logologo_small

Zmluva o vykonávaní činnosti športového odborníka (ako podnikanie podľa Obchodného zákonníka)

utorok, 07.01.2020|Posledná aktualizácia 25.3.2020 14:16
Autor: JUDr. Marcel Blažo | ID článku: 31641

Prinášame širšej verejnosti ďalší vzor zmluvy v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o športe), ktorý je možné využiť pre účely uzavretia zmluvného vzťahu pokrývajúceho vzťah športovej organizácie (občianske združenia, športové kluby, obchodné spoločnosti) a športových odborníkov. Kto sa považuje za športového odborníka upravuje § 6 ods. 1. Zákona o športe.

Prinášame širšej najmä športovej verejnosti ďalší vzor zmluvy v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o športe), ktorý je možné využiť pre účely uzavretia zmluvného vzťahu pokrývajúceho vzťah športovej organizácie (občianske združenia, športové kluby, obchodné spoločnosti) a športových odborníkov. 

Kto sa považuje za športového odborníka, upravuje § 6 ods. 1 Zákona o športe.

Vzor zmluvy je určený pre zmluvný vzťah športovej organizácie a športového odborníka, ktorý vykonáva športovú činnosť ako podnikanie, ako samostatne zárobkovo činná osoba (t. j. nejde o závislú prácu), fakturujúc športovej organizácii služby a vzor zmluvy predstavuje tzv. nepomenovanú zmluvu v režime ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Športovými odborníkmi, ktorí sú v zmysle zákona o športe oprávnení vykonávať činnosť vo forme podnikania sú v zmysle §  6 ods. 3 Zákona o športe iba odborníci uvedení v § 6 ods. 1 písm. a) až d) Zákona o športe to znamená, že nimi sú:

  1. tréneri a inštruktori športu,
  2. fyzické osoby vykonávajúce odborné činnosti v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,
  3. fyzické osoby vykonávajúce odborné činnosti v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,
  4. fyzické osoby vykonávajúce odborné činnosti v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť.

Ostatní športoví odborníci ako kontrolóri športovej organizácie, funkcionári športovej organizácie, dopingoví komisári nemôžu vykonávať športovú činnosť ako podnikatelia.

Je potrebné uviesť a pripomenúť, že športový odborník na výkon športovej činnosti vo forme podnikania potrebuje oprávnenie. 

Pre podnikanie športového odborníka má rozhodujúci význam § 6 Zákona o športe a súčasne je nevyhnutne potrebné rozlišovať získanie statusu športového odborníka ako takého (t. j. všeobecne - bez ohľadu na spôsob, akým bude činnosť športového odborníka vykonávať), a získanie statusu športového odborníka - podnikateľa.

Základným predpokladom na to, aby sa fyzická osoba mohla stať športovým odborníkom, je nadobudnutie požadovanej odbornej spôsobilosti, ako je už uvedené vyššie. V súlade s § 6 ods. 2 Zákona o športe fyzická osoba získa oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka dňom zápisu do registra fyzických osôb v športe (modul informačného systému športu), čo predstavuje získanie statusu športového odborníka zápisom do Informačného systému športu. Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa § 6 odsek 1 písm. a) až e) Zákona o športe vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.

Zápis športového odborníka do informačného systému športu vykoná:

  1. športová organizácia, ku ktorej má fyzická osoba príslušnosť,
  2. ak fyzická osoba nemá príslušnosť k žiadnej športovej organizácii, takúto osobu zapíše na základe jeho žiadosti samotné ministerstvo školstva.   

Ak sa následne športový odborník rozhodne vykonávať svoju činnosť ako podnikateľ, športový odborník musí požiadať o zápis oprávnenia športového odborníka na podnikanie do registra fyzických osôb v športe

Športový odborník, ktorý má oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe. Jednotné kontaktné miesto vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe a vykonanie zápisu ministerstvo školstva súčasne oznámi športovému odborníkovi.

VZOR ZMLUVY si môžete stiahnúť (a potom doplniť u seba) - TU

Poznámka:

Predmetný vzor zmluvy vo zverejnenej podobe je potrebné dopracovať v súlade s požiadavkami zmluvných strán. V prípade, ak by mal akýkoľvek subjekt záujem o dopracovanie tohto vzoru zmluvy v súlade s konkrétnymi požiadavkami, je možné zabezpečiť, aby autor vzoru poskytol komerčné právne služby v súlade s dohodou so záujemcom. 

UčPS nezodpovedá za platnosť a účinnosť zverejnených a nedopracovaných zmlúv v konkrétnom právnom vzťahu športovej organizácie so športovým odborníkom.


Zverejnené zdieľané dokumenty NIE sú určené na úpravu, sú pripravené pre všetkých, ktorí ich budú potrebovať, iba ako VZOR.

Vzorový dokument si je možné/potrebné stiahnuť do svojho počítača a následne je možné pracovať v stiahnutom súbore na úpravách podľa želania a potrieb konkrétneho subjektu.

Ako na to?

Vo vzorovom dokumente kliknite v nástrojovej lište vľavo hore na ponuku "Súbor" a následne na "Stiahnuť ako" (v tomto kroku si zvoľte Vám vyhovujúci formát dokumentu, s ktorým budete vedieť pracovať. Je tam na výber aj formát .docx pre WORD alebo .odt pre Libre Office.

Nech sa páči.

Vzory dokumentov a iné pomôcky sú poskytované od UčPS tímu športovej verejnosti bezodplatne, odsúhlasenie prístupu k vzoru (spravidla v priebehu niekoľkých minút najviac hodín, kým sa vlastník dokumentu dostane k PC) slúži iba pre účely evidovania počtu využití vzorov jednotlivých dokumentov.

Nech vzory a iné pomôcky vypracované odborníkmi UčPS tímu v rámci projektu Implementácie zákona o športe do praxe (2016 až 2020) dlho a dobre slúžia slovenskému športu.

Ak chcete našu činnosť pre slovenský šport - slovenskú spoločnosť podporiť, môžete tak urobiť dobrovoľným finančným príspevkom na účet UčPS uvedený v kontaktoch UčPS, účasťou na vzdelávacích a diskusných podujatiach UčPS, zasielaním podnetov a otázok alebo zapojením aj Vašej znalosti a skúsenosti do odborných aktivít UčPS.

UčPS v júni 2019 dosiahla 10 rokov existencie, 10 rokov tvorivej činnosti pre slovenskú spoločnosť.

Ďakujeme pekne za spoluprácu, podporu, dôveru i vieru v naše znalosti, skúsenosti a integritu.


JUDr. Marcel Blažo
Mohlo by vás zaujímať

Uplatnenie sumy z PUŠ voči NŠZ

1.5.2024

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

1.12.2022

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022