logologo_small

1/2020 ZÁSADA MATERIÁLNEJ PRAVDY V SPRÁVNOM KONANÍ

pondelok, 15.03.2021|Posledná aktualizácia 25.2.2022 13:14
Autor: PhDr. JUDr. Maroš Valach | ID článku: 584628

Správne konanie predstavuje postup orgánov verejnej správy, ktorým dochádza k rozhodovaniu o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb. Základné myšlienky, na ktorých sa formovalo správne konanie označujeme za princípy správneho konania, ktoré sú ťažiskovými myšlienkami, ktorými sa správne konanie riadi. Tieto umožňujú jednoduchšie chápanie zložitého procesu správneho konania. Princípy a zásady správneho konania vzhľadom na ich dôležitosť je potrebné podrobnejšie skúmať, z tohto dôvodu sa v predkladanom príspevku zameriame konkrétnejšie na zásadu materiálnej pravdy.

ZÁSADA MATERIÁLNEJ PRAVDY V SPRÁVNOM KONANÍ

PRINCIPLE OF MATERIAL TRUTH IN ADMINISTRATIVE PROCEDURE

PHDR. JUDR. MAROŠ VALACH
EXTERNÝ DOKTORAND
ÚSTAV VEREJNÉHO PRÁVA
FAKULTA PRÁVA PEVŠ


KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
správne konanie, zásady správneho konania, zásada materiálnej pravdy

KEY WORDS:
administrative proceedings, principles of administrative proceedings, principle of material truth

ABSTRAKT:
Správne konanie predstavuje postup orgánov verejnej správy, ktorým dochádza k rozhodovaniu o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb. Základné myšlienky, na ktorých sa formovalo správne konanie označujeme za princípy správneho konania, ktoré sú ťažiskovými myšlienkami, ktorými sa správne konanie riadi. Tieto umožňujú jednoduchšie chápanie zložitého procesu správneho konania. Princípy a zásady správneho konania vzhľadom na ich dôležitosť je potrebné podrobnejšie skúmať, z tohto dôvodu sa v predkladanom príspevku zameriame konkrétnejšie na zásadu materiálnej pravdy.

ABSTRACT/SUMMARY:
Administrative procedure is characterized as a procedure of public administration bodies, which decides on the rights and obligations of natural and legal persons. The basic ideas on which the administrative procedure was formed are known as the principles of the administrative procedure, which are the central ideas that govern the administrative procedure. These make it easier to understand the complex process of administrative proceedings. The principles of the administrative procedure, given their importance, need to be examined in more detail, for this reason we will focus more specifically on the principle of material truth in this article.


 Úplný článok nájdete TU.PhDr. JUDr. Maroš Valach
Mohlo by vás zaujímať

2/2020 KOMPARATÍVNA ANALÝZA - STAVOVSKÉ ZDRUŽENIA PROKURÁTOROV VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH (STAV DO ROKU 2020)

9.3.2022

2/2020 KOMPARATÍVNA ANALÝZA - RADY PROKURATÚRY V EURÓPE (STAV DO ROKU 2020)

9.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

2/2020 K PROBLEMATIKE STÍHANIA PRÁVNICKEJ OSOBY AKO JEDINÉHO PÁCHATEĽA TRESTNÉHO ČINU

1.3.2022

2/2020 ZNALECKÝ POSUDOK AKO INFORMÁCIA PODĽA ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z. A K JEHO (NE)SPRÍSTUPNENIU NAJMÄ V KONTEXTE OCHRANY PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

1.3.2022

2/2020 ZÁSADA PRIMERANOSTI A ZDRŽANLIVOSTI PRI REALIZÁCII ÚKONOV ZAISTENIA OSÔB

1.3.2022

2/2020 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V KONTEXTE UMELEJ INTELIGENCIE

1.3.2022

2/2020 O PROMĚNÁCH A AMBICÍCH ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT (CAS) V POZICI POMYSLNÉ SOUDNÍ MOCI SVĚTOVÉHO SPORTU

1.3.2022

2/2020 NOVÉ VÝZVY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM OBJEKTÍVU COVID-19

1.3.2022

2/2020 LIMITY PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM O POMOCI NA ODSTRÁNENIE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH PANDÉMIOU

25.2.2022

2/2020 AKTUÁLNY STAV PRÁC NA REKODIFIKÁCII SÚKROMNÉHO PRÁVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A JEHO VÍZIE

25.2.2022

1/2020 SŤAŽNOSŤ PROTI POSTUPU POLICAJTA PRI VYKONANÍ SLUŽOBNÉHO ZÁKROKU

25.2.2022

1/2020 SPRÁVNE KONANIE A PRECEDENČNÁ ZÁSADA

25.2.2022

ZÁSADA MATERIÁLNEJ PRAVDY V SPRÁVNOM KONANÍ

4.7.2021

SPRÁVNE KONANIE A PRECEDENČNÁ ZÁSADA

6.3.2021

1/2020 PRINCÍP VIAZANOSTI PRÁVOM AKO URČUJÚCI LIMIT ZÁKONNOSTI KONANIA A ROZHODOVANIA VYKONÁVATEĽOV VEREJNEJ SPRÁVY

25.2.2022

1/2020 PRÁVNA ÚVAHA K ZNEUŽÍVANIU PRÁVA NA INFORMÁCIE V ROZSAHU ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

25.2.2022

1/2020 OSOBITOSTI DOKAZOVANIA PRI MEDICÍNSKYCH SPOROCH

25.2.2022

1/2020 "NECHCETE BYŤ V NAŠEJ PRACOVNEJ SKUPINE?!": AKO ORGANIZO(VÁ)VAŤ SKUTOČNÚ, NIE IBA SIMULOVANÚ PARTICIPÁCIU POČAS LEGISLATÍVNEHO PROCESU AKO DÔLEŽITÚ HODNOTU PRI TVORBE LEPŠEJ A UDRŽATEĽNEJŠEJ LEGISLATÍVY

25.2.2022

PRINCÍP VIAZANOSTI PRÁVOM AKO URČUJÚCI LIMIT ZÁKONNOSTI KONANIA A ROZHODOVANIA VYKONÁVATEĽOV VEREJNEJ SPRÁVY

6.3.2021

1/2020 K PROBLEMATIKE FALŠOVANIA PRIECHODOVÝCH PEČIATOK V CESTOVNÝCH DOKLADOCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN

1.3.2022

1/2020 K PRÁVNEJ POVAHE MOBILNÝCH DOMOV

25.2.2022

PRINCÍP VIAZANOSTI PRÁVOM A JEHO APLIKÁCIA V SLOVENSKOM SPRÁVNOM KONANÍ

23.10.2019

ÚVAHY K NIEKTORÝM ZMENÁM V ZÁKONE O CESTNEJ PREMÁVKE OD 1. JÚLA 2012

19.10.2019

MS SR zverejnilo prvú časť návrhu reformy procesného práva

23.10.2019

PRÍSTUP K SPRAVODLIVOSTI V ZÁLEŽITOSTIACH OCHRANY PRÍRODY

23.10.2019

BLOKOVÉ KONANIE – ZÁKONNOSŤ A PRESKÚMAVANIE ROZHODNUTÍ V SPRÁVNOM SÚDNICTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

23.10.2019

VYBRANÉ ZÁSADY (NIELEN) SPRÁVNEHO KONANIA

3.5.2020

MATERIÁLNA ROVNOSŤ ÚČASTNÍKOV KONANIA V KONTEXTE SPRÁVNEHO TRESTANIA VS. LEGITÍMNE OČAKÁVANIA A ROVNOSŤ PRED ZÁKONOM

19.10.2019

Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C 240/09; konanie o prejudiciálnych otázkach predpožených Najvyšším súdom SR vo veci Lesoochranárske združenie vlk vs. MŽP SR

19.10.2019