logologo_small

Jozef Mihál: Na tzv. balíček prvej pomoci majú nárok kluby aj profesionálni športovci

piatok, 10.04.2020|Posledná aktualizácia 07.9.2020 12:59
Autor: Róbert Kotian, RNDr. Jozef Mihál

Po tom, ako prijal Úrad verejného zdravotníctva SR zákaz hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (10. marca 2020), boli prerušené alebo ukončené vrcholové súťaže kolektívnych športov. Reakciou klubov bolo aj ukončovanie zmlúv s profesionálnymi športovcami, či už boli v pozícii zamestnanca alebo SZČO.

Pred niekoľkými dňami (2. apríla) prijala NR SR tzv. balíček prvej pomoci, finančnú pomoc pre zamestnancov, firmy a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). O tom, či a ako sa týka spomínaný balíček klubov a profesionálnych športovcov, sa zhovárame s Jozefom Mihálom, štátnym tajomníkom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa vyjadrenia Jozefa Mihála, "odpovede sú jeho osobným stanoviskom, nevyjadrujú oficiálny postoj MPSVaR".).

Základná otázka znie – Ak o ukončení činnosti športových klubov rozhodol štát, nemal by sa podieľať aj na akejsi náhrade strát, ktoré športovým klubom vznikli zákazom organizovať a usporadúvať hromadné športové podujatia? 

Jozef Mihál: „... Áno, mal a podľa môjho názoru si príspevky v rámci balíčka prvej pomoci aj môžu uplatniť aj športové kluby ako zamestnávatelia, a ďalej SZČO - športovci, športoví odborníci.“

Bol zákaz športových podujatí dôvodom na to, aby kluby mohli s okamžitou platnosťou rušiť zmluvy s profesionálnymi hráčmi?

„... nie, kluby mali postupovať podľa § 40 Zákona o športe. Pandémia, resp. vyhlásená mimoriadna situácia ako výpovedný dôvod nie je možná. Kluby nemali zákonný dôvod na rušenie profi zmlúv. Jedinou výnimkou je § 40 ods. 4 písm. c) = športová organizácia alebo jej časť sa zrušuje. Zrejme k tomuto ustanoveniu sa uchýlil MŠK Žilina, podľa môjho osobného názoru však protiprávne, pretože klub deklaroval svoje odhodlanie ďalej pokračovať v súťažiach.“

Nebolo zrušenie zmlúv s profesionálnymi hráčmi dôvodom na to, aby sa na kluby nevzťahovala pomoc štátu? Prvý príspevok balíčka prvej pomoci bol určený na udržanie pracovného miesta pre zamestnávateľov, ktorí mali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti a udržia pracovné miesta.

„... na zamestnancov, ktorým bola podaná výpoveď, sa štátny príspevok nevzťahuje. Odporúčal by som preto klubom, aby tieto výpovede stiahli. Ak tak urobia, o štátny príspevok potenciálne môžu požiadať.“

Druhá základná otázka znie - týka sa prijatý tzv. balíček prvej pomoci aj športových klubov a profesionálnych športovcov? Ak nie, prečo?

„... určite sa týka športovcov, ktorí sú v pozícií SZČO a budú mať pokles tržieb - teda v porovnaní s rokom 2019 u nich dôjde k poklesu príjmov. Príspevky od štátu si môžu uplatniť aj kluby ako zamestnávatelia na svojich zamestnancov. Kluby by mali mať možnosť uplatniť si ako zamestnávatelia aj príspevok na zamestnancov - športovcov s platnými zmluvami o profesionálnom vykonávaní športu (takíto hráči sú v postavení zamestnanca).“

Odlišuje sa pozícia športových klubov od pozície malých a stredných podnikateľov?

„... v danej situácii nie. Sú zamestnávateľmi, ktorí museli prerušiť činnosť, sú na tom rovnako ako malí a strední podnikatelia, ktorí na základe rozhodnutia štátu (Úradu verejného zdravotníctva) museli uzavrieť svoje prevádzky.“

Odlišuje sa pozícia profesionálnych športovcov od pozície zamestnancov firiem a ostatných SZČO?

„... v prípade profi športovcov - zamestnancov sa to technicky líši, ale vecne nie. Technicky sa to líši preto, lebo Zákon o športe na rozdiel od Zákonníka práce nepozná pojem "prekážka v práci na strane zamestnávateľa", jednoducho sa s tým pri tvorbe tohto predpisu nepočítalo... Technicky preto nie je jasné, na čo má profišportovec - zamestnanec vlastne nárok, ak nastala mimoriadna situácia. V súlade s platným zákonom o športe mu beží zmluva, takže podľa môjho názoru má nárok na svoju mzdu, aj keď z dôvodu "vyššej moci" nemôže ani trénovať, ani súťažiť.
Technický problém ďalej je, že príspevky, ktoré štát bude vyplácať zamestnávateľom, bude vyplácať len na zamestnancov, ktorí podľa Zákonníka práce majú prekážky v práci z dôvodu "vyššej moci".
A tu je problém, že profišportovec dostáva aj počas "výluky" mzdu a nie náhradu mzdy. Považujem to za len technický problém. Vecne je mzda vyplatená profišportovcovi počas výluky to isté, ako je u bežných zamestnávateľov náhrada mzdy vyplatená zamestnancovi počas prekážky v práci.
Myslím si preto, že logicky by mali mať zamestnávatelia - športové kluby - nárok na príspevok aj na mzdy svojich zamestnancov - profišportovcov, vo výške mzdy vyplatenej počas výluky, najviac však vo výške 80% ich priemernej mzdy.
...dodám, že pozícia športovcov, ktorí sú SZČO, sa ničím nelíši od iných SZČO.“

Ak sa balíček týka aj športových klubov, na akú podporu majú nárok?

„... na svojich bežných zamestnancov majú nárok na príspevok ako všetci iní zamestnávatelia, ktorí museli počas mimoriadnej situácie uzatvoriť prevádzky, A podľa môjho názoru majú nárok aj na príspevok na mzdy svojich profi-športovcov, ktorí majú uzavreté zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, tak ako píšem vyššie.“

Ak sa balíček týka aj športových klubov, odlišuje sa pozícia profesionálnych športovcov v pozícii ich zamestnancov a v pozícii SZČO?

„Športovec SZČO si uplatní nárok na príspevok sám, vo vlastnej réžií, vo výške závislej od poklesu jeho tržieb, teda poklesu jeho príjmov.
Pokles príjmov športovca SZČO = tom čo prijal ako príjem na svoj podnikateľský účet, prípadne v hotovosti za mesiac marec 2020 (a potom apríl 2020 atď.) v porovnaní s rovnakým mesiacom roka 2019, alebo (ak je to pre neho výhodnejšie) v porovnaní s priemerným mesačným príjmom za rok 2019. K samotnej výške príspevkov pozrite moje aktuálne články na
www.relia.sk.“

RÓBERT KOTIAN


Róbert Kotian, RNDr. Jozef Mihál
Mohlo by vás zaujímať

NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 2/2021-80 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky

20.4.2021

Sprievodca otvoreným vládnutím a koronavírusom: ochrana participatívnosti a uvážlivosti

31.1.2021

Rozhovor Pavla Dinku s básnikom a sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Martinom Vladikom

30.1.2021

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Komora na riešenie sporov (SFZ) vylučuje právomoc všeobecného súdu

12.1.2021

FAQ - Športoví odborníci

8.1.2021

Štát chce meniť ústavný zákon tak, aby umožňoval predĺžiť núdzový stav

25.11.2020

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 (od 1.10.2020)

19.11.2020

Príspevok do diskusie o núdzovom stave, prijímaných opatreniach, ... slobode a demokracii

20.1.2021

Podmienky ústavného zákona na pokračovanie vo vyhlásenom núdzovom stave pominuli, tvrdí Pirošíková

10.11.2020

Zásah do ochrany osobných údajov musí obstáť v teste primeranosti a nevyhnutnosti aj v krízových stavoch

10.11.2020

Kto vlastne velí ozbrojeným silám počas núdzového stavu? Prezident alebo vláda?

10.11.2020

Čo je možné robiť v prípade straty bezúhonnosti športového odborníka ?

25.10.2020

Mimoriadna situácia vs. núdzový stav - dva režimy pravidiel fungovania štátu.

10.11.2020

Vážne ústavné otázniky opatrenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva dňa 30.9.2020

15.11.2020

Návrh generálneho prokurátora podaný Ústavnému súdu SR voči vyhláseniu núdzového stavu

28.11.2020