logologo_small

VOĽNOČASOVÉ ŠKOLSKÉ AKTIVITY A KLUBOVÝ ŠPORT

utorok, 05.03.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:24
Autor: Ing. Ján Letko, Spracoval: UčPS tímID článku: 19738

V príspevku sa autor zaoberá témou prepojenia školských športových aktivít s klubovými voľnočasovými aktivitami z viacerých uhlov pohľadu. Prvým z nich je programové vyhlásenie vlády SR v oblasti športu a s tým spojené štátne záujmy v oblasti športu, druhý uhol pohľadu sú potreby školského športu a tretí uhol pohľadu sú potreby klubového športu.

Autor identifikoval v tomto príspevku potrebu prepojenia školského a klubového športu pomocou športových odborníkov, nielen trénerov, ktorí sú schopní vytvoriť prirodzené prepojenie medzi školským a klubovým športom.

V závere príspevku je navrhnutý aj spôsob financovania športových odborníkov, nakoľko práve financovanie športových odborníkov je veľkým problémom nielen športu pre všetkých, ale aj amatérskeho športu na najnižších úrovniach miest a obcí.

FREE TIME SCHOOL ACTIVITIES AND CLUB SPORT

Ing. Ján Letko
vedúci IT oddelenia
Slovenský futbalový zväz
E-mail: jan.letko@futbalsfz.sk

Kľúčové slová:

školská voľnočasová aktivita, krúžok, šport, klub, národný športový zväz, športová organizácia, športovec, športový odborník, škola, financovanie, systémová podpora, školský šport, súťaž

Key words:

free time school activity, hobby group, sport, club, national sports federation, sports organization, sportsman, sports experts, school, financing, system support, school sports, competition

Abstrakt:

V príspevku sa autor zaoberá témou prepojenia školských športových aktivít s klubovými voľnočasovými aktivitami z viacerých uhlov pohľadu. Prvým z nich je programové vyhlásenie vlády SR v oblasti športu a s tým spojené štátne záujmy v oblasti športu, druhý uhol pohľadu sú potreby školského športu a tretí uhol pohľadu sú potreby klubového športu.

Autor identifikoval v tomto príspevku potrebu prepojenia školského a klubového športu pomocou športových odborníkov, nielen trénerov, ktorí sú schopní vytvoriť prirodzené prepojenie medzi školským a klubovým športom.

V závere príspevku je navrhnutý aj spôsob financovania športových odborníkov, nakoľko práve financovanie športových odborníkov je veľkým problémom nielen športu pre všetkých, ale aj amatérskeho športu na najnižších úrovniach miest a obcí.

Abstract/Summary:

The author of the article deals with the current topics of linking school sport activities with the club leisure activities from different perspectives. The first of the topics is the Slovak government regulation matching the sport and its national interests, the other point of view presents the needs of sport in schools, and the third point of view offers the perspective of the needs of club sports.

The author of the paper has identified the necessity to link school and club sport by the sport experts, not only by the trainers who are able to create a natural link between school and club sports.

In the end of the paper the author defines and offers the method of financing of sport experts, because paying the salary of sport experts is a major problem not only in sports in general, but also in the case of amateur sports at the lowest levels of towns and villages.


V slovenskej spoločnosti dlhodobo sledujeme trend stále menšieho záujmu o šport hlavne v oblasti školského a predškolského veku. Je to dané viacerými faktormi, ktoré vplývajú na tento fakt. Tento trend je z dlhodobého pohľadu veľmi negatívnym trendom, nakoľko šport je jedna z najdôležitejších zložiek zdravého životného štýlu, ktorý je základom zdravej spoločnosti a má taktiež veľmi pozitívny vplyv na politiku prevencie zdravia obyvateľstva.

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY V ČASTI ŠPORT A MLÁDEŽ

Programové vyhlásenie vlády v časti šport a mládež hovorí:

• vláda podporí šport na Slovensku tým, že sa zameria na zvýšenie pohybovej aktivity detí a mládeže, najmä skvalitní obsah hodín telesnej výchovy a športu a v spolupráci so spolkovou sférou zabezpečí užšie prepojenie a koordináciu voľno-časových športových aktivít na všetkých typoch škôl s činnosťou športových klubov za efektívneho využitia systému školských súťaží a zdieľania športových odborníkov medzi školským a klubovým športom,

• podporí dialóg s regionálnou a miestnou samosprávou o strategickej podpore práce s mládežou,

• v rámci možností zvýši objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rozšírenie ponuky a zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania.

KVALITATÍVNO-KVANTITATÍVNE ROZDELENIE SLOVENSKÉHO ŠPORTU

Slovenský šport z pohľadu kvalitatívno-kvantitatívneho rozdelenia možno veľmi zjednodušene zobraziť takouto schémou:

O šport na reprezentačnej a „vyššej“ klubovej úrovni sa starajú Národné športové zväzy (NŠZ), Dukla, Športové centrá polície (ŠCP), Národné športové centrum (NŠC) a čiastočne aj Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ). Financovanie pre tieto organizácie je však viaczdrojové a viacmenej vzájomne nekoordinované. Koncepcia športového vzdelávania športovcov a športových odborníkov je tiež decentralizovaná.

Klubový šport, na „strednej a nižšej“ úrovni, je dnes takmer výhradne riadený Národnými športovými zväzmi, kde dlhodobo chýba stabilné financovanie a koncepcia športového vzdelávania športovcov a športových odborníkov a je centralizovaná pod NŠZ. Klubový šport je však priamo závislý na mládežníckej základni zo systému školského športu, nakoľko bez tejto základne nedokáže efektívne vzdelávať športovcov smerom ku kvalite (systém pyramídy).

Školský šport je riadený systémom Štátneho vzdelávacieho programu v rámci základného vzdelávania a v časti školských voľnočasových aktivít (družiny, centrá voľného času) aj Slovenskou asociáciou školského športu (SAŠŠ), ktorá má však veľmi malé prepojenie na klubový šport zastrešený takmer výlučne pod NŠZ. Koncepcia športového vzdelávania športovcov je na všeobecnej úrovni a športových odborníkov školský šport viacmenej vôbec nemá. Na tomto mieste je dôležité pripomenúť, že učiteľ telesnej výchovy je síce kvalifikovaný športový odborník, nie však tréner.

Klubový a Školský šport sú prirodzení partneri a sú strategickým bodom prechodu športovcov z kvantitatívneho športového vzdelávania (šport pre všetkých) smerom ku kvalitatívnemu športovému vzdelaniu (výkonnostný šport). Klubový šport je aj z pohľadu voľného času ďalším stupňom športovej výchovy, nakoľko vie prepojiť školskú voľnočasovú a mimoškolskú voľnočasovú činnosť.

RIEŠENIE PRE BOD PROGRAMOVÉHO VYHLÁSENIA VLÁDY

Tento dôležitý bod rozdelíme na dve základné časti, ktoré potrebujú systémové, nie jednorazové, riešenie.

„vláda podporí šport na Slovensku tým, že sa zameria na zvýšenie pohybovej aktivity detí a mládeže, najmä skvalitní obsah hodín telesnej výchovy“

V oblasti skvalitnenia hodín telesnej a športovej výchovy (TSV) je viacero smerov, za hlavné však považujem (potvrdené osobným výskumom v praxi):

• zvýšiť počet hodín TSV aspoň na 3 hodiny týždenne,

• efektívnejšie využitie hodín TSV, napríklad spojením hodín TSV do „dvojhodinovky“, čo prinesie reálne minimálne 70 minút čistého času miesto 20-30 minút pri sólo hodinách TSV,

• skvalitniť obsah teoretickej aj praktickej časti hodín TSV, interaktivita, účasť športových odborníkov z klubov.

„v spolupráci so spolkovou sférou zabezpečí užšie prepojenie a koordináciu voľno-časových športových aktivít na všetkých typoch škôl s činnosťou športových klubov za efektívneho využitia systému školských súťaží a zdieľania športových odborníkov medzi školským a klubovým športom“

Tento bod, aj keď sa to nezdá, je prakticky najťažší, nakoľko systémové financovanie športových klubov, multišportových organizácií, na úrovni samosprávy a nižšie je veľmi problémové a dlhodobo bez systémového riešenia.

Zákonodarca sa snaží novým zákonom o športe „poslať“ minimálne 10% financií zo štátnej podpory cez NŠZ na kluby, ale ako to v praxi naozaj dopadne je otázne a kontrola správneho použitia týchto zdrojov veľmi nereálna bez vhodného „verejného systému“.

Taktiež bez plnej podpory miest a obcí je len veľmi ťažko realizovateľné v praxi „prinútiť“ mestá a obce vyčleniť viac na šport, nakoľko samospráva má plné právo určiť si investičné priority sama a šport nie je tým najväčším problémom našej spoločnosti.

Jediným zmysluplným riešením je prepojenie škôl s klubmi pomocou športových odborníkov z klubov cez systém dlhodobých školských športových súťaží a líg (obojstranne výhodné riešenie aj pre školy aj kluby) a na základe tejto spolupráce hľadať systémové financovanie pre športových odborníkov cez systém financovania škôl.

ZÁVERY

Ako dlhodobo udržateľné systémové riešenie sa javí financovanie športových odborníkov z klubov spolupracujúcich a vykonávajúcich činnosť na školách pomocou „nového“ systému školského športu riadeného centrálne, a to aj z dôvodu, že školy sú už dnes financované normatívne z verejných zdrojov cez mestá a obce (sú zriaďovateľmi škôl) a v drvivej väčšine športové kluby v malých a stredných mestách a obciach sú tiež financované pomocou rozpočtov miest a obcí.

Nový systém školského športu však musí byť postavený na dlhodobých súťažiach školských tímov a podpora pre klubových športových odborníkov podmienená výkonom činnosti v prospech školského športu, pokiaľ bude kontrolným orgánom výkonu športového odborníka škola.

Školské ligy spoluriadené ako oficiálne súťaže národných športových zväzov sú výborné riešenie aj pre národné športové zväzy, ktoré sú závislé na mládežníckej základni aj kvôli financovaniu NŠZ podľa nového zákona o športe.

V prípade, že sa začnú poskytovať aj športové poukazy, stali by sa tieto skvelým sekundárnym motivačným nástrojom pre športové organizácie, pre ktoré by to mala byť odmena za ich „služby“ občanom a ich rodinným príslušníkom, hlavne mládeži.

SYSTÉMOVÁ PODPORA ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV V SPOJENÍ SO ŠKOLSKÝM ŠPORTOM PRINESIE PROGRESÍVNY SYNERGICKÝ EFEKT PRE ŠKOLSKÝ AJ KLUBOVÝ ŠPORT.


Ing. Ján Letko,Spracoval: UčPS tím,
Mohlo by vás zaujímať

Aký máme záujem písať a čítať o športe?

10.11.2021

Úvodné slovo Petra Sepešiho

3.11.2021

Mentalita víťaza

7.11.2021

FAQ00482

23.10.2019

FAQ00481

23.10.2019

FAQ00480

23.10.2019

FAQ00475

23.10.2019

FAQ00474

23.10.2019

FAQ00473

23.10.2019

FAQ00472

23.10.2019

FAQ00471

23.10.2019

FAQ00470

23.10.2019

FAQ00469

23.10.2019

FAQ00468

23.10.2019

FAQ00467

23.10.2019

FAQ00466

23.10.2019

FAQ00465

23.10.2019

FAQ00464

23.10.2019

FAQ00463

23.10.2019

FAQ00462

23.10.2019

FAQ00461

23.10.2019

FAQ00460

23.10.2019

FAQ00459

23.10.2019

FAQ00458

23.10.2019

FAQ00457

23.10.2019

FAQ00456

23.10.2019

FAQ00455

23.10.2019

FAQ00454

23.10.2019

FAQ00453

23.10.2019

FAQ00452

23.10.2019