logologo_small

Financovanie SOŠV zo zdrojov MŠVVaŠ v rokoch 2011 až 2019 - Zákon o športe priniesol SOŠV až 400% navýšenie príjmov a garanciu ich stability.

streda, 28.08.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:25
Autor: UčPS tím

Prinášame Vám prehľad základného financovania Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV / SOV) v období rokov 2011 až 2019 aj s krátkym komentárom.

Zákon o športe priniesol SOŠV až 400% navýšenie príjmov na jeho základnú činnosť a garanciu ich stability.

(v EUR; zdroj www.crz.gov.sk)

Document-page-001_15

Document-page-001_16

Do roku 2015 (vrátane) bola činnosť SOŠV financovaná prostredníctvom NEnárokovateľných účelových dotácií, ktorých výška nebola nijako garantovaná a často závisela aj od aktuálnych osobných či inštitucionálnych vzťahov medzi prezidentom SOV, resp. SOV na jednej strane a predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky, najmä s predsedom vlády SR a ministrom školstva, vedy výskumu a športu SR, respektíve s politickými lídrami vládnucich strán na strane druhej.

Od roku 2016, kedy nadobudol účinnosť Zákon o športe je SOŠV financovaný nárokovateľným príspevkom na národný športový projekt (§ 77 ods. 2 písm. d) v spojení s § 75 ods. 5 ZoŠ) v zákonom garantovanej výške 2% všetkých prostriedkov MŠVVaŠ SR určených na šport (bez prostriedkov určených na národné športové projekty podľa § 75 ods. 1 ZoŠ najmä na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry národného významu).

Z vyššie uvedenej tabuľky a grafu vyplýva, že príspevok na zabezpečenie fungovania a základných činností SOŠV oproti NEnárokovateľným príjmom z dotácie v rokoch 2011 až 2015 (medzi 250 a 350 tis. eur) od roku 2016 významne narástol.

V roku 2019 dosiahol výšku 1,4 mil eur, čo je v priemere viac ako 400% nárast, ktorý je navyše zákonom garantovaný aj do ďalších rokov (§ 77 ods. 4 ZoŠ).

Ďalším pozitívom je, že SOŠV pozná svoj garantovaný základný príjem od štátu ešte pred začiatkom nasledujúceho rozpočtového obdobia, takže SOŠV  (podobne ako SPV a národné športové zväzy uznaných športov) si môže plánovať a pripravovať svoje aktivity a rozpočet k nim už pred začiatkom rozpočtového roka. Toto do nadobudnutia účinnosti zákona o športe (do 1.1.2016) nebolo možné, nakoľko SOŠV i zväzy sa dozvedeli čiastku až počas rozpočtového roku až po vyhodnotení dotačných žiadostí pre aktuálne bežiaci rok na ministerstve školstva.

V tomto smere je preto možné hodnotiť dopad nového Zákona o športe na fungovanie SOŠV ako strešnej organizácie športu pozitívne.

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Zásadná pripomienka UčPS k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike

19.10.2019 | UČPS TÍM

Vláda schválila nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

19.10.2019 | ING. IVAN GREGUŠKA , ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

2 výkladyPodľa dôvodovej správy k Zákonuvyhotovujú všetky šport.organizácie, ktoré majú príjem z verejných prostriedkovvyhotovovať výročnú správu podľa Zákona o účtovníctve majú len účtovné jednotky, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom

23.10.2019 | PETER KAČINEC

§ 9 Hospodárenie športovej organizácieOtázka: Sú tieto efekty zamýšľané? Alebo ste o uvedenej súčinnosti nevedeli a bude sa korigovať? Alebo je niekde vo výklade chyba? Ak áno, čo z toho neplatí?Ak by totiž cieľom bol efekt 1, ide o obdobu daňových licencií, akurát bez stanovenia ich minimálnej výšky. Pri efekte 2 by som sa stavil, že zamýšľaný nebol - veď sa predsa bavíme o organizáciách založených za iným účelom než podnikanie. Nemôže ich iným predpisom štát nútiť podnikať.

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Žiadosť o usmernenie - písomnú odpoveď ohľadom povinnosti auditu za rok 2015 v športovom zväze v zmysle zákona o športe: § 9 odst. 4. Rozumieme povinnosti auditu účtovnej závierky a auditu výročnej správy za rok 2016. Naša otázka znie či je zväz povinný mať audit účtovníctva za rok 2015, keď zákon o športe je v platnosti od 1.1.2016 a v § 9 nie sú žiadne odvolávky na prechodné ustanovenia, ktoré by jednoznačne prikazovali povinnosť auditu spätne za rok 2015.

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Veta "Členské príspevky sú príjmom športovej organizácie oslobodeným od dane z príjmov." platí len za predpokladu, že na tieto členské príspevky myslia Stanovy OZ (§ 13 ods. 2 písm. b), čo nie je pre všetky OZ samozrejmosť, a tie ktoré si to "nepostrážia" v stanovách, tým sa členské príspevky zdaňujú - §12 ods. 2.

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Čo musí študent pri uzatvorení zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu splniť? Musí sa registrovať na daňovom úrade? Je povinný platiť odvody do zdravotnej poisťovne, pokiaľ je študent? Ako je to s prihlásením do sociálnej poisťovne?

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Chcel by som sa spýtať, či mi neviete povedať, ako je to s účtovným rokom pre športové organizácie. Zákon o športe v paragrafe 9 ods. 3 hovorí: Športová organizácia má účtovné obdobie kalendárny rok.Podľa daňových predpisov však účtovné obdobie nemusí korešpondovať s kalendárnym rokom. Drvivá väčšina športových klubov je nastavená v rámci svojich rozpočtov na sezóny, napríklad od júla do júna, preto sa mi zdá trochu kontraproduktívne to ustanovenie Zákona o športe. Každopádne, chcel by som sa spýtať, či si môže športová organizácia nejakým spôsobom nastaviť účtovné obdobie mimo kalendárneho roka.

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Aké odvodové a daňové povinnosti vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzatvorenom medzi s.r.o. a odborníkom v športe?

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Od 1.1.2018 platí zmena v zákone o dani z príjmov, ktorou sa u príležitostného príjmu do 500.- € zmenilo oslobodenie od dani, ak je daňovník v nejakom zmluvnom vžťahu. Platí toto aj pre dobrovoľníkov a ich príjem za stratu času podľa zákona o športe?

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Vláda schválila nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019 alebo ďalšie vylepšenie vzorca

23.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Text novely zákona o športe schválenej 30.11.2017 (vrátane pozmeňovacích návrhov) publikovaný pod č. 335/2017 Z.z.

23.10.2019 | UČPS TÍM

FAQ - dane, odvody, účtovníctvo

13.6.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Príspevok uznanému športu - možné riešenie problému pri zlúčení športových odvetví pod jeden národný športový zväz

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Dokedy majú zriadiť športové organizácie funkciu kontrolóra športovej organizácie?

5.11.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA UČPS