logologo_small

Zoznam najnovších odborných článkov a stanovísk expertov UčPS

K poslaneckému návrhu novely zákona o prokuratúre a ďalších zákonov

14.7.2020 17:10

Spory o právomoc (vecnú príslušnosť) podľa nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry.

20.5.2020 17:49

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe výsledkov ANKETY UčPS k ekonomickým dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu

03.5.2020 02:01

Osobitné východisko športu 3 - "Zaradenie subjektu do správnej skupiny Opatrenia pre uplatnenie práva na príspevok"

25.4.2020 13:09

Osobitné východisko (nielen) športu 2 - "Podnik v ťažkostiach"

25.4.2020 13:42

Vyhodnotenie ankety UčPS k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu

17.4.2020 11:21

Status profesionálnych športovcov v SR po novele zákona o športe účinnej od 1.2.2020

26.3.2020 14:30

Stanovisko k tvorbe systému interných noriem národného športového zväzu

26.12.2019 00:02

Stanovisko k zmluvnému základu podpory talentovaných športovcov v rezortných športových strediskách

25.12.2019 23:48

Vecné zhodnotenie novely ZoŠ (zákon č. 354/2016 Z.z.) všeobecne za UčPS - analytický materiál

30.12.2019 04:35

Stanovisko UčPS k aktuálnej legislatíve v oblasti športu (október 2017)

25.12.2019 23:59

Odborné stanovisko UčPS k zmene statusu športových odborníkov zo SZČO na podnikateľa na základe novely Zákona o športe účinnej od 1.1.2017.

26.12.2019 00:02

Stanovisko UčPS ku kľúču delegátov

25.12.2019 23:54

Stanovisko k náhrade za stratu času dobrovoľníka zapísaného v IS športu

26.12.2019 00:01