logologo_small

Kam a ako zakotví 70 miliónov eur na športovú infraštruktúru?

pondelok, 23.09.2019|Posledná aktualizácia 04.1.2020 14:24
Autor: Róbert Kotian

Prinášame Vám príspevok Róberta Kotiana k iniciatívnemu nelegislatívnemu materiálu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania s názvom: „Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republiky”.

Pripomienkové konanie prebehlo na verejnom portáli SLOV-Lex pod č. LP/2019/616 - https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/616

Zásadné pripomienky k materiálu uplatnili Ministerstvo financií SR, Generálna prokuratúra SR, Inštitút zamestnanosti a Učená právnická spoločnosť o.z.

Pripomienkové konanie k iniciatívnemu nelegislatívnemu materiálu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu s názvom: „Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republikyprebehlo na verejnom portáli SLOV-Lex pod č. LP/2019/616 - https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/616

Zásadné pripomienky k materiálu uplatnili Ministerstvo financií SR, Generálna prokuratúra SR, Inštitút zamestnanosti a Učená právnická spoločnosť o.z.

Všetky uplatnené pripomienky k materiálu si môžete prečítať TU.

Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republiky” – znie trochu kostrbatý názov projektu, podľa ktorého by mal Slovenský olympijský a športový výbor rozhodovať o 35 miliónoch eur po dva roky po sebe – a na hrane so zákonom či rovno za ňou.

Hneď v úvode povedzme, že zámer nájsť v štátnom rozpočte ďalších 35 miliónov eur na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry si zaslúži podporu, lebo to, že je športová infraštruktúra na Slovensku zanedbaná, je nespochybniteľné. Otázkou však ostáva, či sa tieto peniaze majú nájsť a využiť akýmkoľvek spôsobom - nedá mi nespomenúť si na tlačovku pred niekoľkými rokmi, keď do boja za národný futbalový štadión vytiahol sám predseda vlády Robert Fico, aby odôvodnil vtedajší zámer zvýšiť podporu štátu z 27,2 na 45 miliónov eur (hehe, musím sa zasmiať, ak súčasná suma atakuje sto miliónov) a položil mi otázku, či som proti výstavbe takéhoto moderného stánku - nie za každú cenu a akýmkoľvek spôsobom, odvetil som vtedy Robertovi Ficovi a na férových spôsoboch a primeranej cene trvám aj pri iných projektoch.

Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Richard Raši pripravil teda 70-miliónový športový projekt, o ktorom sa možno dočítať viaceré pripomienky. Tá kľúčová znie takto: „S návrhom na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v SR ani navrhovaným mechanizmom financovania nesúhlasím.“

A v ďalšom texte pripomienok sa možno o. i. dočítať, že „navrhnutý spôsob poskytnutia finančných prostriedkov na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry zo zdrojov kapitoly VPS je mimo rámca právnej úpravy predmetných zákonov. Na základe vyššie uvedeného predložený návrh nie je súladný so zákonom č. 523/2004 Z. z. a rovnako nemá oporu ani v zákone o športe a zákone o podpore regionálneho rozvoja“. Už tu by ste sa mohli pozastaviť, čo to ten Raši plánuje, ale skutočné fajnovosti na vás ešte len čakajú: „V materiáli nie je preukázaný účel a nie je zdôvodnená navrhovaná suma finančných prostriedkov... Predložený materiál podrobnejšie nemapuje stav regionálnej športovej infraštruktúry ani jej súčasnú potrebu a odhad budúcej potreby... Nie je jasné, akým spôsobom bola vyčíslená požadovaná výška finančných prostriedkov. Navrhovaný finančný mechanizmus obchádza zaužívané nástroje, znemožňuje súťaž a znižuje kontrolu štátu nad účelnosťou vynaložených prostriedkov... Poskytnutie dotácie na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa priamo SOŠV a následné schvaľovanie dotácií týmto občianskym združením a ich poskytovanie ďalším subjektom na financovanie projektov (reťazenie dotácie) je v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. neprípustné. Občianskemu združeniu SOŠV neprináleží rozhodovacia právomoc na poskytovanie dotácií; táto je v kompetencii ministerstva školstva.“

Nemýľte sa, toto nie je stanovisko kritického občianskeho združenia či opozičných politikov, ako by ste na základe formulácií typu  „mimo rámca právnej úpravy... nemá oporu v zákone... obchádza zaužívané nástroje... znemožňuje súťaž... znižuje kontrolu štátu... je neprípustné...“ mohli predpokladať.

Týmto drsným slovníkom a poukazovaním na rozpory s platnými zákonmi trhajú na kúsky Rašiho projekt na ministerstve financií, ktoré nesúhlasí, aby bol tento projekt predložený do ďalšieho legislatívneho procesu.

Zredukované, zosumarizované – podpredseda vlády plánoval vyčleniť pre Slovenský olympijský a športový výbor na regionálnu športovú infraštruktúru po 35 miliónov eur na roky 2020 a 2021, pričom Slovenský olympijský a športový výbor by predstavoval hlavného partnera štátu, odborného garanta, realizátora aj koordinátora, s čím má ministerstvo financií zásadný problém a poukazuje na viacero porušení zákonov týmto legislatívnym zámerom.

Isteže, toto ešte nemusí v slovenských podmienkach nič znamenať a nájdu sa uličky a cestičky, ako týchto 70 miliónov eur dopraviť tam, kde už na ne netrpezlivo čakajú – napokon, aj pri zákone o Fonde na podporu športu malo viacero ministerstiev výhrady voči zrušeniu paragrafu o športových poukazoch v zákone o športe a bolo im to pr..amálo platné.

To však nič nezmení na tom, že ani podpredseda vlády by si nemal robiť zo zákonov prču a mal by tento projekt jednoducho prepracovať.

RÓBERT KOTIAN

Róbert Kotian
Mohlo by vás zaujímať

Zásadná pripomienka UčPS k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike

19.10.2019 | UČPS TÍM

Financovanie SOŠV zo zdrojov MŠVVaŠ v rokoch 2011 až 2019 - Zákon o športe priniesol SOŠV až 400% navýšenie príjmov a garanciu ich stability.

19.10.2019 | UČPS TÍM

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. s dôvodovou správou a so zapracovanou novelou schválenou 29.11.2016

12.4.2020 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA K ZÁKONU O ŠPORTE

Novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019 | PRACOVNÁ SKUPINA K ZÁKONU O ŠPORTE, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Rozprávka o ďalších melónoch, čojaviem, sto ich bude?

5.1.2020 | RÓBERT KOTIAN

Fond na podporu športu uspel v konkurencii s SOŠV

30.12.2020 | RÓBERT KOTIAN

PROGRAM VIII. ročníka konferencie Šport a právo 2019 konanej 3.-4. októbra 2019 v hoteli Aquacity v Poprade

19.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Vláda schválila nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

19.10.2019 | ING. IVAN GREGUŠKA , ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Okrúhly stôl na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

19.10.2019 | ING. IVAN GREGUŠKA, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Návrh zákona o Fonde na podporu športu

19.10.2019

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. a zákona č. 335/2017 Z.z. s dôvodovou správou

23.10.2019 | UČPS TÍM

Dobrá správa pre slovenský šport - dodatočne príde do športu takmer 5 mil. eur za rok 2019 pre vyšší skutočný výber odvodov z lotériových hier

19.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Pozvánka k okrúhlemu stolu na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

23.10.2019 | UČPS TÍM

Zásadné pripomienky UčPS uplatnené k návrhu zákona o športe

12.4.2020 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ