logologo_small

Dohovor Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS 218) - slovenské znenie dohovoru

nedeľa, 12.05.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:24
Autor: Rada Európy, Spracoval: UčPS tím

Prinášame Vám slovenské znenie dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach, ktorý v blízkej budúcnosti podpíše aj Slovenská republika.

Legislatívne materiály na SLOV-Lexe vrátane slovenského znenia dohovoru nájdete - TU

 • Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/340
 • Dátum začiatku MPK: 02.05.2019
 • Dátum konca MPK: 23.05.2019 

Stránky Rady Európy k dohovoru CETS 219:

 • Základné informácie o dohovore - TU
 • Prehľad signatárov dohovoru - TU
 • Text dohovoru v anglickom jazyku - TU
 • Výkladová správa k dohovoru (Explanatory Report) - TU

DOHOVOR RADY EURÓPY 

O INTEGROVANOM PRÍSTUPE K OCHRANE, BEZPEČNOSTI A USPORIADATEĽSKÝM SLUŽBÁM
NA FUTBALOVÝCH ZÁPASOCH A INÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATIACH
(SAINT-DENIS, 3.VII.2016)

Preambula

Členské štáty Rady Európy a ostatné štáty, ktoré sú stranami Európskeho kultúrneho dohovoru (ETS č. 18), signatári tohto dokumentu“),

berúc do úvahy, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotnosť medzi jej členmi,

berúc do úvahy právo na fyzickú integritu a legitímne očakávania jednotlivcov zúčastňovať sa na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach bez strachu z násilia, výtržností a inej trestnej činnosti,

želajúc si, aby sa futbalové zápasy a iné športové udalosti stali príjemné a otvorené pre všetkých občanov a zároveň si uvedomujúc, že vytvorenie otvoreného prostredia môže mať významný vplyv na bezpečnosť a ochranu počas takýchto podujatí,

s prihliadnutím na potrebu podporovať začleňovanie všetkých aktérov do tvorby bezpečného prostredia na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach,

s ohľadom na potrebu dodržiavať zákon a poriadok na futbalových a iných športových štadiónoch a v ich blízkosti, na prístupových cestách na štadióny a v iných oblastiach, ktoré navštevujú tisícky divákov,

uznávajúc, že športové a všetky ďalšie zainteresované agentúry a strany zapojené do organizácie a riadenia futbalových zápasov a iných športových podujatí sa musia pridŕžať základných hodnôt Rady Európy, akými sú sociálna súdržnosť, tolerancia, rešpekt a nediskriminácia,

berúc na vedomie, že ústavné, súdne, kultúrne a historické okolnosti jednotlivých štátov sa líšia a líši sa aj povaha a závažnosť problémov súvisiacich s ochranou a bezpečnosťou na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach,

uvedomujúc si potrebu dodržiavať vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy o záležitostiach, akými sú ochrana údajov, rehabilitácia priestupcov a ľudské práva v ich plnom rozsahu,

uznávajúc, že široká škála verejných a súkromných agentúr a ďalších aktérov vrátane divákov, majú spoločný cieľ dosiahnuť, aby futbalové zápasy a iné športové podujatia boli bezpečnými a otvorenými pre všetkých jednotlivcov a uvedomujúc si, že ich kolektívne kroky budú nevyhnutne zahŕňať aj viaceré vzájomne prepojené a prekrývajúce sa opatrenia,

uznávajúc, že prekrývanie týchto opatrení si vyžaduje, aby príslušné agentúry nadviazali účinné medzinárodné, vnútroštátne a miestne partnerstvá, ktoré prispejú k vytvoreniu integrovaného a vyváženého multiagentúrneho prístupu k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám v súvislosti s futbalovými zápasmi a inými športovými podujatiami,

uznávajúc, že udalosti mimo športových štadiónov majú priamy vplyv na podujatia vo vnútri športových štadiónov a naopak,

uznávajúc, že konzultácie so zainteresovanými stranami, najmä s fanúšikmi a miestnymi komunitami, môžu relevantným agentúram pomôcť znížiť riziká súvisiace s ochranou a bezpečnosťou a vytvoriť príjemnú a otvorenú atmosféru vo vnútri aj mimo štadiónov,

s rozhodnutím prijať spoločné a kooperatívne kroky na zníženie rizík ohrozujúcich ochranu a bezpečnosť na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach s cieľom poskytnúť divákom, účastníkom a miestnym komunitám príjemný zážitok,

vychádzajúc z obsahu Európskeho dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, predovšetkým na futbalových zápasoch (ETS č. 120), ktorý bol otvorený na podpis v Štrasburgu dňa 19. augusta 1985 (ďalej len „dohovor č.120“),

prihliadajúc na to, že rozsiahle európske skúsenosti a osvedčené postupy vyústili do prípravy nového integrovaného a partnerského prístupu k bezpečnosti a ochrane divákov, čo sa odráža predovšetkým v odporúčaní Rec (2015) o ochrane, bezpečnosti a usporiadateľských službách na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach prijatom Stálym výborom dohovoru č. 120 na jeho 40. zasadnutí dňa 18. júna 2015,

sa dohodli nasledovne:

Článok 1 - Rozsah

(1) V rámci príslušných ústavných obmedzení, strany dohovoru podniknú kroky potrebné na plnenie ustanovení tohto dohovoru počas futbalových zápasov a iných zápasov odohraných na ich území profesionálnymi futbalovými klubmi a národnými tímami.

(2) Strany dohovoru môžu použiť ustanovenia tohto dohovoru aj pri iných športoch alebo športových podujatiach, ktoré hosťujú na svojom území, a to vrátane neprofesionálnych futbalových zápasov, najmä v prípadoch, keď hrozia bezpečnostné riziká.

Článok 2 - Cieľ

Cieľom dohovoru je vytvoriť na futbalových zápasoch a počas iných športových podujatí bezpečné a prívetivé prostredie. V tejto súvislosti strany dohovoru:
 1. prijmú integrovaný a vyvážený multiagentúrny prístup k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám vychádzajúci z étosu účinného miestneho vnútroštátneho a medzinárodného partnerstva a spolupráce,
 2. zabezpečia, aby si všetky verejné a súkromné agentúry a ďalšie zainteresované strany uvedomili, že ochrana, bezpečnosť a usporiadateľské služby sa nedajú vnímať oddelene a vzájomne sa priamo ovplyvňujú,
 3. budú pri príprave integrovaného prístupu k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám prihliadať na osvedčené postupy.

Článok 3 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto dohovoru :
 1. „ochrana alebo ochranné opatrenie“ znamená akékoľvek opatrenie vytvorené a implementované s primárnym cieľom chrániť zdravie a prosperitu jednotlivcov a skupín, ktoré sa zúčastňujú alebo zapájajú do futbalového alebo iného športového podujatia, na pôde štadióna alebo mimo neho, alebo ktoré bývajú alebo pracujú v blízkosti športového podujatia,
 2. „bezpečnostné opatrenia“ znamenajú akékoľvek opatrenie vytvorené a implementované s primárnym cieľom predchádzať, znižovať riziko a/alebo reagovať na akúkoľvek trestnú činnosť alebo neviazané konanie spáchané v súvislosti s futbalovým alebo iným športovým podujatím na pôde štadióna alebo mimo neho,
 3. „usporiadateľské opatrenia“ znamenajú akékoľvek opatrenie vytvorené a implementované s primárnym cieľom zabezpečiť, aby sa jednotlivci a skupiny cítili spokojne, a aby cítili, že si na futbalovom alebo inom športovom podujatí cenia ich prítomnosť, ako na pôde štadióna, tak aj mimo neho,
 4. „agentúra“ znamená akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt s ústavnou, zákonodarnou, regulačnou alebo inou zodpovednosťou za prípravu a vykonávanie ochranných, bezpečnostných alebo usporiadateľských opatrení v súvislosti s futbalovými zápasmi alebo inými športovými podujatiami, ako na pôde štadióna, tak aj mimo neho,
 5. „zainteresovaná strana“ znamená diváci, miestne komunity alebo iné zainteresované strany, ktoré nemajú zákonodarné alebo štatutárne zodpovednosti, ale môžu významným spôsobom prispieť ku zvýšeniu bezpečnosti, ochrany a otvorenosti futbalových zápasov a iných športových podujatí, ako na pôde štadióna, tak aj mimo neho,
 6. „integrovaný prístup“ znamená, že ochranné, bezpečnostné a usporiadateľské opatrenia na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach sa bez ohľadu na ich primárny účel nepretržite prekrývajú z pohľadu ich vplyvu a potreby vyváženosti a nie je možné ich navrhovať alebo vykonávať izolovane,
 7. „multiagentúrny integrovaný prístup“ znamená uznanie toho, že úlohy a kroky každej agentúry zapojenej do plánovania a operačných aktivít futbalových alebo iných športových podujatí sa musia vykonávať koordinovane, musia sa vzájomne dopĺňať, byť primerané a navrhnuté a realizované ako súčasť komplexnej stratégie ochrany, bezpečnosti a usporiadateľských služieb,
 8. „osvedčené postupy“ znamenajú opatrenia používané v jednej alebo viacerých krajinách, ktoré sa ukázali ako účinné pri plnení stanoveného cieľa alebo zámeru,
 9. „príslušná agentúra“ znamená orgán (verejný alebo súkromný) zapojený do organizácie a/alebo riadenia futbalového zápasu alebo iného športového podujatia, ako na pôde štadióna, tak aj mimo neho.

Článok 4 - Domáce koordinačné dojednania

(1) Strany dohovoru zabezpečia prijatie vnútroštátnych a miestnych dojednaní, ktoré umožnia prípravu a implementáciu integrovaného multiagentúrneho prístupu k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na vnútroštátnej a miestnej úrovni.

(2) Strany dohovoru zabezpečia prijatie koordinačných opatrení na identifikáciu, analýzu a vyhodnocovanie rizík súvisiacich s ochranou, bezpečnosťou a usporiadateľskými službami, ako aj na šírenie aktualizovaných informácií o posudzovaní rizík.

(3) Strany dohovoru zabezpečia, aby sa do koordinačných opatrení zapojili všetky kľúčové verejné a súkromné agentúry zodpovedné za ochranu, bezpečnosť a usporiadateľské služby na podujatiach v areáli aj mimo areálu konania podujatia.

(4) Strany dohovoru zabezpečia, aby koordinačné opatrenia v plnej miere zohľadňovali zásady ochrany, bezpečnosti a usporiadateľských služieb stanovené v tomto dohovore a tiež zabezpečia prípravu vnútroštátnych a miestnych stratégií, ich pravidelné vyhodnocovanie a zlepšovanie na základe vnútroštátnych a medzinárodných skúseností a osvedčených postupov.

(5) Strany dohovoru zabezpečenia, aby vnútroštátne právne, regulačné a správne rámce jednoznačne vymedzili úlohy a zodpovednosť príslušných agentúr, aby sa ich úlohy vzájomne dopĺňali, boli v súlade s integrovaným prístupom a dôkladne sa v nich orientovali všetky zainteresované osoby na strategickej a operačnej úrovni.

Článok 5 - Ochrana, bezpečnosť a usporiadateľské služby na športových štadiónoch

(1) Strany dohovoru zabezpečia, aby vnútroštátne právne, regulačné alebo správne rámce vyžadovali aby organizátori podujatí po porade so všetkými partnerskými agentúrami vytvorili bezpečné prostredie pre všetkých účastníkov a divákov podujatia.

(2) Strany dohovoru zabezpečia, aby príslušné verejné orgány prijali predpisy alebo pravidlá na zabezpečenie účinnosti certifikácií, postupov udeľovania licencií štadiónom a bezpečnostných predpisov vo všeobecnosti a zabezpečili ich používanie, monitorovanie a presadzovanie.

(3) Strany dohovoru musia od príslušných agentúr vyžadovať, aby zabezpečili, že návrh štadióna, infraštruktúra a príslušné opatrenia na zvládanie davu budú v súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými štandardmi a osvedčenými postupmi.

(4) Strany dohovoru budú povzbudzovať príslušné agentúry, aby sa postarali o to, aby štadióny ponúkali inkluzívne a otvorené prostredie pre všetky zložky spoločnosti vrátane detí, seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím, vytvorili pre všetkých divákov vhodné hygienické a občerstvovacie zariadenia a zaistili im vhodné podmienky na sledovanie zápasov.

(5) Strany dohovoru zabezpečia, aby boli všetky prevádzkové podmienky na štadiónoch zrozumiteľné; vytvoria podmienky na účinnú spoluprácu medzi políciou, rýchlou záchrannou službou a partnerskými agentúrami a zavedú zrozumiteľné politiky a postupy s vplyvom na zvládanie davu a súvisiace bezpečnostné riziká, predovšetkým:
a) o používaní pyrotechniky,
b) o násilnom alebo inom zakázanom správaní a
c) o rasistickom alebo inom diskriminačnom správaní.

(6) Strany dohovoru budú vyžadovať od príslušných agentúr, aby všetci členovia ich personálu z verejného aj súkromného sektora zapojení do ochrany, bezpečnosti a zabezpečovania otvorenosti futbalových zápasov a iných športových podujatí boli vybavení a vyškolení tak, aby dokázali efektívne a vhodným spôsobom vykonávať svoje funkcie.

(7) Strany dohovoru budú podporovať svoje príslušné agentúry, aby dôrazne upozorňovali hráčov, trénerov a ďalších zástupcov zúčastnených tímov na potrebu konať súlade s hlavnými športovými zásadami ako sú tolerancia, rešpekt a fair-play, ako aj na to, že násilné, rasistické a iné provokatívne konanie môže negatívnym spôsobom ovplyvniť aj správanie divákov.

Článok 6 - Ochrana, bezpečnosť a usporiadateľské služby na verejných miestach

(1) Strany dohovoru budú povzbudzovať všetky svoje príslušné agentúry a zainteresované strany, predovšetkým samosprávne orgány, políciu, miestne komunity a podniky, zástupcov fanúšikov, futbalové kluby a národné združenia, zapojené do organizácie futbalových zápasov a iných športových podujatí na verejných miestach k vzájomnej spolupráci, predovšetkým pri:
a) posudzovaní rizík a príprave vhodných preventívnych opatrení na minimalizáciu narušenia bežného chodu a na zabezpečenie miestnej komunity a podnikov, predovšetkým tých, ktoré sa nachádzajú v blízkosti plánovaného miesta konania podujatia alebo priestorov vyhradených pre divákov,
b) tvorbe bezpečného a otvoreného prostredia na verejných priestranstvách, ktoré sú určené na zhromažďovanie fanúšikov pred a po zápasoch, alebo v oblastiach, kde sa fanúšikovia môžu zdržiavať, pozdĺž tranzitných trás smerom z mesta a späť alebo zo štadiónu a späť.

(2) Strany dohovoru zabezpečia, aby sa pri posudzovaní rizík a bezpečnostných opatrení brala do úvahy aj cesta na štadión a späť.

Článok 7 - Plánovanie núdzových situácií

Strany dohovoru zabezpečia prípravu multiagentúrnych núdzových plánov, ich testovanie a zdokonaľovanie počas pravidelných spoločných cvičení. Vo vnútroštátnych právnych, regulačných alebo správnych rámcoch musí byť jednoznačne zakotvené, ktorá agentúra zodpovedá za iniciáciu, dozor a overovanie cvičení.

Článok 8 - Vzťahy medzi fanúšikmi a miestnymi komunitami

(1) Strany dohovoru budú podporovať všetky agentúry v príprave a napĺňaní politiky proaktívnej a pravidelnej komunikácie s kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane so zástupcami fanúšikov a miestnymi komunitami založenej na zásade dialógu a s cieľom vytvoriť étos partnerstva a pozitívnej spolupráce a identifikovať riešenia potenciálnych problémov.

(2) Strany dohovoru budú podporovať a povzbudzovať všetky verejné aj súkromné agentúry a ostatné zainteresované strany vrátane miestnych komunít a zástupcov fanúšikov, aby iniciovali a zapájali sa do multiagentúrnych sociálnych a vzdelávacích projektov, projektov zameraných na predchádzanie kriminalite a do ďalších komunitných projektov vytvorených na podporu vzájomného rešpektu a porozumenia, najmä medzi mladými fanúšikmi, športovými klubmi a združeniami, ale aj medzi agentúrami zodpovedajúcimi za ochranu a bezpečnosť.

Článok 9 - Policajné stratégie a operácie

(1) Strany dohovoru zabezpečia prípravu policajných stratégií, ich pravidelné vyhodnocovanie a zlepšovanie vo svetle vnútroštátnych a medzinárodných skúseností a osvedčených postupov a zabezpečia ich súlad so širším integrovaným prístupom k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám.

(2) Strany dohovoru zabezpečia, aby sa v policajných stratégiách prihliadalo na osvedčené postupy vrátane, najmä: zberu spravodajských informácií, priebežného posudzovania rizík, nasadenia na základe rizika, primeraných zásahov zameraných na predchádzanie eskalácie rizika alebo výtržností a zberu dôkazov o trestnom konaní a poskytovania dôkazov príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

(3) Strany dohovoru zabezpečia, aby polícia pracovala na dosiahnutí bezpečnosti, ochrany a otvorenosti futbalových zápasov a iných športových podujatí pre všetkých v partnerstve s organizátormi, fanúšikmi, miestnymi komunitami a ďalšími zainteresovanými stranami.

Článok 10 - Prevencia a postihovanie problematického správania

(1) Strany dohovoru prijmú všetky vhodné opatrenia na zníženie rizika zapojenia jednotlivcov alebo skupín do násilných incidentov alebo výtržnosti alebo do ich organizovania.

(2) V súlade s vnútroštátnym a medzinárodným právnym poriadkom strany dohovoru zabezpečia zavedenie účinných opatrení týkajúcich sa vylúčenia nežiaducich osôb na odradenie a predchádzanie násilným incidentom a výtržnostiam primeraných povahe a miestu výskytu rizika.

(3) V súlade s vnútroštátnym a medzinárodným právnym poriadkom budú strany dohovoru vzájomne spolupracovať na primeranom postihovaní jednotlivcov páchajúcich trestné činy v zahraničí, a to buď v krajine, kde bol čin spáchaný alebo v krajine ich trvalého pobytu alebo štátnej príslušnosti.

(4) Kde je to vhodné a v súlade s vnútroštátnym a medzinárodným právnym poriadkom, môžu strany dohovoru splnomocniť súdne alebo správne orgány zodpovedné za sankcionovanie jednotlivcov, ktorí spôsobili alebo prispeli k vzniku incidentov násilia alebo výtržníctva v súvislosti s futbalovými zápasmi, aby obmedzili ich cestovanie na futbalové podujatia organizované v inej krajine.

Článok 11 - Medzinárodná spolupráca

(1) Strany dohovoru budú úzko spolupracovať vo všetkých záležitostiach, ktoré tento dohovor upravuje a ktoré sa ho týkajú, s cieľom maximalizovať spoluprácu počas medzinárodných podujatí, vymieňať si skúsenosti a zapájať sa do prípravy osvedčených postupov.

(2) Bez vplyvu na existujúce vnútroštátne ustanovenia, predovšetkým na rozdelenie právomocí medzi jednotlivé služby a orgány, strany dohovoru vytvoria alebo určia v rámci policajného zboru Národné futbalové informačné stredisko (NFIS). Úlohou NFIS bude:
a) pôsobiť ako priame a jednotné kontaktné miesto na výmenu všeobecných (strategických, operačných a taktických) informácií v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom,
b) vymieňať si osobné údaje v súlade s platnými vnútroštátnymi a medzinárodnými pravidlami,
c) podporovať, koordinovať alebo organizovať vykonávanie medzinárodnej policajnej spolupráce v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom,
d) efektívne a promptne plniť všetky svoje príslušné úlohy.

(3) Strany dohovoru ďalej zabezpečia, aby NFIS pôsobil ako vnútroštátny zdroj expertízy v oblasti futbalových policajných operácií, dynamiky fanúšikov a súvisiacich bezpečnostných rizík.
(4) Každý štát, ktorý je stranou dohovoru, písomne oznámi Výboru pre ochranu a bezpečnosť na športových podujatiach, vytvorenému v rámci Dohovoru, meno a kontaktné údaje svojho NFIS a všetky ďalšie prípadne zmeny.

(5) Strany dohovoru budú spolupracovať na medzinárodnej úrovni pri výmene osvedčených postupov a informácií o preventívnych, vzdelávacích a informatívnych projektoch a nadväzovať partnerstvá so všetkými agentúrami zapojenými do vnútroštátnych a miestnych iniciatív zameraných na miestne komunity a fanúšikov alebo do iniciatív, ktorých aktérmi sú miestne komunity a fanúšikovia.

PROCEDURÁLNE USTANOVENIA

Článok 12 - Poskytovanie informácií

Každá strana dohovoru zašle Výboru pre ochranu a bezpečnosť na športových podujatiach všetky relevantné informácie v jednom z úradných jazykov Rady Európy o právnych predpisov a ďalších opatreniach prijatých na účely plnenia tohto dohovoru v súvislosti s futbalom a inými športmi.

Článok 13 - Výbor pre ochranu a bezpečnosť na športových podujatiach

(1) Na účely tohto dohovoru sa týmto zriaďuje Výbor pre ochranu a bezpečnosť na športových podujatiach.

(2) Každú stranu tohto dohovoru môže vo výbore zastupovať jeden alebo viac delegátov, predstaviteľov najvýznamnejších vládnych agentúr, ktoré zodpovedajú za ochranu a bezpečnosť na športových podujatiach, a zástupcov NFIS. Každá strana tohto dohovoru disponuje jedným hlasom.

(3) V pozícii pozorovateľa môže byť vo výbore zastúpený ktorýkoľvek členský štát Rady Európy alebo iný členský štát Európskeho kultúrneho dohovoru, ktorý nie je stranou tohto dohovoru, ako aj ktorýkoľvek nečlenský štát, ktorý je stranou dohovoru č. 120.

(4) Výbor môže na základe jednohlasne prijatého rozhodnutia prizvať akýkoľvek nečlenský štát Rady Európy. ktorý nie je stranou tohto dohovoru ani dohovoru č.120, aby sa zúčastnil jedného alebo viacerých zasadnutí výboru ako pozorovateľ.

(5) Zasadnutie výboru zvoláva generálny tajomník Rady Európy. Prvé zasadnutie sa uskutoční do jedného roka od dátumu, kedy desať členských štátov Rady Európy vyjadrí svoj súhlas so záväznosťou tohto dohovoru. Po svojom prvom zasadnutí sa výbor bude ďalej stretávať najmenej raz ročne. Okrem toho sa stretnutie uskutoční aj vždy vtedy, ak oň požiada väčšina strán dohovoru.

(6) Väčšina strán dohovoru predstavuje kvórum na zvolanie zasadnutia výboru.

(7) Podľa ustanovení tohto dohovoru sa výbor dohodne a schváli svoj vlastný rokovací poriadok.

Článok 14 - Funkcie výboru pre ochranu a bezpečnosť na športových podujatiach

(1) Výbor zodpovedá za monitorovanie dodržiavania tohto dohovoru. Môže predovšetkým:
a) skúmať dodržiavanie ustanovení tohto dohovoru a ich potrebné úpravy,
b) organizovať konzultácie, a kde je to potrebné, aj výmenu informácií s relevantnými organizáciami,
c) vydávať odporúčania stranám tohto dohovoru o opatreniach, ktoré je potrebné prijať na vykonávanie dohovoru,
d) odporúčať vhodné opatrenia na informovanie verejnosti o aktivitách realizovaných v rámci tohto dohovoru,
e) vyslovovať odporúčania pre Výbor ministrov na prizvanie nečlenských štátov Rady Európy k tomuto dohovoru,
f) vyslovovať návrhy na zlepšenie účinnosti tohto dohovoru,
g) podporovať zber, analýzu a výmenu informácií, skúseností a osvedčených postupov medzi štátmi.

(2) S predchádzajúcim súhlasom dotknutých strán dohovoru bude výbor monitorovať dodržiavanie dohovoru prostredníctvom programu návštev zmluvných štátov s cieľom poskytnúť im rady a podporu pri vykonávaní tohto dohovoru.

(3) Výbor bude zhromažďovať aj informácie poskytnuté zmluvnými štátmi podľa článku 12 a bude relevantné údaje odovzdávať ďalej všetkým členským štátom dohovoru. Výbor bude predovšetkým informovať každý členský štát o nomináciách na nový NFIS a rozposielať jeho kontaktné údaje.

(4) Svoje funkcie môže výbor z vlastnej iniciatívy vykonávať aj prostredníctvom vytvorenia skupín expertov.

Článok 15 - Zmeny a doplnenia

(1) Zmeny a doplnenia tohto dohovoru môže navrhnúť ktorákoľvek strana dohovoru, Výbor pre ochranu a bezpečnosť na športových podujatiach a Výbor ministrov Rady Európy.

(2) Všetky návrhy na zmenu a doplnenie oznámi generálny tajomník Rady Európy členským štátom Rady Európy, iným členským štátom Európskeho kultúrneho dohovoru, nečlenským štátom Rady Európy, ktoré pristúpili k dohovoru č. 120 pred dátumom otvorenia tohto dohovoru na podpis, a všetkým nečlenským štátom, ktoré pristúpili alebo boli vyzvané na pristúpenie k tomuto dohovoru v súlade s ustanoveniami článku 18.

(3) Akákoľvek zmena a doplnenie navrhnuté stranou dohovoru alebo Výborom ministrov musí byť oznámené výboru najmenej dva mesiace pred zasadnutím, na ktorom sa má o ňom rokovať. Výbor predloží svoje stanovisko k navrhovanej zmene a doplneniu Výboru ministrov.

(4) Po zvážení navrhovanej zmeny a doplnenia a stanoviska výboru, môže Výbor ministrov zmenu a doplnenie prijať rozhodnutím prijatým väčšinou ustanovenou článkom 20 písm. d) Stanov Rady Európy.

(5) Znenie zmien a doplnení prijatých Výborom ministrov v súlade s ods.4 tohto článku bude poskytnuté stranám dohovoru na schválenie v súlade s ich príslušnými internými postupmi.

(6) Každá zmena a doplnenie prijaté v súlade s ods.4 tohto článku nadobudne platnosť k prvému dňu mesiaca nasledujúceho po vypršaní obdobia jedného mesiaca, odkedy všetky strany dohovoru informovali generálneho tajomníka o jeho schválení.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 16  - Podpis

(1) Tento dohovor je otvorený na podpis všetkým štátom Rady Európy, zmluvným štátom Európskeho kultúrneho dohovoru a všetkým nečlenským štátom Rady Európy, ktoré pristúpili k Európskemu dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, najmä na futbalových zápasoch (ETS č. 120), otvorenému na podpis v Štrasburgu dňa 19. augusta 1985, pred dátumom otvorenia tohto dohovoru na podpis.

(2) Tento dohovor podlieha ratifikácii, akceptácii alebo schváleniu. Ratifikačné, akceptačné alebo schvaľovacie listiny budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

(3) Žiadna zmluvná strana dohovoru č. 120 nesmie uložiť ratifikačné, akceptačné alebo schvaľovacie listiny, pokiaľ ešte nevypovedala uvedený dohovor alebo ho nevypovie v zároveň s ich uložením.

(4) Pri uložení ratifikačných, akceptačných alebo schvaľovacích listín v súlade s predchádzajúcim odsekom môže zmluvná strana vyhlásiť, že bude pokračovať v aplikácii dohovoru č. 120 až dovtedy, kým v súlade s ustanoveniami článku 17 ods. 1 nenadobudne platnosť tento dohovor.

Článok 17 - Nadobudnutie platnosti

(1) Dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty jedného mesiaca od dňa, kedy tri členské štáty Rady Európy vyjadrili svoj súhlas so záväznosťou tohto dohovoru v súlade s ustanoveniami článku 16.

(2) Pre akýkoľvek ďalší signatársky štát, ktorý následne prejaví svoj súhlas so záväznosťou, dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty jedného mesiaca od dátumu uloženia ratifikačných, akceptačných alebo schvaľovacích listín.

Článok 18 - Pristúpenie nečlenských štátov

(1) Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru môže Výbor ministrov Rady Európy po konzultácii so stranami dohovoru prizvať k pristúpeniu k dohovoru aj akýkoľvek nečlenský štát Rady Európy rozhodnutím prijatým väčšinou ustanovenou článkom 20 písm. d) Stanov rady Európy a jednomyseľným hlasovaním zástupcov zmluvných štátov, ktorí sú oprávnení zasadať vo výbore.

(2) Pre pristupujúci štát dohovoru nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty jedného mesiaca odo dňa uloženia ratifikačných, akceptačných alebo schvaľovacích listín u generálneho tajomníka Rady Európy.

(3) Strana dohovoru, ktorá nie je členským štátom Rady Európy bude prispievať k financovaniu výboru pre ochranu a bezpečnosť na športových podujatiach spôsobom, o akom rozhodne Výbor ministrov.

Článok 19 - Účinky dohovoru

(1) Vo vzťahoch medzi stranou tohto dohovoru a stranou dohovoru č.120, ktorá neratifikovala tento dohovor, budú aj naďalej platiť články č. 4 a 5 dohovoru č. 120.

(2) Keď tento dohovor nadobudne platnosť a štát vypovedal dohovor č. 120, ale vypovedanie nie je ešte v čase ratifikácie tohto dohovoru účinné, bude sa tento dohovor uplatňovať v súlade s ustanoveniami článku 17 ods.2.

Článok 20 - Územné uplatňovanie

(1) V čase podpisu alebo uloženia ratifikačných, akceptačných alebo schvaľovacích listín môže ktorýkoľvek štát vymedziť územie alebo územia, na ktoré sa bude vzťahovať tento dohovor.

(2) Ktorákoľvek strana môže k akémukoľvek neskoršiemu dátumu prostredníctvom vyhlásenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť uplatňovanie tohto dohovoru aj na akékoľvek ďalšie územie uvedené vo vyhlásení. V súvislosti s takýmto územím dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty jedného mesiaca odo dňa prijatia uvedeného vyhlásenia generálnym tajomníkom Rady Európy.

(3) Akékoľvek vyhlásenie uskutočnené v súlade s dvoma predchádzajúcimi odsekmi týkajúce sa akéhokoľvek územia uvedeného vo vyhlásení, môže byť odvolané formou oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi. Toto odvolanie nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty šiestich mesiacov odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom.

Článok 21 - Vypovedanie

(1) Každá strana môže dohovor kedykoľvek vypovedať zaslaním oznámenia generálnemu tajomníkov Rady Európy.

(2) Toto vypovedanie nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty šiestich mesiacov odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom.

Článok 22 - Oznámenia

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy, ďalším zmluvným štátom Európskeho kultúrneho dohovoru a každému ďalšiemu štátu, ktorý pristúpil k dohovoru:
a) každý podpis v súlade s článkom 16,
b) uloženie ratifikačných, akceptačných alebo schvaľovacích listín podľa článku 16 alebo 18,
c) dátum nadobudnutia platnosti tohto dohovoru v súlade s článkom 17 a 18,
d) každý návrh na zmenu a doplnenie alebo každá zmena a doplnenie prijaté v súlade s článkom 15 a dátum nadobudnutia platnosti zmeny a doplnenia,
e) každé vyhlásenie podľa ustanovení článku 20,
f) každé vypovedanie podľa ustanovení článku 21,
g) každý iný akt, vyhlásenie, oznámenie alebo komunikáciu v súvislosti s týmto dohovorom.

Na znak toho nižšie podpísaní ako riadne zmocnené osoby, podpisujú tento dohovor.

Dané v Saint-Denis, dňa 3. júla 2016 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jedinom vyhotovení, ktoré bude uložené v archíve Rady Európy Generálny tajomník Rady Európy odovzdá overené kópie každému členskému štátu Rady Európy, každému zmluvnému štátu Európskeho kultúrneho dohovoru a každému ďalšiemu štátu, ktorý bol prizvaný na pristúpenie k tomuto dohovoru.
Rada Európy, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

5.11.2023

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Kurz HELP: ŠPORT A ĽUDSKÉ PRÁVA

10.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

JUDIKATÚRA CAS VO VECIACH FUTBALU (okrem čl. 17 RSTP)

23.3.2022

2/2020 KOMPARATÍVNA ANALÝZA - RADY PROKURATÚRY V EURÓPE (STAV DO ROKU 2020)

12.1.2024

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022