logologo_small

Zoznam článkov publikovaných v odbornom časopise Magister Officiorum

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2016 AŽ 2020 PRE OBLASŤ ŠPORTU (PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE K 12/2018)

22.4.2020 15:59

ZÁVERY Z DISKUSIE Z OKRÚHLEHO STOLA – „ŠPORT A PRÁVO 2018“

19.10.2019 15:25

ODVODY PROFESIONÁLNYCH ŠPORTOVCOV – FÁMY, KĽÚČOVÉ FAKTY A VÝCHODISKÁ

19.10.2019 15:25

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – „VZORY VYCHOVÁVAJÚ NAJLEPŠIE“

19.10.2019 15:25

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK – „PREČO MÁME NÍZKE SEBAVEDOMIE?“

19.10.2019 15:25

KARIKATÚRA AKO FORMA SLOBODY PREJAVU V ROZHODNUTIACH SÚDOV

19.10.2019 15:24

PROCESNOPRÁVNE ASPEKTY NÁSTROJA JUDICIAL REVIEW V ANGLICKU (AJ V KONTEXTE PRÁVNEJ ÚPRAVY SR) – PRIMÁRNE INŠTITÚTY – „POVOLENIE“/„SÚHLAS“ NA PRIJATIE VECI NA MERITÓRNE KONANIE A „PREDŽALOBNÉ ROKOVANIA“ V SPRÁVNOM SÚDNICTVE

19.10.2019 15:24

UPLATNENIE PRÁVNEJ KONCEPCIE IMPLICITNÉHO OBMEDZENIA PRÁVA NA INFORMÁCIE Z TRESTNÉHO KONANIA V ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

19.10.2019 15:24

VYBRANÉ SPOLOČENSKÉ A INDIVIDUÁLNE NEBEZPEČENSTVÁ VIRTUÁLNEJ KOMUNIKÁCIE

19.10.2019 15:24

EXKURZ DO NOVELIZOVANEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A PRÁVO NA SPRAVODLIVÝ PROCES PRI UKLADANÍ SANKCIÍ

19.10.2019 15:24

ŠPORTOVÝ ODBORNÍK

23.10.2019 22:24

PREVENTÍVNE TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKE PREHLIADKY ŠPORTOVCOV

23.10.2019 22:24

SÚČASNÉ POSTAVENIE ADA SR V ZÁKONE O ŠPORTE

23.10.2019 22:24

REALIZÁCIA DOBROVOĽNÍCTVA V PRAXI ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

23.10.2019 22:24

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE ZNEUŽITEĽNÉ NA KYBERŠIKANOVANIE (K POJMU A HISTORICKÝM SÚVISLOSTIAM)

19.10.2019 15:24

(VNÚTORNÁ) INTEGRITA ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY A LEGITÍMNE OČAKÁVANIA AKO ELEMENTY ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV V KONTEXTE SÚDNEHO PRIESKUMU (ANGLICKO/SLOVENSKÁ REPUBLIKA) – INTERPRETAČNÁ KOMPARÁCIA

19.10.2019 15:24

VOĽNOČASOVÉ ŠKOLSKÉ AKTIVITY A KLUBOVÝ ŠPORT

23.10.2019 22:24

MÝTY O DOBROVOĽNÍCTVE

23.10.2019 22:25

DIGITALIZÁCIA V ŠPORTE

23.10.2019 22:25

MÔŽE IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU „HODNOTA ZA PENIAZE“ PRINIESŤ NAJLEPŠÍ Z MOŽNÝCH SVETOV I DO ŠPORTU?!

23.10.2019 22:25

ADMINISTRATÍVNA JUSTÍCIA V ANGLICKU V KOMPARATÍVNEJ PERSPEKTÍVE (SO SLOVENSKOU REPUBLIKOU) – TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝCHODISKÁ

19.10.2019 15:24

DÔKAZNÉ BREMENO (A PROCESNÉ PREZUMPCIE) V REŽIME SPRÁVNEHO SÚDNICTVA A DELITEĽNOSŤ SPRÁVNEHO AKTU (PREDMETU PRIESKUMU) AKO ELEMENTY SÚDNEHO PRIESKUMU (ANGLICKO/SLOVENSKÁ REPUBLIKA) – INTERPRETAČNÁ KOMPARÁCIA

19.10.2019 15:24

JUDICIAL REVIEW V ANGLICKU – ZÁKLADNÉ INŠTITÚTY V PARCIÁLNEJ KOMPARÁCII S PRÁVNOU ÚPRAVOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

19.10.2019 15:24

KOMPARÁCIA PRÁVNEJ ÚPRAVY INŠTITÚTU ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA O PRIESTUPKU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A V ČESKEJ REPUBLIKE

19.10.2019 15:24

OKOLNOSTI/DÔVODY RELEVANTNÉ PRE USKUTOČNENIE JUDICIAL REVIEW V ANGLICKU – ĎALŠIE POHĽADY NA VEC

19.10.2019 15:24

PRIMÁRNE DÔVODY OPODSTATŇUJÚCE SÚDNY PRIESKUM SPRÁVNYCH ROZHODNUTÍ V REŽIME JUDICIAL REVIEW V ANGLICKU

19.10.2019 15:24

SPRACOVANIE PORUŠENIA ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL NA ÚROVNI SADA

23.10.2019 22:25

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIA VIDENÉ „HODNOTOU ZA PENIAZE“: VÝCHOVA BUDÚCICH TOP REPREZENTANTOV ŠTÁTU NAJMÄ V ČASTI INDIVIDUÁLNYCH ŠPORTOV ALEBO MLÁDEŽE K VŠEĽUDSKÝM HODNOTÁM NAJMÄ PROSTREDNÍCTVOM KOLEKTÍVNEHO ŠPORTU?!

23.10.2019 22:25

1 z 9