logologo_small

Vláda schválila nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

štvrtok, 26.09.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:24
Autor: Ing. Ivan Greguška , Ing. Simoneta Sepešiová

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 18.9.2019 uznesením č. 451/2019 schválila znenie Nariadenia vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020.

Nariadenie vlády SR o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 283/2019 Z. z. - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/283/20190930Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu schvaľuje vláda v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene niektorých zákonov (ďalej len “zákon o športe”) každoročne, čo dáva možnosť každý rok na základe nových poznatkov a skúsenosti v záujme čo najférovejšieho rozdelenia štátnych prostriedkov formou príspevku uznanému športu (ďalej len “PUŠ”) precizovať jednak vzorec, jeho čiastkové výpočty, zadávané údaje a jednotné pravidlá/metodiku ich zisťovania a zadávania.

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 18.9.2019 schválila Nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu (ďalej len „PUŠ“) na rok 2020.

Nariadenie vlády SR o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 283/2019 Z. z.  - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/283/20190930


Podľa § 68 ods. 4 zákona o športe:
“(4) Vláda pre príspevok uznanému športu na príslušný rok nariadením ustanoví
a) metodiku zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3,
b) hodnotu váhy dosiahnutého športového úspechu, váhy domáceho záujmu o šport a váhy zahraničného záujmu o šport do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 a
c) metodiku výpočtu príspevku uznanému športu vrátane maximálneho možného medziročného poklesu a nárastu príspevku uznanému športu, maximálneho percentuálneho podielu príspevku uznanému športu a minimálnej hodnoty príspevku uznanému športu.”.


Oproti predchádzajúcemu zneniu, platnému na rok 2019 (245/2018 Z.z.) je v znení predpisu len jedna zmena:

Minimálna výška PUŠ pre zväz v roku 2020 sa zvýši z 15 000 na 30 000 i vďaka pripomienkam UčPS.
Minimálna výška PUŠ bola až do roku 2018 stanovená vo výške 5.000 eur, nariadenie pre rok 2019 zvýšilo túto spodnú hranicu na 15.000 eur a nariadenie pre rok 2020 navýšilo túto sumu na 30.000 eur. Tie športy, ktorých vypočítaná výška PUŠ nedosiahne 30.000 eur, majú na rok 2020 garantovanú túto sumu.

Každý NŠZ v uznanom športe musí zo zákona plniť mnohé povinnosti, ktorých zabezpečenie si vyžaduje aj finančné náklady. Pri pôvodnej nižšej minimálnej výške príspevku bolo toto ich plnenie objektívne veľmi obtiažne, navýšenie minimálnej výšky príspevku pomôže najmä malým športovým zväzom. Uvedené opatrenie sa (podľa výpočtu PUŠ na rok 2019) pozitívne dotkne 12 národných športových zväzov – americký futbal, boule lyonnaise, wushu, korfbal, pétanque, thajský box, rugby, skialpinizmus, squash, bridž, dráhový golf, vodný motorizmus.

Bližšie zdôvodnenie tejto zmeny je uvedené aj v pripomienkach, ktoré k návrhu Nariadenia uplatnila UčPS a Generálna prokuratúra SR a tie si môžete prečítať na tejto stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/535/pripomienky/zobraz

Je nutné kladne zhodnotiť a oceniť postoj ministerstva školstva, že ako predkladateľ návrhu akceptovalo túto odbornú pripomienku k textu Nariadenia.

Výpočet PUŠ na rok 2020
Jednotlivé športové zväzy budú ministerstvu zasielať údaje za obdobie 1.10.2018 – 30.9.2019, potrebné k stanoveniu výšky PUŠ na rok 2020 do 30.9.2019. Údaje za predchádzajúce obdobia budú použité z výpočtu PUŠ na rok 2019. Ministerstvo zverejní zistené hodnoty a parametre vypočítaných percentuálnych podielov uznaných športov pre nasledujúci kalendárny rok do 31.10.2019.

V mesiaci október 2019 musí ministerstvo školstva uskutočniť podrobnú kontrolu a verifikáciu údajov, ktoré jednotlivé národné športové zväzy uviedli v žiadosti na účely výpočtu PUŠ. Je nutné skontrolovať, či sú uvedené údaje v súlade so skutočnosťou (či bol uvedený správny počet príležitostí, správne výsledky v správnych vekových kategóriách, správny počet výsledkov, správne postavenie vo svetovom rebríčku, správne uvedený zoznam aktívnych športovcov do 23 rokov s minimálne 3 účasťami v súťaži a pod.).

Po zverejnení predbežného výpočtu PUŠ na rok 2020 zo strany ministerstva školstva je nutná a aj účelná verejná kontrola parametrov výpočtu a vstupných údajov aj zo strany zástupcov jednotlivých národných športových zväzov a to nielen za svoj šport, ale aj za iné športy.

Širšie objasnenie, ako približne funguje vzorec na výpočet PUŠ, nájdete v tomto článku: http://www.ucps.sk/VZOREC_Nahrada_subjektivneho_rozhodovania_politikov_a_priestor_na_neustale_zlepsovanie_vypoctu

Ing. Ivan Greguška , Ing. Simoneta Sepešiová
Mohlo by vás zaujímať

Vláda schválila nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019 alebo ďalšie vylepšenie vzorca

23.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Financovanie SOŠV zo zdrojov MŠVVaŠ v rokoch 2011 až 2019 - Zákon o športe priniesol SOŠV až 400% navýšenie príjmov a garanciu ich stability.

19.10.2019 | UČPS TÍM

Príspevok uznanému športu - možné riešenie problému pri zlúčení športových odvetví pod jeden národný športový zväz

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Dobrá správa pre slovenský šport - dodatočne príde do športu takmer 5 mil. eur za rok 2019 pre vyšší skutočný výber odvodov z lotériových hier

19.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

VZOREC NA VÝPOČET PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU: Náhrada subjektívneho rozhodovania politikov a priestor na neustále zlepšovanie výpočtu

23.10.2019 | ING. IVAN GREGUŠKA, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Text novely zákona o športe schválenej 30.11.2017 (vrátane pozmeňovacích návrhov) publikovaný pod č. 335/2017 Z.z.

23.10.2019 | UČPS TÍM

2 výkladyPodľa dôvodovej správy k Zákonuvyhotovujú všetky šport.organizácie, ktoré majú príjem z verejných prostriedkovvyhotovovať výročnú správu podľa Zákona o účtovníctve majú len účtovné jednotky, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom

23.10.2019 | PETER KAČINEC

§ 9 Hospodárenie športovej organizácieOtázka: Sú tieto efekty zamýšľané? Alebo ste o uvedenej súčinnosti nevedeli a bude sa korigovať? Alebo je niekde vo výklade chyba? Ak áno, čo z toho neplatí?Ak by totiž cieľom bol efekt 1, ide o obdobu daňových licencií, akurát bez stanovenia ich minimálnej výšky. Pri efekte 2 by som sa stavil, že zamýšľaný nebol - veď sa predsa bavíme o organizáciách založených za iným účelom než podnikanie. Nemôže ich iným predpisom štát nútiť podnikať.

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Žiadosť o usmernenie - písomnú odpoveď ohľadom povinnosti auditu za rok 2015 v športovom zväze v zmysle zákona o športe: § 9 odst. 4. Rozumieme povinnosti auditu účtovnej závierky a auditu výročnej správy za rok 2016. Naša otázka znie či je zväz povinný mať audit účtovníctva za rok 2015, keď zákon o športe je v platnosti od 1.1.2016 a v § 9 nie sú žiadne odvolávky na prechodné ustanovenia, ktoré by jednoznačne prikazovali povinnosť auditu spätne za rok 2015.

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Veta "Členské príspevky sú príjmom športovej organizácie oslobodeným od dane z príjmov." platí len za predpokladu, že na tieto členské príspevky myslia Stanovy OZ (§ 13 ods. 2 písm. b), čo nie je pre všetky OZ samozrejmosť, a tie ktoré si to "nepostrážia" v stanovách, tým sa členské príspevky zdaňujú - §12 ods. 2.

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Čo musí študent pri uzatvorení zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu splniť? Musí sa registrovať na daňovom úrade? Je povinný platiť odvody do zdravotnej poisťovne, pokiaľ je študent? Ako je to s prihlásením do sociálnej poisťovne?

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Chcel by som sa spýtať, či mi neviete povedať, ako je to s účtovným rokom pre športové organizácie. Zákon o športe v paragrafe 9 ods. 3 hovorí: Športová organizácia má účtovné obdobie kalendárny rok.Podľa daňových predpisov však účtovné obdobie nemusí korešpondovať s kalendárnym rokom. Drvivá väčšina športových klubov je nastavená v rámci svojich rozpočtov na sezóny, napríklad od júla do júna, preto sa mi zdá trochu kontraproduktívne to ustanovenie Zákona o športe. Každopádne, chcel by som sa spýtať, či si môže športová organizácia nejakým spôsobom nastaviť účtovné obdobie mimo kalendárneho roka.

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Aké odvodové a daňové povinnosti vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzatvorenom medzi s.r.o. a odborníkom v športe?

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Od 1.1.2018 platí zmena v zákone o dani z príjmov, ktorou sa u príležitostného príjmu do 500.- € zmenilo oslobodenie od dani, ak je daňovník v nejakom zmluvnom vžťahu. Platí toto aj pre dobrovoľníkov a ich príjem za stratu času podľa zákona o športe?

23.10.2019 | PETER KAČINEC

Zásadná pripomienka UčPS k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike

19.10.2019 | UČPS TÍM