logologo_small

Financovanie SOŠV zo zdrojov MŠVVaŠ v rokoch 2011 až 2019 - Zákon o športe priniesol SOŠV až 400% navýšenie príjmov a garanciu ich stability.

streda, 28.08.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:25
Autor: UčPS tím

Prinášame Vám prehľad základného financovania Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV / SOV) v období rokov 2011 až 2019 aj s krátkym komentárom.

Zákon o športe priniesol SOŠV až 400% navýšenie príjmov na jeho základnú činnosť a garanciu ich stability.

(v EUR; zdroj www.crz.gov.sk)

Do roku 2015 (vrátane) bola činnosť SOŠV financovaná prostredníctvom NEnárokovateľných účelových dotácií, ktorých výška nebola nijako garantovaná a často závisela aj od aktuálnych osobných či inštitucionálnych vzťahov medzi prezidentom SOV, resp. SOV na jednej strane a predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky, najmä s predsedom vlády SR a ministrom školstva, vedy výskumu a športu SR, respektíve s politickými lídrami vládnucich strán na strane druhej.

Od roku 2016, kedy nadobudol účinnosť Zákon o športe je SOŠV financovaný nárokovateľným príspevkom na národný športový projekt (§ 77 ods. 2 písm. d) v spojení s § 75 ods. 5 ZoŠ) v zákonom garantovanej výške 2%všetkých prostriedkov MŠVVaŠ SR určených na šport (bez prostriedkov určených na národné športové projekty podľa § 75 ods. 1 ZoŠ najmä na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry národného významu).

Z vyššie uvedenej tabuľky a grafu vyplýva, že príspevok na zabezpečenie fungovania a základných činností SOŠV oproti NEnárokovateľným príjmom z dotácie v rokoch 2011 až 2015 (medzi 250 a 350 tis. eur) od roku 2016 významne narástol.

V roku 2019 dosiahol výšku 1,4 mil eur, čo je v priemere viac ako 400% nárast, ktorý je navyše zákonom garantovaný aj do ďalších rokov (§ 77 ods. 4 ZoŠ).

Ďalším pozitívom je, že SOŠV pozná svoj garantovaný základný príjem od štátu ešte pred začiatkom nasledujúceho rozpočtového obdobia, takže SOŠV  (podobne ako SPV a národné športové zväzy uznaných športov) si môže plánovať a pripravovať svoje aktivity a rozpočet k nim už pred začiatkom rozpočtového roka. Toto do nadobudnutia účinnosti zákona o športe (do 1.1.2016) nebolo možné, nakoľko SOŠV i zväzy sa dozvedeli čiastku až počas rozpočtového roku až po vyhodnotení dotačných žiadostí pre aktuálne bežiaci rok na ministerstve školstva.

V tomto smere je preto možné hodnotiť dopad nového Zákona o športe na fungovanie SOŠV ako strešnej organizácie športu pozitívne.

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Uplatnenie sumy z PUŠ voči NŠZ

1.5.2024

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 6. Blok - Šport a legislatíva

8.11.2023

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

5.11.2023

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 1. Blok - Šport očami politikov

2.10.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

1.12.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022