logologo_small

Dobrá správa pre slovenský šport - dodatočne príde do športu takmer 5 mil. eur za rok 2019 pre vyšší skutočný výber odvodov z lotériových hier

nedeľa, 26.05.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:24
Autor: UčPS tím, Ing. Simoneta Sepešiová

Prinášame Vám dobrú správu pre slovenský šport.

Alokovaná suma na šport na rok 2019 vychádzala z odhadu z výnosov z lotériových hier za predchádzajúci rok.

Po ukončení príslušného rozpočtového roka 2018 bol ale skutočný príjem štátneho rozpočtu z odvodov z prevádzkovania lotériových hier vyšší ako rozpočtovaný príjem o sumu 4.933.657 €.

Po konzultáciách s Ministerstvom financií SR je zrejmé, že dôjde k dofinancovaniu rozpočtu MŠVVaŠ SR na šport o túto sumu.

Zákon o športe č. 440/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov v § 77 ods. 1 písm. b) navýšil zdroje financovania športu o prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier.

V roku 2016 boli tieto zdroje navýšené o 25% z tohto odvodu za predchádzajúci kalendárny rok, v roku 2017 o 50% z tohto odvodu, v roku 2018 o 75% z tohto odvodu a od roku 2019 100% z tohto odvodu.

Rok 2019 bol teda posledným rokom, kedy došlo ku skokovému nárastu prostriedkov na Národný program rozvoja športu v zmysle Zákona o športe.

V zákone č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte bola na Národný program rozvoja športu 026 alokovaná suma 92.861.419 eur.

Po znížení o priamo riadené organizácie (NŠC, ADA – 1.557.588 eur) a o športovú infraštruktúru národného významu (25,5 mil.eur) zostáva na Národný program rozvoja športu suma 65.803.831 eur, z ktorej sa 80% rozdeľuje medzi 68 národných športových zväzov v 72 uznaných športoch.

Navy__s__enie_financ__ny__ch_prostriedkov_na_Na__rodny___program_rozvoja_s__portu_v.docx

Alokovaná suma na šport na rok 2019 vychádzala z odhadu z výnosov z lotériových hier za predchádzajúci rok.

Po ukončení príslušného rozpočtového roka 2018 bol ale skutočný príjem štátneho rozpočtu z odvodov z prevádzkovania lotériových hier vyšší ako rozpočtovaný príjem o sumu 4.933.657€.

Po konzultáciách s Ministerstvom financií SR je zrejmé, že dôjde k dofinancovaniu rozpočtu MŠVVaŠ SR na šport o túto sumu.

Navy__s__enie_financ__ny__ch_prostriedkov_na_Na__rodny___program_rozvoja_s__portu_v

Zo sumy 4.933.657 eur by následne malo byť 80% (3.946.926 eur) použitých na príspevok uznanému športu, ktorý sa rozdeľuje pre všetky uznané športy podľa vzorca. V prepočte to znamená navýšenie PUŠ na rok 2019 u každého športu o cca 7,5%. MŠVVaŠ SR by na základe tohto postupu malo navýšiť zdroje pre NŠZ a uzavrieť s nimi dodatky k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu.

Významnú snahu o dofinancovanie PUŠ na rok 2019 zo zdrojov z lotérií prejavili Slovenský tenisový zväz a Slovenský futbalový zväz. Pán Igor Moška, generálny sekretár STZ o tejto skutočnosti zároveň v diskusii informoval delegátov zväzov na 57. Valnom zhromaždení SOŠV dňa 27. apríla 2019 v Bratislave.


Poznámky pod čiarou:
1) Schválený rozpočet sekcie športu je uvedený už po znížení o sumu 3,5 mil.eur, o ktorú bol navýšený rozpočet na šport v r. 2015 a 2016 a ktorú MF SR neuznalo do základu pre každoročné zvyšovanie prostriedkov na šport. Viac o tomto problému nájdete tu: http://www.ucps.sk/Narodne_sportove_zvazy_ich_kluby_a_sportovci_dostali_cez_vzorec_v_roku_2017_menej_ako_im_stat_v_zakone_o_sporte_garantoval


UčPS tím, Ing. Simoneta Sepešiová
Mohlo by vás zaujímať

Vláda schválila nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

19.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ , ING. IVAN GREGUŠKA

Vláda schválila nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019 alebo ďalšie vylepšenie vzorca

23.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Financovanie SOŠV zo zdrojov MŠVVaŠ v rokoch 2011 až 2019 - Zákon o športe priniesol SOŠV až 400% navýšenie príjmov a garanciu ich stability.

19.10.2019 | UČPS TÍM

VZOREC NA VÝPOČET PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU: Náhrada subjektívneho rozhodovania politikov a priestor na neustále zlepšovanie výpočtu

23.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ , ING. IVAN GREGUŠKA

Príspevok uznanému športu - možné riešenie problému pri zlúčení športových odvetví pod jeden národný športový zväz

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Okrúhly stôl na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

19.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ , ING. IVAN GREGUŠKA

Pozvánka k okrúhlemu stolu na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

23.10.2019 | UČPS TÍM

Zásadné pripomienky UčPS uplatnené k návrhu zákona o športe

12.4.2020 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Porovnanie parametrov vstupujúcich do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu - pomôcka pre národné športové zväzy

23.10.2019 | ING. IVAN GREGUŠKA

PROGRAM VIII. ročníka konferencie Šport a právo 2019 konanej 3.-4. októbra 2019 v hoteli Aquacity v Poprade

19.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Zásadná pripomienka UčPS k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike

19.10.2019 | UČPS TÍM

VZOREC na výpočet príspevku uznanému športu ... alebo nech odborná diskusia o vzorci obohatí celú športovú verejnosť

12.1.2020 | UČPS TÍM

Text novely zákona o športe schválenej 30.11.2017 (vrátane pozmeňovacích návrhov) publikovaný pod č. 335/2017 Z.z.

23.10.2019 | UČPS TÍM

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. s dôvodovou správou a so zapracovanou novelou schválenou 29.11.2016

12.4.2020 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

2 výkladyPodľa dôvodovej správy k Zákonuvyhotovujú všetky šport.organizácie, ktoré majú príjem z verejných prostriedkovvyhotovovať výročnú správu podľa Zákona o účtovníctve majú len účtovné jednotky, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom

23.10.2019 | PETER KAČINEC