logologo_small

Vláda schválila nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

štvrtok, 26.09.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:24
Autor: Ing. Ivan Greguška, Spracoval: UčPS tím

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 18.9.2019 uznesením č. 451/2019 schválila znenie Nariadenia vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020.

Nariadenie vlády SR o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 283/2019 Z. z. - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/283/20190930Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu schvaľuje vláda v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene niektorých zákonov (ďalej len “zákon o športe”) každoročne, čo dáva možnosť každý rok na základe nových poznatkov a skúsenosti v záujme čo najférovejšieho rozdelenia štátnych prostriedkov formou príspevku uznanému športu (ďalej len “PUŠ”) precizovať jednak vzorec, jeho čiastkové výpočty, zadávané údaje a jednotné pravidlá/metodiku ich zisťovania a zadávania.

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 18.9.2019 schválila Nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu (ďalej len „PUŠ“) na rok 2020.

Nariadenie vlády SR o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020 bolo publikované v Zbierke zákonov SR pod č. 283/2019 Z. z.  - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/283/20190930


Podľa § 68 ods. 4 zákona o športe:
“(4) Vláda pre príspevok uznanému športu na príslušný rok nariadením ustanoví
a) metodiku zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3,
b) hodnotu váhy dosiahnutého športového úspechu, váhy domáceho záujmu o šport a váhy zahraničného záujmu o šport do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 a
c) metodiku výpočtu príspevku uznanému športu vrátane maximálneho možného medziročného poklesu a nárastu príspevku uznanému športu, maximálneho percentuálneho podielu príspevku uznanému športu a minimálnej hodnoty príspevku uznanému športu.”.


Oproti predchádzajúcemu zneniu, platnému na rok 2019 (245/2018 Z.z.) je v znení predpisu len jedna zmena:

Minimálna výška PUŠ pre zväz v roku 2020 sa zvýši z 15 000 na 30 000 i vďaka pripomienkam UčPS.
Minimálna výška PUŠ bola až do roku 2018 stanovená vo výške 5.000 eur, nariadenie pre rok 2019 zvýšilo túto spodnú hranicu na 15.000 eur a nariadenie pre rok 2020 navýšilo túto sumu na 30.000 eur. Tie športy, ktorých vypočítaná výška PUŠ nedosiahne 30.000 eur, majú na rok 2020 garantovanú túto sumu.

Každý NŠZ v uznanom športe musí zo zákona plniť mnohé povinnosti, ktorých zabezpečenie si vyžaduje aj finančné náklady. Pri pôvodnej nižšej minimálnej výške príspevku bolo toto ich plnenie objektívne veľmi obtiažne, navýšenie minimálnej výšky príspevku pomôže najmä malým športovým zväzom. Uvedené opatrenie sa (podľa výpočtu PUŠ na rok 2019) pozitívne dotkne 12 národných športových zväzov – americký futbal, boule lyonnaise, wushu, korfbal, pétanque, thajský box, rugby, skialpinizmus, squash, bridž, dráhový golf, vodný motorizmus.

Bližšie zdôvodnenie tejto zmeny je uvedené aj v pripomienkach, ktoré k návrhu Nariadenia uplatnila UčPS a Generálna prokuratúra SR a tie si môžete prečítať na tejto stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/535/pripomienky/zobraz

Je nutné kladne zhodnotiť a oceniť postoj ministerstva školstva, že ako predkladateľ návrhu akceptovalo túto odbornú pripomienku k textu Nariadenia.

Výpočet PUŠ na rok 2020
Jednotlivé športové zväzy budú ministerstvu zasielať údaje za obdobie 1.10.2018 – 30.9.2019, potrebné k stanoveniu výšky PUŠ na rok 2020 do 30.9.2019. Údaje za predchádzajúce obdobia budú použité z výpočtu PUŠ na rok 2019. Ministerstvo zverejní zistené hodnoty a parametre vypočítaných percentuálnych podielov uznaných športov pre nasledujúci kalendárny rok do 31.10.2019.

V mesiaci október 2019 musí ministerstvo školstva uskutočniť podrobnú kontrolu a verifikáciu údajov, ktoré jednotlivé národné športové zväzy uviedli v žiadosti na účely výpočtu PUŠ. Je nutné skontrolovať, či sú uvedené údaje v súlade so skutočnosťou (či bol uvedený správny počet príležitostí, správne výsledky v správnych vekových kategóriách, správny počet výsledkov, správne postavenie vo svetovom rebríčku, správne uvedený zoznam aktívnych športovcov do 23 rokov s minimálne 3 účasťami v súťaži a pod.).

Po zverejnení predbežného výpočtu PUŠ na rok 2020 zo strany ministerstva školstva je nutná a aj účelná verejná kontrola parametrov výpočtu a vstupných údajov aj zo strany zástupcov jednotlivých národných športových zväzov a to nielen za svoj šport, ale aj za iné športy.

Širšie objasnenie, ako približne funguje vzorec na výpočet PUŠ, nájdete v tomto článku: http://www.ucps.sk/VZOREC_Nahrada_subjektivneho_rozhodovania_politikov_a_priestor_na_neustale_zlepsovanie_vypoctu

Ing. Ivan Greguška, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Uplatnenie sumy z PUŠ voči NŠZ

1.5.2024

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

5.11.2023

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

1.12.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022