logologo_small

Kam a ako zakotví 70 miliónov eur na športovú infraštruktúru?

pondelok, 23.09.2019|Posledná aktualizácia 4.1.2020 14:24
Autor: Róbert Kotian

Prinášame Vám príspevok Róberta Kotiana k iniciatívnemu nelegislatívnemu materiálu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania s názvom: „Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republiky”.

Pripomienkové konanie prebehlo na verejnom portáli SLOV-Lex pod č. LP/2019/616 - https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/616

Zásadné pripomienky k materiálu uplatnili Ministerstvo financií SR, Generálna prokuratúra SR, Inštitút zamestnanosti a Učená právnická spoločnosť o.z.

Pripomienkové konanie k iniciatívnemu nelegislatívnemu materiálu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu s názvom: „Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republikyprebehlo na verejnom portáli SLOV-Lex pod č. LP/2019/616 - https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/616

Zásadné pripomienky k materiálu uplatnili Ministerstvo financií SR, Generálna prokuratúra SR, Inštitút zamestnanosti a Učená právnická spoločnosť o.z.

Všetky uplatnené pripomienky k materiálu si môžete prečítať TU.

Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republiky” – znie trochu kostrbatý názov projektu, podľa ktorého by mal Slovenský olympijský a športový výbor rozhodovať o 35 miliónoch eur po dva roky po sebe – a na hrane so zákonom či rovno za ňou.

Hneď v úvode povedzme, že zámer nájsť v štátnom rozpočte ďalších 35 miliónov eur na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry si zaslúži podporu, lebo to, že je športová infraštruktúra na Slovensku zanedbaná, je nespochybniteľné. Otázkou však ostáva, či sa tieto peniaze majú nájsť a využiť akýmkoľvek spôsobom - nedá mi nespomenúť si na tlačovku pred niekoľkými rokmi, keď do boja za národný futbalový štadión vytiahol sám predseda vlády Robert Fico, aby odôvodnil vtedajší zámer zvýšiť podporu štátu z 27,2 na 45 miliónov eur (hehe, musím sa zasmiať, ak súčasná suma atakuje sto miliónov) a položil mi otázku, či som proti výstavbe takéhoto moderného stánku - nie za každú cenu a akýmkoľvek spôsobom, odvetil som vtedy Robertovi Ficovi a na férových spôsoboch a primeranej cene trvám aj pri iných projektoch.

Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Richard Raši pripravil teda 70-miliónový športový projekt, o ktorom sa možno dočítať viaceré pripomienky. Tá kľúčová znie takto: „S návrhom na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v SR ani navrhovaným mechanizmom financovania nesúhlasím.“

A v ďalšom texte pripomienok sa možno o. i. dočítať, že „navrhnutý spôsob poskytnutia finančných prostriedkov na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry zo zdrojov kapitoly VPS je mimo rámca právnej úpravy predmetných zákonov. Na základe vyššie uvedeného predložený návrh nie je súladný so zákonom č. 523/2004 Z. z. a rovnako nemá oporu ani v zákone o športe a zákone o podpore regionálneho rozvoja“. Už tu by ste sa mohli pozastaviť, čo to ten Raši plánuje, ale skutočné fajnovosti na vás ešte len čakajú: „V materiáli nie je preukázaný účel a nie je zdôvodnená navrhovaná suma finančných prostriedkov... Predložený materiál podrobnejšie nemapuje stav regionálnej športovej infraštruktúry ani jej súčasnú potrebu a odhad budúcej potreby... Nie je jasné, akým spôsobom bola vyčíslená požadovaná výška finančných prostriedkov. Navrhovaný finančný mechanizmus obchádza zaužívané nástroje, znemožňuje súťaž a znižuje kontrolu štátu nad účelnosťou vynaložených prostriedkov... Poskytnutie dotácie na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa priamo SOŠV a následné schvaľovanie dotácií týmto občianskym združením a ich poskytovanie ďalším subjektom na financovanie projektov (reťazenie dotácie) je v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. neprípustné. Občianskemu združeniu SOŠV neprináleží rozhodovacia právomoc na poskytovanie dotácií; táto je v kompetencii ministerstva školstva.“

Nemýľte sa, toto nie je stanovisko kritického občianskeho združenia či opozičných politikov, ako by ste na základe formulácií typu  „mimo rámca právnej úpravy... nemá oporu v zákone... obchádza zaužívané nástroje... znemožňuje súťaž... znižuje kontrolu štátu... je neprípustné...“ mohli predpokladať.

Týmto drsným slovníkom a poukazovaním na rozpory s platnými zákonmi trhajú na kúsky Rašiho projekt na ministerstve financií, ktoré nesúhlasí, aby bol tento projekt predložený do ďalšieho legislatívneho procesu.

Zredukované, zosumarizované – podpredseda vlády plánoval vyčleniť pre Slovenský olympijský a športový výbor na regionálnu športovú infraštruktúru po 35 miliónov eur na roky 2020 a 2021, pričom Slovenský olympijský a športový výbor by predstavoval hlavného partnera štátu, odborného garanta, realizátora aj koordinátora, s čím má ministerstvo financií zásadný problém a poukazuje na viacero porušení zákonov týmto legislatívnym zámerom.

Isteže, toto ešte nemusí v slovenských podmienkach nič znamenať a nájdu sa uličky a cestičky, ako týchto 70 miliónov eur dopraviť tam, kde už na ne netrpezlivo čakajú – napokon, aj pri zákone o Fonde na podporu športu malo viacero ministerstiev výhrady voči zrušeniu paragrafu o športových poukazoch v zákone o športe a bolo im to pr..amálo platné.

To však nič nezmení na tom, že ani podpredseda vlády by si nemal robiť zo zákonov prču a mal by tento projekt jednoducho prepracovať.

RÓBERT KOTIAN

Mohlo by vás zaujímať

10+ pozitív Zákona o športe

24.3.2022

Venované pamiatke Mareka Majtána ...

2.5.2022

FAQ00445 - 31. A čo ak má taká fyzická osoba príjmy iba z dobrovoľníckej činnosti (napr. študent, dôchodca, nezamestnaný, osoba na materskej/rodičovskej dovolenk...

1.2.2022

FAQ00446 - 30. Údajne je možnosť preplatenia činnosti dobrovoľníka (ktorý pomáha pri organizácii športových podujatí) - nie je mi však jasné koho máme žiada...

1.2.2022

FAQ00447 - 29. Dobrovoľník neprekročil na našom projekte stanovený limit počtu hodín resp. výšku príjmu do 500 Eur. Sú príjmy z takýchto zmlúv o...

1.2.2022

FAQ00448 - 28. Miestny športový klub (o.z.) plánuje podpísať s futbalistami zmluvu o výkone dobrovoľnícke činnosti v športe, podľa môjho názoru so zreteľom na § ...

1.2.2022

FAQ00449 - 27. Športová organizácia, má na zmluvu o dobrovoľníctve podľa zák. č 406/2011, trénera pre mladších žiakov. Ten ich aj vozí na turnaje a otázka je, či...

1.2.2022

FAQ00450 - 26. V akej evidencii má byť zapísaný dobrovoľník, s ktorým je uzatvorená zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti a ktorý nie je športovým odborníkom a...

1.2.2022

FAQ00451 - 25. Môže člen klubu vykonávať v tom istom klube (ako jeho člen) dobrovoľnícku činnosť? Príklad: Osoba "A" vykonáva odbornú činnosť - zapisovateľ (ako ...

1.2.2022

FAQ00452 - 24. Môže dobrovoľník vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu poskytnúť podiel zaplatenej dane (2 %, resp. 3 %) športovej organizácii, pre ...

1.2.2022

FAQ00453 - 23. Prekážky v práci na strane dobrovoľníka vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť v oblasti športu - je zamestnávateľ povinný uvoľniť zamestnanca na vý...

1.2.2022

FAQ00454 - 22. Je vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej činnosti povinný pripraviť dobrovoľníka na výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti špor...

1.2.2022

FAQ00455 - 21. Kto môže byť prijímateľom dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu? Môžu využiť dobrovoľnícku činnosť napr. obce pri organizovaní športových poduj...

1.2.2022

FAQ00456 - 20. Musí byť výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu dlhodobý/krátkodobý, pravidelný/nepravidelný? K § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníc...

1.2.2022

FAQ00457 - 19. Je športová organizácia povinná vydať dobrovoľníkovi potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti? Čo musí obsahovať takéto potvrdenie? K § 4 ods. ...

1.2.2022