logologo_small

Právne akty EÚ k tematike športu a futbalu

štvrtok, 23.08.2018|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:14
Autor: Peter Sepeši

Prehľad právnych aktov EÚ k tematike športu a futbalu s prepojeniami na jednotlivé dokumenty.

PRÁVNE PREDPISY SR upravujúce oblasť ŠPORTU nájdete TU

TEMATICKÝ SPIS právnych dokumentov EÚ k téme FUTBAL nájdete TU

LISABONSKÁ ZMLUVA: 

 • Zmluva o fungovaní Európskej únie (Hlava XII - Všeobecné a odborné vzdelávanie, mládež a šport) - článok 165
 • Genéza vývoja európskej politiky športu (2007-2011) - faktografia
 • ERAZMUS pre všetkých - prístup k dokumentu PDF

Niektoré právne dokumenty Európskej únie k téme futbal:

 1. Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o budúcnosti profesionálneho futbalu v Európe (2006/2130(INI)), 
  (Ú. v. 027 E , 31/01/2008 S. 0232 - 0240)
 2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. mája 2008 o Bielej knihe o športe (2007/2261(INI))
 3. Rozhodnutie Rady 2002/348/SVV z 25. apríla 2002 týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom 
  (Ú. v. ES L 121, 8.5.2002, s. 1 -3)
 4. Rozhodnutie Rady 2007/412/SVV z 12. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/348/SVV týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom (Ú. v. EÚ L 155, 15.6.2007, s. 76 – 77)
 5. Uznesenie Rady zo 4. decembra 2006 o aktualizovanej príručke s odporúčaniami na účely medzinárodnej policajnej spolupráce a s opatreniami na predchádzanie násiliu a výtržnostiam a ich kontrolu v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom, na ktorých je zainteresovaný aspoň jeden členský štát
  (Ú. v. EÚ C 322, 29/12/2006 s. 01 - 39)
 6. Uznesenia Rady z 3. júna 2010 o aktualizovanej príručke s odporúčaniami na účely medzinárodnej policajnej spolupráce a s opatreniami na predchádzanie násiliu a výtržnostiam a ich kontrolu v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom, na ktorých je zainteresovaný aspoň jeden členský štát 
  (Ú. v. EÚ C 165, 24.6.2010, s. 1 - 21)
 7. Odporúčanie Rady zo 6. decembra 2007, ktoré sa týka Príručky pre policajné a bezpečnostné orgány o spolupráci pri významných podujatiach s medzinárodným rozmerom
  (Ú. v. EÚ C 314, 22.12.2007, s. 4 – 21)
 8. Uznesenie Európskeho parlamentu  (2011/C 236 E/14) zo 17. júna 2010 o športových agentoch hráčov
  (Ú. v. EÚ C 236E, 12.8.2011, s. 99 – 101)
 9. Závery Rady (2011/C 378/01) o boji proti ovplyvňovaniu športových výsledkov 
  (Ú. v. EÚ C 378, 23.12.2011, s. 1 – 2)
 10. Zoznam národných futbalových informačných stredísk (NFIS) (Ú. v. C 322 , 08.11.2013 S. 5 - 7)

TÉMATICKÝ SPIS portálu Eur-Lex k téme: ŠPORT

Mohlo by vás zaujímať

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

18.2.2024

JUDIKATÚRA CAS VO VECIACH FUTBALU (okrem čl. 17 RSTP)

23.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Venované pamiatke Mareka Majtána ...

24.9.2023

Turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela 2021

16.2.2022

FOTOGALÉRIA - Budúci právnici o bezpečnosti na futbale

16.11.2021

Budúci právnici o bezpečnosti na futbale

16.11.2021

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021

FAQ00445 - 31. A čo ak má taká fyzická osoba príjmy iba z dobrovoľníckej činnosti (napr. študent, dôchodca, nezamestnaný, osoba na materskej/rodičovskej dovolenk...

1.2.2022

FAQ00446 - 30. Údajne je možnosť preplatenia činnosti dobrovoľníka (ktorý pomáha pri organizácii športových podujatí) - nie je mi však jasné koho máme žiada...

1.2.2022

FAQ00447 - 29. Dobrovoľník neprekročil na našom projekte stanovený limit počtu hodín resp. výšku príjmu do 500 Eur. Sú príjmy z takýchto zmlúv o...

1.2.2022

FAQ00448 - 28. Miestny športový klub (o.z.) plánuje podpísať s futbalistami zmluvu o výkone dobrovoľnícke činnosti v športe, podľa môjho názoru so zreteľom na § ...

1.2.2022

FAQ00449 - 27. Športová organizácia, má na zmluvu o dobrovoľníctve podľa zák. č 406/2011, trénera pre mladších žiakov. Ten ich aj vozí na turnaje a otázka je, či...

1.2.2022

FAQ00450 - 26. V akej evidencii má byť zapísaný dobrovoľník, s ktorým je uzatvorená zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti a ktorý nie je športovým odborníkom a...

1.2.2022