logologo_small

MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR proti apartheidu v športe (New York; 10.12.1985)

štvrtok, 12.05.2011|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:26
Autor: Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím

Znenie dohovoru OSN publikovaného pod číslom 84/1988 Zb., redakčne spracovaného na stránke UčPS.

VYHLÁŠKA
ministrazahraničných vecí

z 29.apríla 1988

publ.pod č. 84/1988 Zb.

oMedzinárodnom dohovore proti apartheidu v športe

Dňa 10.decembra 1985 bol v New Yorku dojednaný Medzinárodný dohovor proti apartheidu všporte.

V mene Československejsocialistickej republiky bol dohovor podpísaný v New Yorku 25. februára 1987.

S dohovoromvyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickejrepubliky a prezident Československej socialistickej republiky ho ratifikoval.Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojenýchnárodov, depozitára dohovoru, 29. júla 1987.

Dohovornadobudol platnosť na základe svojho článku 18 ods. 1 dňom 3. apríla 1988 atýmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

Českýpreklad dohovoru sa vyhlasuje súčasne. 1)

Minister:

Ing.Chňoupek v.r.


MEDZINÁRODNÝDOHOVOR PROTI APARTHEIDU V ŠPORTE

Zmluvnéštáty tohto dohovoru,

pripomínajúcustanovenia Charty Organizácie Spojených národov, podľa ktorých sa všetky členskéštáty zaväzujú podnikať v spolupráci s touto organizáciou spoločné i samostatnéakcie na dosiahnutie všeobecného uznania a rešpektovania ľudských práv azákladných slobôd pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka alebonáboženského vyznania,

berúc doúvahy Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorá vyhlasuje, že všetci ľudia sanarodili ako slobodní a rovnoprávni vo svojej dôstojnosti i právach a že každý človekmá nárok na všetky práva a slobody uvedené v tejto deklarácii bez akéhokoľvekrozlišovania, najmä podľa rasy, farby pleti alebo národnostného pôvodu,

zaznamenávajúc,že v súlade s Medzinárodným dohovorom o odstránení všetkých foriem rasovejdiskriminácie jeho zmluvné štáty zvlášť odsudzujú rasovú segregáciu a apartheida zaväzujú sa zabraňovať všetkým praktikám tejto povahy vo všetkých oblastiach,zakázať ich a vyhubiť,

zaznamenávajúc,že Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo rad rezolúciíodsudzujúcich uplatňovanie apartheidu v športe a potvrdilo bezvýhradnú podporuolympijskej zásade neprípustnosti žiadnej diskriminácie na základe rasy,náboženského vyznania alebo politickej príslušnosti a toho, že jedinýmkritériom účasti na športových akciách musia byť športové výsledky,

berúc doúvahy, že Medzinárodná deklarácia proti apartheidu v športe, ktorú prijaloValné zhromaždenie Organizácie Spojených národov 14. decembra 1977, slávnostnepotvrdzuje potrebu urýchleného odstránenia apartheidu v športe,

pripomínajúcustanovenia Medzinárodného dohovoru o potlačení a trestaní zločinu apartheidu azvlášť uznávajúc, že účasť na športových výmenách s družstvami vyberanými nazáklade apartheidu priamo podporuje a povzbudzuje páchanie zločinu apartheidu,ako je vymedzený v tomto dohovore,

rozhodnutéprijať všetky nevyhnutné opatrenia na odstránenie apartheidu v športe apodporovať medzinárodné športové kontakty založené na olympijskej zásade,

uznávajúc,že športové kontakty s akoukoľvek krajinou, ktorá uskutočňuje politikuapartheidu v športe, potvrdzujú a posilňujú apartheid v rozpore s olympijskouzásadou, a tak vyvolávajú oprávnené znepokojenie všetkých vlád,

prajúc siuskutočňovať zásady obsiahnuté v Medzinárodnej deklarácii proti apartheidu všporte a zabezpečiť čo najrýchlejšie prijatie praktických opatrení za týmto účelom,

presvedčené,že prijatie Medzinárodného dohovoru proti apartheidu v športe vyústi v účinnejšieopatrenia na medzinárodnej a národnej úrovni za účelom odstránenia apartheidu všporte,

dohodlisa takto:

Čl.1

Na účelytohto dohovoru:

a) výraz"apartheid" označujesystém inštitucionalizovanej rasovej segregácie a diskriminácie za účelomvytvoriť a upevniť nadvládu jednej rasovej skupiny osôb nad inou rasovouskupinou osôb a systematicky tieto osoby utláčať, ako je to v Južnej Afrike, a"apartheid v športe" označuje uskutočňovanie politiky a praktíktakého systému v športovej činnosti tak medzi profesionálmi, ako aj medziamatérmi;

b) výraz"národné športové zariadenie"označuje akékoľvek športové zariadenie, ktoré funguje v rámci športovéhoprogramu uskutočňovaného pod záštitou vlády štátu;

c) výraz"olympijská zásada" označujezásadu, podľa ktorej sa nepripúšťa diskriminácia na základe rasy, náboženskéhovyznania alebo politickej príslušnosti;

d) výraz"športová zmluva" označujeakúkoľvek zmluvu uzavieranú za účelom organizácie, podpory a uskutočneniaakýchkoľvek športových akcií a účasti na nich alebo uskutočnenie s nimisúvisiacich práv včítane servisu;

e) výraz"športová organizácia"označuje akúkoľvek organizáciu vytvorenú za účelom organizovania športovej činnostina národnej úrovni včítane národných olympijských výborov, národných športovýchfederácií alebo národných riadiacich športových výborov;

f) výraz"družstvo" označujeskupinu športovcov organizovanú za účelom účasti na športových akciách, kde súťažís inými takto organizovanými skupinami;

g) výraz"športovci" označuje mužova ženy, ktorí sa zúčastňujú na športových akciách individuálne alebo ako členoviadružstva, ako aj manažérov, trénerov, inštruktorov a iné úradné osoby, ktoréplnia funkcie dôležité pre družstvo.

Čl.2

Zmluvnéštáty rozhodne odsudzujú apartheid a zaväzujú sa bez meškania vykonávaťvšetkými vhodnými prostriedkami politiku odstránenia apartheidu vo všetkých jejformách v oblasti športu.

Čl.3

Zmluvnéštáty nedovolia športové styky s krajinou praktikujúcou apartheid a prijmúpríslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby také styky nemali ich športovéorganizácie, družstvá a jednotliví športovci.

Čl.4

Zmluvnéštáty prijmú všetky možné opatrenia na zamedzenie športových stykov s krajinoupraktikujúcou apartheid a zabezpečí účinné prostriedky realizácie týchtoopatrení.

Čl.5

Zmluvnéštáty odmietnu poskytnúť finančnú alebo inú pomoc umožňujúcu ich športovýmorganizáciám, družstvám a jednotlivým športovcom zúčastniť sa na športovýchakciách v krajine praktikujúcej apartheid alebo s družstvami alebo jednotlivýmišportovcami vybranými na základe apartheidu.

Čl.6

Každýzmluvný štát prijme príslušné opatrenia proti svojim športovým organizáciám,družstvám a jednotlivým športovcom, ktorí sa zúčastnia na športových akciách vkrajine praktikujúcej apartheid, alebo s družstvami, ktoré reprezentujú krajinupraktikujúcu apartheid. Také opatrenia zahŕňajú najmä:

a)odmietnutie poskytnúť takým organizáciám, družstvám a jednotlivým športovcomfinančnú alebo inú pomoc na akýkoľvek účel;

b)obmedzenie prístupu takých športových organizácií, družstiev alebo jednotlivýchšportovcov do národných športových zariadení;

c)odmietanie všetkých športových zmlúv, ktoré predvídajú uskutočnenie športovýchakcií v krajine praktikujúcej apartheid alebo s družstvami alebo jednotlivýmišportovcami vybranými na základe apartheidu;

d)odmietnutie udeliť týmto družstvám a jednotlivým športovcom národné športovépocty alebo vyznamenania a ich odobratie;

e)odmietnutie oficiálnych prijatí na počesť týchto družstiev alebo športovcov.

Čl.7

Zmluvnéštáty odmietnu udeliť víza alebo povoliť vstup zástupcom športovýchorganizácií, družstvám a jednotlivým športovcom reprezentujúcim krajinupraktikujúcu apartheid.

Čl.8

Zmluvnéštáty prijmú všetky patričné opatrenia na to, aby krajiny praktikujúceapartheid boli vylúčené z medzinárodných a regionálnych športových organizácií.

Čl.9

Zmluvnéštáty prijmú všetky patričné opatrenia na zabránenie tomu, aby medzinárodnéšportové organizácie ukladali finančné alebo iné tresty ich členskýmorganizáciám, ktoré v súlade s rezolúciami Organizácie Spojených národov,ustanoveniami tohto dohovoru a duchom olympijskej zásady odmietajú zúčastniť sana športových akciách s krajinou praktikujúcou apartheid.

Čl.10

1.Zmluvné štáty vynaložia najväčšie úsilie na to, aby zabezpečili všeobecnédodržiavanie olympijskej zásady nediskriminácie a ustanovenia tohto dohovoru.

2. Za týmúčelom zmluvné štáty zakážu vstup na svoje územie členom družstiev ajednotlivým športovcom, ktorí sa zúčastnia alebo sa zúčastnili na športových súťažiachv Južnej Afrike, ako aj zástupcom športových organizácií, členom družstiev ajednotlivým športovcom, ktorí z vlastnej iniciatívy pozývajú športovéorganizácie, družstva a športovcov, ktorí oficiálne reprezentujú krajinupraktikujúcu apartheid a ktorí sa zúčastňujú na súťažiach pod jej vlajkou.Zmluvné štáty môžu takisto zakázať vstup zástupcom športových organizácií, členomdružstiev alebo jednotlivým športovcom, ktorí udržiavajú športové styky sošportovými organizáciami, družstvami alebo športovcami, ktorí reprezentujúkrajinu praktikujúcu apartheid a ktorí sa zúčastňujú na súťažiach pod jejvlajkou. Zákaz vstupu nesmie porušovať poriadky príslušných športovýchfederácií, ktoré podporujú odstránenie apartheidu v športe, a vzťahuje sa ibana účasť na športových akciách.

3.Zmluvné štáty odporučia svojim zástupcom v medzinárodných športových federáciách,aby prijali všetky možné a praktické opatrenia na zabránenie účasti športovýchorganizácií, družstiev a športovcov uvedených v odseku 2 v medzinárodných súťažiach,a prostredníctvom svojich zástupcov v medzinárodných športových organizáciáchprijmú všetky možné opatrenia na:

a)zabezpečenie toho, aby Južná Afrika bola vylúčená zo všetkých federácií,ktorých je doteraz členom, a na odmietnutie opätovného prijatia Južnej Afrikyza člena ktorejkoľvek federácie, z ktorej bola vylúčená; a

b) vprípade, že národné federácie pripúšťajú športové výmeny s krajinoupraktikujúcou apartheid, na prijatie sankcií proti týmto národným federáciám včítane,pokiaľ je to potrebné, vylúčenia z príslušných medzinárodných športovýchorganizácií a vylúčenia ich reprezentantov z účasti na medzinárodnýchšportových súťažiach.

4. Vprípadoch zjavného porušovania ustanovení tohto dohovoru prijmú zmluvné štátypatričné opatrenia, ktoré považujú za vhodné, včítane, pokiaľ je to potrebné,opatrení na vylúčenie zodpovedných národných športových riadiacich orgánov,národných športových federácií alebo športovcov príslušných krajín z účasti namedzinárodných športových súťažiach.

5.Ustanovenia tohto článku týkajúce sa konkrétne Južnej Afriky sa prestanú uplatňovať,až bude v tejto krajine odstránený systém apartheidu.

Čl.11

1. Budeustanovená Komisia proti apartheidu v športe (ďalej len "Komisia"),ktorá bude zložená z pätnástich členov vysokých morálnych vlastností a oddanýchboju proti apartheidu, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať účasti osôbmajúcich skúsenosti zo športovej administratívy a volených zmluvnými štátmi zich občanov, pričom sa bude brať zreteľ na čo najspravodlivejšie zemepisnérozdelenie miest a na zastúpenie hlavných právnych systémov.

2. ČlenoviaKomisie budú volení tajným hlasovaním z kandidátov uvedených v zozname osôbvymenovaných zmluvnými štátmi. Každý zmluvný štát môže vymenovať zo svojich občanovjednu osobu.

3. Prvévoľby sa budú konať šesť mesiacov po tom, čo tento dohovor nadobudne platnosť.Generálny tajomník Organizácie Spojených národov zašle zmluvným štátomnajneskoršie tri mesiace pred každými voľbami list, v ktorom je výzva, aby dodvoch mesiacov oznámili svojich kandidátov. Generálny tajomník pripravíabecedný zoznam všetkých takto navrhnutých osôb s uvedením zmluvných štátov,ktoré ich navrhli, a zašle ho zmluvným štátom.

4. Voľby členovKomisie sa budú konať na zasadnutí zmluvných štátov, ktoré generálny tajomníkzvolá do sídla Organizácie Spojených národov. Na tomto zasadnutí, na ktorombudú kvórum tvoriť dve tretiny zmluvných štátov, budú do Komisie zvolení tíkandidáti, ktorí dostanú najväčší počet hlasov a absolútnu väčšinu hlasovprítomných a hlasujúcich zástupcov zmluvných štátov.

5. ČlenoviaKomisie budú volení na štvorročné obdobie. Funkčné obdobie deviatich členovzvolených pri prvých voľbách uplynie však za dva roky; mená týchto deviatich členovvyžrebuje predseda Komisie ihneď po prvých voľbách.

6. Aby saobsadili uprázdnené miesta, vymenuje zmluvný štát, ktorého občan prestal byť členomKomisie, inú osobu zo svojich občanov s výhradou, že bude schválená Komisiou.

7.Zmluvné štáty uhrádzajú náklady svojich občanov spojené s výkonom ich funkcie členovKomisie.

Čl.12

1. Zmluvnéštáty sa zaväzujú, že pre rokovanie Komisie budú predkladať generálnemutajomníkovi Organizácie Spojených národov správu o zákonodarných, súdnych,správnych alebo iných opatreniach, ktoré prijali na vykonanie ustanovení tohtodohovoru, do roka po nadobudnutí jeho platnosti a potom každé dva roky. Komisiamôže požadovať od zmluvných štátov dopĺňajúce informácie.

2.Komisia bude Valnému zhromaždeniu Organizácie Spojených národov každoročnepredkladať prostredníctvom generálneho tajomníka správu o svojej činnosti amôže robiť návrhy a všeobecné odporúčania na základe správ a informácií, ktorédostala od zmluvných štátov. Tieto návrhy a odporúčania budú predložené Valnémuzhromaždeniu spoločne s prípadnými pripomienkami príslušných zmluvných štátov.

3.Komisia bude najmä posudzovať vykonávanie ustanovení článku 10 tohto dohovoru aodporučí opatrenia, ktoré by sa mali prijať.

4. Nažiadosť väčšiny zmluvných štátov zvolá generálny tajomník ich zasadanie naposúdenie ďalších opatrení zameraných na to, aby sa ustanovenia článku 10 tohtodohovoru vykonávali. V prípadoch zjavného porušenia ustanovení tohto dohovoruzvolá generálny tajomník na žiadosť Komisie zasadanie zmluvných štátov.

Čl.13

1.Ktorýkoľvek zmluvný štát môže kedykoľvek vyhlásiť, že uznáva príslušnosťKomisie pre prijímanie a prerokúvanie sťažností o porušovaní ustanovení tohtodohovoru predložených zmluvnými štátmi, ktoré tiež urobili také vyhlásenie.Komisia môže rozhodnúť o príslušných opatreniach, ktoré sa majú prijať vsúvislosti s porušeniami.

2.Zmluvné štáty, proti ktorým sa v súlade s odsekom 1 tohto článku podala sťažnosť,majú právo vyslať svojho zástupcu na účasť na rokovaniach Komisie.

Čl.14

1.Komisia sa schádza najmenej raz za rok.

2.Komisia prijme svoj vlastný rokovací poriadok.

3.Generálny tajomník OSN zabezpečí Sekretariát Komisie.

4.Zasadania Komisie sa budú konať spravidla v sídle Organizácie Spojenýchnárodov.

5. Prvézasadanie Komisie zvolá generálny tajomník.

Čl.15

Generálnytajomník Organizácie Spojených národov je depozitárom tohto dohovoru.

Čl.16

1. Tentodohovor je otvorený na podpis všetkým štátom v sídle Organizácie Spojenýchnárodov až do nadobudnutia jeho platnosti.

2. Tentodohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu štátmi, ktoré hopodpísali.

Čl.17

Tentodohovor je otvorený na prístup všetkým štátom.

Čl.18

1. Tentodohovor nadobudne platnosť tridsiatym dňom po uložení 27. ratifikačnej listinyalebo listiny o prijatí, schválení alebo prístupe.

2. Prekaždý štát, ktorý tento dohovor ratifikuje, prijme, schváli alebo k nemupristúpi po nadobudnutí jeho platnosti, nadobudne dohovor platnosť tridsiatym dňompo uložení jeho príslušnej listiny.

Čl.19

Akýkoľvekspor medzi zmluvnými štátmi týkajúci sa výkladu, vykonávania alebo plneniatohto dohovoru, ktorý sa neurovná rokovaním, sa na žiadosť a so vzájomnýmsúhlasom zmluvných štátov v spore odovzdá Medzinárodnému súdnemu dvoru, pokiaľsa strany v spore nedohodnú na inom spôsobe urovnania sporu.

Čl.20

1.Ktorýkoľvek zmluvný štát môže navrhnúť zmenu alebo revíziu tohto dohovoru apredložiť ju depozitárovi. Generálny tajomník rozošle navrhovanú zmenu aleborevíziu zmluvným stranám so žiadosťou, aby mu oznámili, či sú pre zvolaniekonferencie zmluvných štátov za účelom prerokovania návrhov a hlasovania onich. V prípade, že aspoň jedna tretina zmluvných štátov sa vysloví pre takútokonferenciu, generálny tajomník ju zvolá pod záštitou Organizácie Spojenýchnárodov. Každá zmena alebo revízia prijatá na konferencii väčšinou prítomných ahlasujúcich zmluvných štátov sa predloží na schválenie Valnému zhromaždeniuOrganizácie Spojených národov.

2. Zmenyalebo revízie nadobudnú platnosť po tom, čo ju schváli Valné zhromaždenieOrganizácie Spojených národov a prijme dvojtretinová väčšina zmluvných štátovtohto dohovoru v súlade so svojimi ústavnými predpismi.

3. Len čozmeny alebo revízie nadobudnú platnosť, budú záväzné pre všetky zmluvné štáty,ktoré ich prijali, ostatné zmluvné štáty budú stále viazané ustanoveniami tohtodohovoru a všetkými zmenami a revíziami, ktoré prv prijali.

Čl.21

Zmluvnýštát môže odstúpiť od tohto dohovoru písomným oznámením zaslaným depozitárovi.Toto odstúpenie nadobudne účinnosť rok odo dňa, keď ho depozitár prijme.

Čl.22

Tentodohovor sa uzavrel v anglickom, arabskom, čínskom, francúzskom, ruskom ašpanielskom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako pôvodné.

____________________

1) Tu sauverejňuje slovenský preklad.

Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

18.2.2024

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Venované pamiatke Mareka Majtána ...

24.9.2023

Európska komisia (EK) rozhodla o sfunkčnení úradu Európskej prokuratúry v plnom rozsahu k dátumu 1. jún 2021.

4.6.2021

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

FAQ00445 - 31. A čo ak má taká fyzická osoba príjmy iba z dobrovoľníckej činnosti (napr. študent, dôchodca, nezamestnaný, osoba na materskej/rodičovskej dovolenk...

1.2.2022

FAQ00446 - 30. Údajne je možnosť preplatenia činnosti dobrovoľníka (ktorý pomáha pri organizácii športových podujatí) - nie je mi však jasné koho máme žiada...

1.2.2022

FAQ00447 - 29. Dobrovoľník neprekročil na našom projekte stanovený limit počtu hodín resp. výšku príjmu do 500 Eur. Sú príjmy z takýchto zmlúv o...

1.2.2022

FAQ00448 - 28. Miestny športový klub (o.z.) plánuje podpísať s futbalistami zmluvu o výkone dobrovoľnícke činnosti v športe, podľa môjho názoru so zreteľom na § ...

1.2.2022

FAQ00449 - 27. Športová organizácia, má na zmluvu o dobrovoľníctve podľa zák. č 406/2011, trénera pre mladších žiakov. Ten ich aj vozí na turnaje a otázka je, či...

1.2.2022

FAQ00450 - 26. V akej evidencii má byť zapísaný dobrovoľník, s ktorým je uzatvorená zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti a ktorý nie je športovým odborníkom a...

1.2.2022

FAQ00451 - 25. Môže člen klubu vykonávať v tom istom klube (ako jeho člen) dobrovoľnícku činnosť? Príklad: Osoba "A" vykonáva odbornú činnosť - zapisovateľ (ako ...

1.2.2022

FAQ00452 - 24. Môže dobrovoľník vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu poskytnúť podiel zaplatenej dane (2 %, resp. 3 %) športovej organizácii, pre ...

1.2.2022

FAQ00453 - 23. Prekážky v práci na strane dobrovoľníka vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu - je zamestnávateľ povinný uvoľniť zamestnanca na vý...

1.2.2022