logologo_small

Financovanie SOŠV zo zdrojov MŠVVaŠ v rokoch 2011 až 2019 - Zákon o športe priniesol SOŠV až 400% navýšenie príjmov a garanciu ich stability.

streda, 28.08.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:25

Prinášame Vám prehľad základného financovania Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV / SOV) v období rokov 2011 až 2019 aj s krátkym komentárom.

Zákon o športe priniesol SOŠV až 400% navýšenie príjmov na jeho základnú činnosť a garanciu ich stability.

(v EUR; zdroj www.crz.gov.sk)

Document-page-001_15

Document-page-001_16

Do roku 2015 (vrátane) bola činnosť SOŠV financovaná prostredníctvom NEnárokovateľných účelových dotácií, ktorých výška nebola nijako garantovaná a často závisela aj od aktuálnych osobných či inštitucionálnych vzťahov medzi prezidentom SOV, resp. SOV na jednej strane a predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky, najmä s predsedom vlády SR a ministrom školstva, vedy výskumu a športu SR, respektíve s politickými lídrami vládnucich strán na strane druhej.

Od roku 2016, kedy nadobudol účinnosť Zákon o športe je SOŠV financovaný nárokovateľným príspevkom na národný športový projekt (§ 77 ods. 2 písm. d) v spojení s § 75 ods. 5 ZoŠ) v zákonom garantovanej výške 2% všetkých prostriedkov MŠVVaŠ SR určených na šport (bez prostriedkov určených na národné športové projekty podľa § 75 ods. 1 ZoŠ najmä na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry národného významu).

Z vyššie uvedenej tabuľky a grafu vyplýva, že príspevok na zabezpečenie fungovania a základných činností SOŠV oproti NEnárokovateľným príjmom z dotácie v rokoch 2011 až 2015 (medzi 250 a 350 tis. eur) od roku 2016 významne narástol.

V roku 2019 dosiahol výšku 1,4 mil eur, čo je v priemere viac ako 400% nárast, ktorý je navyše zákonom garantovaný aj do ďalších rokov (§ 77 ods. 4 ZoŠ).

Ďalším pozitívom je, že SOŠV pozná svoj garantovaný základný príjem od štátu ešte pred začiatkom nasledujúceho rozpočtového obdobia, takže SOŠV  (podobne ako SPV a národné športové zväzy uznaných športov) si môže plánovať a pripravovať svoje aktivity a rozpočet k nim už pred začiatkom rozpočtového roka. Toto do nadobudnutia účinnosti zákona o športe (do 1.1.2016) nebolo možné, nakoľko SOŠV i zväzy sa dozvedeli čiastku až počas rozpočtového roku až po vyhodnotení dotačných žiadostí pre aktuálne bežiaci rok na ministerstve školstva.

V tomto smere je preto možné hodnotiť dopad nového Zákona o športe na fungovanie SOŠV ako strešnej organizácie športu pozitívne.

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Vážny poznatok UčPS tímu o zmene pravidiel legislatívneho procesu, ktorá je v rozpore s princípmi otvoreného vládnutia

13.1.2020 | PETER SEPEŠI A UČPS TÍM

Predseda LOSS Róbert Jano: Novela zákona o športe nerieši skutočnú príčinu problémov klubov

11.1.2020 | JUDR. RÓBERT JANO ML.

Zmluva o vykonávaní činnosti športového odborníka (ako podnikanie podľa Obchodného zákonníka)

7.1.2020 | JUDR. MARCEL BLAŽO

Rozprávka o ďalších melónoch, čojaviem, sto ich bude?

5.1.2020 | RÓBERT KOTIAN

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.3.2019 k téme ŠPORTOVÉ POUKAZY

5.1.2020 | MARTIN ČÁNIK, JUDR. PETER SEPEŠI, DUŠAN GUĽÁŠ, IVAN HUSÁR, ING. JÁN LETKO

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.11.2019 k téme INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU

5.1.2020 | UČPS TÍM, ING. JÁN LETKO , ANDREJ PETROVAJ, MIROSLAV HAVIAR, MARTIN ČÁNIK

SUMARIZÁCIA USTANOVENÍ Zákona o športe z roku 2016 súvisiacich s informačným systémom športu

5.1.2020 | UČPS TÍM

Informačný systém slovenského futbalu by mal inšpirovať ...

11.1.2020 | RÓBERT KOTIAN, ING. JÁN LETKO

XI. ročník Vianočného turnaja o putovný pohár Milana Hanzela 2019 - výsledkový servis

30.12.2020 | MÁRIO PORUBEC

Fotogaléria z XI. ročníka Turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

29.12.2020 | MARTIN ĎORDA

Fond na podporu športu uspel v konkurencii s SOŠV

30.12.2020 | RÓBERT KOTIAN

XI. ročník Vianočného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela pozná víťazov.

30.12.2020 | JOZEF HANZEL