logologo_small

MÝTY O DOBROVOĽNÍCTVE

utorok, 05.03.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:25
Autor: Mgr. Mária Blažeková, Spracoval: UčPS tím | ID článku: 27327

Autori sa pokúšajú priblížiť súčasný stav výkonu dobrovoľníctva v športe v Slovenskej republike najmä z bežných pohľadu mýtov a reálnych faktov.

MYTHS ABOUT VOLUNTEERING

Mgr. Mária Blažeková
Spoluorganizátorka medzinárodných športových podujatí
E-mail: maya.blazka@gmail.com

Bc. Lukáš Kendra

Brand Activation Intern Adidas Slovensko
E-mail: lukas.kendra@gmaill.com

Kľúčové slová:

šport, dobrovoľníctvo, dobrovoľník, neziskový sektor, športové právo, športové politiky

Key words:

sport, volunteering, volunteer, not for profit sector, sports law, sports policy

Abstrakt:

Autori sa pokúšajú priblížiť súčasný stav výkonu dobrovoľníctva v športe v Slovenskej republike najmä z bežných pohľadu mýtov a reálnych faktov.

Abstract/Summary:

Authors attempt to outline the current state of volunteering in Slovak sport done by in the view of the common myths and real facts.


Dobrovoľnícka činnosť je v zahraničí štandardnou súčasťou pri propagácii a organizácii športových podujatí. V rámci tejto aktivity záujemcovia kreujú a rozširujú atmosféru udalosti, participujú na korektnom fungovaní technicko-organizačnej zložky a podieľajú sa na dôležitých aj pomocných procesoch, ktoré vytvárajú celkový obraz a dojem z udalosti. Z hľadiska Slovenskej republiky sú však tieto štandardné postupy ešte neznámou. Dôkazom toho je výskyt mýtov o dobrovoľníctve, ktoré nekorešpondujú so skutočnými reáliami, respektíve s ich funkčnými variantmi. Z tohto titulu ponúkame niekoľko mýtov, ktoré súvisia s dobrovoľníckou činnosťou.

Prvou mylnou informáciou je, že dobrovoľníctvo je zadarmo. Pri príprave udalosti, počas ktorej sa berie do úvahy taktiež účasť dobrovoľníkov, je nutné myslieť na faktory, ovplyvňujúce túto skutočnosť. Ľuďom, ktorí majú záujem pomôcť, je potrebné zabezpečiť kompetentnú osobu, ktorej úlohou bude vybrať, zaškoliť a venovať sa dobrovoľníkom. Následne je nevyhnutné poskytnúť týmto dobrovoľne pracujúcim jednotnú vizuálnu identitu. Jej rozsah sa odvíja od typu udalosti a ročného obdobia, pričom v zimných mesiacoch ide v tejto súvislosti o vyššie náklady pre organizátora. Tým, že dobrovoľník sa zúčastňuje práce z vlastného presvedčenia, má právo na zabezpečenie stravy, prípadne ubytovania a preplatenia cestovného v prípade, že dochádza do miesta podujatia. V zahraničnom prostredí sa podobné činnosti aplikujú bez výrazných defektov a so širokou podporou sponzorov, v Slovenskej republike ide o „mladú disciplínu“, ktorá doposiaľ nemá zázemie ako v ostatných krajinách.

Ďalším mýtom z oblasti dobrovoľníctva je status pomáhajúceho. Často sa vyskytuje informácia, že dobrovoľník je menej ako zamestnanec. Signifikantným znakom každého väčšieho podujatia je, že na množstvo práce, ktoré sa viaže k určitej činnosti, je nutná ľudská pomoc. V tejto súvislosti to znamená, že dobrovoľnícke aktivity sú pre organizačné výbory nevyhnutnosťou a stávajú sa rovnocennými partnermi a súčasťou udalosti ako ktorýkoľvek platený zamestnanec. Zo sociologicko-psychologickej perspektívy je potrebné prejaviť týmto ľuďom vďaku, podporu a dodať motiváciu a to počas celého trvania podujatia. Adekvátnym spestrením a ukončením pre dobrovoľníkov môže byť záverečný ceremoniál, na ktorom si prevezmú ďakovné listy spolu s darčekovými predmetmi.

Dobrovoľnícka činnosť nie je doménou mladých. Hoci sa tento mýtus spája predovšetkým s vysokoškolskými študentmi, prax je iná. Diferencujú sa rôzne vekové kategórie, medzi ktorými možno uviesť malé deti, pracujúcich i ľudí na dôchodku. Túto tézu potvrdzuje tvrdenie, že priemerný vek dobrovoľníkov na olympijských hrách je 52 rokov. Okrem toho je dôležitou súčasťou efektívna komunikácia s dobrovoľne pracujúcimi a ich implementácia do časového a organizačného systému podujatia.

Práca dobrovoľníkov má svoje limity. Podľa znenia slovenského zákona by dobrovoľne pracujúca osoba nemala prekročiť časovú hranicu ôsmich hodín. V rámci praxe sa však eviduje odlišná skutočnosť. Dobrovoľníci sú nútení pracovať toľko, koľko im zadá organizačný výbor, respektíve rozsah práce. V prípade nesúhlasu sú spravidla zbavení svojho statusu. Z tohto dôvodu je dôležité dohliadať na správnu efektivitu práce a zároveň by bolo vhodné kontrolovať rozhodnutia a činnosti organizátorov a poverených výborov z pohľadu ochrany záujmov a práv dobrovoľníkov. Možným riešením je digitalizácia, ktorá by umožnila a uľahčila komunikáciu a časové rozvrhnutie dní, počas ktorých je nevyhnutná angažovanosť dobrovoľne pracujúcich.

Výrazným mýtom je, že dobrovoľnícke skúsenosti nič neznamenajú. Opak tohto nesprávneho tvrdenia je v zahraničí považovaný za veľmi dôležitý. Skúseností, ktoré môže dobrovoľník počas svojej aktivity nadobudnúť, je množstvo. Ide najmä o komunikačné zručnosti – často v cudzom jazyku – protokolárne záležitosti, organizačné schopnosti či technické zdatnosti. Aby nedošlo k atomizácii túžob a ambícií dobrovoľníka, podstatným rysom jeho činnosti musí byť atraktivita preňho samotného. Z toho vyplýva, že pozície, ktoré je nutné obsadiť dobrovoľníkmi, treba zvoliť podľa stanovených kritérií, aby nedošlo k odporu voči práci. Tým sa zvýši efektivita a úspešnosť v rámci dobrovoľníckej činnosti.

Z uvedeného možno konštatovať, že dobrovoľníctvo je nenahraditeľnou súčasťou podujatia, prostredníctvom ktorého dokáže organizátor zabezpečiť správny chod fungovania podujatia a organizácie na požadovanej úrovni. Významným varovaním pre organizačné výbory zostáva fakt, že dobrovoľníci sú po zlých predchádzajúcich skúsenostiach neochotní vykonávať opätovne podobné aktivity. Je preto dôležité zachovať mravné spôsoby, ponúknuť adekvátne náhrady času a prejaviť vďaku, aby sa dobrovoľníctvo mohlo neustále zlepšovať a posúvať vpred.


Mgr. Mária Blažeková, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

5.11.2023

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

2/2020 O PROMĚNÁCH A AMBICÍCH ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT (CAS) V POZICI POMYSLNÉ SOUDNÍ MOCI SVĚTOVÉHO SPORTU

1.3.2022

FAQ00051 - 41. Už dva mesiace riešime otázku hráčskych zmlúv hokejistov podľa Zákona o športe. V januári až marci 2019 sme zdaňovali príjem hráčov podľa §5 ods. ...

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022

FAQ00062 - 30. Športovcovi/hráčovi bola ponúknutá zmluva o profesionálom vykonávaní športu pre nasledujúcu sezónu v najvyššej súťaži kolektívneho športu dospelýc...

1.3.2022

FAQ00063 - 29. Sme s.r.o. – 100 % dcéra mesta. Zabezpečujeme prevádzky hádzanárskeho klubu, futbalového klubu, ale okrem toho vykonávame aj iné činnosti: prevádz...

1.3.2022

FAQ00064 - 28. Je potrebné, ak sa uzatvorí zmluva o profesionálnom výkone športu s chlapcom, ktorý ešte nemá 18 rokov, uzatvoriť aj dohodu o brigádnickej práci ...

1.3.2022

FAQ00065 - 27. Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej p...

1.3.2022

FAQ00066 - 26. Môžem byť ako profesionálny vojak, zamestnancom športového centra, mať podpísaný kontrakt a štatút profesionálneho športovca so športovým zväzom?

1.3.2022