logologo_small

Osobitné východisko športu 1 - "Iný pracovnoprávny vzťah"

nedeľa, 19.04.2020|Posledná aktualizácia 20.4.2020 02:10
Autor: Peter Sepeši

Prinášame prvé právne východisko, ktoré je dôvodom, pre ktorý sa na šport nevzťahujú niektoré dôležité všeobecné krízové opatrenia využívajúce úpravu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Ak majú športové organizácie, športoví zamestnanci a športové SZČO v čase "koronakrízy" získať obdobnú podporu zo strany štátu ako porovnateľné subjekty v iných spoločenských oblastiach, osobitosti športu si budú vyžadovať aj špeciálne opatrenia (oproti všeobecným).

O to viac, že šport nie je odvetvím, od ktorého sa očakáva tvorba ekonomického zisku (drvivá väčšina má právnu formu občianskeho združenia a takmer všetky subjekty sú priebežne "dotované" dotáciami, pôžičkami, darmi a príspevkami svojich podporovateľov a členov) a teda nemôžme očakávať ani to, že z lepších čias budú mať športové subjekty "zarobené či našetrené na horšie časy", pretože ich úlohou v spoločnosti je tvoriť úplne iné peniazmi nevyčísliteľné hodnoty.

Osobitné východisko športu 1 - Iný pracovnoprávny vzťah:

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 46 - Spoločné ustanovenia
(1) Zmluvný vzťah založený
zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za ný pracovnoprávny vzťah.25) … (odkaz na § 1 ods. 3 Zákonníka práce)

§ 49a - Zmluva o výkone činnosti športového odborníka
(8) Zmluvný vzťah založený
zmluvou o výkone činnosti športového odborníka sa považuje za iný pracovnoprávny vzťah.25) … (odkaz na § 1 ods. 3 Zákonníka práce)


Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

§ 1

"(2) Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

(3) Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov."

Poznámka:
Z uvedenej právnej úpravy vyplývajú 3 množiny pracovnoprávnych vzťahov a to:

  1. PRACOVNÝ POMER
  2. OBDOBNÝ PRACOVNÝ VZŤAH (policajti, hasiči, vojaci)
  3. INÝ PRACOVNOPRÁVNY VZŤAH (profesionálni športovci § a športoví odborníci § 49a)

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 4 - Zamestnanec
(1) Zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba
v pracovnom pomere5) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.6)

Poznámka:
Zákon č. 5/2004 Z. z. sa nevzťahuje na profesionálnych športovcov a športových odborníkov (§ 49a ZoŠ) v inom pracovnoprávnom vzťahu preto, aby sa na voľné miesto futbalistu, hokejistu, basketbalistu alebo trénera v klube nemusela robiť ponuka voľného pracovného miesta cez úrad práce (z pohľadu osobitosti športu neprimeraná požiadavka).

Ďalším vecným dôvodom je, aby pri športovcoch a športových odborníkoch (tréneroch) prichádzajúcich z cudziny ako "štátny príslušník tretej krajiny, ktorý nie je podnikateľom" bol možný osobitný režim povolenia "prechodného pobytu na účel osobitnej činnosti" -  za účelom vykonávania "športovej činnosti" (§ 25 ods. 1 písm. c)  zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov), vzhľadom na osobitnú povahu športu.

Pri právnej úprave „prechodného pobytu na účely zamestnania” v § 23 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov sa odkazuje na postup podľa zákona č. 5/2004 Z. z., ktorý je pre šport, vzhľadom na jeho osobitosti nevhodný.

Mohlo by vás zaujímať

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

18.2.2024

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022