez digitalizácie nie je možné efektívne tvoriť nové biznis modely, a tým zabezpečiť trvalý rozvoj tohto nevýrobného odvetvia národného hospodárstva.

V žiadnom prípade to nie sú iba registre fyzických a právnických osôb, prerobenie papierových žiadostí do elektronickej podoby alebo spracovanie základného výsledkového servisu.

Požiadavky, služby pre športové organizácie, členov športových organizácií, fanúšikov a verejnosť, ale aj Biznis partnerov, je možné rozdeliť do štyroch základných skupín. 

A.    Primárne požiadavky, služby:

 • registre matrík - fyzické osoby, právnické osoby, profily osôb, licencie a kvalifikácie, pracovné pomery, príslušnosti k organizáciám,
 • procesy - registrácie, prestupy, hosťovania,
 • súťaže - riadenie a výsledkový servis aj pre mládež, nielen najvyššie súťaže,
 • manažment tréningovej činnosti - akadémie a útvary talentovanej mládeže,
 • agenda práce komisií - podnety, uznesenia,
 • archivácia a zverejňovanie - dotácie a príspevky z verejných zdrojov,
 • ekonomika - poplatky, pokuty, fakturácia,
 • disciplinárne opatrenia - poplatky, pokuty, reštrikčné opatrenia.

B.    Sekundárne požiadavky, služby:

 • videoarchív - nielen súťaží,
 • organizácia podujatí - ticketing, školenia,
 • kalendáre udalostí - súťaží, školení,
 • testovanie a vzdelávanie - športových odborníkov, verejnosti,
 • hlasovanie, aj PerRollam.

C.    Samostatnou kapitolou sú služby verejnosti, fanúšikom:

 • web stránka, portál s výsledkovým a informačným servisom
 • eshop, multishop,
 • newsletter,
 • mobilná aplikácia,
 • …...

D.    Poslednou, ale dnes veľmi dôležitou skupinou služieb, sú služby Biznis partnerom (Platinovým partnerom, oficiálnym dodávateľom, mediálnym partnerom a podobne).

Efektívnyšportový marketing sa dnes robí takmer výhradne v „digital“ marketingu. Služby pre Biznis partnerov sú však priamo závislé od stupňa „digitalizácie“ športovej organizácie, či sa už bavíme o národnom športovom zväze, klube alebo športovcovi jednotlivcovi.

AKO NA TO A ČO TO BUDE STÁŤ

Na otázku „ako na to“ je relatívne jednoduchá odpoveď. Treba si spraviť komplexný audit všetkých požiadaviek a procesov ako vo vnútri organizácii, tak aj smerom von. Následne je potrebné navrhnúť správne nové procesy, nakoľko elektronizácia prináša úplne nové možnosti riešenia požiadaviek a procesov. Posledný krok je vybrať k novým procesom správnu technologickú platformu a správne prestaviť, poprípade doplniť, ľudské zdroje.

Otázka „čo to bude stáť?“ nie je vôbec správna, zaznieva väčšinou ako prvá a neexistuje na ňu v žiadnom prípade jasná a správna odpoveď. Digitalizácia a prechod na digitálne služby znamená úplnú zmenu myslenia v oblasti riadenia a rozvoja športovej agendy. Taktiež je to prechod, ako pri všetkých iných službách, na pravidelný investičný a prevádzkový rozpočet s projektovým riadením rozvoja na minimálne ročnej báze s krátkodobými a dlhodobými cieľmi.

Z viacerých štúdií vyplynulo, že minimálna ročná investícia do digitalizácie a zefektívňovania procesov by nemala byť menšia ako 3-5% ročného rozpočtu organizácie inak hrozí, že všetky investície do digitalizácie sa stanú čistou stratou v priebehu najbližších 4-5 rokov z dôvodu technologického dlhu, alebo zastaveniu vývoja a rozvoja v oblasti digitálnych služieb.

ČO DIGITALIZÁCIA REÁLNE PRINESIE

Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že digitalizácia a zavádzanie nových digitálnych služieb rozšíri zásadným spôsobom charakter organizácie z „riadiaceho orgánu“ aj na „servisnú organizáciu“ pre svojich členov „zákazníkov“.

V prvom rade digitalizácia prinesie služby dostupné 24 hodín, čo sa dnes považuje takmer za samozrejmosť. Vzhľadom na úroveň digitalizácie procesov v spojení s efektívnym nastavením interných ľudských zdrojov organizácii digitalizácia prinesie:

 • zníženie administratívnej agendy,
 • zníženie nákladov na prevádzku (archiváciu),
 • automatizáciu športovo-technických, exekutívnych a účtovných procesov,
 • kontroling noriem a finančnej disciplíny,
 • zvýšenie dôveryhodnosti organizácie vzhľadom na online výkazníctvo,
 • zvýšenie obchodnej a spoločenskej hodnoty organizácie,
 • transparentné prostredie a osobnú zodpovednosť,
 • online výsledkový a informačný servis,
 • nové komunikačné služby,
 • nové marketingové a obchodné služby,
 • nových partnerov a s tým spojenú vyššiu monetizáciu organizácie, športu.

Digitalizácia slovenského futbalu:

tabulka_2

Ing. Ján Letko, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

2/2020 O PROMĚNÁCH A AMBICÍCH ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT (CAS) V POZICI POMYSLNÉ SOUDNÍ MOCI SVĚTOVÉHO SPORTU

1.3.2022

FAQ00051 - 41. Už dva mesiace riešime otázku hráčskych zmlúv hokejistov podľa Zákona o športe. V januári až marci 2019 sme zdaňovali príjem hráčov podľa §5 ods. ...

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022

FAQ00062 - 30. Športovcovi/hráčovi bola ponúknutá zmluva o profesionálom vykonávaní športu pre nasledujúcu sezónu v najvyššej súťaži kolektívneho športu dospelýc...

1.3.2022

FAQ00063 - 29. Sme s.r.o. – 100 % dcéra mesta. Zabezpečujeme prevádzky hádzanárskeho klubu, futbalového klubu, ale okrem toho vykonávame aj iné činnosti: prevádz...

1.3.2022

FAQ00064 - 28. Je potrebné, ak sa uzatvorí zmluva o profesionálnom výkone športu s chlapcom, ktorý ešte nemá 18 rokov, uzatvoriť aj dohodu o brigádnickej práci ...

1.3.2022

FAQ00065 - 27. Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej p...

1.3.2022

FAQ00066 - 26. Môžem byť ako profesionálny vojak, zamestnancom športového centra, mať podpísaný kontrakt a štatút profesionálneho športovca so športovým zväzom?

1.3.2022

FAQ00067 - 25. Musí mať každý talentovaný športovec uzavretú s klubom alebo zväzom zmluvu o príprave talentovaného športovca podľa § 48 Zákona o športe?

1.3.2022

FAQ00068 - 24. Chceli by sme sa informovať, či je možné uzavrieť medzi športovým klubom a trénerom nejakú zmluvu, v ktorej by sme mohli zakotviť aj problematiku ...

1.3.2022

FAQ00069 - 23. Hráč-študent bude hrať v družstve mužov najvyššiu súťaž. Podľa charakteru a rozsahu tejto športovej činnosti by s ním klub v zmysle ZoŠ mal uzatvo...

1.3.2022

FAQ00070 - 22. Skutkový stav:Hráč mal podpísanu s klubom napríklad v 3. lige nepomenovanú zmluvu (SZČO), na základe ktorej mu bolo preukázateľne vyplácaných nap...

1.3.2022

FAQ00071 - 21. a) Ak chce amatérsky športovec vykonávať šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu musí splniť obe náležitosti v § 4 ods. 4, tzn. aj...

1.3.2022

FAQ00072 - 20. Môže pôvodný/materský športový klub podmieniť uvoľnenie svojho registrovaného hráča/športovca, ktorý je amatérom bez zmluvy, do iného klubu v rámc...

1.3.2022