logologo_small

Hlavný kontrolór športu - Najdôležitejšie zmeny zákonov k 1.1.2022

sobota, 22.01.2022|Posledná aktualizácia 30.1.2022 17:49
Autor: Ing. Mariana Dvorščíková

Zákon č. 440/2015 o športe:

v roku 2021 sa zmenil 3-krát :a to

1) zákonom č. 305/2021 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť od 28.7.2021 

 • v § 106e ods. 1 úvodnej vete sa slová „a 2021“ nahrádzajú slovami „až 2022“. 
 • v § 106e ods. 2 sa za číslo „2021“ vkladajú slová „a 2022“. 

2) zákonom č. 271/2021 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2022 (zákon v čl. IV)

 • v § 97 ods. 4 prvá veta znie:
  „Priestupky prejednáva a rozhoduje o nich regionálny úrad školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“), ktorý je zároveň správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií.“
 • Slová „okresný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 97 ods. 4 nahrádzajú slovami „regionálny úrad“ v príslušnom tvare

Zákon č. 440/2015 o športe konsolidované znenie k 1.1.2022 nájdete tu: 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20210728?ucinnost=01.01.2022 

3) zákonom č. 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (týka sa novinky zavedenia kurzarbeit) účinnosť od 1.3.2022 

 • v § 37 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: 
  „(5) Na účely poskytnutia podpory v čase skrátenej práce podľa osobitného predpisu19a) sa za ustanovený
  týždenný pracovný čas športovca považuje rozdiel medzi číslom 168 a počtom hodín nepretržitého odpočinku podľa odsekov 3 a 4.“. 

  Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6. 

  Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie: 
  „19a) Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 


 • v § 44 ods. 14 sa za slovo „športovca“ vkladajú slová „alebo športovej organizácie“ a slovo „zamestnanca.22)“ sa nahrádza slovami „zamestnanca alebo o prekážkach v práci na strane zamestnávateľa.22)“. 

 • V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa za slová „§ 141a,“ vkladajú slová „§ 142 ods. 5, § 142a,“. 

Znenie zákona o športe konsolidované znenie účinné od 1.3.2022 - TU


Od 1.1.2022 došlo aj k ďaším zmenám podstatným pre športové organizácie: 

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. 

Konsolidované znenie zákona o účtovníctve po novele účinné od 1.1.2022 - TU

Dôležité sú zmeny v § 10, § 31, § 32, § 33 a § 35 Zákona o účtovníctve – týkajúce sa účtovnej dokumentácie.

Do pozornosti dávame aj zmenu Opatrení k účtovníctvu neziskových organizácií 

 • Príspevok č. 21 - Opatrenie MF SR z 3.11.2021 č. MF/011077/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 1.12.2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účt. závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účt. závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, kt. nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2021/#collapse-377021640162795353 

 • Príspevok č. 19 - Opatrenie MF SR z 3.11.2021 č. MF/011079/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30.10.2013 č. MF/17616/2013-74, kt. sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účt. závierky a výročnej správy pre účt. jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, kt. nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2021/#collapse-377831640162794573 


UPOZORŇUJEME na ustanovenia zákona o športe s účinnosťou do 31.12.2021 

§ 103 ods. 4 zákona o športe:
"(4) Ak športový odborník nadobudol odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti po 1. januári 2016 vo vzdelávacom zariadení podľa odseku 1 alebo vo vzdelávacom zariadení akreditovanom podľa odseku 2, možno mu vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti s platnosťou najdlhšie do 31. decembra 2021."

Tu odporúčame sledovať medzirezortné pripomienkové konanie na portáli SLOV-LEX, nakoľko táto téma by sa mala riešiť v novele zákona o športe.

Zmlúv o profesionálnom vykonávaní športu § 35 Zákona č. 440/2015 o športe sa týka:

§ 293do zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení: 

§ 293do (Prechodné ustanovenie) účinné od 1. januára 2016 

Zamestnanec podľa tohto zákona nie je v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.124) 

§ 38ei zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení: 

§ 38ei (Prechodné ustanovenia) k úpravám účinným od 1. januára 2017 

Zamestnanec na účely tohto zákona nie je v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 fyzická osoba, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.8aac) 

Novinka finančnej správy : 

Obojsmerná komunikácia 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/obojsmerna-komunikacia 

Obojsmerná elektronická komunikácia (OBK) sa zaoberá obidvomi smermi: 

 • subjekty a orgány verejnej moci (OVM) posielajú vstupné podania do FS v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • FS odosiela elektronické úradné dokumenty (EÚD) do elektronických schránok na ÚPVS.
  1) V prípade, že subjekt aktivovanú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) na elektronické doručovanie, odoslaný elektronický úradný dokument si môže v schránke prevziať.
  2) V prípade, že subjekt nemá aktivovanú na ÚPVS elektronickú schránku na doručovanie, bude prostredníctvom služby ÚPVS „Centrálne úradné doručovanie“ zabezpečené doručovanie neelektronického rovnopisu elektronických úradných dokumentov prostredníctvom Slovenskej pošty

Športové organizácie, NŠO a NŠZ majú povinnosť podľa § 60b /3/ zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe mať aktivovanú elektronickú schránku na UPVS www.slovensko.sk pre doručovanie už od 1.6.2020 

Povinná aktivácia elektronických schránok na doručovanie znamená, že proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb bol priamo zo zákona, tzv. „povinne“. Na začatie povinnej aktivácie nie je potrebný žiaden úkon majiteľa, aktiváciu elektronickej schránky vykonal správca modulu elektronických schránok (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu). 

Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb na doručovanie priamo nevynucuje povinnosť právnickej osoby komunikovať elektronicky s orgánmi verejnej moci. Aktivácia na doručovanie však umožňuje do schránky doručovať úradné rozhodnutie od orgánu verejnej moci, a to aj v prípade, že by podanie na orgán bolo začaté v listinnej forme. 

Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby má automaticky jej štatutárny zástupca. Do schránky sa štatutár alebo ním poverená osoba môže prihlásiť iba občianskym preukazom s elektronickým čipom, dokladom o pobyte s elektronickým čipom alebo alternatívnym autentifikátorom a osobným bezpečnostným kódom (BOK). Vybaviť sa dajú na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo v kontaktných centrách Ministerstva vnútra SR. Bez jedného z týchto preukazov s aktivovaným čipom nie je možné do schránky pristupovať a kontrolovať jej obsah. 

S prianím všetkého dobrého do Nového roku 2022 

Ing. Mariana Dvorščíková 
Hlavný kontrolór športu 

Ing. Mariana Dvorščíková
Mohlo by vás zaujímať

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022

FAQ00062 - 30. Športovcovi/hráčovi bola ponúknutá zmluva o profesionálom vykonávaní športu pre nasledujúcu sezónu v najvyššej súťaži kolektívneho športu dospelýc...

1.3.2022