logologo_small

Dobrá správa pre slovenský šport - dodatočne príde do športu takmer 5 mil. eur za rok 2019 pre vyšší skutočný výber odvodov z lotériových hier

nedeľa, 26.05.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:24
Autor: UčPS tím, Spracoval: UčPS tím

Prinášame Vám dobrú správu pre slovenský šport.

Alokovaná suma na šport na rok 2019 vychádzala z odhadu z výnosov z lotériových hier za predchádzajúci rok.

Po ukončení príslušného rozpočtového roka 2018 bol ale skutočný príjem štátneho rozpočtu z odvodov z prevádzkovania lotériových hier vyšší ako rozpočtovaný príjem o sumu 4.933.657 €.

Po konzultáciách s Ministerstvom financií SR je zrejmé, že dôjde k dofinancovaniu rozpočtu MŠVVaŠ SR na šport o túto sumu.

Zákon o športe č. 440/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov v § 77 ods. 1 písm. b) navýšil zdroje financovania športu o prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier.

V roku 2016 boli tieto zdroje navýšené o 25% z tohto odvodu za predchádzajúci kalendárny rok, v roku 2017 o 50% z tohto odvodu, v roku 2018 o 75% z tohto odvodu a od roku 2019 100% z tohto odvodu.

Rok 2019 bol teda posledným rokom, kedy došlo ku skokovému nárastu prostriedkov na Národný program rozvoja športu v zmysle Zákona o športe.

V zákone č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte bola na Národný program rozvoja športu 026 alokovaná suma 92.861.419 eur.

Po znížení o priamo riadené organizácie (NŠC, ADA – 1.557.588 eur) a o športovú infraštruktúru národného významu (25,5 mil.eur) zostáva na Národný program rozvoja športu suma 65.803.831 eur, z ktorej sa 80% rozdeľuje medzi 68 národných športových zväzov v 72 uznaných športoch.Alokovaná suma na šport na rok 2019 vychádzala z odhadu z výnosov z lotériových hier za predchádzajúci rok.

Po ukončení príslušného rozpočtového roka 2018 bol ale skutočný príjem štátneho rozpočtu z odvodov z prevádzkovania lotériových hier vyšší ako rozpočtovaný príjem o sumu 4.933.657€.

Po konzultáciách s Ministerstvom financií SR je zrejmé, že dôjde k dofinancovaniu rozpočtu MŠVVaŠ SR na šport o túto sumu.


Zo sumy 4.933.657 eur by následne malo byť 80% (3.946.926 eur) použitých na príspevok uznanému športu, ktorý sa rozdeľuje pre všetky uznané športy podľa vzorca. V prepočte to znamená navýšenie PUŠ na rok 2019 u každého športu o cca 7,5%. MŠVVaŠ SR by na základe tohto postupu malo navýšiť zdroje pre NŠZ a uzavrieť s nimi dodatky k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu.

Významnú snahu o dofinancovanie PUŠ na rok 2019 zo zdrojov z lotérií prejavili Slovenský tenisový zväz a Slovenský futbalový zväz. Pán Igor Moška, generálny sekretár STZ o tejto skutočnosti zároveň v diskusii informoval delegátov zväzov na 57. Valnom zhromaždení SOŠV dňa 27. apríla 2019 v Bratislave.


Poznámky pod čiarou:
1) Schválený rozpočet sekcie športu je uvedený už po znížení o sumu 3,5 mil.eur, o ktorú bol navýšený rozpočet na šport v r. 2015 a 2016 a ktorú MF SR neuznalo do základu pre každoročné zvyšovanie prostriedkov na šport. Viac o tomto problému nájdete tu: http://www.ucps.sk/Narodne_sportove_zvazy_ich_kluby_a_sportovci_dostali_cez_vzorec_v_roku_2017_menej_ako_im_stat_v_zakone_o_sporte_garantoval


UčPS tím, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Uplatnenie sumy z PUŠ voči NŠZ

1.5.2024

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

1.12.2022

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022