logologo_small

Príspevok uznanému športu - možné riešenie problému pri zlúčení športových odvetví pod jeden národný športový zväz

pondelok, 12.11.2018|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:25
Autor: JUDr. Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím

Začiatkom roka 2018 na adresu UčPS prišlo upozornenie na jeden vážny problém súvisiaci s nábehom prideľovania príspevkov pre uznané športy v roku 2017.

Prinášame vám možné riešenia tohto problému, jedno je organizačno-technickej povahy a to druhé je legislatívneho charakteru.

Začiatkom roka 2018 na adresu UčPS prišlo upozornenie na jeden vážny problém súvisiaci s nábehom prideľovania príspevkov pre uznané športy v roku 2017:

"Príspevky pre 66 uznaných športov boli pridelené prepočtom z dotácie 2016 účel č. 01 koeficientami. Mimo nich tu však je dnes 5 uznaných športov, do ktorých systém zlúčil dvojice predtým samostatných športov.

Gymnastika (moderná gymnastika + gymnastika), kanoistika (kanoistika na divokej vode + rýchlostná kanoistika), letecké športy (letecké športy + modelárstvo), plavecké športy (plávanie + vodné pólo), tanečný šport (tanečný šport + akrobatický rokenrol).[1]

Samozrejme, za základ výpočtu príspevku na rok 2017 bol stanovený súčet dotácií (2016-01) vždy oboch zlúčených športov.

Potiaľto je to celkom logické. Problémom ale je, že nebola nijakým spôsobom stanovená metodika rozdelenia príspevku medzi týmito "zlúčenými" športami.

Jeden z uznaných športov sa takto dostal do veľmi zvláštnej situácie. Musel sa stať členom športovej organizácie, ktorej pôvodní členovia považujú za svoju celú (spoločnú) dotáciu z roku 2017. Kompletne ju za rok 2017 aj vyčerpali. Teraz, v roku 2018 sa na uznaný šport pozerajú ako na tých, ktorí ich chcú obrať o "ich" financie. Uznaný šport sa dostal do polohy, že má chápať ich nároky, lebo oni financie nutne potrebujú. Že potrebujú je pochopiteľné. Ale čo uznaný šport? V žiadnom prípade si nemá robiť nádej, že z príspevku na rok 2018 dostaneme 45%, čo je cca podiel dotácie uznaného športu (2016-01) v tom základe, z ktorého je dnes (a samozrejme aj vlani) príspevok počítaný.

Predpokladáme, že účelom Príspevku uznanému športu (podľa § 68 zákona č. 440/2015 Z. z.) bolo sprehľadniť financovanie, zaviesť aspoň relatívnu "spravodlivosť" v jeho prerozdelení a pomôcť úspešným reprezentantom. Žiaľ, v tomto prípade sa to zásadne nepodarilo. Pokiaľ nebude urobená okamžitá náprava, hrozí zánik jedného z úspešných športových odvetví.

Len na okraj - v roku 2016 sa pretekári daného uznaného športu umiestnili z celkového počtu 635 pretekárov z celého sveta (USA, Čína, Rusko, GB, Nemecko, Polsko, Česko, Ukrajina, Japonsko, Švajčiarsko, Litva, Kazastan....) na 1., 2., 5., 6., 11....mieste. V roku 2017 sme ešte pozície obhájili.... ALE DOKEDY???

Naša otázka znie:
"Kto a ako môže túto hrubú chybu v metodike napraviť, tak aby nebolo neskoro?
Termíny prihlášok na Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy bežia. Je už treba platiť štartovné. Za pár dní začínajú prvé preteky Svetového pohára. My skutočne nechceme nič, na čo nemáme nárok. Momentálny stav ale považujeme nielen za nenormálny, ba viac, za NEŠPORTOVÝ a NEMORÁLNY."


Po analýze predloženého problému vidíme dve cesty ako vyriešiť tento problém:

Prvá je cesta organizačno-technickej povahy - efektívna a praktická (využila sa pri financovaní športu zdravotne znevýhodnených formou príspevku na národný športový projekt podľa § 75 ods. 6 Zákona o športe)

Táto cesta si vyžaduje aktívny prístup toho, kto prideľuje prostriedky, t.j. štátu. MŠVVaŠ SR by v zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu na základe dosiahnutých parametrov jednotlivých zlúčených športov po prerokovaní so zainteresovanými subjektmi určil, že ako majú byť spravodlivo prerozdelené prostriedky medzi jednotlivé športy a k takému rozdeleniu by zaviazal prijímateľa príspevku uznanému športu v zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu.

Takýmto spôsobom poskytuje štát prostriedky napr. SPV, ktorý má v zmluve o poskytnutí príspevku na národný športový projekt podľa § 75 ods. 6 Zákona o športe uvedené, že aké sumy z týchto prostriedkov je povinný prerozdeliť pre jednotlivé národné športové organizácie športu zdravotne znevýhodnených (Špeciálne olympiády, Deaflympijský výbor Slovenska, ...)

Túto možnosť nenavrhujeme ako všeobecné pravidlo, iba ako možnosť, ak sa športové odvetvia nedohodnú a niektoré podá sťažnosť/protest na ministerstvo školstva, aby určilo váhy športových odvetví. Je potrebné však vziať do úvahy, že pri multiodvetvových športoch sú športové odvetvia na štvrtom až x.-tom mieste zlúčené pre účely výpočtu príspevku uznanému športu do jedného kvázi "športového odvetvia", t.j. nie je možné, aby ministerstvo školstva stanovilo podiely takýchto jednotlivých separátnych odvetví od štvrtého miesta, nakoľko nemá také údaje, aby to mohlo vypočítať výšku príspevku a rozhodnúť objektívne... Ďalšou praktickou otázkou je či sa budú pri výpočte rozdelenia príspevku uznanému športu medzi športové odvetvia zohľadňovať aj parametre medziročnej ochrany? (podiely športových odvetví môžu značne medziročne kolísať).

Druhá cesta je legislatívnej povahy - zdĺhavejšia (vyžaduje si schválenie novely zákona o športe).
Podstatou legislatívnej zmeny by bolo to, že by sa v zákone o športe doplnila definícia športového odvetvia do § 3 a zároveň by sa do § 69 doplnilo nové pravidlo na prerozdelenie prostriedkov z príspevku uznanému športu medzi jednotlivé športové odvetvia zastrešené jedným národným športovým zväzom. Toto pravidlo už je uvedené v § 69 ods. 8 zákona o športe pre situáciu obdobnej povahy.

Učená právnická spoločnosť uplatnila tieto pripomienky k návrhu novely zákona o športe v júli 2018.
http://www.ucps.sk/Zasadne_pripomienky_UcPS_uplatnene_k_navrhu_zakona_o_sporte

Definovanie športového odvetvia
K čl. I /§ 3/ - O
Navrhujeme doplniť nové písmeno v) ktoré znie:
“v) športovým odvetvím časť športu existujúca ako organizačná súčasť športového zväzu alebo ako samostatný športový zväz, ktorá samostatne alebo v spojení s inou časťou športu alebo inou organizačnou súčasťou športového zväzu spĺňa tieto podmienky

  1. je vymedzená ako samostatné športové odvetvie v rámci medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport, 
  2. má najmenej tri súťažiace športové kluby registrované v registri právnických osôb v športe a najmenej 40 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe, ak ide o kolektívny šport a najmenej 20 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe, ak ide o individuálny šport, 
  3. organizuje celoštátnu súťaž dospelých a celoštátnu súťaž mládeže najmenej dva po sebe nasledujúce roky,
  4. zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných súťažiach,
  5. zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov;”.

Navrhuje sa do zákona o športe zaviesť definíciu “športového odvetvia”, aby bolo zrejmé, kedy sa športové odvetvie existujúce na medzinárodnej úrovni bude považovať za športové odvetvie relevantné z pohľadu slovenskej právnej úpravy na účely riadenia a správy vrátane financovania. V tejto súvislosti opakovane poukazujeme na potrebu zadefinovania pojmu kolektívny šport, keďže sa s týmto pojmom v zákone, ale aj vo vykonávacích predpisoch pracuje. Pri výpočte príspevku uznanému športu sú jedným z dôležitých vstupných parametrov aj váhy športových odvetví zastrešených jednotlivými národnými športovými zväzmi, pričom je potrebné jednoznačne vymedziť, kedy sa športové odvetvie bude na Slovensku považovať za fungujúce/existujúce a je potrebné ho zohľadniť pri stanovovaní váh jednotlivých športových odvetví a kedy sa jedná na Slovensku zatiaľ o neexistujúce športové odvetvie, ktoré sa môže v budúcnosti vytvoriť a z pohľadu práva bude relevantné po splnení zákonných podmienok ustanovených pre športové odvetvie. Definícia pripúšťa, aby dve alebo viaceré menšie príbuzné športové odvetvia, ktoré samostatne nedokážu splniť zákonné podmienky ustanovené pre získanie statusu športového odvetvia, mohli vytvoriť spojené športové odvetvie spojením/zlúčením do jedného organizačného úseku/celku. Z pohľadu financovania štátu by mali byť podporované v rámci národných športových zväzov iba také športové odvetvia, ktoré sú existujúce/fungujúce (body 2 až 5) a aj objektívne spôsobilé plniť spoločenskú objednávku premietnutú do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu.

Poznámka:
Zavedenie definície "športového odvetvia" (iba na účely zákona o športe, resp. na účely financovania športu, a nie na účely športových vied) odporúčame až po vypracovaní jednoduchej dopadovej analýzy (napr. sekciou športu) vo vzťahu k multiodvetvovým národným športovým zväzom a po vyhodnotení, ako jednotlivé existujúce športové odvetvia spĺňajú test podľa vyššie uvedených bodov 1. až 5. Následne navrhnuté podmienky testu prípadne upraviť tak, aby sa takouto legislatívnou definíciou nevylúčilo zo štátnej podpory fungujúce športové odvetvie.

K čl. I (§ 69) - O
V § 69 sa dopĺňa odsek 10, ktorý znie:
“(10) Pri rozdelení príspevku uznanému športu medzi športové odvetvia sa primerane použije § 68 ods. 2, ak sa členovia národného športového zväzu zastrešujúceho viaceré športové odvetvia alebo športové zväzy zastupujúce športové odvetvia zastrešené v rámci tej istej medzinárodnej športovej organizácie nedohodnú inak.”.

Cieľom navrhovaného doplnenia právnej úpravy je zabezpečiť, aby v národných športových zväzoch pozostávajúcich z viacerých športových odvetví/úsekov bolo dosiahnuté, že vnútorné členenie prostriedkov bude primerane zohľadňovať princíp zásluhovosti (vo vzťahu k plneniu objednávky vyjadrenej vo verejnom záujme v športe), čo bude pôsobiť motivačne a spravodlivo zabezpečí reprodukciu v tých športových odvetviach/úsekoch/komunitách, ktoré sú životaschopné a úspešné a naopak obmedzí možnosť umelého udržiavania športových odvetví/úsekov, ktorých komunita v skutočnosti už neexistuje/nefunguje, a nie je primerané/spravodlivé, a ani v súlade s verejným záujmom v športe aby na činnosť takýchto športových odvetví/úsekov boli vynakladané štátne prostriedky.

Poznámka:
Táto legislatívna zmena by mohla byť vykonaná, resp. jej cieľ by mohol byť dosiahnutý aj vhodnou úpravou existujúceho § 68 ods. 8 zákona o športe.


Ako ďalšie možné legislatívne riešenie by mohlo byť doplnenie § 69 zákona o športe o nový odsek 10, ktorý by mohol, znieť:
"(10) Ak ministerstvo na základe podnetu zástupcu športového odvetvia, ktoré je súčasťou národného športového zväzu, zisti, že rozdelenie príspevku uznanému športu medzi športové odvetvia národného športového zväzu je zjavne neprimerané dosiahnutým parametrom do vzorca za jednotlivé športové odvetvia, môže v zmluve o príspevku uznanému športu určiť minimálnu čiastku, ktorú je národný športový zväz povinný poskytnúť jednotlivým športovým odvetviam. Ak sa členovia národného športového zväzu nedohodnú inak, pri určení minimálnej čiastky z príspevku uznanému športu pre športové odvetvia národného športového zväzu sa primerane použije § 68 ods. 2.”.

Poznámka:
Toto riešenie, ktoré sa javí ako najjednoduchšie a použilo by sa až/iba vtedy, ak sa športové odvetvia nedohodnú, by si zrejme ani nevyžadovalo doplnenie definície "športového odvetvia" do zákona o športe. Bolo by aplikovateľné aj bez definície športového odvetvia.
Je tu ešte jedna podstatná otázka, vyplývajúca z toho, že stále máme povinné percentuálne limity rozdelenia príspevku uznanému športu (§ 69 ods. 5 a 6 zákona o športe). Budú sa tieto limity v takomto prípade (rozdelenie príspevku uznanému športu medzi športové odvetvia) vzťahovať len na zväz, alebo aj na každé športové odvetvie? Toto nám môže výrazne komplikovať rozdelenie príspevku uznanému športu na športové odvetvia, nakoľko zväz spravidla vždy vykonáva aj také činnosti, ktoré sú spoločné pre všetky športové odvetvia.  

1.
Tých zlúčených športov bolo viac : cyklistika (cyklistika, cyklotrial), futbal (futbal, futsal, malý futbal), gymnastika (športová, moderná), kanoistika (na divokej vode, rýchlostná, rafting), karate (zväz, federácia), kulturistika a fitnes (kulturistika, fitnes a silový trojboj, naturálna kulturistika), letecké športy, lyžovanie (lyžovanie, snowboarding), orientačné športy (orientačné športy, rádiový orientačný beh), plavecké športy (plávanie, vodné pólo), streľba (dynamická streľba, streľba), taekwondo (WTF, ITF), tanečný šport (tanečný šport, akrobatický rokenrol).^
JUDr. Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Uplatnenie sumy z PUŠ voči NŠZ

1.5.2024

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

18.2.2024

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

5.11.2023

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

1.12.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022