logologo_small

Najnovšie odpovede na často kladené otázky

FAQ často kladené otázky - kontrolór športovej organizácie

26.4.2020 11:10

Je vzorec aplikovateľný i pre nesúťažný uznaný šport? Ak áno tak akým spôsobom?

23.10.2019 22:24

Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

05.11.2019 13:47

Aké činnosti patria do pôsobnosti kontrolóra zväzu?

26.4.2020 10:46

K § 12 ods. 6 a 7 ZoŠ:Ako má určiť národný športový zväz odmenu a náhrady kontrolórovi?

23.10.2019 22:21

K § 11 a 12 ZoŠ:Aký bude status kontrolóra športovej organizácie, bude na zväzoch kontrolór zamestnaný?

23.10.2019 22:21

K § 13 a 14 ZoŠ: Aké sú úlohy a kompetencie kontrolóra podľa zákona o športe? Môže vydávať kontrolór pri zistení nedostatkov rozhodnutia namiesto orgánov, v ktorých kompetencii je rozhodnúť o vykonaní opatrení na odstránenie zisteného nedostatku?

23.10.2019 22:21

V akej forme, v akom rozsahu vykonáva kontrolór svoju činnosť? Zabezpečuje kontrolór aj kontrolu súladu stanov športovej organizácie so zákonom o športe?

23.10.2019 22:21

Môže byť kontrolór zamestnancom športovej organizácie a vykonávať túto funkciu na základe pracovnej zmluvy?

26.4.2020 10:47

Prosím o zodpovedanie otázky k § 13 ods. 3 písm. a) zákona 440/2015 - "kontrolór tiež vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho zverejňovania".Prosím o informáciu, či sa priebežnou kontrolou obsahu zápisníc rozumie kontrola pred ich zverejnením alebo až po zverejnení zápisnice.

23.10.2019 22:21

Ktorým orgánom športovej organizácie sa zodpovedá kontrolór?

23.10.2019 22:21

Je možné odvolať kontrolóra národného športového zväzu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu, ak je to tak upravené v stanovách NŠZ?

23.10.2019 22:21

Môže sa na hlavného kontrolóra športu uplatniť § o priestupku kontrolóra, keď nekoná? Alebo je orgánom verejnej moci a na ten sa nevzťahujú priestupky, keď sa na to dívame z hľadiska kontextu § 1 zákona o priestupkoch?

23.10.2019 22:21

Ako má postupovať hlavný kontrolór športu pri vykonávaní športu, keď jeho kontrolnú činnosť upravuje viacero právnych predpisov, ktorých úprava sa prekrýva?

23.10.2019 22:21

Čo je možné urobiť, keď hlavná kontrolka športu nevybavila v primeranej lehote podnet športovej organizácie, športového odborníka alebo inej osoby, v ktorom sa poukazuje na závažný nedostatok v postupe alebo rozhodnutí orgánu športovej organizácie?

23.10.2019 22:21

Je možné z príspevku uznanému športu financovať aj výdavky na materiálno-technické zabezpečenie športu (investície)? Ak áno, od kedy a za akých podmienok?

23.10.2019 22:21

§ 4 Športovec6. Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil v súťaži v druhu športu, na vykonávanie ktorého je registrovaný v zdrojovej evidencii, organizovanej športovou organizáciou.A) Ak NIEB) Ak ÁNOC)

23.10.2019 22:21

prijímateľom verejných prostriedkovPovažujú sa za verejné prostriedky príjmy z "2%"? Dotácie od obce? Dotácie od VÚC? Alebo len priama dotácia zo štátneho rozpočtu?

23.10.2019 22:21

Niektoré národné športové zväzy alebo národné športové organizácie sú financované dotáciami a príspevkami zo štátneho rozpočtu, ktoré vysoko prekračujú 50% ich celkových príjmov, nestávajú sa tak na základe metodiky Štatistického úradu SR subjektom verejnej správy?

23.10.2019 22:21

Musí mať každý spôsobilý prijímateľ verejných prostriedkov (FO i PO) zriadený osobitný účet na prijímanie verejných prostriedkov v zmysle ZoŠ?

23.10.2019 22:21

Chcel by som sa opýtať či aj v prípade prostriedkov čerpaných z dotácie vyššieho územného celku pre občianske združenie je potrebné už mať zosúladené stanovy s novým zákonom o športe ku dňu podania žiadosti, resp. ku dňu poukázania finančných prostriedkov. Stretol som sa s rôznymi výkladmi, a do konca apríla sa podávajú žiadosti na samosprávny kraj, kde máme záujem podať žiadosť o dotáciu týkajúcu sa športovej činnosti stolnotenisového oddielu. Ďakujem

23.10.2019 22:21

Keď národný športový zväz, národná športová organizácia, športový klub alebo iná športová organizácia prijme prostriedky zo štátneho rozpočtu (formou dotácie, príspevku na národný športový projekt, príspevku uznanému športu alebo príspevku na športový poukaz) a následne tieto prostriedky poskytuje svojim členom, ktorými sú právnické osoby (lokálne zväzy, kluby) alebo fyzické osoby (športovci alebo športoví odborníci najmä tréneri alebo iné osoby), majú tieto prostriedky naďalej povahu verejných prostriedkov alebo sú to z pohľadu posledného prijímateľa už iba bežné prostriedky, ktoré musí použiť podľa podmienok, ktoré mu určil poskytovateľ (napríklad národný športový zväz).

23.10.2019 22:21

Refundácia výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch na športovú infraštruktúru osobitného významu (§70 ods.3 b)) – bude to možné, od kedy a za akých podmienok?

23.10.2019 22:21

Dobrý deň prajem, chcem požiadať o usmernenie týkajúce sa výkladu nového zákona o športe. Konkrétne na situáciu v našom meste, kde športové oddiely vystupujú pod hlavičkou Mestského kultúrno-športového strediska, príspevkovej organizácie mesta, ktoré je štatutarnym orgánom športových klubov. Zaujíma ma:prerozdeľovanie finančných prostriedkov medzi jednotlivými športami. Momentálne prebieha tak, že je určované rozhodnutím Mestského kultúrneho-športového strediska a následne schvaľované mestským zastupiteľstvom. Zaujíma ma, či znenie zákona (par. 68 Príspevok uznanému športu) je právne záväzné aj pre orgány verejnej správy (mesta, resp. ich organizácie), ktoré v rámci svojich rozpočtov financujú rozvoj športu.

23.10.2019 22:21

Som prezidentom národného športového zväzu a náš šport (neolympijský) bohužiaľ nie je členom SportAccordu, takže nemôže byť uznaný. Vyvíjame úsilie, aby sa naša medzinárodná organizácia stala členom SportAccordu, ale tento proces nie je jednoduchý a potrebuje určitý čas. V procese prípravy zákona ste hovorili, že pre také zväzy ako je náš bude prechodné dvojročné obdobie, aby mohli požiadať o členstvo v SportAccorde, ktoré doteraz nebolo podmienkou pre prijímateľov dotácií. V prechodných ustanoveniach som však toto nenašiel, ale možno som to iba prehliadol. Môžete mi prosím napísať, či je taká možnosť?

23.10.2019 22:21

Futbalisti Muži hrajú bez zmlúv. Čo musíme splniť, aby sme im mohli poskytovať stravné, športovú obuv, prípadne uhradiť úrazové poistenie tak, aby tieto výdavky boli daňovo uznané?

23.10.2019 22:21

Akú povahu má príspevok uznanému športu vypočítavaný podľa vzorca a aký je vzťah tohto druhu finančného príspevku zo štátneho rozpočtu k zákonu o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe?

23.10.2019 22:21

Aký je vzťah príspevku uznanému športu k ostatným druhom príspevkov a dotáciám, ktoré sú upravené v slovenskom právnom poriadku?

23.10.2019 22:21

1 z 14