logologo_small

Porovnanie výšky príspevku uznanému športu pre futbal a ľadový hokej

pondelok, 04.02.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:25
Autor: Ing. Ivan Greguška

Významných negatívnym zásahom do pôvodného znenia a filozofie zákona o športe bolo vyčlenenie dvoch najväčších športov: futbalu a ľadového hokeja zo vzorca na výpočet výšky príspevku uznanému športu bez odbornej diskusie, nekoncepčne, politicky.

Na základe novely zákona o športe z roku 2016 má (bez ohľadu na výsledky, popularitu či počet aktívnych športovcov) garantovaný ľadový hokej 13% a futbal 17% zo všetkých prostriedkov rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR určených na šport (program 026 - Národný program rozvoja športu).

Vyčlenenie futbalu a hokeja mimo vzorca.

Významných negatívnym zásahom do pôvodného znenia a filozofie zákona o športe bolo vyčlenenie dvoch najväčších športov: futbalu a ľadového hokeja od 1.1.2017 zo vzorca na výpočet výšky príspevku uznanému športu a stanovenie, že tieto dva zväzy budú dostávať fixný podiel 17% (futbal) a 13% (hokej) z prostriedkov štátneho rozpočtu na šport, znížených o príspevky na národné športové projekty. Išlo o politické a nesystémové rozhodnutie, navrhnuté pozmeňovacím poslaneckým návrhom[1] bez riadneho pripomienkového konania v druhom čítaní na schôdzi Národnej rady SR, iba jeden deň pred jeho konečným schválením, ktoré podporila aj mimoriadna konferencia Konfederácie športových zväzov a Slovenský olympijský výbor.

Takýto politický, netransparentný, nekoncepčný a najmä neodborný zásah bol v rozpore so základnou filozofiou rozdeľovania financií jednotlivým športom v zmysle zákona o športe a pôsobí svojím spôsobom demotivačne (pre futbal a ľadový hokej). Na rozdiel od ostatných športov, ktorých ohodnotenie závisí od dosahovaných športových výsledkov, popularity a počtu športovcov v kategóriách mládeže do 23 rokov, majú oba tieto športy zákonom garantovaný podiel, čo ich nenúti zlepšovať parametre zadávané do vzorca, ani súťažiť s ostatnými športami.

Argumenty pre odčlenenie – ochrana ostatných športov.

Hlavným argumentom, prečo došlo k odčlenenie futbalu a ľadového hokeja zo vzorca a k stanoveniu ich fixných % podielov, bola ochrana ostatných športov, viď dôvodová správa k pozmeňovaciemu poslaneckému návrhu: „Navrhovaným znením sa mení spôsob prerozdeľovania finančných prostriedkov medzi národné športové zväzy, a to vyčlenením zo vzorca na výpočet príspevku uznanému športu dva športy, a to ľadový hokej a futbal. Ponechaním týchto dvoch športov v spoločnom vzorci na výpočet príspevku uznanému športu vzhľadom na ich popularitu a členskú základňu sa stráca motivácia pre zostávajúce športové zväzy zvyšovať členskú základňu a pracovať s mládežou, a to z dôvodu objektívnej nemožnosti naplnenia údajov do vzorca. Navrhnutým opatrením sa zabezpečuje motivácia rozvoja športov, odstránenie disproporcionality a zabezpečenie primeranosti podmienok financovania jednotlivých športov, ako volejbal, basketbal, cyklistika, hádzaná a pod.“.

Ako uviedol prekladateľ zákona: „Sledovali sme tým to, aby futbal a hokej ako dva najpopulárnejšie športy s najväčšou členskou základňou nebrali podľa súčasného vzorca, ktorým sa prideľujú prostriedky, peniaze ostatným zväzom."[2]

Reálny prepočet postavenia futbalu a ľadového hokeja vo výpočte PUŠ 2018 a 2019 však preukazuje práve opačný efekt.

Po uskutočnení reálneho prepočtu výšky príspevku uznanému športu na roky 2018 a 2019 (za podmienky, že by neboli futbal a ľadový hokej vyčlenené mimo vzorca) je nutné konštatovať, že okrem nesystémového vyradenia týchto dvoch športov neboli ani správne nastavené ich percentuálne podiely.

Podiel futbalu, novelou zákona o športe stanovený vo výške 21,25% z alokovanej sumy[3] na PUŠ (17% z programu 026) je vo výpočte PUŠ2018 na úrovni 19,42% a vo výpočte PUŠ2019 na úrovni 20,35%. Podiel ľadového hokeja, novelou zákona stanovený vo výške 16,25% z alokovanej sumy na PUŠ (13% z programu 026) je vo výpočte PUŠ2018 na úrovni 15,37% a vo výpočte PUŠ2019 na úrovni 13,78%.

Oba športy počas dvoch rokov ich vyčlenenia zo vzorca berú ostatným športom spolu 2,984 mil EUR (1,213 mil EUR v roku 2018 a 1,771 mil.EUR v roku 2019) – viď tabuľka v prílohe.

Pri % prepočte ide o 2,71% z alokovanej sumy na rok 2018 a 3,37% z alokovanej sumy na rok 2019. Tento stav je v priamom rozpore s pôvodným zámerom návrhu novely – ochrany ostatných športov, aby im futbal a hokej nebrali peniaze.

Návrh na nápravu – opätovné začlenenie futbalu a ľadového hokeja do vzorca.

Nevyhnutným opatrením na zachovanie systémového financovania uznaných športov a odstránenie opačného stavu, ako bol pôvodný zámer novely zákona, je preto vrátenie oboch športov do vzorca s účinnosťou pre výpočet PUŠ na rok 2020.

Navrhujeme vrátiť sa k pôvodnému zneniu § 77 ods. 2 písm. a) až d) Zákona o športe v znení účinnom pred 1.1.2017:
“(2) Prostriedky podľa odseku 1 písm. a) a b), okrem príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1, ak boli zahrnuté do prostriedkov podľa odseku 1 písm. a), sa použijú
a. vo výške najmenej 50 80 % na poskytovanie príspevku uznanému športu, okrem uznaného športu futbal a uznaného športu ľadový hokej,
b. vo výške najmenej 17% na poskytnutie príspevku uznanému športu futbal a vo výške najmenej 13% na poskytnutie príspevku uznanému športu ľadový hokej,
b. c. vo výške najmenej 7 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4,
c. d. vo výške najmenej 2 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5,
d. e. vo výške najmenej 3,5 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 6.”.


Údaje do alternatívneho výpočtu PUŠ 2018 a 2019 za futbal a ľadový hokej:

K 30.9.2017 do PUŠ2018:

H0KEJ:

  • IIHF M 11.miesto
  • IIHF W 14.miesto
  • U20 M 8.miesto
  • U18 W 11.miesto (8+3)
  • M23: 9.913 hráčov (zaslaný súbor Registre k 30.9.2017, bez kontroly údajov)
FUTBAL:

K 30.9.2018 do PUŠ2019:

HOKEJ:

FUTBAL:

2019: Celková alokovaná suma 52.599.878 EUR s FaH, 32.874.924 EUR bez FaH
2018: Celková alokovaná suma 44.759.878 EUR s FaH, 27.974.924 EUR bez FaH

Zmena maximálnej výšky príspevku z 15% na 25% (stav z Nariadenia vlády na rok 2017, keď boli futbal a hokej vo vzorci).

Poznámky pod čiarou:

1.
Pozmeňujúci poslanecký návrh k Zákonu o športe, Dušan Tittel, Tibor Jančula, 28.11.2016. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/nrepdn_detail&id=2387.^
2.
TITTEL:Novela zákona o športe zjednoduší prácu zväzom a podporí mládež http://www.teraz.sk/ekonomika/tittel-novela-zakona-o-sporte-zjednod/231433-clanok.html^
3.
Alokovaná suma je suma určená MŠVVaŠ SR na poskytnutie príspevku uznanému športu podľa § 77 ods. 2 písm. a) a b) Zákona o športe (80% z celkovej sumy MŠVVaŠ SR určenej na šport v programe 026 po odpočítaní prostriedkov na národné športové projekty vlády).^
Ing. Ivan Greguška
Mohlo by vás zaujímať

Uplatnenie sumy z PUŠ voči NŠZ

1.5.2024

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

5.11.2023

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

1.12.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

JUDIKATÚRA CAS VO VECIACH FUTBALU (okrem čl. 17 RSTP)

23.3.2022