logologo_small

Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží (18.9.2014)

štvrtok, 13.12.2018|Posledná aktualizácia 27.3.2022 23:51
Autor: Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím

Text dohovoru Rady Európy redakčne spracovaný na portáli UčPS.

ZÁKON č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nájdete TU

Dohovor (CETS 215) o manipulácii športových súťaží na stránkach Rady Európy:

Súvisiace dokumenty - Rada Európy:

Rokovanie vlády SR dňa 16.5.2018
Materiál k bodu 5 programu rokovania - Návrh na podpis Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží: 
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27475


Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží

 • Magglingen/Macolin, 18. IX. 2014

Preambula

 • Členské štáty Rady Európy a ostatní signatári tohto dohovoru,
 • berúc do úvahy, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej členmi,
 • berúc do úvahy Akčný plán tretieho samitu hláv štátov a predsedov vlád Rady Európy (Varšava, 16. – 17. mája 2005), ktorý odporúča pokračovať v aktivitách Rady Európy, ktoré slúžia ako referencie v oblasti športu,
 • berúc do úvahy, že je potrebné ďalej rozvíjať spoločný európsky a globálny rámec pre rozvoj športu, založený na princípoch pluralitnej demokracie, právneho štátu, ľudských práv a športovej etiky,
 • uvedomujúc si, že každá krajina a každý druh športu na svete môžu byť potenciálne ovplyvnené manipuláciou športových súťaží a zdôrazňujúc, že tento jav, ako globálna hrozba pre integritu športu, si vyžaduje globálnu reakciu, ktorú musia podporiť aj štáty, ktoré nie sú členmi Rady Európy,
 • vyjadrujúc znepokojenie nad zapojením trestnej činnosti, a najmä organizovaného zločinu, do manipulácie športových súťaží a nad jej nadnárodným charakterom,
 • pripomínajúc Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950, ETS č. 5) a jeho protokoly, Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí a najmä na futbalových zápasoch (1985, ETS č. 120), Dohovor proti dopingu (1989, ETS č. 135), Trestnoprávny dohovor o korupcii (1999, ETS č. 173) a Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu (2005, CETS č. 198),
 • pripomínajúc Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (2000) a protokoly k nemu,
 • pripomínajúc tiež Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii (2003),
 • pripomínajúc dôležitosť účinného vyšetrovania trestných činov v rámci ich príslušnosti bez zbytočného odkladu,
 • pripomínajúc kľúčovú úlohu, ktorú zohráva Medzinárodná organizácia kriminálnej polície (Interpol) pri uľahčovaní efektívnej súdnej spolupráce, ako i spolupráce medzi orgánmi činnými v trestnom konaní,
 • zdôrazňujúc, že športové organizácie nesú zodpovednosť za odhalenie a sankcionovanie manipulácie športových súťaží spáchanej osobami spadajúcimi pod ich príslušnosť,
 • uznávajúc už dosiahnuté výsledky v boji proti manipulácii športových súťaží,
 • vyjadrujúc presvedčenie, že účinný boj proti manipulácii športových súťaží si vyžaduje zvýšenú, rýchlu, udržateľnú a riadne fungujúcu národnú a medzinárodnú spoluprácu,
 • so zreteľom na Odporúčania Výboru ministrov členským štátom č. R(92)13 rev. o zrevidovanej Európskej charte o športe, CM/Rec(2010)9 o zrevidovanom Kódexe športovej etiky, Rec(2005)8 o zásadách dobrej správy v oblasti športu a CM/Rec(2011)10 o podpore integrity športu s cieľom bojovať proti manipulácii výsledkov, najmä ovplyvňovaniu výsledkov zápasov,
 • s ohľadom na výsledky práce a závery nasledujúcich konferencií:
 • 11. konferencie ministrov Rady Európy zodpovedných za šport, ktorá sa konala v Aténach 11. a 12. decembra 2008,
 • 18. neformálnej konferencie ministrov Rady Európy zodpovedných za šport (Baku, 22. septembra 2010) o podpore integrity športu proti manipulácii výsledkov (ovplyvňovaniu výsledkov zápasov),
 • 12. konferencie ministrov Rady Európy zodpovedných za šport (Belehrad, 15. marca 2012), najmä pokiaľ ide o vypracovanie nového medzinárodného právneho nástroja proti manipulácii športových výsledkov,
 • 5. medzinárodnej konferencie ministrov a vyšších štátnych úradníkov zodpovedných za telesnú výchovu a šport (MINEPS V) organizovanej pod záštitou UNESCO.
 • Vyjadrujúc presvedčenie, že dialóg a spolupráca medzi orgánmi verejnej moci, športovými organizáciami, organizátormi súťaží a prevádzkovateľmi športových stávok na národnej a medzinárodnej úrovni na základe vzájomného rešpektu a dôvery sú nevyhnutné pri hľadaní účinných spoločných reakcií na výzvy, ktoré prináša problém manipulácie športových súťaží,
 • uznávajúc, že šport založený na spravodlivej a rovnocennej súťaži je vo svojej podstate nepredvídateľný a vyžaduje, aby sa neetické praktiky a správanie v športe dôrazne a účinne riešili,
 • zdôrazňujúc svoje presvedčenie, že dôsledné uplatňovanie zásad dobrej správy a etiky v športe je významným faktorom pri snahe odstrániť korupciu, manipuláciu športových súťaží a iné druhy nekalých praktík v športe,
 • uznávajúc, že športové organizácie sú v súlade so zásadou autonómie športu zodpovedné za šport a majú samoregulačné a disciplinárne zodpovednosti v boji proti manipulácii športových súťaží, no orgány verejnej moci podľa potreby chránia integritu športu,
 • uznávajúc, že rozvoj športových stávkových aktivít, predovšetkým nelegálnych športových stávok, zvyšuje riziko takejto manipulácie,
 • berúc do úvahy, že manipulácia športových súťaží môže alebo nemusí súvisieť so športovými stávkami a trestnou činnosťou a že je potrebné sa takouto manipuláciou zaoberať vo všetkých prípadoch,
 • berúc do úvahy, že štáty majú v rámci platných právnych predpisov pri rozhodovaní o politikách upravujúcich oblasť športových stávok priestor na vlastné uváženie,
 • sa dohodli takto: 

Kapitola I – Účel, zásady, vymedzenie pojmov

Článok 1 – Účel a hlavné ciele

 • 1. Účelom tohto dohovoru je bojovať proti manipulácii športových súťaží s cieľom ochrániť integritu športu a športovú etiku v súlade so zásadou autonómie športu.
 • 2. Na tento účel sú hlavnými cieľmi tohto dohovoru:
a) predchádzať, odhaľovať a postihovať národnú alebo nadnárodnú manipuláciu národných a medzinárodných športových súťaží,
b) podporovať národnú a medzinárodnú spoluprácu v boji proti manipulácii športových súťaží medzi príslušnými orgánmi verejnej moci, ako aj s organizáciami pôsobiacimi v oblasti športu a športových stávok.

Článok 2 – Zásady

 • 1. V boji proti manipulácii športových súťaží sa okrem iného musí zabezpečiť rešpektovanie týchto princípov:
a) ľudské práva,
b) zákonnosť,
c) proporcionalita,
d) ochrana súkromia a osobných údajov.

Článok 3 – Vymedzenie pojmov

 • Na účely tohto dohovoru:
 • 1. „Športová súťaž“ označuje akékoľvek športové podujatie organizované v súlade s pravidlami stanovenými športovou organizáciou uvedenou v zozname výboru pre monitorovanie dohovoru v súlade s článkom 31 ods. 2 a uznanou medzinárodnou športovou organizáciou, prípadne inou príslušnou športovou organizáciou.
 • 2. „Športová organizácia“ označuje akúkoľvek organizáciu, ktorá riadi šport alebo jednu konkrétnu športovú disciplínu, a ktorá je uvedená v zozname prijatom výborom pre monitorovanie dohovoru v súlade s článkom 31 ods. 2, a tiež prípadne jej kontinentálne a národné pridružené organizácie.
 • 3. „Organizátor súťaže" označuje akúkoľvek športovú organizáciu alebo akúkoľvek inú osobu, ktorá organizuje športové súťaže, bez ohľadu na jej právnu formu.
 • 4. „Manipulácia športových súťaží“ označuje úmyselnú dohodu, konanie alebo opomenutie s cieľom nezákonne pozmeniť výsledok alebo priebeh športovej súťaže s cieľom úplne alebo čiastočne odstrániť nepredvídateľnú povahu uvedenej športovej súťaže, a získať tak neoprávnenú výhodu pre seba alebo pre iných.
 • 5. „Športová stávka" označuje akékoľvek uzatvorenie stávky peňažnej hodnoty v očakávaní získania peňažnej odmeny na základe budúcej udalosti neistej povahy v súvislosti so športovou súťažou. Konkrétne: 
a) „nelegálna športová stávka“ označuje akúkoľvek športovú stávku, ktorej druh alebo prevádzkovateľ nie je povolený podľa platných právnych predpisov v jurisdikcii, v ktorej sa nachádza spotrebiteľ,
b) „nepoctivá športová stávka“ označuje akúkoľvek športovú stávku, ktorá nie je v súlade s bežnými alebo predpokladanými vzormi príslušného trhu alebo sa týka uzatvárania stávok na športovú súťaž, ktorej priebeh má neobvyklé vlastnosti,
c) „podozrivá športová stávka“ označuje akúkoľvek športovú stávku, ktorá sa podľa spoľahlivých a konzistentných dôkazov zdá byť spojená s manipuláciou športovej súťaže, v súvislosti s ktorou sa ponúka.
 • 6. „Účastník súťaže“ označuje akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu patriacu do jednej z týchto kategórií:
a) „športovec“ označuje akúkoľvek osobu alebo skupinu osôb zúčastňujúcu sa na športových súťažiach,
b) „podporný tím športovca“ označuje akéhokoľvek kouča, trénera, manažéra, agenta, zamestnanca tímu, funkcionára tímu, lekárskeho alebo zdravotníckeho pracovníka pracujúceho so športovcami, ktorí sa zúčastňujú na športových súťažiach, alebo sa na ne pripravujú, alebo osoba ošetrujúca týchto športovcov a každá iná osoba pracujúca so športovcami,
c) „funkcionár“ označuje akúkoľvek osobu, ktorá je vlastníkom, akcionárom, výkonným pracovníkom alebo radovým zamestnancom subjektov, ktoré organizujú a propagujú športové súťaže, ako aj rozhodca, člen poroty a akékoľvek iná akreditovaná osoba. Tento pojem sa tiež vzťahuje na riadiacich pracovníkov a zamestnancov medzinárodnej športovej organizácie, prípadne inej príslušnej športovej organizácie, ktorá súťaž uznáva.
 • 7. „Dôverné informácie" označuje informácie týkajúce sa akejkoľvek súťaže, ktorými disponuje osoba z titulu svojej pozície v súvislosti so športom alebo súťažou, s výnimkou informácií, ktoré už boli zverejnené alebo sú všeobecne známe a ľahko prístupné zainteresovanej verejnosti alebo zverejnené v súlade s pravidlami a predpismi, ktorými sa riadi príslušná súťaž.

Kapitola II – Prevencia, spolupráca a iné opatrenia

Článok 4 – Vnútroštátna koordinácia

 • 1. Každá strana dohovoru koordinuje politiky a opatrenia všetkých dotknutých orgánov verejnej moci v boji proti manipulácii športových súťaží.
 • 2. Každá strana dohovoru v rámci svojej jurisdikcie podporuje športové organizácie, organizátorov súťaží a prevádzkovateľov športových stávok, aby spolupracovali v boji proti manipulácii športových súťaží a podľa potreby ich poveruje vykonaním príslušných ustanovení tohto Dohovoru.

Článok 5 – Hodnotenie a riadenie rizík

 • 1. Každá strana dohovoru – podľa potreby v spolupráci so športovými organizáciami, prevádzkovateľmi športových stávok, organizátormi súťaží a inými príslušnými organizáciami – identifikuje, analyzuje a vyhodnotí riziká spojené s manipuláciou športových súťaží.
 • 2. Každá strana dohovoru podporuje športové organizácie, prevádzkovateľov športových stávok, organizátorov súťaží a akékoľvek iné príslušné organizácie, aby zaviedli postupy a pravidlá pre boj proti manipulácii športových súťaží, a aby v prípade potreby prijali legislatívne alebo iné opatrenia potrebné na tento účel.

Článok 6 – Vzdelávanie a zvyšovanie informovanosti

 • 1. Každá strana dohovoru podporuje zvyšovanie povedomia, vzdelávanie, odbornú prípravu a výskum s cieľom posilniť boj proti manipulácii športových súťaží.

Článok 7 – Športové organizácie a organizátori súťaží

 • 1. Každá strana dohovoru vyzýva športové organizácie a organizátorov súťaží, aby prijali a vykonávali pravidlá pre boj proti manipulácii športových súťaží, ako aj zásady dobrej správy, týkajúce sa, okrem iného:
a) predchádzania konfliktom záujmov, vrátane:
- zákazu účastníkom súťaže uzatvárať stávky na športové súťaže, do ktorých sú zapojení,
- zákazu zneužívania alebo šírenia dôverných informácií,
b) dodržiavania všetkých zmluvných alebo iných povinností zo strany športových organizácií a ich pridružených členov,
c) požiadavky, aby účastníci súťaže bezodkladne oznámili všetky podozrivé činnosti, incidenty, podnety alebo prístupy, ktoré by sa mohli považovať za porušenie pravidiel proti manipulácii športových súťaží.

 • 2. Každá strana dohovoru vyzýva športové organizácie, aby prijali a vykonávali primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť:
a) posilnené a účinné monitorovanie priebehu športových súťaží vystavených rizikám manipulácie,
b) bezodkladné nahlásenie prípadov podozrivej činnosti súvisiacej s manipuláciou športových súťaží príslušným orgánom verejnej moci alebo národnej platforme,
c) účinné mechanizmy, ktoré by uľahčili sprístupňovanie informácií týkajúcich sa potenciálnych alebo skutočných prípadov manipulácie športových súťaží, vrátane primeranej ochrany oznamovateľov,
d) povedomie medzi účastníkmi súťaže vrátane mladých športovcov o riziku manipulácie športových súťaží a o úsilí o boj proti nemu prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy a šírenia informácií,
e) vymenovanie príslušných funkcionárov pre športové súťaže, najmä sudcov a rozhodcov, v čo najneskoršom štádiu.
 • 3. Každá strana dohovoru podporuje svoje športové organizácie, a prostredníctvom nich medzinárodné športové organizácie, aby uplatňovali konkrétne, účinné, primerané a odrádzajúce disciplinárne sankcie a opatrenia za porušovanie ich vnútorných pravidiel proti manipulácii športových súťaží, najmä tých, ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto článku, ako aj zabezpečiť vzájomné uznávanie a presadzovanie sankcií uložených inými športovými organizáciami, najmä v iných krajinách.
 • 4. Disciplinárna zodpovednosť stanovená športovými organizáciami nevylučuje žiadnu trestnoprávnu, civilnú alebo správnu zodpovednosť.

Článok 8 – Opatrenia týkajúce sa financovania športových organizácií

 • 1. Každá strana dohovoru prijme také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré môžu byť nevyhnutné na zabezpečenie náležitej transparentnosti týkajúcej sa financovania športových organizácií, ktoré strana dohovoru finančne podporuje.
 • 2. Každá strana dohovoru zváži možnosť pomôcť športovým organizáciám v boji proti manipulácii športových súťaží, a to aj financovaním vhodných mechanizmov.
 • 3. Každá strana dohovoru v prípade potreby zváži zadržanie finančnej podpory alebo vyzve športové organizácie, aby zadržali finančnú podporu účastníkom súťaže, ktorí boli potrestaní za manipuláciu športových súťaží počas trvania trestu.
 • 4. Podľa potreby každá strana dohovoru prijme opatrenia s cieľom čiastočne alebo úplne zadržať finančnú alebo inú podporu súvisiacu so športom pre športové organizácie, ktoré účinne neuplatňujú predpisy na boj proti manipulácii športových súťaží.

Článok 9 – Opatrenia týkajúce sa regulačného orgánu v oblasti stávkových hier alebo iného príslušného orgánu alebo orgánov

 • 1. Každá strana dohovoru určí jeden alebo viac príslušných orgánov, ktoré sú podľa právneho poriadku strany dohovoru poverené vykonávaním predpisov upravujúcich športové stávky a uplatňovaním príslušných opatrení pre boj proti manipulácii športových súťaží v súvislosti so športovými stávkami, v prípade potreby vrátane:

a) včasnej výmeny informácií s inými príslušnými orgánmi alebo národnou platformou o nezákonných, nepoctivých alebo podozrivých športových stávkach, ako aj o porušeniach predpisov uvedených alebo ustanovených v súlade s týmto dohovorom,
b) obmedzenia ponuky športových stávok na základe konzultácií s národnými športovými organizáciami a prevádzkovateľmi športových stávok, najmä s vylúčením športových súťaží:
- ktoré sú určené pre osoby mladšie ako 18 rokov, alebo
- kde organizačné podmienky a/alebo športové podmienky nie sú vhodné,
c) predbežného poskytovania informácií o druhoch a predmetoch produktov športových stávok organizátorom súťaží na podporu ich úsilia identifikovať a riadiť riziká športovej manipulácie v súvislosti so súťažou, ktorú organizujú,
d) systematického využívania takých platobných prostriedkov v oblasti športových stávok, ktoré umožňujú sledovať finančné toky presahujúce určitú prahovú hodnotu, ktorú určí každá strana dohovoru, najmä odosielateľov a príjemcov týchto tokov a výšku príslušnej sumy,
e) mechanizmov stanovených v spolupráci so športovými organizáciami a medzi nimi a v prípade potreby aj s prevádzkovateľmi športových stávok, aby zabránili účastníkom súťaže uzatvárať stávky na športové súťaže, ktoré sú v rozpore s príslušnými športovými pravidlami alebo platnými právnymi predpismi,
f) pozastavenie stávok v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na súťaže, pre ktoré bolo vydané príslušné upozornenie.

 • 2. Každá strana dohovoru oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy názov a adresy orgánu alebo orgánov určených podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 10 – Prevádzkovatelia športových stávok

 • 1. Každá strana dohovoru prijme také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na zabránenie konfliktom záujmov a zneužitie interných informácií zo strany fyzických alebo právnických osôb, ktoré sa podieľajú na poskytovaní produktov športových stávok, najmä prostredníctvom obmedzení:

a) fyzických alebo právnických osôb, ktoré sa podieľajú na poskytovaní produktov športových stávok, uzatvárať stávky na svoje vlastné produkty,
b) zneužívania pozície sponzora alebo spoluvlastníka športovej organizácie s cieľom uľahčiť manipuláciu športovej súťaže alebo zneužiť interné informácie,
c) účastníkov súťaže zúčastniť sa zostavovania stávkových kurzov na súťaž, do ktorej sú zapojení,
d) akéhokoľvek prevádzkovateľa športových stávok, ktorý kontroluje organizátora súťaže alebo účastníka súťaže, ako aj každého prevádzkovateľa športových stávok, ktorý je kontrolovaný takýmto organizátorom alebo účastníkom súťaže, ponúkať stávky na súťaž, do ktorej je tento organizátor súťaže alebo účastník súťaže zapojený.
 • 2. Každá strana dohovoru vyzýva svojich prevádzkovateľov športových stávok a prostredníctvom nich aj medzinárodné organizácie prevádzkovateľov športových stávok, aby zvyšovali povedomie svojich vlastníkov a zamestnancov o dôsledkoch manipulácie športových súťaží a o boji proti nej prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy a šírenia informácií.
 • 3. Každá strana dohovoru prijme také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na to, aby zaviazali prevádzkovateľov športových stávok bezodkladne oznámiť nepoctivé alebo podozrivé stávky regulačnému orgánu v oblasti stávkových hier, inému príslušnému orgánu alebo orgánom alebo národnej platforme.

Článok 11 – Boj proti nelegálnym športovým stávkam

 • 1. S cieľom bojovať proti manipulácii športových súťaží, každá strana dohovoru preskúma najvhodnejšie prostriedky na boj proti prevádzkovateľom nelegálnych športových stávok a v súlade s platnými právnymi predpismi príslušnej jurisdikcie, zváži prijatie opatrení, ako sú:

a) zamedzenie alebo priame a nepriame obmedzenie prístupu k prevádzkovateľom nelegálnych športových stávok na diaľku a uzatvorenie prevádzok prevádzkovateľov nezákonných športových stávok v jurisdikcii strany dohovoru,
b) blokovanie finančných tokov medzi prevádzkovateľmi nelegálnych športových stávok a spotrebiteľmi,
c) zákaz reklamy pre prevádzkovateľov nelegálnych športových stávok,
d) zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o rizikách spojených s nelegálnymi športovými stávkami.

Kapitola III – Výmena informácií

Článok 12 – Výmena informácií medzi príslušnými orgánmi verejnej moci, športovými organizáciami a prevádzkovateľmi športových stávok

 • 1. Bez toho, aby bol dotknutý článok č. 14, každá strana dohovoru sprostredkúva na národnej a medzinárodnej úrovni a v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi verejnej moci, športovými organizáciami, organizátormi súťaží, prevádzkovateľmi športových stávok a národnými platformami. Každá strana dohovoru sa najmä zaväzuje vytvoriť mechanizmy na zdieľanie dôležitých informácií, predovšetkým mechanizmy na predbežné poskytovanie informácií organizátorom športových súťaží o druhoch a predmetoch stávkových produktov, ak by takéto informácie mohli pomôcť pri posúdení rizík uvedených v článku 5, ako aj na účely začatia alebo vykonávania vyšetrovania alebo konania, ktoré sa týka manipulácie športových súťaží.
 • 2. Na základe žiadosti príjemca takýchto informácií bezodkladne informuje v súlade s vnútroštátnymi právom organizáciu alebo orgán, ktorý informácie poskytli, o opatreniach prijatých v nadväznosti na toto oznámenie.
 • 3. Každá strana dohovoru preskúma možné spôsoby rozvíjania alebo posilnenia spolupráce a výmeny informácií v rámci boja proti nelegálnym športovým stávkam, ako sa uvádza v článku 11 tohto dohovoru.

Článok 13 – Národná platforma

 • 1. Každá strana dohovoru určí národnú platformu, ktorá sa zaoberá problematikou manipulácie športových súťaží. Národná platforma bude v súlade s vnútroštátnym právom okrem iného:

a) slúžiť ako informačné stredisko, ktoré zhromažďuje informácie dôležité pre boj proti manipulácii športových súťaží a poskytuje ich príslušným organizáciám a orgánom,
b) koordinovať boj proti manipulácii športových súťaží,
c) prijímať, zhromažďovať a analyzovať informácie o nepoctivých a podozrivých stávkach na športové súťaže, ktoré sa konajú na území strany dohovoru, a v prípade potreby vydávať upozornenia,
d) odovzdávať informácie o možnom porušení právnych predpisov alebo predpisov v oblasti športu uvedených v tomto dohovore orgánom verejnej moci alebo športovým organizáciám, a/alebo prevádzkovateľom športových stávok,
e) spolupracovať so všetkými organizáciami a príslušnými orgánmi na národnej a medzinárodnej úrovni vrátane národných platforiem iných štátov.

 • 2. Každá strana dohovoru oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy názov a adresy národných platforiem.

Článok 14 – Ochrana osobných údajov

 • 1. Každá strana dohovoru prijme také legislatívne a iné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na zabezpečenie toho, aby všetky opatrenia proti manipulácii športových súťaží boli v súlade s príslušnými vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi a normami v oblasti ochrany osobných údajov, najmä pokiaľ ide o výmenuinformácií, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor.
 • 2. Každá strana dohovoru prijme také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, aby orgány verejnej moci a organizácie, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, prijali potrebné opatrenia s cieľomzabezpečiť, aby sa pri zhromažďovaní, spracúvaní a výmene osobných údajov, bez ohľadu na povahu týchto výmen, náležite zohľadňovali zásady zákonnosti, primeranosti, relevantnosti a presnosti, ako aj bezpečnosti údajov a práv dotknutých osôb.
 • 3. Každá strana dohovoru vo svojich právnych predpisoch ustanoví, že orgány verejnej moci a organizácie, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, musia zabezpečiť, aby výmena údajov na účely tohto dohovoru nepresahovala minimum nevyhnutné na plnenie uvedených účelov výmeny.
 • 4. Každá strana dohovoru vyzve rôzne orgány verejnej moci a organizácie, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, aby poskytli potrebné technické prostriedky na zaistenie bezpečnosti vymieňaných údajov a na zaručenie ich spoľahlivosti a integrity, ako aj dostupnosti a integrity systémov výmeny údajov a identifikáciu ich používateľov.

Kapitola IV –Trestné právo hmotné a spolupráca v oblasti presadzovania práva

Článok. 15 – Trestné činy súvisiace s manipuláciou športových súťaží

 • 1. Každá strana dohovoru zabezpečí, aby jej vnútroštátne právne predpisy umožňovali trestne stíhať manipuláciu športových súťaží, ak ide o donucovacie, korupčné alebo podvodné praktiky, ako sú vymedzené v jejvnútroštátnych právnych predpisoch.

Článok. 16 – Pranie špinavých peňazí z trestnej činnosti súvisiacej s manipuláciou športových súťaží

 • 1. Každá strana dohovoru prijme také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby bol podľa jej vnútroštátnych právnych predpisov ako trestný čin kvalifikované konanie uvedené v článku 9 ods. 1 a 2 Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o Financovaní terorizmu (2005, CETS č. 198), v článku 6 ods. 1 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (2000) alebo v článku 23 ods. 1 Dohovoru Organizácie spojených národov proti korupcii (2003), a to za podmienok uvedených v týchto dohovoroch, ak predikatívny trestný čin, ktorý prináša zisk, je jedným z trestných činov uvedených v článkoch 15 a 17 tohto dohovoru a v každom prípade, keď ide o vydieranie, korupciu a podvod.
 • 2. Pri rozhodovaní o tom, ktoré trestné činy spadajú do kategórie predikatívnych trestných činov uvedených v odseku 1, môže každá strana dohovoru v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi rozhodnúť, ako definuje tieto trestné činy a povahu všetkých konkrétnych prvkov, na základe ktorých sa budú považovať za závažné.
 • 3. Každá strana dohovoru zváži začlenenie manipulácie športových súťaží do svojho rámca na predchádzanie praniašpinavých peňazí tým, že od prevádzkovateľov športových stávok vyžaduje, aby uplatňovali hĺbkovú analýzu klienta, vedenie záznamov a podávanie správ.

Článok 17 – Napomáhanie a navádzanie

 • 1. Každá strana dohovoru prijme také legislatívne a iné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na to, aby podľa jej vnútroštátnych právnych predpisov bolo ako trestný čin kvalifikované napomáhanie a navádzanie na spáchanie akéhokoľvek z trestných činov uvedených v článku 15 tohto dohovoru, ak je spáchané úmyselne.

Článok 18 – Zodpovednosť právnických osôb

 • 1. Každá strana dohovoru prijme také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na zabezpečenie toho, aby právnické osoby mohli byť zodpovedné za trestné činy uvedené v článkoch 15 až 17 tohto dohovoru, spáchané v ich prospech akoukoľvek fyzickou osobou konajúcou buď jednotlivo, alebo ako člen orgánu tejto právnickej osoby, ktorá má vedúce postavenie v rámci tejto právnickej osoby na základe:
a) oprávnenia zastupovať právnickú osobu,
b) právomoci prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby,
c) oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci právnickej osoby.
 • 2. V súlade s právnymi zásadami strany dohovoru môže byť zodpovednosť právnickej osoby trestná, civilná alebo správna.
 • 3. Okrem prípadov už uvedených v odseku 1 každá strana dohovoru prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie zodpovednosti právnickej osoby v prípade, keď nedostatok dohľadu alebo kontroly zo strany fyzickej osobyuvedenej v odseku 1 umožnil spáchanie trestného činu uvedeného v článkoch 15 až 17 tohto dohovoru v prospech tejto právnickej osoby fyzickou osobou konajúcou na základeoprávnenia od tejto právnickej osoby.
 • 4. Touto zodpovednosťou nie je dotknutá trestnoprávna zodpovednosť fyzických osôb, ktoré sa dopustili trestného činu.

Kapitola V – Príslušnosť, trestné konanie a vykonávacie opatrenia

Článok 19 – Príslušnosť

 • 1. Každá strana dohovoru prijme také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na stanovenie príslušnosti vo vzťahu k trestným činom uvedeným v článkoch 15 až 17 tohto dohovoru, ak je tento trestný čin spáchaný:
a) na jej území alebo
b) na palube lode plaviacej sa pod jej vlajkou alebo
c) na palube lietadla registrovaného podľa jej právnych predpisov alebo
d) jedným z jej štátnych príslušníkov alebo osobou s obvyklým pobytom na jej území.
 • 2. Každý štát alebo Európska únia môže v čase podpisu alebo pri uložení svojej listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení prostredníctvom vyhlásenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy vyhlásiť, že si vyhradzuje právo neuplatňovať alebo uplatňovať iba v určitých prípadoch alebo pri určitých podmienkach pravidlá o príslušnosti stanovené v odseku 1 písm. d) tohto článku.
 • 3. Každá strana dohovoru prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na stanovenie príslušnosti vo vzťahu k trestným činom uvedeným v článkoch 15 až 17 tohto dohovoru v prípadoch, keď sa údajný páchateľ nachádza na jej území a nemôže byť vydaný inej strane dohovoru na základe jeho štátnej príslušnosti.
 • 4. Ak si viac ako jedna strana dohovoru nárokuje príslušnosť vo vzťahu k údajnému trestnému činu uvedenému v článkoch 15 až 17 tohto dohovoru, dotknuté strany dohovoru sa v prípade potreby navzájom poradia s cieľom určiť, ktorá príslušnosť bude na účely trestného stíhania najvhodnejšia.
 • 5. Bez toho, aby tým boli dotknuté všeobecné pravidlá medzinárodného práva, tento dohovor nevylučuje akúkoľvek trestnoprávnu, civilnú či správnu príslušnosť vykonávanú stranou dohovoru v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 20 – Opatrenia na zabezpečenie elektronických dôkazov

 • 1. Každá strana dohovoru prijme v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie elektronických dôkazov pri vyšetrovaní trestných činov uvedených v článkoch 15 až 17 tohto dohovoru, a to okrem iného prostredníctvom urýchleného uchovávania uložených počítačových údajov, urýchleného
 • uchovávania a zverejnenia prevádzkových údajov, príkazov na zverejnenie, vyhľadávania a zaisťovania uložených počítačových údajov, zhromažďovania prevádzkových údajov v reálnom čase a zachytávania obsahových údajov.

Článok 21 – Ochranné opatrenia

 • 1. Každá strana dohovoru zváži prijatie takých právnych opatrení, ktoré môžu byť potrebné na zabezpečenie účinnej ochrany:
a) osôb, ktoré poskytujú v dobrej viere a na základe primeraných dôvodov informácie týkajúce sa trestných činov uvedených v článkoch 15 až 17 tohto dohovoru alebo inak spolupracujú s vyšetrujúcimi orgánmi alebo orgánmi zodpovednými za trestné stíhanie,
b) svedkov, ktorí podávajú svedectvo o týchto trestných činoch,
c) v prípade potreby rodinným príslušníkom osôb uvedených v písm. a) a b).

Kapitola VI – Sankcie a opatrenia

Článok 22 – Trestné sankcie voči fyzickým osobám

 • 1. Každá strana dohovoru prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa za trestné činy uvedené v článkoch 15 až 17 tohto dohovoru, ktorých sa dopustili fyzické osoby, ukladali účinné, primerané a odrádzajúce sankcie vrátane peňažných sankcií, berúc do úvahy závažnosť trestných činov. Tieto sankcie zahŕňajú tresty odňatia slobody, ktoré môžu viesť k vydaniu páchateľa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 23 – Trestné sankcie voči právnickým osobám

 • 1. Každá strana dohovoru prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby zodpovedné právnické osoby v súlade s článkom 18 podliehali účinným, primeraným a odrádzajúcim sankciám vrátane peňažných sankcií a prípadne aj ďalším opatreniam, ako sú:
a) dočasný alebo trvalý zákaz vykonávať obchodnú činnosť,
b) nariadenie súdneho dohľadu,
c) súdny príkaz na zrušenie právnickej osoby.

Článok 24 – Správne sankcie

 • 1. Každá strana dohovoru v prípade potreby prijme v súvislosti s činmi, ktoré sú podľa jej vnútroštátnych právnych predpisov trestné, také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré môžu byť nevyhnutné na postihnutie konaniaustanoveného za protiprávne podľa tohto dohovoru prostredníctvom účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií a opatrení v nadväznosti na konanie začaté správnymi orgánmi, ktorých rozhodnutie môže viesť k začatiu konania na príslušnom súde.
 • 2. Každá strana dohovoru zabezpečí, aby sa uplatňovali správne opatrenia. Tie môže vykonať regulačný orgán v oblasti stávkových hier alebo iný príslušný orgán alebo orgány v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 25 – Zaistenie a konfiškácia

 • 1. Každá strana dohovoru prijme potrebné legislatívne alebo iné opatrenia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi s cieľom umožniť zaistenie a konfiškáciu:

a) tovarov, dokumentov a iných nástrojov použitých alebo určených na použitie na spáchanie trestných činov uvedených v článkoch 15 až 17 tohto dohovoru,
b) výnosov z týchto trestných činov alebo majetku, ktorého hodnota zodpovedá týmto výnosom.

Kapitola VII – Medzinárodná spolupráca v súdnych a iných veciach

Článok 26 – Opatrenia týkajúce sa medzinárodnej spolupráce v trestných veciach

 • 1. Strany dohovoru navzájom spolupracujú v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru a v súlade s príslušnými platnými medzinárodnými a regionálnymi nástrojmi a opatreniami dohodnutými na základe jednotných aleborecipročných právnych predpisov a v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi v najširšom možnom rozsahu na účely vyšetrovania, stíhania a súdneho konania týkajúceho sa trestných činov uvedených v článkoch. 15 až 17 tohto dohovoru vrátane zaistenia a konfiškácie.
 • 2. Strany dohovoru spolupracujú v čo najväčšej možnej miere v súlade s príslušnými platnými medzinárodnými, regionálnymi a bilaterálnymi zmluvami o vydaní a vzájomnej pomoci v trestných veciach a v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi pokiaľ ide o trestné činy uvedené v článkoch 15 až 17 tohto dohovoru.
 • 3. Pokiaľ sa vo veciach týkajúcich sa medzinárodnej spolupráce požaduje splnenie požiadavky obojstrannejtrestnosti, považuje sa za splnenú, bez ohľadu na to, či je trestný čin podľa právnych predpisov dožiadaného štátu zaradený do tej istej kategórie trestných činov alebo používajú ten istý pojem na označenie trestného činu ako žiadajúci štát, ak konanie napĺňajúce skutkovú podstatu trestného činu, v súvislosti s ktorým sa požaduje vzájomná právna pomoc alebo vydanie, je trestným činom podľa právnych predpisov oboch strán dohovoru.
 • 4. Ak strana dohovoru, ktorá podmieňuje vydanie alebo vzájomnú právnu pomoc v trestných veciach existenciou zmluvy, dostane žiadosť o vydanie alebo právnu pomoc v trestných veciach od strany dohovoru, s ktorou nemá uzatvorenú takúto zmluvu, môže, konajúc v súlade so svojimi záväzkami podľa medzinárodného práva a za podmienok stanovených jej vnútroštátnymi právnymi predpismi, považovať tento dohovor za právny základ pre vydanie alebo vzájomnú právnu pomoc v trestných veciach v súvislosti s trestnými činmi uvedenými v článkoch 15 až 17 tohto dohovoru.

Článok 27 – Iné opatrenia medzinárodnej spolupráce v oblasti prevencie

 • 1. Každá strana dohovoru v prípade potreby sa usiluje o začlenenie prevencie a boja proti manipulácii športových súťaží do programov pomoci v prospech tretích štátov.

Článok 28 – Medzinárodná spolupráca s medzinárodnými športovými organizáciami

 • 1. Každá strana dohovoru spolupracuje s medzinárodnými športovými organizáciami v boji proti manipulácii športových súťaží v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Kapitola VIII – Následné opatrenia

Článok 29 – Poskytovanie informácií

 • 1. Každá strana dohovoru zašle generálnemu tajomníkovi Rady Európy v jednom z úradných jazykov Rady Európy všetky príslušné informácie týkajúce sa legislatívnych a iných opatrení, ktoré prijala na účely dodržiavania podmienok tohto dohovoru.

Článok 30 – Výbor pre monitorovanie dohovoru

 • 1. Na účely tohto dohovoru sa týmto zriaďuje výbor pre monitorovanie dohovoru.
 • 2. Každá strana dohovoru môže byť zastúpená vo výbore pre monitorovanie dohovoru jedným alebo viacerými zástupcami, vrátane zástupcov orgánov verejnej moci zodpovedných za šport, presadzovanie práva alebo reguláciu stávkových hier. Každá strana dohovoru má jeden hlas.
 • 3. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, ako aj iné príslušné medzivládne výbory Rady Európy menujú svojho zástupcu do výboru pre monitorovanie dohovoru s cieľom prispieť k multisektorálnemu a multidisciplinárnemu prístupu. Výbor pre monitorovanie dohovoru môže, ak je to potrebné, na základe jednomyseľného rozhodnutiaprizvať ktorýkoľvek štát, ktorý nie je stranou dohovoru, či akúkoľvek medzinárodnú organizáciu alebo orgán, ktorý na zasadnutiach bude zastupovať pozorovateľ. Zástupcovia vymenovaní podľa tohto odseku sa zúčastňujú na zasadnutiach výboru pre monitorovanie dohovoru bez hlasovacieho práva.
 • 4. Zasadnutia výboru pre monitorovanie dohovoru zvoláva generálny tajomník Rady Európy. Jeho prvé zasadnutiesa uskutoční len čo to bude možné, a to v každom prípade do jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti dohovoru. Následne sa výbor schádza vždy, keď o to požiada najmenej jedna tretina strán dohovoru alebo generálny tajomník.
 • 5. Výbor pre monitorovanie dohovoru vypracuje a na základe konsenzu prijme vlastný rokovací poriadok v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru.
 • 6. Výboru pre monitorovanie dohovoru pomáha pri plnení jeho funkcií sekretariát Rady Európy.

Článok 31 – Funkcie výboru pre monitorovanie dohovoru

 • 1. Výbor pre monitorovanie dohovoru je zodpovedný za monitorovanie vykonávania tohto dohovoru.
 • 2. Výbor pre monitorovanie dohovoru prijíma a upravuje zoznam športových organizácií uvedený v článku 3 ods. 2 a zároveň zabezpečuje, aby bol vhodným spôsobom zverejnený.
 • 3. Výbor pre monitorovanie dohovoru môže najmä:
a) poskytnúť stranám dohovoru odporúčania týkajúce sa opatrení, ktoré sa majú prijať na účely tohto dohovoru, najmä pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu,
b) v prípade potreby poskytnúť stranám dohovoru odporúčania po uverejnení vysvetľujúcej dokumentácie a po predchádzajúcich konzultáciách so zástupcami športových organizácií a s prevádzkovateľmi športových stávok, najmä pokiaľ ide o:
- kritériá, ktoré musia spĺňať športové organizácie a prevádzkovatelia športových stávok, aby mohli profitovať z výmeny informácií uvedených v článku 12 ods. 1 tohto dohovoru,
- ďalšie možnosti na posilnenie operatívnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi verejnej moci, športovými organizáciami a prevádzkovateľmi stávkových služieb, ako sa uvádza v tomto dohovore,
c) poskytovať informácie všetkým príslušným medzinárodným organizáciam a verejnosti o činnostiach vykonávaných v rámci tohto dohovoru,
d) vypracovať stanovisko pre Výbor ministrov, týkajúce sa žiadosti ktoréhokoľvek štátu, ktorý nie je členomRady Európy, aby ho Výbor ministrov pozval na podpis dohovoru podľa článku 32.2.
 • 4. V záujme plnenia svojich úloh môže výbor pre monitorovanie dohovoru z vlastnej iniciatívy zorganizovať zasadnutia expertov.
 • 5. Výbor pre monitorovanie dohovoru na základe predchádzajúceho súhlasu príslušných strán dohovoru sa dohodne na návštevách strán dohovoru.

Kapitola IX – Záverečné ustanovenia

Článok 32 – Podpis a nadobudnutie platnosti

 • 1. Tento dohovor je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, ostatným zmluvným štátom Európskeho kultúrneho dohovoru, Európskej únii a tretím štátom, ktoré nie sú členmi Rady Európy a ktoré sa podieľali na jeho vypracovaní alebo ktoré majú v Rade Európy štatút pozorovateľa.
 • 2. Tento dohovor je tiež otvorený na podpis všetkým ostatným štátom, ktoré nie sú členskými štátmi Rady Európy, a to na základe pozvania Výboru ministrov. Rozhodnutie pozvať štát, ktorý nie je členom Rady Európy, na podpísanie dohovoru sa prijme väčšinou stanovenou v článku 20 písm. d) štatútu Rady Európy a jednomyseľným hlasovaním zástupcov zmluvných štátov oprávnených zúčastniť sa na zasadnutí Výboru ministrov, a to po porade s výborom pre monitorovanie dohovoru, akonáhle bude zriadený.
 • 3. Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.
 • 4. Tento dohovor nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačného obdobia odo dňa, keď päť signatárov, z toho najmenej troch členských štátov Rady Európy, vyjadrilo svoj súhlas s tým, že budú viazané dohovorom v súlade s ustanoveniami odsekov 1, 2 a 3.
 • 5. Vo vzťahu ku každému signatárskemu štátu alebo k Európskej únii, ktoré vyjadria neskôr svoj súhlas s tým, že budú viazané týmto dohovorom, dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia troch mesiacov odo dňa vyjadrenia svojho súhlasu byť viazaný dohovorom v súlade s ustanoveniami odsekov 1, 2 a 3.
 • 6. Zmluvná strana, ktorá nie je členom Rady Európy, prispieva k financovaniu výboru pre monitorovanie dohovoru spôsobom, o ktorom rozhodne Výbor ministrov po konzultácii s touto stranou dohovoru.

Článok 33 – Účinky dohovoru a vzťah s inými medzinárodnými nástrojmi

 • 1. Týmto dohovorom nie sú dotknuté práva a povinnosti Strán dohovoru vyplývajúce z medzinárodných multilaterálnych dohovorov, ktoré sa týkajú osobitných oblastí. Tento dohovor najmä nemení ich práva a povinnosti vyplývajúce z iných dohôd, ktoré boli predtým uzatvorené v súvislosti s bojom proti dopingu a sú v súlade s predmetom a účelom tohto dohovoru.
 • 2. Tento dohovor podľa potreby dopĺňa najmä príslušné multilaterálne alebo bilaterálne zmluvy medzi stranami dohovoru vrátane nasledovných ustanovení:
a) Európsky dohovor o vydávaní (1957, ETS č. 24);
b) Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach (1959, ETS č. 30);
c) Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (1990, ETS č. 141);
d) Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu (2005, CETS č. 198).
 • 3. Strany dohovoru môžu uzatvárať medzi sebou bilaterálne alebo multilaterálne zmluvy o záležitostiach, ktoré súpredmetom tohto dohovoru, s cieľom doplniť alebo posilniť jeho ustanovenia alebo uľahčiť uplatňovanie zásad, ktoré sú v ňom obsiahnuté.
 • 4. Ak dve alebo viac strán dohovoru už uzatvorili zmluvu týkajúcu sa záležitostí upravených týmto dohovorom, alebo inak upravili vzťahy týkajúce sa týchto záležitostí, sú tiež oprávnené túto zmluvu uplatňovať alebo upravovať tieto vzťahy zodpovedajúcim spôsobom. Ak však strany dohovoru upravia vzťahy týkajúce sa záležitostí, ktorými sa zaoberá tento dohovor, inak, ako je stanovené v tomto dohovore, urobia tak spôsobom, ktorý nie je v rozpore s cieľmi a zásadami dohovoru.
 • 5. Týnto dohovorom nie sú žiadnym spôsobom dotknuté iné práva, obmedzenia, záväzky a povinnosti strán dohovoru.

Článok 34 – Podmienky a záruky

 • 1. Každá strana dohovoru zabezpečí, aby zavedenie, vykonávanie a uplatňovanie právomocí a postupov stanovených v kapitolách II až VII podliehalo podmienkam a zárukám stanoveným v jej vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré zabezpečujú primeranú ochranu ľudských práv a slobôd vrátane práv, ktoré vznikli na základe záväzkov, ktoré strana prijala na základe Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodného paktu OSN o občianskych a politických právach z roku 1966 a iných platných medzinárodných nástrojov v oblasti ľudských práv, a ktoré do svojho vnútroštátnych právnych predpisov začlenia zásadu proporcionality.
 • 2. Takéto podmienky a záruky, ak je to vhodné vzhľadom na povahu príslušného postupu alebo právomoci, zahŕňajú okrem iného súdny alebo iný nezávislý dohľad, dôvody na uplatňovanie, ako aj obmedzenie rozsahu a trvania takejto právomoci alebo postupu.
 • 3. Pokiaľ je to v súlade s verejným záujmom, najmä s riadnym výkonom spravodlivosti, každá strana dohovoru zváži dopad právomocí a postupov uvedených v týchto kapitolách na práva, povinnosti a oprávnené záujmy tretích strán.

Článok 35 – Územná pôsobnosť

 • 1. Každý štát alebo Európska únia môže v čase podpisu alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení vymedziť územie alebo územia, na ktoré sa tento dohovor vzťahuje.
 • 2. Každá strana dohovoru môže kedykoľvek neskôr prostredníctvom vyhlásenia zaslanému generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť uplatňovanie tohto dohovoru na akékoľvek iné územie uvedené vo vyhlásení a za medzinárodné vzťahy, za ktorého medzinárodné vzťahy zodpovedá, alebo v mene ktorého je oprávnená prijímať záväzky. Pokiaľ ide o takéto územie, dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa doručenia vyhlásenia generálnemu tajomníkovi.
 • 3. Každé vyhlásenie uskutočnené podľa predchádzajúcich dvoch odsekov možno vo vzťahu ku ktorémukoľvek územiu určenému v tomto vyhlásení odvolať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Toto odvolanie nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí trojmesačného obdobia odo dňa doručenia tohto vyhlásenia generálnemu tajomníkovi.

Článok 36 – Federálna doložka

 • 1. Federálny štát si môže vyhradiť právo prevziať povinnosti podľa kapitol II, IV, V a VI tohto dohovoru v súlade so svojimi základnými zásadami upravujúcimi vzťah medzi jeho ústrednou vládou a jednotlivými štátmi alebo inými podobnými územnými celkami za predpokladu, že je stále schopný spolupracovať podľa kapitol III a VII.
 • 2. V prípade, že si federálny štát uplatní výhradu podľa odseku 1, nemôže využiť podmienky takejto výhrady na to, aby vylúčil alebo podstatne obmedzil svoje povinnosti stanoviť opatrenia uvedené v kapitolách III a VII. V každom prípade musí zabezpečiť rozsiahlu a účinnú kapacitu na presadzovanie týchto opatrení.
 • 3. Pokiaľ ide o ustanovenia tohto dohovoru, ktorých uplatňovanie spadá do príslušnosti každého jednotlivého štátu alebo iných podobných územných celkov, ktoré nie sú povinné podľa ústavného systému federácie prijímať legislatívne opatrenia, federálna vláda upovedomí príslušné orgány týchto štátov o uvedených stanoviskách a vyzve ich, aby prijali vhodné opatrenia na ich vykonanie.

Článok 37 – Výhrady

 • 1. Na základe písomného oznámenia zaslaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy môže ktorýkoľvek štát alebo Európska únia pri podpise alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení vyhlásiť, že si uplatňuje výhrady uvedené v článku 19 ods. 2 a v článku č. 36 ods. 1. Nie je možné si uplatniť žiadne ďalšie výhrady.
 • 2. Strana dohovoru, ktorá si uplatnila výhradu v súlade s odsekom 1, ju môže úplne alebo čiastočne odvolaťprostredníctvom oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Toto odvolanie nadobúda účinnosť dňom doručenia takéhoto oznámenia generálnemu tajomníkovi. Ak sa v oznámení uvádza, že odvolanievýhrady nadobudne účinnosť ku dňu, ktorý je v ňom uvedený, a ak tento dátum je neskorší ako dátum, kedy bolo oznámenie doručené generálnemu tajomníkovi, odvolanie výhrady nadobudne účinnosť k tomuto neskoršiemu dátumu.
 • 3. Strana dohovoru, ktorá si uplatnila výhradu, túto výhradu úplne alebo čiastočne odvolá, len čo to okolnosti dovolia.
 • 4. Generálny tajomník Rady Európy môže pravidelne žiadať strany dohovoru, ktoré si uplatnili jednu alebo viaceré výhrady, aby ho informovali o výhliadkach na odvolanie týchto výhrad.

Článok 38 – Zmeny a doplnenia

 • 1. Zmeny a doplnenia článkov tohto dohovoru môže navrhnúť každá strana dohovoru, výbor na monitorovanie dohovoru alebo Výbor ministrov Rady Európy.
 • 2. Každý návrh na zmenu sa oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktorý ho postúpi stranám dohovoru, členským štátom Rady Európy a štátom, ktoré nie sú členmi Rady Európy a podieľali sa na vypracovaní tohto dohovoru, alebo ktoré majú v Rade Európy štatút pozorovateľa, Európskej únii, akémukoľvek štátu, ktorý bol prizvaný na podpísanie tohto dohovoru a výboru na monitorovanie dohovoru, a to najmenej dva mesiace pred zasadnutím, na ktorom sa zmeny a doplnenia majú prerokovať. Výbor na monitorovanie dohovoru predloží Výboru ministrov svoje stanovisko k navrhovanej zmene.
 • 3. Výbor ministrov zváži navrhovanú zmenu a stanovisko predložené výboru na monitorovanie dohovoru a môže prijať zmenu na základe väčšiny stanovenej v článku 20 písm.d) Štatútu Rady Európy.
 • 4. Text každej zmeny a doplnenia prijatej Výborom ministrov v súlade s odsekom 3 tohto článku sa postúpi stranám dohovoru na prijatie.
 • 5. Každá zmena prijaté v súlade s odsekom 3 tohto článku nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia jedného mesiaca po tom, čo všetky strany dohovoru informovali generálneho tajomníka o jej prijatí v súlade so svojimi príslušnými vnútornými postupmi.
 • 6. Ak bola zmena prijatá Výborom ministrov, ale ešte nenadobudla platnosť v súlade s odsekom 5, štát alebo Európska únia nemôžu vyjadriť súhlas s tým, že budú viazaní dohovorom, bez toho, aby súčasne neprijali aj túto zmenu .

Článok 39 – Riešenie sporov

 • 1. Výbor pre monitorovanie dohovoru bude v úzkej spolupráci s príslušnými medzivládnymi výbormi Rady Európy priebežne informovaný o akýchkoľvek ťažkostiach týkajúcich sa výkladu a uplatňovania tohto dohovoru.
 • 2. V prípade sporu medzi stranami dohovoru, pokiaľ ide o výklad alebo uplatňovanie tohto dohovoru, sa budú usilovať o urovnanie sporu prostredníctvom rokovania, zmieru alebo arbitráže alebo akéhokoľvek iného mierového prostriedku podľa vlastného výberu.
 • 3. Výbor ministrov Rady Európy môže ustanoviť postupy na riešenie sporov, ktoré môžu strany dohovoru v prípade sporu uplatniť iba v prípade ich súhlasu.

Článok 40 – Vypovedanie

 • 1. Každá strana dohovoru môže kedykoľvek vypovedať tento dohovor formou oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy.
 • 2. Takéto vypovedanie nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia generálnemu tajomníkovi.

Článok 41 –Oznamovanie

 • 1. Generálny tajomník Rady Európy informuje strany dohovoru, členské štáty Rady Európy, ostatné štáty ako stranyEurópskeho kultúrneho dohovoru, štáty, ktoré nie sú členmi Rady Európy a podieľali sa na vypracovaní tohto dohovoru alebo majú v Rade Európy štatút pozorovateľa, Európskej únii a ktorémukoľvek štátu, ktorý bol prizvaný na podpísanie tohto dohovoru v súlade s ustanoveniami článku 32, o:
a) každom podpise,
b) uložení každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení,
c) každom dátume, ktorým tento dohovor nadobúda platnosť v súlade s článkom 32,
d) každej výhrade a každom odvolaní výhrady v súlade s článkom 37,
e) každom vyhlásení vykonanom v súlade s článkami 9 a 13,
f) každom inom akte, oznámení alebo informovaní týkajúcom sa tohto dohovoru.
 • Na dôkaz toho dolupodpísaní, riadne splnomocnení na tento účel, podpísali tento dohovor.
 • Vyhotovené v Magglingene/Macoline, 18. septembra 2014 v anglickom a vo francúzskom jazyku,
 • pričom obe znenia majú rovnakú platnosť a v jednom vyhotovení, ktoré bude uložené v archívoch Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overené kópie každému členskému štátu Rady Európy, štátom, ktoré nie sú členom Rady Európy a podieľali sa na vypracovaní tohto dohovoru, alebo majú v Rade Európy štatút pozorovateľa, Európskej únii a každému štátu, ktorý bol prizvaný, aby podpísal tento dohovor.
Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Trestné činy KORUPCIE - aktualizované tabuľky po schválení novely TZ

18.2.2024

Korupcia v návrhu novely Trestného zákona - zmeny pravidiel trestnosti v prospech páchateľov korupcie si žiadajú širšiu zhodu, nie skrátené legislatívne konanie

1.1.2024

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

5.11.2023

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

2/2020 O PROMĚNÁCH A AMBICÍCH ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT (CAS) V POZICI POMYSLNÉ SOUDNÍ MOCI SVĚTOVÉHO SPORTU

1.3.2022