logologo_small

Osobitné východisko športu 1 - "Iný pracovnoprávny vzťah"

nedeľa, 19.04.2020|Posledná aktualizácia 20.4.2020 02:10
Autor: Peter Sepeši

Prinášame prvé právne východisko, ktoré je dôvodom, pre ktorý sa na šport nevzťahujú niektoré dôležité všeobecné krízové opatrenia využívajúce úpravu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Ak majú športové organizácie, športoví zamestnanci a športové SZČO v čase "koronakrízy" získať obdobnú podporu zo strany štátu ako porovnateľné subjekty v iných spoločenských oblastiach, osobitosti športu si budú vyžadovať aj špeciálne opatrenia (oproti všeobecným).

O to viac, že šport nie je odvetvím, od ktorého sa očakáva tvorba ekonomického zisku (drvivá väčšina má právnu formu občianskeho združenia a takmer všetky subjekty sú priebežne "dotované" dotáciami, pôžičkami, darmi a príspevkami svojich podporovateľov a členov) a teda nemôžme očakávať ani to, že z lepších čias budú mať športové subjekty "zarobené či našetrené na horšie časy", pretože ich úlohou v spoločnosti je tvoriť úplne iné peniazmi nevyčísliteľné hodnoty.

Osobitné východisko športu 1 - Iný pracovnoprávny vzťah:

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 46 - Spoločné ustanovenia
(1) Zmluvný vzťah založený
zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za ný pracovnoprávny vzťah.25) … (odkaz na § 1 ods. 3 Zákonníka práce)

§ 49a - Zmluva o výkone činnosti športového odborníka
(8) Zmluvný vzťah založený
zmluvou o výkone činnosti športového odborníka sa považuje za iný pracovnoprávny vzťah.25) … (odkaz na § 1 ods. 3 Zákonníka práce)


Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

§ 1

"(2) Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

(3) Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov."

Poznámka:
Z uvedenej právnej úpravy vyplývajú 3 množiny pracovnoprávnych vzťahov a to:

  1. PRACOVNÝ POMER
  2. OBDOBNÝ PRACOVNÝ VZŤAH (policajti, hasiči, vojaci)
  3. INÝ PRACOVNOPRÁVNY VZŤAH (profesionálni športovci § a športoví odborníci § 49a)

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 4 - Zamestnanec
(1) Zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba
v pracovnom pomere5) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.6)

Poznámka:
Zákon č. 5/2004 Z. z. sa nevzťahuje na profesionálnych športovcov a športových odborníkov (§ 49a ZoŠ) v inom pracovnoprávnom vzťahu preto, aby sa na voľné miesto futbalistu, hokejistu, basketbalistu alebo trénera v klube nemusela robiť ponuka voľného pracovného miesta cez úrad práce (z pohľadu osobitosti športu neprimeraná požiadavka).

Ďalším vecným dôvodom je, aby pri športovcoch a športových odborníkoch (tréneroch) prichádzajúcich z cudziny ako "štátny príslušník tretej krajiny, ktorý nie je podnikateľom" bol možný osobitný režim povolenia "prechodného pobytu na účel osobitnej činnosti" -  za účelom vykonávania "športovej činnosti" (§ 25 ods. 1 písm. c)  zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov), vzhľadom na osobitnú povahu športu.

Pri právnej úprave „prechodného pobytu na účely zamestnania” v § 23 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov sa odkazuje na postup podľa zákona č. 5/2004 Z. z., ktorý je pre šport, vzhľadom na jeho osobitosti nevhodný.

Mohlo by vás zaujímať

ZÁKON O ŠPORTE - analýza ustanovení novej právnej úpravy

23.10.2019

Pokračovanie sporu o status profesionálnych hráčov

19.3.2021

Arbitrabilita športových sporov (alebo prečo sa pri “nutnom” hľadení z výšky vždy oplatí pozerať si pod nohy)

23.10.2019

Projekt prípravy “Nového zákona o športe” - projekt, ktorý sa môže stať vzorom

31.7.2020

Šport pre Slovensko - Diskusná relácia s názvom "DOPADY COVID - 19 NA OBLASŤ ŠPORTU"

11.4.2020

Jozef Mihál: Na tzv. balíček prvej pomoci majú nárok kluby aj profesionálni športovci

7.9.2020

Právne postavenie hráčov

19.10.2019

Čo zásadné priniesol Zákon o športe?

23.10.2019

Osobitné východisko športu 4 - "Podmienka povinného poistenia zamestnancov"

25.4.2020

Do NR SR bol doručený návrh zákona, ktorým sa navrhujú predĺžiť "odvodové prázdniny" športovcov a klubov o ďalšie 3 roky do 31.12.2021.

23.10.2019

ŠTATÚT ŠPORTOVÉHO REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Gonci, Sepeši)

24.12.2019

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. a zákona č. 335/2017 Z. z. s dôvodovou správou

18.3.2020

Mimoriadne vydanie k Zákonníku práce

23.10.2019

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY PROFESIONÁLNYCH ŠPORTOVCOV V SÚVISLOSTI S VÝKONOM ZÁVISLEJ PRÁCE

12.4.2020

Diskusná relácia o dopadoch krízy COVID-19 na oblasť športu (4 diely)

19.4.2020