logologo_small

Porovnanie parametrov vstupujúcich do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu - pomôcka pre národné športové zväzy

pondelok, 04.02.2019|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:25
Autor: Ing. Ivan Greguška

Prinášame Vám článok "Porovnanie parametrov vstupujúcich do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu – pomôcka pre národné športové zväzy".

Výpočet príspevku uznanému športu je realizovaný na základe parametrov, ktoré sú vypočítané pre jednotlivé uznané športy. Okrem pochopenia významu jednotlivých parametrov je dôležité, aby si zástupcovia športov vedeli porovnať aj vývoj parametrov v dlhšom časovom slede.

Ako pomôcku sme pripravili jednoduchú tabuľku: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_36od9o1oBCgbx4XNxnYpmxGu9xoUr4EOo0pBZbdYJc/edit?usp=sharing, kde je možné porovnať parametre vstupujúce do výpočtu PUŠ v rokoch 2014 - 2019 na základe údajov z výpočtov PUŠ zverejnených na: http://www.minedu.sk/financovanie-sportu/

Keďže počas tohto porovnávaného obdobia došlo aj k zmene niektorých parametrov a váh, ktoré boli určené priamo Nariadením vlády (na roky 2019-2017) alebo podmienkami uvedenými vo Výzve (rok 2016 a staršie), uvádzame tieto parametre v dolnej časti tabuľky.

Na hárku „parametre“ sa po výbere športu z rozbaľovacieho zoznamu v žltej bunke B3 zobrazia parametre športu, rozhodujúce pre výpočet PUŠ v rokoch 2014-2019.

Všetky sumy a podiely jednotlivých športov do r.2016 zahŕňajú súčet za športy zlúčené po r.2016 do jedného NŠZ (okrem parametrov Úd, Úd100%, Úm, Úm100%, kde nie je možné vypočítať podiel zlúčených športov a údaj je uvedený za prvé odvetvie v zozname športov). Ide o tieto zlúčené športy : cyklistika (cyklistika, cyklotrial), futbal (futbal, futsal, malý futbal), gymnastika (športová, moderná), kanoistika (na divokej vode, rýchlostná, rafting), karate (zväz, federácia), kulturistika a fitnes (kulturistika, fitnes a silový trojboj, naturálna kulturistika), letecké športy (letecké športy, modelárstvo), lyžovanie (lyžovanie, snowboarding), orientačné športy (orientačné športy, rádiový orientačný beh), plavecké športy (plávanie, vodné pólo), streľba (dynamická streľba, streľba), taekwondo (WTF, ITF), tanečný šport (tanečný šport, akrobatický rokenrol).

Niektoré parametre výpočtu na roky 2018 a 2019, kedy bol novelou zákona č. 354/2016 Z.z. vyňatý zo vzorca futbal a ľadový hokej (a tieto 2 športy mali stanovené fixné % podiely), nie je možné priamo porovnať s predchádzajúcimi rokmi, keďže prepočet na 100% je počítaný z iného základu (zníženého o podiely futbalu a hokeja). Ide o parametre podfarbené v tabuľke zelenou farbou : domáci záujem na 100%, zahraničný záujem na 100%, záujem spolu, úspech dospelých zo 100%, úspech mládeže zo 100%, počet športovcov zo 100%, koeficient športu bez ochrany, koeficient športu po ochrane).

Tabuľka za rok 2017 obsahuje 2 stĺpce : v stĺpci „2017 pôvodný výpočet“ sú údaje a výška PUŠ, ktorá bola reálne poskytnutá jednotlivým športom v roku 2017. V stĺpci „2017 opravený prepočet“ sú údaje z prepočtu PUŠ za rok 2017 po oprave matematického zápisu vzorca na výpočet PUŠ v Prílohe č.3 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe jeho novelou č.335/2017 Z.z. účinnou od 30.12.2017. Opravená prepočítaná suma PUŠ2017 bola použitá pre správne stanovenie limitov ochrany na nasledujúci rok 2017. Výpočet a rozdelenie PUŠ na základe chybného matematického zápisu vzorca bolo uskutočnené len pre rok 2017.

Konkrétne čiastkové výsledky športov, ktoré sú započítané do výpočtu, nie je kvôli rozsahu možné umiestniť v tomto prehľade, ale sú dohľadateľné v zverejnených výpočtoch PUŠ na stránke minedu.sk v jednotlivých rokoch.

V prípade chyby alebo nedostupných údajov sa konkrétny šport vo výpočte PUŠ v príslušnom roku nenachádza. Údaje na ostatných hárkoch sú vložené len ako hodnoty (sú z nich čerpané údaje do hárku „porovnanie“), pri manuálnej zmene parametrov v tabuľkách nedôjde k prepočtu výšky PUŠ. Ďalšie poznámky k výpočtu sú uvedené v poznámkach pod tabuľkou.

Veríme, že aj táto pomôcka prispeje k väčšiemu porozumeniu princípu vzorca a pomôže športovým zväzom názorne porovnať jednotlivé parametre, aby do budúcna vedeli identifikovať priestor na ich zlepšenie.

Pripomienky a otázky k prepočtu prosím adresujte na : ivan.greguska@gmail.com.

Ing. Ivan Greguška
Mohlo by vás zaujímať

Uplatnenie sumy z PUŠ voči NŠZ

1.5.2024

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

1.12.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

10+ pozitív Zákona o športe

24.3.2022

Venované pamiatke Mareka Majtána ...

24.9.2023

FAQ00445 - 31. A čo ak má taká fyzická osoba príjmy iba z dobrovoľníckej činnosti (napr. študent, dôchodca, nezamestnaný, osoba na materskej/rodičovskej dovolenk...

1.2.2022

FAQ00446 - 30. Údajne je možnosť preplatenia činnosti dobrovoľníka (ktorý pomáha pri organizácii športových podujatí) - nie je mi však jasné koho máme žiada...

1.2.2022

FAQ00447 - 29. Dobrovoľník neprekročil na našom projekte stanovený limit počtu hodín resp. výšku príjmu do 500 Eur. Sú príjmy z takýchto zmlúv o...

1.2.2022

FAQ00448 - 28. Miestny športový klub (o.z.) plánuje podpísať s futbalistami zmluvu o výkone dobrovoľnícke činnosti v športe, podľa môjho názoru so zreteľom na § ...

1.2.2022

FAQ00449 - 27. Športová organizácia, má na zmluvu o dobrovoľníctve podľa zák. č 406/2011, trénera pre mladších žiakov. Ten ich aj vozí na turnaje a otázka je, či...

1.2.2022

FAQ00450 - 26. V akej evidencii má byť zapísaný dobrovoľník, s ktorým je uzatvorená zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti a ktorý nie je športovým odborníkom a...

1.2.2022