logologo_small

MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR proti dopingu v športe (Paríž; 19.10.2005)

streda, 08.04.2015|Posledná aktualizácia 9.9.2020 11:11
Autor: Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím

Text dohovoru Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (ďalej len "UNESCO") publikovaný pod č. 347/2007 Z. z.


Antidopingové agentúry 

Svetová antidopingová agentúra - http://www.wada-ama.org/
Antidopingová agentúra SR - http://www.antidoping.sk/


OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
publ. pod č. 347/2007 Z.z.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. októbra 2005 bol v Paríži podpísaný Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe.

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 154 z 12. decembra 2006. Prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 16. januára 2007. Ratifikačná listina bola uložená 26. januára 2007 u generálneho riaditeľa UNESCO, depozitára dohovoru.

Dohovor nadobudol platnosť 1. februára 2007 v súlade s článkom 37 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. marca 2007 v súlade s článkom 37 ods. 2.


UNESCO
Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe

Slovenský text

Preambula
Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe 2005

Paríž 19. október 2005

Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (ďalej len "UNESCO"), ktorá rokovala v Paríži od 3. do 21. októbra 2005, na svojom 33. zasadnutí

vzala do úvahy, že cieľom UNESCO je prispieť k mieru a bezpečnosti podporou spolupráce medzi národmi prostredníctvom vzdelávania, vedy a kultúry,

odvolávajúc sa na existujúce medzinárodné dokumenty vzťahujúce sa na ľudské práva, vedomá si Rezolúcie 58/5 prijatej Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 3. novembra 2003, ktorá sa týka športu ako nástroja na podporu vzdelávania, zdravia, rozvoja a mieru, predovšetkým odseku 7,

uvedomujúc si, že šport by mal hrať dôležitú úlohu pri ochrane zdravia, v morálnej, kultúrnej a telesnej výchove a pri podpore medzinárodného porozumenia a mieru,

berúc do úvahy potrebu podporovať a koordinovať medzinárodnú spoluprácu, ktorá povedie k odstráneniu dopingu v športe,

je znepokojená používaním dopingu v športe a jeho dôsledkami, ktoré majú vplyv na zdravie športovcov, zásady čestného konania "fair play", odstránenie podvádzania a budúcnosti športu,

majúc na pamäti, že doping ohrozuje etické princípy a výchovné hodnoty zakotvené v Medzinárodnej charte pre telesnú výchovu a šport UNESCO a v Olympijskej charte,

pripomínajúc, že antidopingový Dohovor a jeho Dodatkový protokol prijatý v rámci Rady Európy sú medzinárodné úradné listiny občianskeho práva, ktoré tvoria základ národných antidopingových politík a medzivládnej spolupráce,

pripomínajúc odporúčania týkajúce sa dopingu prijaté na 2., 3. a 4. Medzinárodnej konferencii ministrov a vyšších štátnych úradníkov zodpovedných za telesnú výchovu a šport, ktorú organizovalo UNESCO v Moskve (1998), v Punta del Este (1999) a v Aténach (2004), a 32 C /Rezolúciu 9 prijatú generálnou konferenciou UNESCO na svojom 32. rokovaní (2003),

majúc na pamäti Svetový antidopingový kódex prijatý Svetovou antidopingovou agentúrou na Svetovej konferencii o dopingu v športe v Kodani 5. marca 2003 a Kodanskou deklaráciou proti dopingu v športe,

vedomá si rovnako aj vplyvu, ktorý majú vrcholoví športovci na mládež,

uvedomujúc si pokračovanie potreby a podporovanie výskumu s cieľom zdokonaliť zisťovanie dopingu a zlepšiť pochopenie faktorov, ktoré ovplyvňujú jeho používanie, aby preventívne opatrenia boli čo najúčinnejšie,

uvedomujúc si rovnako dôležitosť neustálej výchovy športovcov, ich sprievodného personálu a spoločnosti vôbec v oblasti prevencie proti dopingu v športe,

majúc na pamäti potrebu vybudovať pre štáty, zmluvné strany, kapacitu, ktorá bude realizovať antidopingové programy,

vedomá si toho, že orgány verejnej správy a organizácie zodpovedné za šport majú komplementárnu zodpovednosť za prevenciu a boj proti dopingu v športe, zvlášť musia zaistiť správny postup na základe princípu čestného konania ("fair play") pri športových podujatiach a chrániť zdravie tých, ktorí sa na nich zúčastňujú,

uznávajúc, že tieto orgány a organizácie musia na tento účel spoločne pracovať a zaistiť najvyšší možný stupeň nezávislosti a transparentnosti na všetkých príslušných úrovniach,

je rozhodnutá urobiť ďalšie a dôraznejšie spoločné opatrenia, ktoré budú smerovať k odstráneniu dopingu v športe,

uznávajúc, že odstránenie dopingu v športe čiastočne záleží na progresívnej harmonizácii antidopingových noriem a postupov v športe a na spolupráci na národnej a globálnej úrovni,

prijíma tento dohovor 19. októbra 2005.

ČASŤ I - ROZSAH PLATNOSTI

Článok 1 - Účel dohovoru

Účelom tohto dohovoru v rámci stratégie a programu činnosti UNESCO v oblasti telesnej výchovy a športu je podporiť prevenciu a boj proti dopingu v športe s cieľom odstrániť ho.

Článok 2 - Definície

Nasledujúce definície je nutné chápať v kontexte Svetového antidopingového kódexu.

V prípade konfliktu ustanovení však platí ustanovenie dohovoru. Na účely tohto dohovoru:

1. "Akreditované laboratóriá dopingovej kontroly" sú laboratóriá akreditované Svetovou antidopingovou agentúrou.

2. "Antidopingová organizácia" je orgán, ktorý zodpovedá za prijatie pravidiel na iniciovanie, zavedenie a dodržiavanie akejkoľvek časti procesu dopingovej kontroly. Ide napríklad o Medzinárodný olympijský výbor, Medzinárodný paraolympijský výbor, ďalších organizátorov významných športových podujatí, ktorí vykonávajú kontrolu v priebehu týchto podujatí, Svetovú antidopingovú agentúru, medzinárodné športové federácie a národné antidopingové organizácie.

3. "Porušenie antidopingových pravidiel" je v športe porušenie jedného pravidla alebo viacerých z týchto pravidiel:

 1. prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov, či indikátorov v telesnej vzorke športovca,
 2. použitie alebo pokus o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy,
 3. odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu vzorky bez náležitého odôvodnenia po oznámení vykonanom na základe príslušných antidopingových pravidiel, alebo iné vyhýbanie sa odberu telesných vzoriek športovca,
 4. porušenie príslušných pravidiel týkajúcich sa dostupnosti športovca na testovanie mimo súťaže vrátane neposkytnutia požadovanej informácie o pobyte a zmeškanie testov, ktoré sú požadované odôvodnenými pravidlami,
 5. podvádzanie alebo pokus o podvádzanie v priebehu ktorejkoľvek časti dopingovej kontroly,
 6. držba zakázanej látky alebo použitie zakázanej metódy,
 7. nezákonné obchodovanie s akoukoľvek zakázanou látkou alebo zakázanou metódou,
 8. podanie alebo pokus o podanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy ktorémukoľvek športovcovi alebo podporovanie, podnecovanie, napomáhanie, navádzanie, zatajovanie skutočností alebo iná spoluvina, ktorá je porušovaním alebo pokusom o porušovanie antidopingových pravidiel.

4. "Športovec" na účely dopingovej kontroly je každá osoba, ktorá sa zúčastňuje aktivít športu na medzinárodnej alebo národnej úrovni, ktorú definujú jednotlivé národné antidopingové organizácie a uznávajú ju štáty, zmluvné strany, a každá ďalšia osoba, ktorá sa zúčastňuje aktivít športu alebo športového podujatia na nižšej úrovni uznané štátmi, zmluvnými stranami. Na účely programov antidopingového vzdelávania a odbornej prípravy je "športovec" každá osoba, ktorá sa zúčastňuje aktivít športu a ktorá podlieha právomoci športovej organizácie.

5. "Sprievodný personál športovca" je tréner, manažér, agent, člen realizačného tímu, funkcionár, lekársky alebo stredný zdravotnícky personál, ktorí pracujú so športovcom alebo liečia športovca, ktorý sa zúčastňuje športovej súťaže alebo sa na ňu pripravuje.

6. "Kódex" znamená Svetový antidopingový kódex prijatý Svetovou antidopingovou agentúrou 5. marca 2003 v Kodani, ktorý je dodatkom č. I tohto dohovoru.

7. "Súťaž" znamená jednotlivé preteky, zápas, hru alebo individuálnu športovú súťaž.

8. "Dopingová kontrola" znamená proces zahrňujúci rozhodovanie o vykonaní testov, odber vzoriek a manipulovanie s nimi, laboratórnu analýzu, zaobchádzanie s výsledkami, záznamy výsluchov pred orgánmi a odvolanie sa proti rozhodnutiu.

9. "Doping v športe" znamená situáciu, pri ktorej dochádza k porušeniu antidopingových pravidiel.

10. "Splnomocnené tímy dopingovej kontroly" sú tímy, ktoré boli poverené vykonaním dopingovej kontroly medzinárodnými alebo národnými antidopingovými organizáciami.

11. "Testovanie počas súťaže" znamená testovanie na účel rozlišovania medzi testovaním počas súťaže a mimo súťaže, ktorému sa podrobuje športovec v súvislosti s určitou súťažou, ak pravidlá medzinárodnej športovej federácie alebo inej príslušnej antidopingovej organizácie neurčia inak.

12. "Medzinárodná norma pre laboratóriá" znamená normu, ktorá je dodatkom č. 2 tohto dohovoru.

13. "Medzinárodná norma pre testovanie" znamená normu, ktorá je dodatkom č. 3 tohto dohovoru.

14. "Testovanie bez predchádzajúceho oznámenia" znamená vykonanie dopingovej kontroly, ktorá sa vykonáva bez predchádzajúceho oznámenia športovcovi, keď športovec je stále pod dohľadom od okamihu ohlásenia výzvy až po poskytnutie vzorky.

15. "Olympijské hnutie" je hnutie, ktoré súhlasí, že sa bude riadiť Olympijskou chartou, a všetci tí, ktorí uznávajú autoritu Medzinárodného olympijského výboru, a to: medzinárodné federácie tých športov, ktoré sú v programe Olympijských hier, národné olympijské výbory, organizačné výbory Olympijských hier, športovci, sudcovia a rozhodcovia, asociácie a kluby, ako aj všetky organizácie a inštitúcie, ktoré uznáva Medzinárodný olympijský výbor.

16. "Mimo súťaže" dopingová kontrola znamená akúkoľvek dopingovú kontrolu, ktorá sa nevykonáva počas súťaže.

17. "Zoznam zakázaných látok" znamená zoznam, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tohto dohovoru a špecifikuje zakázané látky a zakázané metódy.

18. "Zakázaná metóda" je akákoľvek metóda, ktorá je uvedená na Zozname zakázaných látok a metód dopingu v prílohe č. 1 tohto dohovoru.

19. "Zakázaná látka" je akákoľvek látka, ktorá je na Zozname zakázaných látok a metód dopingu v prílohe č. 1 tohto dohovoru.

20. "Športová organizácia" je akákoľvek organizácia, ktorá riadi športové aktivity v jednom športe alebo niekoľkých športoch.

21. "Normy na udeľovanie terapeutickej výnimky" sú normy uvedené v prílohe č. 2 tohto dohovoru.

22. "Testovanie" je tá časť procesu dopingovej kontroly, ktorá zahŕňa rozhodovanie o vykonaní testu, odber vzorky, manipuláciu so vzorkou a jej transport do laboratória.

23. "Terapeutická výnimka" je výnimka, ktorá je udelená na základe Noriem na udeľovanie terapeutickej výnimky.

24. "Použitie" znamená aplikáciu, požitie, injekčné podanie alebo konzumáciu zakázanej látky alebo zakázanej metódy akýmkoľvek spôsobom.

25. "Svetová antidopingová agentúra" (ďalej len "WADA") je agentúra založená 10. novembra 1999 podľa švajčiarskych zákonov.

Článok 3 - Spôsob plnenia dohovoru

Aby bol dohovor dodržiavaný, štáty, zmluvné strany, sa zaväzujú

 1. prijať na národnej a medzinárodnej úrovni príslušné opatrenia, ktoré budú zhodné s princípmi Kódexu,
 2. podporovať všetky formy medzinárodnej spolupráce, ktorých cieľom je ochrana športovcov, etika v športe a vzájomná informovanosť o výsledkoch výskumu,
 3. prehlbovať medzinárodnú spoluprácu medzi štátmi, zmluvnými stranami, a vedúcimi organizáciami v boji proti dopingu v športe, zvlášť s WADA.

Článok 4 - Vzťah dohovoru ku Kódexu

1. Na účel koordinácie pri realizácii boja proti dopingu v športe na národnej a medzinárodnej úrovni sa štáty, zmluvné strany, zaväzujú, že budú dodržiavať zásady Kódexu, ktorý je základom pre opatrenia, ktoré sú uvedené v článku 5 tohto dohovoru. Dohovor neobsahuje nič, čo by bránilo štátom, zmluvným stranám, pri prijatí ďalších opatrení komplementárnych k dohovoru.

2. Kódex a najnovšie verzie Dodatkov č. 2 a 3 sú uvedené pre informáciu a nie sú integrálnou súčasťou tohto dohovoru. Dodatky ako také nepredstavujú pre štáty, zmluvné strany, žiadne záväzné povinnosti podľa medzinárodného práva.

3. Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dohovoru.

Článok 5 - Opatrenia k dosiahnutiu cieľov dohovoru

Dodržiavanie záväzkov obsiahnutých v tomto dohovore berie na seba každý štát, zmluvná strana, a je jej povinnosťou prijať príslušné opatrenia. Tieto opatrenia sa môžu týkať legislatívy predpisov, smerníc alebo administratívnych postupov.

Článok 6 - Vzťah k iným medzinárodným dokumentom

Tento dohovor nijako nemení práva a záväzky štátov, zmluvných strán, ktoré vyplývajú z iných zmlúv skôr uzavretých a ktoré sú v zhode s predmetom a účelom tohto dohovoru. Toto neovplyvňuje výkon práva a záväzky štátov, zmluvných strán, a ich práva alebo plnenie ich záväzkov tohto dohovoru.

ČASŤ II - ANTIDOPINGOVÁ ČINNOSŤ NA NÁRODNEJ ÚROVNI

Článok 7 - Koordinácia na vnútroštátnej úrovni

Štáty, zmluvné strany, zabezpečia uplatňovanie súčasného dohovoru najmä prostredníctvom koordinácie na vnútroštátnej úrovni. Aby mohli lepšie vyhovieť svojim záväzkom vyplývajúcim z dohovoru, môžu sa štáty, zmluvné strany, spoliehať na antidopingové organizácie, ako aj na športové orgány a organizácie.

Článok 8 - Obmedzenie dostupnosti a používanie zakázaných látok a metód

1. Štáty, zmluvné strany, prijmú tam, kde to bude vhodné, opatrenia na obmedzenie dostupnosti zakázaných látok a metód, aby zamedzili ich používaniu športovcami pri športovej činnosti, ak na používanie nie je udelená terapeutická výnimka. Tieto kroky zahrňujú opatrenia brániace športovcom nelegálne zaobchádzanie so zakázanými látkami a metódami, teda opatrenia s cieľom kontroly výroby, pohybu, dovozu, distribúcie a predaja.

2. Štáty, zmluvné strany, zavedú, prípadne tam, kde to bude vhodné, odporučia príslušným subjektom, ktoré patria do ich právomoci, aby prijali opatrenia na obmedzenie použitia a držania zakázaných látok a metód športovcom pri ich športovej činnosti, ak na ich použitie nebola udelená terapeutická výnimka.

3. Žiadne opatrenia prijaté v tomto dohovore nebudú brániť dostupnosti zakázaných látok a metód, ktorých užitie v športe je zakázané alebo regulované, na zákonné účely.

Článok 9 - Opatrenia týkajúce sa sprievodného personálu športovcov

Štáty, zmluvné strany, prijmú opatrenia alebo podporia, aby športové organizácie a antidopingové organizácie prijali opatrenia vrátane sankcií alebo trestov týkajúcich sa sprievodného personálu športovcov, ktorí porušia antidopingové pravidlá alebo inak porušia pravidlá v súvislosti s dopingom v športe.

Článok 10 - Potravinové doplnky

Štáty, zmluvné strany, budú podporovať, kde to bude vhodné, aby producenti a distribútori potravinových doplnkov pri podpore predaja a distribúcii potravinových doplnkov zaviedli do praxe najvhodnejšie metódy vrátane informácií týkajúcich sa ich analytického zloženia a zabezpečenia kvality.

Článok 11 - Finančné opatrenia

Štáty, zmluvné strany, kde to bude vhodné:

 1. budú v rámci svojich príslušných rozpočtov poskytovať prostriedky na podporu národného programu testovania vo všetkých športoch alebo napomáhať športovým organizáciám a antidopingovým organizáciám financovať dopingové kontroly, a to buď formou priamych dotácií a grantov, alebo pri určení celkového objemu dotácií a grantov udeľovaných týmto organizáciám, uznávaním nákladov spojených s týmito kontrolami,
 2. vykonajú opatrenia, aby finančná podpora na športové aktivity jednotlivým športovcom alebo členom sprievodného personálu športovca, ktorým bol udelený zákaz činnosti dôsledkom porušenia antidopingových pravidiel, nebola poskytnutá v priebehu zákazu ich činnosti,
 3. čiastočne zadržia alebo celkom zadržia finančnú podporu alebo inú podporu súvisiacu so športom akejkoľvek športovej organizácii alebo antidopingovej organizácii, ktorá nepostupuje v súlade s Kódexom alebo s príslušnými antidopingovými pravidlami prijatými podľa Kódexu.

Článok 12 - Opatrenia na ul’ahčenie dopingovej kontroly

Štáty, zmluvné strany, kde to bude vhodné:

 1. budú podporovať a napomáhať športovým organizáciám a antidopingovým organizáciám patriacim do ich právomoci pri vykonávaní antidopingových kontrol spôsobom, ktorý je v súlade s Kódexom, vrátane testovania bez predchádzajúceho oznámenia, testovania mimo súťaže a počas súťaže.
 2. budú podporovať a napomáhať pri rokovaniach športových organizácií a antidopingových organizácií o dohodách, ktoré umožnia, aby ich členovia boli testovaní riadnymi, na to určenými tímami dopingovej kontroly z iných krajín,
 3. zaväzujú sa pomáhať športovým asociáciám a antidopingovým organizáciám spadajúcim do ich právomoci, aby na účely analýzy výsledkov dopingovej kontroly získali prístup k akreditovaným laboratóriám dopingovej kontroly.

ČASŤ III - MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 13 - Spolupráca medzi antidopingovými organizáciami a športovými organizáciami

Štáty, zmluvné strany, budú podporovať spoluprácu medzi antidopingovými organizáciami, orgánmi verejnej správy a športovými organizáciami spadajúcimi do ich právomoci a do právomoci štátov, zmluvných strán, s cieľom dosiahnuť plnenie tohto dohovoru na medzinárodnej úrovni.

Článok 14 - Podpora poslania WADA

Štáty, zmluvné strany, sa zaväzujú, že budú podporovať dôležité poslanie WADA v medzinárodnom boji proti dopingu.

Článok 15 - Rovnocenné financovanie WADA

Štáty, zmluvné strany, podporujú zásadu rovnocenného financovania schváleného ročného rozpočtu orgánmi verejnej správy a olympijským hnutím.

Článok 16 - Medzinárodná spolupráca pri dopingovej kontrole

Uznávajúc, že boj proti dopingu v športe môže byť účinný len vtedy, ak športovci môžu byť testovaní bez predchádzajúceho oznámenia a vzorky môžu byť včas dopravené k analýze do laboratórií, štáty, zmluvné strany, budú, kde je to vhodné a v súlade s vnútornými zákonmi a postupmi:

 1. napomáhať poslaniu WADA a antidopingovým organizáciám pôsobiacim v súlade s Kódexom za predpokladu, že sa riadia predpismi hostiteľských krajín, pri dopingových kontrolách svojich športovcov počas súťaže i mimo súťaže bez ohľadu nato, či ide o ich územie alebo iné územie,
 2. napomáhať včasnému pohybu tímu dopingovej kontroly s riadnym oprávnením cez hranice, ak vykonávajú činnosť v rámci dopingovej kontroly,
 3. spolupracovať pri včasnej preprave vzoriek expedovaných alebo dopravovaných cez hranice tak, aby bola zachovaná ich bezpečnosť a neporušenosť,
 4. pomáhať medzinárodnej koordinácii dopingových kontrol rôznymi antidopingovými organizáciami a na tento účel spolupracovať s WADA,
 5. podporovať spoluprácu medzi laboratóriami dopingovej kontroly podliehajúcimi ich právomoci a tými, ktorí podliehajú právomoci iných štátov, zmluvných strán. Zvlášť štáty, zmluvné strany, s akreditovanými laboratóriami dopingovej kontroly by mali viesť laboratóriá podliehajúce ich právomoci, aby pomáhali ďalším štátom, zmluvným stranám, a aby im umožnili získať skúsenosti, zručnosti a pracovné postupy potrebné na založenie vlastných laboratórií, ak si tak budú priať,
 6. pomáhať vytvárať a podporovať v súlade s Kódexom dohody o recipročnom testovaní medzi určenými antidopingovými organizáciami,
 7. vzájomne uznávať postupy dopingovej kontroly, testov vrátane z tohto vyplývajúcich športových sankcií akejkoľvek antidopingovej organizácie, ktoré sú v súlade s Kódexom.

Článok 17 - Dobrovoľný fond

1. Týmto sa ustanovuje "Fond na vylúčenie dopingu v športe" (ďalej len "Dobrovoľný fond"). Dobrovoľný fond bude obsahovať zverené fondy založené v súlade s finančnými predpismi UNESCO. Všetky príspevky štátov, zmluvných strán, a ďalších účastníkov budú dobrovoľné.

2. Zdroje Dobrovoľného fondu budú tvoriť:

a) príspevky štátov, zmluvných strán,
b) príspevky, dary a venované dedičstvo

(i) ďalšími štátmi,
(ii) organizáciami a programami systému Organizácie Spojených národov, hlavne rozvojovým programom Organizácie Spojených národov, ako aj ďalšími medzinárodnými organizáciami, alebo
(iii) verejných alebo súkromných organizácií či jednotlivcov,

c) všetky úroky plynúce z prostriedkov Dobrovoľného fondu,
d) hotovosť získaná zbierkami a príjmami z benefičných činností organizovaných Dobrovoľným fondom,
e) akékoľvek ďalšie prostriedky schválené smernicou Dobrovoľného fondu, ktorá bude vydaná Konferenciou štátov, zmluvných strán.

3. Príspevky štátov, zmluvných strán, do Dobrovoľného fondu nebudú považované za náhradu záväzku štátov, zmluvných strán, platiť svoj podiel do rozpočtu WADA.

Článok 18 - Použitie a dozor Dobrovoľného fondu

Finančné prostriedky v Dobrovoľnom fonde bude Konferencia štátov, zmluvných strán, v súlade s ustanovením tohto dohovoru a majúc na zreteli ciele WADA prideľovať na financovanie aktivít schválených štátmi, zmluvnými stranami, a to zvlášť na podporu štátov, zmluvných strán, na rozvoj a realizáciu antidopingových programov. Rovnako môžu byť využité na pokrytie nákladov na fungovanie tohto dohovoru. Príspevky do Dobrovoľného fondu nesmú byť viazané žiadnymi politickými, ekonomickými alebo inými podmienkami.

ČASŤ IV - VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

Článok 19 - Všeobecné zásady vzdelávania a odbornej prípravy

1. Štáty, zmluvné strany, sa zaväzujú v rámci svojich možností podporovať, navrhovať a realizovať vzdelávacie a školiace programy zamerané na prevenciu dopingu. Pre športovú verejnosť by tieto programy mali prinášať aktuálne a presné informácie o

 1. škodlivosti dopingu pre etické hodnoty v športe,
 2. zdravotných dôsledkoch dopingu.

2. Športovcom a sprievodnému personálu športovcov, zvlášť v začiatkoch tréningu, by vzdelávacie a školiace programy mali okrem uvedeného poskytovať aj aktuálne a presné informácie o

 1. postupoch dopingovej kontroly,
 2. právach a povinnostiach športovcov vo vzťahu k prevencii dopingu vrátane informácie o Kódexe a antidopingovej politike príslušných antidopingových organizácií; tieto informácie budú obsahovať i dôsledky činnosti, ktorá je porušením antidopingového pravidla,
 3. zozname zakázaných látok a metódach dopingu a o výnimkách na terapeutické účely,
 4. potravinových doplnkoch výživy.

Článok 20 - Profesionálny etický kódex

Štáty, zmluvné strany, podporia, aby príslušné profesionálne asociácie a inštitúcie vytvorili a zaviedli do praxe vhodné etické kódexy a mravné zásady vzťahujúce sa na prevenciu dopingu v športe, ktoré sú v súlade s Kódexom.

Článok 21 - Spoluúčasť športovcov a sprievodného personálu športovcov

Štáty, zmluvné strany, budú presadzovať a v rámci svojich možností napomáhať aktívnej účasti športovcov a sprievodného personálu športovcov vo všetkých aspektoch antidopingovej činnosti v športových a ďalších zodpovedajúcich organizáciach a budú podporovať, aby športové organizácie podliehajúce ich právomoci postupovali rovnako.

Článok 22 - Športové organizácie a trvalé vzdelávanie a školenie k prevencii dopingu

Štáty, zmluvné strany, budú podporovať športové organizácie a antidopingové organizácie pri priebežnej realizácii vzdelávacích a školiacich programov pre všetkých športovcov a sprievodný personál športovcov, ktoré sa týkajú tém špecifikovaných v článku 19.

Článok 23 - Spolupráca v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

Štáty, zmluvné strany, budú vzájomne spolupracovať a kde to bude vhodné, budú sa príslušnými organizáciami podieľať na poskytovaní informácií, expertíz a skúseností z oblasti účinných antidopingových programov.

ČASŤ V - VÝSKUM

Článok 24 - Podpora antidopingového výskumu

Štáty, zmluvné strany, sa zaväzujú, že v rámci svojich možností budú podporovať a pomáhať antidopingovému výskumu v spolupráci so športovými a ďalšími zodpovednými organizáciami v oblastiach

 1. prevencie, metód detekcie, aspektov správania, sociálnych aspektov a zdravotných následkov dopingu,
 2. nástrojov a spôsobu vývoja vedecky podložených fyziologických a psychologických vzdelávacích programov rešpektujúcich integritu osobnosti,
 3. použitie látok a metód, ktoré vychádzajú najavo dôsledkom vedeckého vývoja.

Článok 25 - Povaha antidopingového výskumu

Ak bude podporovaný antidopingový výskum, ako je definovaný v článku 24, štáty, zmluvné strany, zabezpečia, že

 1. výskum sa bude vykonávať v zhode s medzinárodne uznávanými etickými postupmi,
 2. športovcom nebudú podávané zakázané látky a metódy,
 3. výskum sa bude vykonávať len so zodpovedajúcimi opatreniami, ktoré zabránia, aby výsledky antidopingového výskumu neboli zneužité na doping.

Článok 26 - Vzájomné poskytovanie informácií o výsledkoch antidopingového výskumu

V zhode s príslušnými národnými a medzinárodnými zákonmi štáty, zmluvné strany, budú, kde je to vhodné, poskytovať výsledky dosiahnuté v antidopingovom výskume s ostatnými štátmi, zmluvnými stranami, a WADA.

Článok 27 - Výskum v športovej vede

Štáty, zmluvné strany, budú podporovať, aby

 1. členovia vedeckých a lekárskych spoločností vykonávali výskum v športovej vede v zhode so zásadami Kódexu,
 2. športové organizácie a sprievodný personál športovcov v rámci svojho pôsobenia zabezpečovali výskum v športovej vede, ktorý sa zhoduje s princípmi Kódexu.

ČASŤ VI - MONITOROVANIE DOHOVORU

Článok 28 - Konferencia strán

1. Týmto sa ustanovuje Konferencia strán. Konferencia strán je vrcholný orgán dohovoru.

2. Konferencia strán sa bude bežne stretávať pravidelne každé dva roky. Môže sa však stretnúť na mimoriadnom zasadnutí, ak sa tak rozhodne, alebo na základe požiadaviek aspoň jednej tretiny štátov, zmluvných strán.

3. Na Konferencii strán budú mať štáty, zmluvné strany, po jednom hlase.

4. Konferencia zmluvných strán si schváli vlastný rokovací poriadok.

Článok 29 - Poradné organizácie a pozorovatelia na Konferencii strán

Na Konferenciu strán bude pozvaná WADA ako poradná organizácia. Medzinárodný olympijský výbor, Medzinárodný paralympijský výbor, Rada Európy a Medzivládny výbor pre telesnú výchovu a šport (CIGEPS) budú pozývané ako pozorovatelia. Konferencia strán môže rozhodnúť o pozvaní ďalších významných organizácií ako pozorovateľov.

Článok 30 - Úloha Konferencie strán

1. Okrem ustanovení uvedených v tomto dohovore bude úlohou Konferencie strán

 1. propagovať zámer tohto dohovoru,
 2. rokovať o vzťahu k WADA a študovať mechanizmus financovania základného rozpočtu WADA. Štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami, môžu byť prizvané na rokovania,
 3. v zhode s článkom 18 prijať plán na použitie zdrojov Dobrovoľného fondu,
 4. v zhode s článkom 31 preskúmať správy predkladané štátmi, zmluvnými stranami,
 5. nepretržite sledovať monitorovanie v zhode s týmto dohovorom v nadväznosti na vývoj antidopingových systémov podľa článku 31. Akýkoľvek monitorovací systém alebo opatrenie presahujúce rámec článku 31 sa bude financovať z Dobrovoľného fondu ustanoveného článkom 17,
 6. sledovať návrhy na zmeny tohto dohovoru s cieľom ich prijatia,
 7. v zhode s článkom 34 preskúmať, s cieľom ich schválenia, úpravy Zoznamu zakázaných látok a metód a Noriem na udelenie terapeutických výnimiek prijatých WADA,
 8. definovať a realizovať spoluprácu medzi štátmi, zmluvnými stranami, a WADA v rámci tohto dohovoru,
 9. požadovať od WADA správu o zavedení Kódexu na každom svojom zasadnutí na preskúmanie.

2. Konferencia strán môže pri plnení svojich úloh spolupracovať s inými medzivládnymi orgánmi.

Článok 31 - Národné správy Konferencie strán

Štáty, zmluvné strany, budú Konferencii strán každé dva roky prostredníctvom sekretariátu odovzdávať v jednom z oficiálnych jazykov UNESCO všetky relevantné informácie týkajúce sa prijatých opatrení na zabezpečenie plnenia ustanovení tohto dohovoru.

Článok 32 - Sekretariát Konferencie strán

1. Generálny riaditeľ UNESCO poskytne Konferencii strán sekretariát.

2. Na základe požiadaviek Konferencie strán generálny riaditeľ UNESCO v maximálne možnej miere využije služby WADA za podmienok schválených Konferenciou strán.

3. Finančné náklady na Konferenciu strán sa uhradia z normálneho rozpočtu UNESCO v rámci existujúcich zdrojov na príslušnej úrovni, Dobrovoľného fondu ustanoveného článkom 17 alebo vhodnou kombináciou oboch týchto zdrojov, ako sa určí každé dva roky. Financovanie sekretariátu z normálneho rozpočtu sa poskytne na prísne minimálnom základe, čiže z Dobrovoľného fondu sa môže prispievať aj na dohovor UNESCO.

4. Sekretariát pripraví dokumentáciu Konferencii strán, ako aj návrh programu schôdze a zaistí realizáciu ich rozhodnutí.

Článok 33 - Dodatky k dohovoru

1. Každý štát, zmluvná strana, môže formou písomného oznámenia adresovaného generálnemu riaditeľovi UNESCO navrhnúť dodatky k tomuto dohovoru. Generálny riaditeľ odošle toto oznámenie všetkým štátom, zmluvným stranám. Ak do šiestich mesiacov od dátumu odoslania oznámenia aspoň polovica štátov, zmluvných strán, nedá svoj súhlas, predloží generálny riaditeľ tieto návrhy nasledujúcemu zasadnutiu Konferencii strán.

2. Dodatky budú prijaté Konferenciou zmluvných strán dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich štátov, zmluvných strán.

3. Po prijatí sa dodatky k tomuto dohovoru predložia na ratifikáciu, súhlas, schválenie alebo pristúpenie štátom alebo zmluvným stranám.

4. Pre štáty, zmluvné strany, ktoré dodatky k dohovoru ratifikovali, súhlasili s nimi, schválili ich alebo pristúpili k nim, nadobudnú platnosť tri mesiace po tom, ako listiny uvedené v odseku 3 tohto článku dve tretiny štátov, zmluvných strán, uložia v depozitári. Pre každý štát, zmluvnú stranu, ktorá dodatok následne ratifikovala, prijala, súhlasila s ním alebo k nemu pristúpila, začne spomínaný dodatok platiť tri mesiace po dátume, keď tento štát, zmluvná strana, uloží v depozitári svoje listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení.

5. Štát, ktorý sa stane zmluvnou stranou tohto dohovoru potom, čo v zhode s odsekom 4 tohto článku nadobudnú dodatky platnosť, sa bude považovať, ak nevyjadrí svoj úmysel, za

 1. stranu tohto dohovoru vrátane dodatkov,
 2. stranu pôvodného dohovoru bez dodatkov vo vzťahu k inému štátu, zmluvnej strane, ktorý nie je viazaný dodatkami.

Článok 34 - Zvláštny proces prijímania dodatkov k prílohám dohovoru

1. Ak WADA upraví Zoznam zakázaných látok a metód alebo Normu na udeľovanie terapeutických výnimiek, môže o týchto zmenách informovať generálneho riaditeľa UNESCO písomnou formou. Generálny riaditeľ ohlási navrhované dodatky k príslušným prílohám tohto dohovoru všetkým štátom, zmluvným stranám. Dodatky k prílohám schvaľuje Konferencia strán buď na jednom zo svojich zasadnutí, alebo formou písomných konzultácií.

2. Štáty, zmluvné strany, môžu vyjadriť svoj nesúhlas k navrhovaným dodatkom do 45 dní od oznámenia generálneho riaditeľa, a to buď písomným oznámením generálnemu riaditeľovi, v prípade písomných konzultácií, alebo na zasadnutí Konferencie strán. Ak dve tretiny zmluvných strán vyjadria svoje námietky, o odsúhlasení navrhnutých dodatkov bude rokovať Konferencia strán.

3. O dodatkoch schválených Konferenciou strán bude štáty, zmluvné strany, informovať generálny riaditeľ. Dodatky nadobudnú platnosť po uplynutí 45 dní od oznámenia, nie však pre tie štáty, zmluvné strany, ktoré už predtým oznámili, že dodatky neprijímajú.

4. Štát, zmluvná strana, po oznámení generálnemu riaditeľovi, že neprijíma dodatok schválený podľa predchádzajúceho odseku, zostáva zaviazaná prílohami bez dodatku.

ČASŤ VII - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Článok 35 - Federálne alebo necentralizované ústavné systémy

Nasledujúce ustanovenia sa týkajú štátov, zmluvných strán, s federálnym alebo necentralizovaným ústavným systémom:

 1. Ak ide o ustanovenia tohto dohovoru, ktorých implementácia spadá do federálnej právnej pôsobnosti alebo centrálnej zákonodarnej moci, záväzky federálnej alebo centrálnej moci budú rovnaké ako záväzky štátov, zmluvných strán, ktoré nie sú federálnymi štátmi.
 2. Ak ide o plnenie tých ustanovení dohovoru, ktoré podliehajú právomoci jednotlivých federálnych štátov, krajín, provincií alebo kantónov, ktoré podľa systému federácie zakotveného v ústave nie sú povinné vykonať legislatívne opatrenie, bude federálna vláda informovať príslušné úrady týchto federálnych štátov, krajín, provincií alebo kantónov o príslušných ustanoveniach a odporučí ich prijatie.

Článok 36 - Ratifikácia, prijatie, súhlas alebo pristúpenie

Tento dohovor bude predmetom ratifikácie, prijatia, súhlasu alebo pristúpenia členskými štátmi UNESCO v zhode s ich zodpovedajúcimi ústavnými postupmi. Listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení budú uložené v depozitári generálneho riaditeľa UNESCO.

Článok 37 - Platnosť

1. Tento dohovor nadobudne platnosť prvý deň v nasledujúcom mesiaci po uplynutí jednomesačnej lehoty od uloženia tridsiatej listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení.

2. Pre ktorýkoľvek štát, ktorý následne vyjadrí súhlas s dohovorom, nadobudne platnosť prvý deň v nasledujúcom mesiaci po uplynutí jednomesačnej lehoty od uloženia listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení.

Článok 38 - Územná platnosť dohovoru

1. Ktorýkoľvek štát môže pri ukladaní listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení špecifikovať územie alebo územia, za ktoré v oblasti medzinárodných vzťahov zodpovedá a pre ktoré bude dohovor platiť.

2. Ktorýkoľvek štát, zmluvná strana, môže neskôr formou vyhlásenia adresovaného UNESCO rozšíriť uplatňovanie tohto dohovoru na ďalšie územia špecifikované vo vyhlásení. Vo vzťahu k takému územiu nadobudne dohovor platnosť prvý deň v nasledujúcom mesiaci po uplynutí jednomesačnej lehoty od dátumu prijatia takého vyhlásenia depozitárom.

3. Akékoľvek vyhlásenie urobené podľa dvoch predošlých odsekov môže byť vo vzťahu k akémukoľvek územiu uvedenému vo vyhlásení vzaté späť formou oznámenia adresovaného UNESCO. Také odstúpenie sa stáva platným prvý deň nasledujúceho mesiaca po uplynutí jednomesačnej lehoty od dátumu prijatia tohto oznámenia depozitárom.

Článok 39 - Vypovedanie dohovoru (denunciácia)

Každý štát, zmluvná strana, môže dohovor vypovedať. Vypovedanie sa oznámi písomne a uloží sa u generálneho riaditeľa UNESCO. Vypovedanie nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí šesťmesačnej lehoty od dátumu prijatia listiny o vypovedaní. Vypovedanie v žiadnom prípade nebude mať vplyv na finančné záväzky príslušného štátu, zmluvnej strany, až do dátumu účinnosti výpovede.

Článok 40 - Depozitár

Generálny riaditeľ UNESCO bude depozitárom tohto dohovoru a dodatkov. Ako depozitár bude generálny riaditeľ UNESCO informovať štáty, zmluvné strany, tohto dohovoru a rovnako členské štáty organizácie o

 1. uložení akejkoľvek listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení,
 2. dátume nadobudnutia platnosti dohovoru v súlade s článkom 37,
 3. akejkoľvek správe pripravenej na základe ustanovenia článku 31,
 4. akomkoľvek návrhu na dodatok alebo akomkoľvek dodatku prijatom v súlade s článkami 33 a 34 a o dátume, ktorým tento dodatok nadobúda platnosť,
 5. akomkoľvek vyhlásení alebo oznámení urobenom podľa ustanovenia článku 38,
 6. akomkoľvek oznámení podanom podľa ustanovenia uvedeného v článku 39 a o dátume, keď výpoveď nadobudne platnosť,
 7. akomkoľvek ďalšom uznesení, oznámení alebo sprostredkovaní údajov vzťahujúcom sa na dohovor.

Článok 41 - Registrácia

V súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov bude tento dohovor na základe požiadaviek generálneho riaditeľa UNESCO registrovaný na Sekretariáte Organizácie Spojených národov.

Článok 42 - Platné znenie

1. Tento dohovor vrátane príloh bol vypracovaný v arabčine, čínštine, angličtine, francúzštine, ruštine a španielčine, pričom všetkých šesť znení má rovnakú platnosť.

2. Dodatky k tomuto dohovoru budú vypracované v arabčine, čínštine, angličtine, francúzštine, ruštine a španielčine.

Článok 43 - Výhrady

Nepripúšťajú sa žiadne výhrady, ktoré sú nezlučiteľné s predmetom a účelom tohto dohovoru.


Príloha I - Zoznam zakázaných látok a metód podľa medzinárodnej normy


Príloha II - Medzinárodná norma pre výnimky na terapeutické použitie


Dodatok l - Svetový antidopingový kódex WADA


Dodatok 2 - Medzinárodná norma pre laboratóriá


Dodatok 3 - Medzinárodná norma na testovanie

Depozitár dohovoru: UNESCO

Platnosť dohovoru

V súlade s článkom 37 tento dohovor nadobudne platnosť prvý deň v mesiaci po uplynutí jednomesačnej lehoty od uloženia tridsiatej listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení. Pre ktorýkoľvek štát, ktorý následne vyjadrí súhlas s dohovorom, nadobudne platnosť prvý deň v nasledujúcom mesiaci po uplynutí jednomesačnej lehoty od uloženia listiny o ratifikácii, prijatí, súhlase alebo pristúpení.


Príloha 1 - ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD 2006

MEDZINÁRODNÁ NORMA

Úradný oficiálny text Zoznamu zakázaných látok a metód bude aktualizovať WADA a je publikovaný v slovenčine a v angličtine. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou je rozhodujúce anglické znenie.

Tento zoznam je platný s účinnosťou od 1. januára 2006.


ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD 2006

Platný od 1. januára 2006

Použitie akéhokoľvek lieku má byť obmedzené na lekársky odôvodnené indikácie.

TRVALO ZAKÁZANÉ LÁTKY A METÓDY (POČAS SÚŤAŽE AJ MIMO SÚŤAŽE)

ZAKÁZANÉ LÁTKY

Sl. ANABOLICKÉ LÁTKY

Anabolické látky sú zakázané.

1. Anabolické androgénne steroidy (AAS)

a) Exogénne* AAS sú:

l-androstendiol (5alfa-androst-1-én-3beta, 17beta-diol); 1-androsténdión (5alfa -androst-1-én-3,17-dión); bolandiol (19-norandrosténdiol); bolasterón; boldenón; boldión (androsta-1,4dién-3, 17-dión); calusterón; clostebol; danazol (17alfa-etnyl-17beta-hydroxyandrost-4-én(2,3-d]isoxazol); dehydrochlormetyltestosterón (4-chlor-17beta -hydroxy-17alfa-metylandrosta-1,4-dién-3-ón); desoxymetyltestosterón (17alfa-metyl-5alfa-androst-2-én-17beta-ol); drostanolón; etylestrenol (19-nor-17alfa-pregn-4-én-l7-ol); fluoxymesterón; formebolón; furazabol (17beta-hy - droxy-17alfa -metyl-5alfa -androstano(2,3-c ]-furazán); gestrinón; 4-hydroxytestosterón (4,17beta-dihydroxyandrost-4- -én-3-ón); mestanolón; mesterolón; metenolón; metandienón (17beta-hydroxy-17alfa -metylandrosta-l,4-dién-3-ón); metandriol; metasterón (2alfa, 17alfa-dimetyI-5alfa-androstán-3-ón-17beta-0l); metyldienolón (17beta-hydroxy-17alfa- -metylestra-4,9-dién-3-ón); metyl-l -testosterón (17beta-hydroxy-17alfa -metyl-5alfa-androst-1-én-3-ón); metylnortestosterón (17beta-hydroxy-17alfa-metylestra-4-én-3-ón); metyltrienolón (17beta-hydroxy-17alfa-metylestra-4,9,11-trién-3-ón); metyltestosterón; mibolerón; nandrolón; 19-norandrosténdión (estr-4-én-3,17-dión); norboletón; norclostebol; noretandrolón; oxabolón; oxandrolón; oxymesterón; oxymetolón; prostanozol ([3,2-c] pyrazolo-5alfa-etioallocholán- l7beta-tetrahydropyranol); quinbolón; stanozolol; stenbolón; l-testosterón (17beta-hydroxy-5alfa?androst- -1-én-3-ón); tetrahydrogestrinón (18alfa-homo-pregna-4,9,11-trién17beta-ol-3-ón); trenbolón a iné látky s podobnou chemickou štruktúrou alebo podobnými biologickými účinkami.

b) Endogénne** AAS sú:

androsténdiol (androst-5-én-3beta,17beta-diol); androsténdión (androst-4-én-3,17-dión); dihydrotestosterón (17beta-hydroxy-5alfa-androstán- 3-ón); prasterón (dehydroepiandrosterón, DHEA); testosterón a nasledujúcemetabolity a izoméry: 5 -androstán-3 , 17alfa-diol; 5alfa-androstán-3 , 17 -diol; 5 -androstán-3 , 17 -diol; 5 -androstán-3 , 17 -diol; androst-4-én-3 , 17 -diol; androst-4-én-3 , 17 -diol; androst-4-én-3 , 17 -diol; androst-5-én-3 , 17 -diol; androst-5-én-3 , 17 -diol; androst-5-én-3 , 17 -diol; 4-androsténdiol (androst-4-én-3beta, 17beta-diol); 5-androsténdión (androst-5-én-3, 17-dión); epi-dihydrotestosterón; 3 -hydroxy-5 -androstán-17-ón; 3 -hydroxy-5 -androstán-17-ón; 19-norandrosterón; 19-noretiocholanolón.

Ak je telo schopné produkovať androgénny steroid prirodzenou cestou, možno predpokladať, že vzorka obsahuje túto zakázanú látku, ak sa koncentrácia zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo indikátorov alebo ak sa akýkoľvek iný prislúchajúci pomer vo vzorke športovca odchyľuje od rozmedzia hodnôt, ktoré sa normálne vyskytujú v ľudskom organizme, do tej miery, že nezodpovedajú normálnej endogénnej produkcii. Vzorka sa nebude považovať za vzorku s obsahom zakázanej látky v prípade, ak športovec preukáže, že koncentrácia zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo indikátorov alebo prislúchajúci pomer vo vzorke športovca je fyziologická alebo je dôsledkom patologického stavu.

Ak na základe akejkoľvek spoľahlivej analytickej metódy (napr. IRMS) možno preukázať, že zakázaná látka vo vzorke športovca je exogénneho pôvodu, laboratórium nahlási vzorku ako pozitívnu vo všetkých prípadoch a pri akejkoľvek koncentrácii. V takom prípade nie je potrebné vykonať ďalšie vyšetrenia.

Aj keď sa výsledok analýzy nelíši od rozmedzia hodnôt vyskytujúcich sa u ľudí a spoľahlivá analytická metóda (napr. IRMS) nepreukázala exogénny pôvod látky, ale existujú závažné známky možného použitia zakázanej látky, ako napr. porovnanie s referenčnými profilmi steroidov, vykoná príslušná antidopingová organizácia ďalšie vyšetrenia porovnaním výsledkov predchádzajúcich kontrol alebo vykonaním ďalších testov, aby sa preukázalo, či je výsledok spôsobený fyziologickým alebo patologickým stavom alebo je spôsobený zakázanou látkou exogénneho pôvodu.

Keď laboratórium oznámilo pomer T/E vyšší ako štyri (4) k jednej (1) a nejaká spoľahlivá analytická metóda (napr. IRMS) nepreukázala exogénny pôvod látky, vykoná sa ďalšie porovnávanie výsledkov predchádzajúcich kontrol alebo sa vykonajú ďalšie testy, aby sa preukázalo, či je výsledok spôsobený fyziologickým alebo patologickým stavom alebo je spôsobený zakázanou látkou exogénneho pôvodu. Ak spoľahlivá analytická metóda (napr. IRMS) preukázala exogénny pôvod zakázanej látky, nie je potrebné ďalšie vyšetrenie a bude sa považovať za preukázané, že vzorka obsahuje zakázanú látku. Ak sa nepoužila spoľahlivá analytická metóda (napr. IRMS) a nie sú k dispozícii minimálne 3 predchádzajúce testy, príslušná antidopingová organizácia v najbližších 3 mesiacoch športovca minimálne trikrát vyšetrí bez predchádzajúceho oznámenia. V prípade, ak longitudinálny profil športovca, ktorý sa podrobil následným vyšetreniam, nie je fyziologicky normálny, výsledok sa oznámi ako pozitívny nález.

V extrémne ojedinelých individuálnych prípadoch môže sa vo vzorke moču dokázať prítomnosť boldenónu endogénneho pôvodu vo veľmi nízkych koncentráciách (ng/ml). Ak laboratórium takúto veľmi nízku koncentráciu boldenónu nahlásilo a spoľahlivá analytická metóda (napr. IRMS) nepreukázala jeho exogénny pôvod, vykoná sa porovnanie výsledkov predchádzajúcich kontrol alebo sa vykonajú ďalšie testy. Ak sa nepoužila spoľahlivá analytická metóda (napr. IRMS), príslušná antidopingová organizácia v najbližších 3 mesiacoch športovca minimálne trikrát vyšetrí bez predchádzajúceho oznámenia. V prípade, ak longitudinálny profil športovca, ktorý sa podrobil následným vyšetreniam, nie je fyziologicky normálny, výsledok sa oznámi ako pozitívny nález.

V prípade, že laboratórium nahlásilo pozitívny laboratórny výsledok 19-norandrosterónu, bude sa to pokladať za vedecký a presvedčivý dôkaz exogénneho pôvodu zakázanej látky. V takom prípade nie je potrebné robiť ďalšie vyšetrenia.

V prípade, že športovec nie je ochotný spolupracovať pri vyšetreniach, vzorka športovca sa bude považovať za vzorku obsahujúcu zakázanú látku.

Iné anabolické látky sú najmä:

clenbuterol, tibolón, zeranol, zilpaterol.

Na účely tohto odseku:

* "Exogénny" sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus nedokáže produkovať prirodzeným spôsobom.

** "Endogénny" sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus dokáže produkovať prirodzeným spôsobom.

S2. HORMÓNY A PRÍBUZNÉ LÁTKY

Zakázané sú nasledujúce látky vrátane ďalších látok s podobnou chemickou štruktúrou alebo s podobnými biologickými účinkami a ich uvoľňujúce faktory:

1. Erytropoetín (EPO).

2. Rastový hormón (hGH), inzulínu podobné rastové faktory (napr. IGF-l), mechano rastové faktory (MGFs).

3. Gonadotropín (LH, hCG), zakázaný iba u mužov.

4. Inzulín.

5. Kortikotropín.

Ak športovec nemôže dostatočne preukázať, že koncentrácia je fyziologická alebo spôsobená patologickým stavom, vzorka sa bude považovať za vzorku obsahujúcu zakázanú látku (ako je už uvedené) v prípade, ak koncentrácia zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo akýchkoľvek prislúchajúcich pomerov alebo indikátorov vo vzorke športovca prekročí do tej miery hodnoty normálne stanovované v ľudskom organizme, že nezodpovedajú normálnej endogénnej produkcii.

Ak laboratórium zistilo použitím spoľahlivej analytickej metódy, že zakázaná látka je exogénneho pôvodu, znamená to, že vzorka obsahuje zakázanú látku, a laboratórium oznámi pozitívny výsledok.

Prítomnosť ďalších látok s podobnou chemickou štruktúrou alebo podobnými biologickými účinkami, diagnostických indikátorov alebo uvoľňujúcich faktorov uvedeného hormónu alebo akýkoľvek iný dôkaz, ktoré indikujú, že stanovená látka je exogénneho pôvodu, sa považuje za dôkaz užitia zakázanej látky a nahlási sa ako pozitívny analytický nález.

S3. BETA-2 AGONISTY

Všetky prípravky s obsahom beta-2 agonistov a ich D- a L-izomérov sú zakázané.

Výnimkou je formoterol, salbutamol, salmeterol a terbutalín, ak sa podávajú v inhalačnej forme. Vyžadujú si udelenie terapeutickej výnimky skráteným postupom.

Napriek udeleniu akejkoľvek formy terapeutickej výnimky sa považuje nález salbutamolu (voľný plus glukuronid) v koncentrácii vyššej ako 1000 ng/ml za pozitívny analytický nález, ak športovec nepreukáže, že abnormálny výsledok bol spôsobený terapeutickým inhalačným podaním salbutamolu.

S4. LÁTKY S ANTIESTROGÉNNYM ÚČINKOM

Zakázané sú najmä tieto skupiny antiestrogénnych látok:

1. Inhibítory aromatázy - anastrozol, letrozol, aminoglutetimid, exemestán, formestán, testolaktón.

2. Modulátory selektívnych estrogénnych receptorov (SERMs) - raloxifén, tamoxifén, toremifén.

3. Iné antiestrogénne látky - clomifén, cyklofenil, fufvestrant.

S5. DIURETIKÁ A INÉ MASKOVACIE LÁTKY

1. Maskovacie látky sú najmä:

Diuretiká,* epitestosterón, probenecid, inhibítory alfa-reduktázy (napr. finasterid, dutasterid), expandéry plazmy (napr. albumín, dextran, hydroxyetylškrob).

Diuretiká sú:

acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenón, chlortalidón, kyselina etakrynová, furosemid, indapamid, metolazón, spironolaktón, tiazid (napr. bendroflumetiazid, chlorotiazid, hydrochlorotiazid), triamterén a iné látky s podobnou chemickou štruktúrou alebo podobnými biologickými účinkami (okrem drosperinónu, ktorý nie je zakázaný).

* Terapeutická výnimka je neplatná, ak moč športovca obsahuje diuretikum v kombinácii s prahovou alebo podprahovou koncentráciou zakázanej látky (látok).

ZAKÁZANÉ METÓDY

M1. ZVYŠOVANIE PRENOSU KYSLÍKA

Zakazuje sa:

a) Krvný doping vrátane použitia vlastnej, homológnej alebo heterológnej krvi alebo produktov červených krviniek rôzneho pôvodu.

b) Umelé zvyšovanie spotreby, prenosu alebo prísunu kyslíka sprostredkovaného perfluorovanými zlúčeninami, efaproxiralom (RSR 13) a modifikovanými hemoglobínovými prípravkami (napr. náhrady krvi na báze hemoglobínu, mikrokapsulové hemoglobínové prípravky) a ďalšie.

M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNA MANIPULÁCIA

a) Falšovanie alebo pokus o falšovanie s cieľom pozmeniť integritu a platnosť vzoriek odobratých pri dopingových kontrolách je zakázané. Patrí sem cievkovanie, náhrada alebo zámena moču a ďalšie.

b) Intravenózne infúzie sú zakázané okrem legitímnych akútnych lekárskych ošetrení.

M3. GÉNOVÝ DOPING

Neterapeutické použitie buniek, génov, génových elementov alebo modulácia expresie génov, ktoré sú schopné zvýšiť výkon športovca, sú zakázané.

LÁTKY A METÓDY ZAKÁZANÉ POČAS SÚŤAŽE

Okrem už uvedených skupín Sl až S5 a Ml až M3 sú nasledujúce skupiny počas súťaže zakázané:

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S6. STIMULANCIÁ

Zakázané sú tieto stimulanciá vrátane oboch ich prípadných optických (D- a L-) izomérov:

Adrafinil, adrenalín, * amfepramón, amifenazol, amfetamín, amfetaminil, benzfetamín, bromantán, carfedón, catín, ** clobenzorex, kokaín, cropropamid, crotetamid, cyklazodón, dimetylamfetamín, efedrín,*** etamiván, etilamfetamín, etilefrín, famprofazón, fenbutrazát, fencamfamín, fencamín, fenetylín, fenfluramín, fenproporex, furfenorex, heptaminol, isometeptén, levmetamfetamín, meclofenoxát, mefenorex, mefentermín, mesocarb, metamfetamín(D-), metyléndioxyamfetamín, metyléndioxymetamfetamín, p-metylamfetamín, metylefedrín, *** metylfenidát, modafinil, niketamid, norfenefrín, norfenfluramín, oktopamín, ortetamín, oxilofrín, parahydroxyamfetamín, pemolín, pentetrazol, fendimetrazín, fenmetrazín, fenprometamín, fentermín, prolintán, propylhexedrín, selegilín, sibutramín, strychnín a iné látky s podobnou chemickou štruktúrou alebo podobnými biologickými účinkami. ****

* Adrenalín podaný s lokálnymi anestetikami alebo jeho lokálna aplikácia (napr. nosná, očná) nie je zakázaný.

** Katín je zakázaný, ak jeho koncentrácia v moči je vyššia ako 5 mikrogramov na mililiter.

*** Efedrín a metylefedrín sú zakázané, ak koncentrácia vmoči ktoréhokoľvek z nich je vyššia ako 10 mikrogramov na mililiter.

**** Látky zahrnuté do Monitorovacieho programu 2006 (bupropión, kofeín, fenylefrín, fenylpropanolamín, pipradol, pseudoefedrín, synefrín) sa nepovažujú za zakázané látky.

S7. NARKOTlKÁ

Zakázané sú tieto narkotiká:

buprenorfín, dextromoramid, diamorfín (heroín), fentanyl a jeho deriváty, hydromorfón, metadón, morfín, oxykodón, oxymorfón, pentazocín, petidín.

S8. KANABINOIDY

Zakázané sú kanabinoidy (napr. hašiš, marihuana).

S9. GLUKOKORTIKOSTEROIDY

Všetky glukokortikosteroidy sú zakázané, ak sa aplikujú orálne, rektálne, intravenózne alebo intramuskulárne. Ich použitie si vyžaduje predloženie terapeutickej výnimky.

Okrem uvedených prípadov všetky iné spôsoby aplikácie si vyžadujú terapeutickú výnimku skráteným postupom.

Lokálne prípravky podávané pri kožných, ušných, nosných, očných ťažkostiach a ťažkostiach v ústnej dutine nie sú zakázané a nevyžadujú si predloženie žiadnej formy terapeutickej výnimky.

LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH ŠPORTOCH

P1. ALKOHOL

Alkohol (etanol) je zakázaný len na súťaži v týchto športoch. Detekcia sa bude robiť dychovou alebo krvnou skúškou.

Prahová hodnota porušenia dopingových smerníc pre jednotlivé federácie je uvedená v zátvorkách.

• Letecké športy (FAI) (0,20 g/l)

• Karate (WKF) (0,10 g/l)

• Lukostreľba (FITA, IPC) (0,10 g/l)

• Moderný päťboj (UIPM) (0,10 g/l) pre disciplíny so streľbou

• Automobilový šport (FIA) (0,10 g/l)

• Biliard (WCBS) (0,20 g/l)

• Motocyklový šport (FIM) (0,10 g/l)

• Petanque (CMSB, IPC bowls) (0,10 g/l)

• Motorové člny (UIM) (0,30 g/l)

P2. BETA-BLOKÁTORY

Ak nie je špecifikované inak, beta-blokátory sú zakázané len v súťaži v týchto športoch:

• Letecké športy (FAI)

• Moderný päťboj (UIPM) pre disciplíny zahŕňajúce streľbu

• Lukostreľba (FITA, IPC) (zakázané tiež mimo súťaže)

• Bowling na 9 kolkov (FIQ)

• Automobilový šport (FIA)

• Jachting (ISAF), len súťaže s kormidelníkom

• Biliard (WCBS)

• Boby (FIBT)

• Streľba (ISSF, IPC)

• Petanque (CMSB, IPC bowls) (zakázané tiež mimo súťaže)

• Bridž (FMB)

• Lyžovanie/snowboard (FIS) skoky na lyžiach, akrobatické lyžovanie voľný štýl/U-rampa a snowboard U-rampa/big air

• Šach (FIDE)

• Curling (WCF)

• Gymnastika (FlG)

• Zápasenie (FILA)

• Motocyklový šport (FIM)

Beta-blokátory sú najmä:

acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

ŠPECIFICKÉ LÁTKY *

"Špecifické látky" * sú:

• všetky inhalačné formy beta-2 agonistov okrem clenbuterolu,

• probenecid,

• catín, cropropamid, crotetamid, efedrín, etamivan, famprofazón, heptaminol, isometheptén, levmetamfetamín, meclofenoxat, p-metylamfetamín, metylefedrín, niketamid, norfenefrín, oktopamín, ortetamín, oxilofrín, fenprometamín, propylhexedrín, selegilín, sibutramín,

• kanabinoidy,

• všetky glukokortikosteroidy,

• alkohol,

• všetky beta-blokátory.

* "Zoznam zakázaných látok môže obsahovať špecifické látky, ktoré umožňujú neúmyselné porušenie antidopingových pravidiel pre ich bežnú dostupnosť v liečivých prípravkoch alebo pri ktorých je menšia pravdepodobnosť, že sa úspešne zneužijú ako dopingové látky." Porušenie dopingového pravidla užitím takýchto látok môže viesť k zníženiu sankcie pod podmienkou, že "Športovec môže preukázať, že použitie takejto špecifickej látky nebolo úmyselné s cieľom zvýšiť športový výkon".


Príloha 2 - MEDZINÁRODNÁ NORMA PRE VÝNIMKY NA TERAPEUTICKÉ POUŽITIE

PREAMBULA

Medzinárodná norma Svetového antidopingového Kódexu pre výnimky na terapeutické použitie (Terapeutic Use Exemptions - TUE) je záväznou medzinárodnou normou 2. stupňa vypracovanou ako súčasť svetového antidopingového programu.

Medzinárodná norma pre TUE nadobudla platnosť 1. januára 2004.

PRVÁ ČASŤ: ÚVOD, USTANOVENIA KÓDEXU A DEFINÍCIE

1.0 Úvod a ciele

Hlavným cieľom medzinárodnej normy pre TUE je zabezpečiť, aby proces udeľovania výnimiek na terapeutické použitie bol zosúladený vo všetkých športoch a krajinách.

Kódex dovoľuje športovcom a ich lekárom požiadať o výnimku na terapeutické použitie, t.j. povolenie užívať na terapeutické účely látky, ktorých použitie je inak podľa športových pravidiel zakázané.

Medzinárodná norma pre TUE obsahuje zásadné kritériá na udelenie TUE, utajenie informácií, prácu komisie na udeľovanie výnimiek na terapeutické použitie a postup pri podávaní žiadostí o výnimku pre TUE.

Táto norma sa vzťahuje na všetkých športovcov, ktorí sú definovaní Kódexom a podliehajú mu, t.j. telesne zdatní športovci a tiež handicapovaní športovci.

Svetový antidopigový program zahŕňa všetky prvky potrebné na zabezpečenie optimálnej harmonizácie a realizácie najlepších postupov v medzinárodných a národných antidopingových programoch. Jeho hlavnými súčasťami sú: Kódex (stupeň 1), medzinárodné normy (stupeň 2) a modely najlepších postupov (stupeň 3).

V úvode ku Kódexu sú zhrnuté ciele a implementácie medzinárodných noriem takto:

"Pre rôzne technické a prevádzkové oblasti pôsobnosti v rámci antidopingového programu budú po porade so signatármi a vládami vypracované medzinárodné normy, potom schválené agentúrou WADA. Cieľom medzinárodných noriem je harmonizácia v rámci antidopingových organizácií, ktoré sú zodpovedné za špecifické technické a prevádzkové časti antidopingových programov. Dodržiavanie medzinárodných noriem je záväzné na dodržanie Kódexu. Medzinárodné normy môže Výkonný výbor WADA z času na čas revidovať po príslušnej konzultácii so signatármi a s vládami. Ak v Kódexe tonie je stanovené inak, medzinárodné normy a všetky ich revízie nadobudnú platnosť v deň, ktorý je uvedený v medzinárodnej norme alebo jej revízii."

Na dodržanie medzinárodnej normy (oproti iným alternatívnym normám, postupom a metódam) postačí usúdiť, že postupy uvedené v medzinárodnej norme sa riadne vykonali.

Definície špecifikované v Kódexe sú napísané kurzívou. Ostatné definície špecifické pre túto medzinárodnú normu pre TUE sú podčiarknuté.

2.0 Ustanovenia Kódexu

Tieto články Kódexu sa priamo týkajú medzinárodnej normy pre TUE:

Článok 4.4 Kódexu - Terapeutické použitie:

WADA prijme medzinárodnú normu pre proces udeľovania výnimiek na terapeutické užitie.

Každá medzinárodná federácia zabezpečí pre športovcov na medzinárodnej úrovni alebo každého iného športovca, ktorý sa zúčastňuje medzinárodného podujatia, že bude na to platný vhodný postup, pričom športovci s preukázaným zdravotným stavom, ktorý si vyžaduje užitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy, môžu požiadať o výnimku na terapeutické použitie. Každá národná antidopingová organizácia zabezpečí pre všetkých športovcov v rámci svojej pôsobnosti, ktorí nepôsobia na medzinárodnej úrovni, že bude na to platný vhodný postup, pričom športovci s preukázaným zdravotným stavom, ktorý si vyžaduje použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy, môžu požiadať o výnimku na terapeutické použitie. Takéto žiadosti sa budú posudzovať v súlade s medzinárodnou normou o terapeutickom použití. Medzinárodné federácie a národné antidopingové organizácie budú okamžite hlásiť WADA udelenie výnimky na terapeutické použitie niektorému športovcovi na medzinárodnej úrovni alebo športovcovi na národnej úrovni, ktorý je zahrnutý do programu registrovaného testovania vo svojej národnej antidopingovej organizácii.

WADA môže z vlastnej iniciatívy preskúmať udelenie výnimky na terapeutické použitie niektorému športovcovi/kyni na medzinárodnej úrovni alebo športovcovi/kyni na národnej úrovni, ktorý/á je zahrnutý/á do programu registrovaného testovania vo svojej národnej antidopingovej organizácii. Okrem toho na požiadanie každého športovca, ktorému bola zamietnutá výnimka na terapeutické použitie, WADA môže toto odmietnutie preskúmať. Ak WADA rozhodne, že pridelenie alebo zamietnutie výnimky na terapeutické použitie nie je v súlade s Medzinárodnou normou pre výnimky na terapeutické použitie, môže WADA také rozhodnutie zmeniť.

Článok 13.3 Kódexu - Odvolanie proti rozhodnutiam udeľujúcim alebo zamietajúcim výnimku na terapeutické použitie

Proti rozhodnutiam WADA, ktoré menia udelenie alebo zamietnutie výnimky na terapeutické použitie, sa športovec alebo antidopingová organizácia, ktorej rozhodnutie bolo zmenené, môžu odvolať na CAS. Proti rozhodnutiam antidopingových organizácií zamietajúcim výnimku na terapeutické použitie, ktoré WADA nezmenila, sa medzinárodný športovec môže odvolať na CAS a ostatní športovci na kontrolné orgány na národnej úrovni, ako je to uvedené v článku 13.2.2. Ak kontrolný orgán na národnej úrovni zmení rozhodnutie a zamietne udelenie terapeutickej výnimky, potom sa proti tomuto rozhodnutiu WADA môže odvolať na CAS.

Článok 14.5 Kódexu - Informačný clearinghouse pre dopingovú kontrolu

WADA bude pôsobiť ako centrálny clearinghouse pre údaje a výsledky antidopingového testovania pre medzinárodných a národných športovcov, ktorí boli zahrnutí do programu registrovaného testovania svojich národných antidopingových organizácií. Na uľahčenie koordinovaného plánovania skúšok a predchádzanie zbytočným duplicitám v testovaní rôznych antidopingových organizácií bude každá antidopingová organizácia hlásiť všetky súťažné a mimo súťažné testy týchto športovcov do clearinghouse agentúry WADA čo najskôr po vykonaní testov. WADA sprístupní tieto informácie športovcovi, národnej federácii športovca, národnému olympijskému výboru alebo národnému paralympijskému výboru, národnej antidopingovej organizácii, medzinárodnej federácii a Medzinárodnému olympijskému výboru alebo Medzinárodnému paralympijskému výboru. Súkromné informácie týkajúce sa športovca bude WADA udržiavať prísne utajené. WADA bude aspoň raz ročne publikovať štatistické správy so súhrnom týchto informácií.

Článok 15.4 Kódexu - Vzájomné uznávanie

S ohľadom na právo odvolať sa uvedené v článku 13 - testovanie, výnimky na terapeutické použitie a výsledky prejednaní alebo iné konečné rozhodnutia každého signatára, ktoré sú v súlade s Kódexom a sú v právomoci príslušného signatára, budú uznávať a rešpektovať všetci ostatní signatári. Signatári môžu uznať rovnaké konanie iných orgánov, ktoré neprijali Kódex, ak pravidlá týchto orgánov sú inak v súlade s Kódexom.

3.0 Termíny a definície

3.1 Definované termíny z Kódexu

Antidopingová organizácia: Signatár, ktorý je zodpovedný za prijatie predpisov, za iniciovanie, zavedenie a uplatňovanie nejakej časti procesu dopingovej kontroly. Patrí sem napríklad Medzinárodný olympijský výbor, Medzinárodný paralympijský výbor, iní organizátori väčších podujatí, ktorí vykonávajú testovanie na svojich podujatiach, WADA, medzinárodné federácie a národné antidopingové organizácie.

Športovec: Na účely dopingovej kontroly každá osoba, ktorá sa zúčastňuje na športe na medzinárodnej úrovni (ako to definuje každá medzinárodná federácia) alebo národnej úrovni (ako to definuje každá národná antidopingová organizácia), a každá iná osoba, ktorá sa zúčastňuje na športe na nižšej úrovni, ak je vymenovaná svojou národnou dopingovou organizáciou. Na účely informovanosti a vzdelávania v antidopingu každá osoba, ktorá sa zúčastňuje na športe v kompetencii niektorého signatára, vlády alebo inej športovej organizácie, ktorá prijala Kódex.

Dopingová kontrola: Proces zahŕňa plánovanie testovania, odber vzoriek a manipuláciu s nimi, laboratórnu analýzu, spravovanie výsledkov, prejednávania a odvolania.

Súťažný test: Na účely diferenciácie medzi súťažným a mimosúťažným testovaním, ak nie je stanovené inak v pravidlách medzinárodnej federácie alebo inej príslušnej antidopingovej organizácie, súťažný test je test, pri ktorom je športovec vybraný na testovanie v súvislosti s určitou súťažou.

Medzinárodní športovci: Športovci určení jednou medzinárodnou federáciou alebo viacerými medzinárodnými federáciami do programu registrovaného testovania pre medzinárodnú federáciu.

Medzinárodné normy: Norma prijatá agentúrou WADA na podporu Kódexu. Na vyhovenie medzinárodnej norme (oproti inej alternatívnej norme, metóde alebo postupu) bude postačujúce konštatovanie, že postupy uvedené v medzinárodnej norme sa riadne vykonali.

Národná antidopingová organizácia: Entita vymenovaná jednotlivými krajinami majúca primárnu právomoc a zodpovednosť prijímať a zavádzať antidopingové pravidlá, riadiť odber vzoriek, spravovať výsledky skúšok a viesť prejednávania, všetko na národnej úrovni. Ak kompetentný štátny orgán takúto organizáciu nevymenoval, stane sa takouto entitou národný olympijský výbor krajiny alebo inštitúcia ním určená.

Mimosúťažne testy: Všetky dopingové testy, ktoré nie sú súťažné.

Zoznam zakázaných látok a metód: Zoznam stanovujúci zakázané látky a zakázané metódy.

Zakázaná metóda: Každá metóda takto označená v zozname zakázaných látok a metód.

Zakázaná látka: Každá látka takto označená v zozname zakázaných látok a metód.

Program registrovaného testovania: Skupina vrcholových športovcov stanovená separátne každou medzinárodnou federáciou a národnou antidopingovou organizáciou, ktorá podlieha súťažnému aj mimosúťažnému testovaniu ako súčasť plánu testovania medzinárodnej federácie alebo organizácie.

Signatári: Tie entity, ktoré podpisujú Kódex a súhlasia s tým, že ho budú dodržiavať, vrátane Medzinárodného olympijského výboru, medzinárodných federácií, Medzinárodného paralympijského výboru, národných olympijských výborov, národných paralympijských výborov, organizátorov väčších podujatí, národných antidopingových organizácií a agentúry WADA.

Testovanie: Časti procesu dopingovej kontroly zahŕňajúce plánovanie testovania, odber vzoriek, manipuláciu so vzorkami a transport vzoriek do laboratória.

WADA: Svetová antidopingová agentúra.

3.2 Definované termíny z medzinárodnej normy pre TUE

TUE: Výnimka na terapeutické použitie.

TUEC: Komisia na udeľovanie výnimiek na terapeutické použitie je skupina odborníkov vymenovaná príslušnou antidopingovou organizáciou a zložená najmenej z troch lekárov so skúsenosťami s ošetrovaním a liečením športovcov a hlbokými znalosťami z klinického a športového lekárstva. Vo všetkých prípadoch týkajúcich sa športovcov s handicapom jeden z lekárov musí mať skúsenosti s ošetrovaním a liečením športovcov s handicapom.

WADA TUEC: Výbor WADA je skupina odborníkov vymenovaná WADA.

DRUHÁ ČASŤ: ZÁSADY NA UDEĽOVANIE VÝNIMIEK NA TERAPEUTICKÉ POUŽITIE

4.0 Kritériá na udelenie výnimky na terapeutické použitie

Športovcovi môže byť udelená výnimka na terapeutické užitie (TUE), ktorá mu dovolí použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy, ktorá je definovaná v zozname zakázaných látok a metód. Žiadosť o udelenie TUE sa podrobí dôkladnému a systematickému preskúmaniu vhodne ustanovenou komisiou na udeľovanie výnimiek na terapeutické použitie (TUEC). Komisiu TUEC vymenuje antidopingová organizácia. Výnimka sa udelí iba v striktnom súlade s týmito kritériami:

Poznámka: Táto norma sa týka všetkých športovcov, ktorí sú definovaní Kódexom a podliehajú mu, t.j. telesne zdatní športovci a handicapovaní športovci. Článok 1 sa bude aplikovať podľa individuálnych okolností. Napríklad výnimka, ktorá je vhodná pre športovca s handicapom, môže byť nevhodná pre ostatných športovcov.

4.1 Športovec by pociťoval výrazné zhoršenie zdravotného stavu, keby mu zakázaná látka alebo zakázaná metóda bola odopretá v priebehu liečenia akútnych alebo chronických zdravotných ťažkostí.

4.2 Terapeutické použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy nespôsobí väčšie zvýšenie výkonu, ako by sa očakávalo po liečení odôvodnených zdravotných ťažkostí pri návrate zdravotného stavu. Použitie každej zakázanej látky alebo zakázanej metódy na zvýšenie "nízkej normálnej" hladiny niektorého endogénneho hormónu sa nepovažuje za prijateľný terapeutický zákrok.

4.3 Neexistuje žiadna iná terapeutická alternatíva ako použitie inak zakázanej látky alebo zakázanej metódy.

4.4 Nevyhnutnosť použitia inak zakázanej látky alebo zakázanej metódy nemôže byť, celkom alebo čiastočne, následkom predchádzajúceho neterapeutického použitia substancií zo zoznamu zakázaných látok a metód.

4.5 Každá výnimka TUE udelená antidopingovou organizáciou prestane platiť, keď športovec

a) okamžite nevyhovie žiadosti antidopingovej organizácie, ktorá výnimku udelila, na zníženie dávky alebo zastavenie používania inak zakázanej látky alebo zakázanej metódy,

b) odmietne sa podrobiť akýmkoľvek monitorovacím testom, ktoré sa požadujú ako podmienka udelenia TUE, alebo

c) neužíva inak zakázanú látku alebo zakázanú metódu striktne v súlade so stanovenými podmienkami TUE,

d) uplynul čas, na ktorý bola TUE udelená.

Poznámka: Každá TUE bude mať špecifikované trvanie, ako sa na tom uznesie skupina odborníkov. Komisia WADA TUEC môže stanoviť odporučenia pre trvanie výnimiek pre špecifické zakázané látky alebo zakázané metódy.

4.6 Žiadosť o TUE sa nebude posudzovať so spiatočnou platnosťou okrem prípadov, keď

a) bolo nevyhnutné naliehavé ošetrenie alebo liečenie akútnych zdravotných ťažkostí alebo

b) bol nedostatok času na predloženie žiadosti, alebo komisia TUEC nebola spôsobilá na posúdenie žiadosti pred dopingovou kontrolou.

Poznámka: Naliehavé lekárske prípady alebo akútne lekárske situácie vyžadujúce si podanie inak zakázanej látky alebo použitie zakázanej metódy skôr, ako sa môže predložiť žiadosť o TUE, sú zriedkavé. Podobne, okolnosti vyžadujúce si urýchlené posúdenie žiadosti o TUE v dôsledku blížiacej sa súťaže sú zriedkavé. Antidopingové organizácie udeľujúce TUE by však mali mať interné postupy, ktoré dovolia riešiť takéto situácie.

5.0 Utajenie informácií

5.1 Žiadateľ musí predložiť písomný súhlas s odovzdaním všetkých informácií súvisiacich so žiadosťou členom TUEC, prípadne iným nezávislým lekárskym a vedeckým odborníkom. Ak by bola potrebná pomoc externých, nezávislých odborníkov, potom sa všetky detaily žiadosti rozošlú bez identifikácie športovca alebo lekára(ov) zainteresovaných na ošetrovaní športovca. Nakoniec žiadateľ musí poskytnúť súhlas na to, aby sa žiadosť a závery komisie TUEC zaslali iným antidopingovým organizáciám podľa ustanovení Kódexu.

5.2 Členovia komisií TUEC a vedenie príslušnej antidopingovej organizácie budú vykonávať všetky svoje aktivity v striktnom súlade s princípmi utajenia. Všetci členovia komisie TUEC podpíšu dohody o utajovaní údajov a konflikte záujmov. Budú utajovať najmä tieto informácie:

a) všetky lekárske informácie a údaje poskytnuté športovcom a lekárom týkajúce sa liečenia športovca,

b) všetky detaily žiadosti vrátane mena/mien lekára(ov) zapojených do procesu.

6.0 Komisie na udeľovanie výnimiek (TUECs)

Komisie TUECs sa vytvoria a budú konať v súlade s týmito smernicami:

6.1 Komisie TUECs by sa mali skladať najmenej z troch lekárov so skúsenosťami v oblasti ošetrovania a liečenia športovcov a s hlbokými znalosťami z klinického a športového lekárstva. Vo všetkých prípadoch týkajúcich sa športovcov s handicapom aspoň jeden z lekárov musí mať skúsenosti s ošetrovaním a liečením športovcov s handicapom.

6.2 Komisie TUECs môžu požiadať o pomoc akéhokoľvek iného odborníka z oblasti lekárskej alebo vedeckej expertízy, ak to považujú za vhodné na posúdenie okolností niektorej žiadosti o TUE.

7.0 Predkladanie žiadostí o výnimky na terapeutické použitie

Žiadosť o výnimku TUE sa bude posudzovať len po predložení kompletného formulára žiadosti. Žiadosti sa musia vybavovať striktne v súlade s princípmi lekárskeho tajomstva. K žiadosti musia byť priložené všetky tieto dôležité dokumenty:

7.1 V žiadosti musí byť uvedený druh športu, športová disciplína a (prípadne) špecifické postavenie alebo funkcia športovca.

7.2 V žiadosti musia byť uvedené všetky predchádzajúce žiadosti o povolenie používať inak zakázanú látku alebo zakázanú metódu, orgán, ktorému sa žiadosť predložila, a rozhodnutie tohto orgánu.

7.3 Žiadosť musí obsahovať dôležitú a komplexnú lekársku anamnézu a výsledky všetkých dôležitých vyšetrení, laboratórnych vyšetrení a snímkov.

7.4 Všetky ďalšie dôležité zistenia, vyšetrenia a snímky požadované antidopingovou organizáciou sa vykonajú na náklady žiadateľa/ky alebo jeho/jej nadriadeného národného športového orgánu.

7.5 Žiadosť musí obsahovať vyjadrenie príslušného odborného lekára potvrdzujúce nevyhnutnosť inak zakázanej látky alebo zakázanej metódy pri liečení športovca.

7.6 Podľa potreby musí žiadosť obsahovať vyjadrenie príslušného odborného lekára, prečo sa nemôže alebo nemohlo použiť alternatívne, dovolené liečenie zdravotných ťažkostí športovca.

7.7 Musí byť špecifikované dávkovanie, užívanie, spôsob a trvanie podávania príslušnej inak zakázanej látky alebo zakázanej metódy.

7.8 Podľa potreby by mala žiadosť obsahovať vyjadrenie hlavného lekára nadriadeného národného športového orgánu športovca potvrdzujúce nevyhnutnosť inak zakázanej látky alebo zakázanej metódy pri liečbe športovca.

7.9 Rozhodnutie skupiny odborníkov sa športovcovi doručí písomne prostredníctvom príslušnej antidopingovej organizácie.

Tam, kde sa udelila výnimka TUE, športovec dostane informáciu týkajúcu sa trvania výnimky, všetkých podmienok spojených s TUE a odporučenie informovať o tom všetky ostatné príslušné antidopingové organizácie.

7.10 Komisia WADA na udeľovanie výnimiek na terapeutické použitie (WADA TUEC) bude môcť, ako je to uvedené v článku 4.4 Kódexu, zmeniť rozhodnutie komisie pre TUE udelené niektorou antidopingovou organizáciou. AkWADA TUEC nepodnikne kroky na zmenu rozhodnutia komisie TUEC do 30 dní, zostáva v platnosti pôvodné rozhodnutie.

7.11 Ak sa na požiadanie zmení rozhodnutie týkajúce sa udelenia TUE, zmena nebude mať spiatočnú platnosť a nediskvalifikuje výsledky športovca počas platnosti udelenej výnimky TUE.


Príl.

(Text Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe v anglickom jazyku)

Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

5.11.2023

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

K vypusteniu „automatu” na úpravu výšky trestných sadzieb (§ 38 ods. 3, 4 a 5 Tr. zákona) ... alebo je takýto „automat” súladný s cieľom novely Tr. zákona: ukladať odsúdeným “Sankcie na mieru” ?

27.7.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

2/2020 O PROMĚNÁCH A AMBICÍCH ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT (CAS) V POZICI POMYSLNÉ SOUDNÍ MOCI SVĚTOVÉHO SPORTU

1.3.2022

FAQ00051 - 41. Už dva mesiace riešime otázku hráčskych zmlúv hokejistov podľa Zákona o športe. V januári až marci 2019 sme zdaňovali príjem hráčov podľa §5 ods. ...

1.3.2022