logologo_small

Manuál UNODC k problematike "Good Practices in the Investigation of Match-Fixing"

utorok, 27.08.2019|Posledná aktualizácia 03.5.2020 01:21
Autor: JUDr. Peter Sepeši

Prinášame Vám odborné podklady z konferencie ŠPORT a PRÁVO 2018, konanej v dňoch 25. - 26. októbra 2018 v konferenčných priestoroch hotela Horizont Rezort v Starej Lesnej.

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020 súvisiace s oblasťou športu a zdravým životným štýlom obyvateľstva so zameraním sa na deti a mládež

Súčasťou programového vyhlásenia vlády je aj oblasť zabezpečujúca trvalý rast kvality života občanov Slovenskej republiky, spojenej s rastom ich životnej úrovne, kde je nevyhnutná regulačná úloha štátu, ktorou sú korigované krátkodobé, ale aj dlhodobé odchýlky od rovnováhy medzi hospodárskym, sociálnym a environmentálnym rozvojom.

V rámci tejto oblasti je bližšie špecifikovaná školská politika, ktorej súčasťou je okrem iného aj šport a zdravý životný štýl detí a mládeže.

Nasledujú výňatky z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky súvisiace s oblasťou športu a zdravým životným štýlom obyvateľstva so zameraním sa na deti a mládež

ŠPORT a MLÁDEŽ: 

Vláda vytvorí prostredie, v ktorom bude šport vnímaný ako významná spoločenská činnosť, ktorá zvyšuje kvalitu života každého obyvateľa Slovenskej republiky. Vláda podporí šport na Slovensku tým, že: 

 • zabezpečí systémovú, dlhodobú a transparentnú podporu štátnej športovej reprezentácie, vrcholového športu, športu detí a mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých športovcov;
 • vytvorí spravodlivý a motivačný systém, v ktorom bude na slovenský šport okrem zdrojov zo štátneho rozpočtu prispievať vo zvýšenej miere súkromný sektor; vláda bude preto okrem zdrojov štátneho rozpočtu hľadať (cez motivačné opatrenia) nové zdroje financovania športu prostredníctvom aktivovania súkromných zdrojov; vláda vytvorí podmienky na to, aby finančné prostriedky z verejných zdrojov na šport boli poskytované a vykazované cez jeden informačný a finančný uzol;
 • sa zameria na zvýšenie pohybovej aktivity detí a mládeže, najmä skvalitní obsah hodín telesnej výchovy a športu a v spolupráci so spolkovou sférou zabezpečí užšie prepojenie a koordináciu voľno-časových športových aktivít na všetkých typoch škôl s činnosťou športových klubov za efektívneho využitia systému školských súťaží a zdieľania športových odborníkov medzi školským a klubovým športom;
 • podporí Národný program pre šport a ďalšie národné projekty, ktoré sa budú týkať telesnej kultúry a zdravého životného štýlu obyvateľov Slovenskej republiky;
 • zriadi Radu vlády Slovenskej republiky pre šport. V kompetencii Rady budú prierezové oblasti športu;
 • podporí výstavbu športovej infraštruktúry národného významu;
 • účelne podporí výstavbu Národného futbalového štadióna, ktorého súčasťou bude Národné centrum športu;
 • prijme jasné pravidlá systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu. Po vykonaní pasportizácie športových zariadení vytvorí podmienky pre ich budovanie, prevádzkovanie a údržbu v súčinnosti s územnou samosprávou, športovými organizáciami a súkromným sektorom;
 • podporí kandidatúru a organizovanie vrcholových medzinárodných športových podujatí na Slovensku, okrem iných MS v ľadovom hokeji v roku 2019, kandidatúru mesta Košice na usporiadanie Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2021 a pod. a prijme jasné pravidlá systémového spolufinancovania významných súťaží medzinárodného významu na území SR v kategóriách dospelých i mládeže;
 • na základe výsledkov projektu optimalizácie činnosti rezortných stredísk vrcholovej športovej prípravy zefektívni ich činnosť a vykoná opatrenia na posilnenie úloh národného športového centra ako špecializovaného diagnostického a výživového centra pre vrcholový šport a pre prípravu juniorských aj seniorských športových reprezentácií Slovenskej republiky;
 • zriadi verejnoprávny Fond na podporu športu (podľa vzoru Fondu na podporu umenia) ako nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni (rezortné strediská, národné športové projekty vlády/ministerstva školstva, dotácie ministerstiev/vlády určené na športovú činnosť, príspevky na športový poukaz, stredné športové školy, odvody z lotérií a podobne);
 • v záujme podpory národného povedomia a národnej hrdosti prijme opatrenia na vytvorenie marketingovej značky reprezentácie SR, ktorú bude rozvíjať v spolupráci s podnikmi s majetkovou účasťou štátu a RTVS. 

REGIONÁLNE ŠKOLSTVO

Strategickým cieľom vlády je efektívne fungujúce regionálne školstvo poskytujúce kvalitnú výchovu a vzdelávanie, reagujúce na aktuálne i očakávané potreby jednotlivca a spoločnosti, a osobitne na potreby hospodárskej praxe, dostupné pre všetky vrstvy spoločnosti, poskytujúce deťom a žiakom radosť zo získavania vedomostí a ich osobného rastu, ako i základ zdravého životného štýlu, a zabezpečujúce učiteľom postavenie a ohodnotenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce. 

Vláda zabezpečí posilnenie výchovy detí a žiakov k zdravému životnému štýlu najmä: 

 • podporou telesnej výchovy a športu a iných žiaducich voľnočasových aktivít detí a žiakov;
 • podporou zamerania obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti smerom k zdravému životnému štýlu;
 • vytvorením finančných a legislatívnych podmienok na podporu využívania priestorov škôl na pohybové, umelecké a iné tvorivé aktivity aj v čase mimo vyučovania.

Dohovor o integrovanej bezpečnosti, zabezpečenia a služby prístupu na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach otvorený na podpis 4. júla 2016 v Paríži (CETS 218) 

Rada ministrov Rady Európy dňa 4. mája 2016 schválila Dohovor o integrovanej bezpečnosti, zabezpečenia a služby prístupu na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach, ktorý bol otvorený na podpis pre členské štáty otvorený k podpisu od 3. júla 2016 v Saint-Denis (Francúzsko), kedy sa v Paríži odohral štvrťfinálový zápas EURO 2016 vo futbale. 

Dokumenty k dohovoru CETS 218 na stránkach Rady Európy:

Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží z 9. júla 2016 (CETS 215)

Manuál UNODC k problematike "Good Practices in the Investigation of Match-Fixing"

JUDr. Peter Sepeši
Mohlo by vás zaujímať

Návrhy, podnety a závery V. ročníka konferencie “ŠPORT a PRÁVO 2016”

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

PROGRAM VIII. ročníka konferencie Šport a právo 2019 konanej 3.-4. októbra 2019 v hoteli Aquacity v Poprade

19.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

ROZHOVOR hráčskej asociácie hokeja s Petrom Sepešim (úplné znenie)

4.1.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

V dňoch 29.-30.09. 2016 sa v Poprade uskutoční V. ročník konferencie "Šport a právo 2016"

23.10.2019 | MICHAEL VÁLEK

Šport a právo 2015 - podklady (program, prezentácie)

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

Program konferencie "Šport a právo 2018"

23.10.2019 | MICHAEL VÁLEK

Ešte raz a inak k problému odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Návrhy, podnety a závery VI. ročníka konferencie “ŠPORT a PRÁVO 2017”

23.10.2019 | UČPS TÍM

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Šport a mládež”

4.5.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

Tlačová správa - VIII. ročník konferencie Šport a právo 2019

19.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

TABUĽKA SÚLADU STANOV ZVÄZOV SO ZÁKONOM O ŠPORTE (Sepeši, Šumichrast, Gilányi, Surmajová)

14.6.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

VZOROVÉ STANOVY ŠPORTOVÉHO KLUBU (Križan v spolupráci a po oponentúre členmi pracovnej skupiny, Marcelom Blažom a Branislavom Strečanským) 

1.1.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

ŠTATÚT ŠPORTOVÉHO REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Gonci, Sepeši)

24.12.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI

TABUĽKA SÚLADU STANOV ZVÄZOV SO ZÁKONOM O ŠPORTE (Sepeši, Šumichrast, Gilányi, Surmajová)

17.4.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI

ZMLUVA o PROFESIONÁLNOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU (Zajíčková, Sepeši, kancelária GPLegal))

23.12.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI