logologo_small

ZÁVERY Z KONFERENCIE ŠPORT A PRÁVO (POPRAD, 12. – 13.9.2012)

utorok, 19.08.2014|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:21
Autor: JUDr. Peter Sepeši, Mgr., Mgr. Ladislav Križan PhD., Bc. Jaroslav Čollák, Spracoval: UčPS tím | ID článku: 17719

Predkladaný príspevok prináša zhrnutie myšlienok, otázok, záverov i návrhov konkrétnych riešení z historicky prvej konferencie venovanej téme "Šport a právo", ktorá sa konala v Poprade v dňoch 12. – 13. septembra 2012. Príspevok prináša taktiež úvahy o minulosti a budúcnosti konferencie spoločným, vzájomne sa doplňujúcim pohľadom hlavného garanta celého podujatia (Peter Sepeši), aktívneho prednášajúceho (Ladislav Križan) a účastníka konferencie (Jaroslav Čollák).

CONFERENCE CONCLUSIONS "SPORTS AND LAW"
(POPRAD, 12 - 13 SEPT. 2012)

JUDr. Peter Sepeši
Prokurátor
Člen Výkonného výboru Slovenskéhofutbalového zväzu
Člen Rady Učenej právnickejspoločnosti
E-mail: peter.sepesi@gmail.com

Mgr., Mgr. Ladislav Križan PhD.
Riaditeľ odboru znaleckej,tlmočníckej a prekladateľskej činnosti, sekcia Civilného práva,Ministerstvo spravodlivosti SR
Externý pedagóg pre oblasť práva v športe, Trnavská univerzita v Trnave,Právnická fakulta
Člen Učenej právnickej spoločnosti
E-mail: ladislav.krizan@gmail.com

Bc. Jaroslav Čollák
Študent Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickáfakulta
Člen Učenej právnickejspoločnosti
E-mail: jaro.collak@gmail.com


Kľúčové slová:
závery, konferencia, Slovenský futbalový zväz(SFZ), šport, športové právo, športové politiky, športové občianske združenie,tretí sektor, futbal, divácke násilie, koncepcia, doping, ministerstvoškolstva, vedy výskumu a športu, ministerstvo vnútra, generálnaprokuratúra, ministerstvo spravodlivosti

Key words:
conclusions, conference, SFA, sport, sports law,sports policy, sports association, third sector, football, spectatorsviolenece, strategy, doping, ministry of education, science, research Andsport, ministry of Interior, general prosecution, ministry of justice

Abstrakt:
Predkladaný príspevok prináša zhrnutie myšlienok,otázok, záverov i návrhov konkrétnych riešení z historicky prvejkonferencie venovanej téme "Šport a právo", ktorá sa konalav Poprade v dňoch 12. – 13. septembra 2012. Príspevok prináša taktiežúvahy o minulosti a budúcnosti konferencie spoločným, vzájomne sa doplňujúcimpohľadom hlavného garanta celého podujatia (Peter Sepeši), aktívnehoprednášajúceho (Ladislav Križan) a účastníka konferencie (JaroslavČollák).

Abstract/Summary:
The presented article brings summary of thoughts,questions, deductions and proposals for concrete solutions of the historicalyfirst conference devoted to theme „Sport and law“, held in Poprad city in 12. –13 of september 2012. The article also presents the advisements of past and thefuture of conference by common, complementary article from view of mainorganizer (Peter Sepeši) key- note speaker (Ladislav Križan) and abonent(Jaroslav Čollák).

Úvod

Medzinárodnákonferencia “Šport a právo” konaná v Poprade v dňoch 12. – 13.septembra 2012 sa uskutočnila ako zrealizovanie istej, špecifickej a veľmiodvážnej vízie. Vízia, ktorá bolapremietnutá do konceptu, ktorý oslovilnielen členov občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť, členovŠportovej rady, či prezidenta SFZ pána Jána Kováčika ale aj, a čo jeveľmi podstatné, účastníkov konferencie, ktorých sa na konferencii zúčastniloviac ako 80. Niektorí účastníci prišli špeciálne na jednotlivé tematické bloky,do ktorých bol program konferencie systematicky rozdelený (doping v športe,zodpovednosť športovca, divácke násilie a voľný blok príspevkov na témuŠport a právo).

Konferencia sauskutočnila ako zrealizovanie myšlienky, ktorá sa pôvodne zrodila v hlaváchčlenov občianskeho združenia Učenáprávnická spoločnosť (ďalej "UčPS"), ktorí sa vo svojom voľnomale aj profesijnom, či pracovnom čase venujú športu a jeho prepojenius právom a právnym poriadkom ako takým. Viacerí z týchto členovsa hlásia aj k neformálnejplatforme Športovej rady, ktorá napokon významne prispela k usporiadaniukonferencie venujúcej sa problematike športu, jeho akademickému a odbornémurozvinutiu do konkrétnej podoby.

Vízia zrodená na pozadívedomosti o neexistencii priestoru a možnosti na prezentáciu a odbornúdebatu v oblasti športu a jeho aktuálnych problémova v prepojení s právnym poriadkom, ako aj jeho zákonnou úpravoubola pretavená do zorganizovania spomenutej konferencie.

Predbehnime jej sumára zhodnoťme, že s odstupom času si dokonca táto konferencia zaslúžilaprianie jej samotných účastníkov, aby sa jej organizovanie a existenciastalo pravidelnou tradíciou a realitou Slovenskej republiky. Želanieorganizátorov konferencie, aby sa niesla v odborne vecnom, apolitickom, nonie bezhodnotovom a zároveň priateľskom, pokojnom a prajnom duchu sanaplnilo do bodky, k čomu výraznou mierou prispeli aj jej samotníúčastníci.

Na ceste zazrealizovaním spomenutej konferencie a samotnej odvážnej myšlienky získaličlenovia Učenej právnickej spoločnosti významnéhopartnera – Slovenský futbalový zväz (ďalej "SFZ"), ktorý sav súlade s poslaním a úlohami najväčšieho národného športovéhozväzu v SR k tomuto podujatiu prihlásil a osvojil si jeho ideu.SFZ významne pomohol k zhmotneniu myšlienky zorganizovať konferencius názvom “Šport a právo”, čím vznikol veľmi kvalitný podklad preusporiadanie zrejme historicky prvej konferencii venovanej otázkam športua práva na takej odbornej, spoločenskej a kvalitatívnej úrovni, akábola v Poprade dosiahnutá.

Pozvanie nakonferenciu prijali mnohí odborníci nielen z prostredia Slovenskejrepubliky, ale aj zo zahraničia – konkrétne z Českej republiky.

Odborníci z prostrediaadvokácie, súdnictva, prokuratúry, z radov vysokoškolských pedagógov,doktorandov, študentov a samozrejme mnohí zástupcova širokej verejnosti,zaplnili priestory kvalitnej konferenčnej miestnosti Hotela AquacityPoprad****, a so záujmom si vypočuli aktuálne otázky “trápiace” športovo –právne odvetvie. Mnohí z účastníkov prispeli podnetnými otázkami,postrehmi, či pripomienkami do hodnotnej odbornej diskusie, ktorá nasledovalapo prezentácií každého príspevku. Mikrofóny sa podávali z ruky do rukya zaujímavé postrehy, podnety a pripomienky odborného charakterustále pribúdali.

V krátkosti Vám preto touto cestouchceme sprostredkovať nosné myšlienky, konkrétne návrhy riešení načrtnutýchproblémov či presahy, ktoré sa zrodili tak v odborných príspevkoch a prednáškachsamotných prednášajúcich, ako aj v diskusiách po nich, alebo pridiskusných stoloch spojených s ochutnávkou vín v rámci večernéhoneformálneho programu konferencie. Prirodzene, že odborné príspevky odprezentované na konferencii Vám Učená právnickáspoločnosť prinesie v odbornom – monotematicky zameranom vydaní odbornéhoperiodika MagOff – časopisu Učenej právnickej spoločnosti.

Považujeme však takéto “obsahové”nadviazanie formou zhrnutia výsledkov konferencie a jeho prezentáciuširokej verejnosti ako nevyhnutný predpoklad formovania, napredovania a zhodnoteniaprínosu, či naopak škodlivosti obsahu záverov, ku ktorým sa konferenciaprostredníctvom aktívneho prístupu svojich účastníkov prepracovala a na ktorýchsa zúčastnení ustálili, resp. boli konštatované.

Tí z Vás, ktorí sa na konferenciiz akýchkoľvek dôvodov nezúčastnili sa môžu touto cestou oboznámiť s jejobsahom, zdieľať jej myšlienky, závery, vyjadrovať sa k jednotlivýmproblémom a to či už v podobe odborných príspevkov, reakcií alebokomentárov, hoci aj k tomuto príspevku. Za každú takúto iniciatívu budemenesmierne vďační a budeme nesmierne potešení, ak sa platforma www.ucps.sk stane tým miestom, kde všetky tieto aktivitybudú prebiehať v pokojnej, odbornej a najmä priateľskej atmosfére.Miestom, kde sa znalosť vyprodukovaná konferenciou bude zdieľať a ďalejrozvíjať.

Takýto scenár bybol naplnením priania tak všetkých organizátorov, ako aj všetkých zúčastnených,že česko-slovenská konferencia “Šport a právo” mala význam a svojeopodstatnenie.

PROGRAM 
odbornej konferencie: „ŠPORT a PRÁVO“ 
(12. - 13. septembra 2012; hotel Aquacity v Poprade)

Nosné závery konferencie, nastolené otázky a načrtnuténávrhy riešení:

Téma: Šport a právo všeobecne

 1. Šport spája, nie rozdeľuje – ľudí, ich záujmy,záľuby, pocity = silný potenciál športu, ktorý ako jeden z mála fenoménovdokáže vyvolať spoločnú, pozitívnu masovú emóciu našej inak výrazne polarizovanejspoločnosti.
 2. Šport ako celospoločenský fenomén spojil najednej konferencii právnikov pôsobiacich v rôznych sektoroch (súkromný,verejný, tretí sektor) a v rôznych právnických profesiách (sudcovia,prokurátori, advokáti, exekútori, študenti, doktorandi), či rôznych právnychodvetviach (trestné právo, správne právo, občianske právo, obchodné právo,pracovné právo), ale aj odborníkov pôsobiacich v rôznych iných vednýchodboroch resp. oblastiach spoločnosti (policajti, športoví lekári, pracovníciverejnej správy v športe, profesionálni športoví funkcionári, manažéri,športoví dobrovoľníci atď.).
 3. Postupne sa i v prostredí SR etabluje pojem„Šport a právo“, „Právo v športe“, či “Športové právo” akopedagogická disciplína (výberový resp. povinne voliteľný predmet) nielen naprávnických fakultách slovenských vysokých škôl (začal sa postupne vyučovaťv nasledovnom historickom poradí na Fakulte telesnej výchovy a športuUK v Bratislave, Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, Právnickejfakulte UPJŠ v Košiciach a Právnickejfakulte Trnavskej univerzity).
 4. Má tento „fenomén“ potenciál sa stať samostatnýmprávnym odvetvím, resp. dokonca vedným odborom po vzore telovýchovnéholekárstva, ktorého prínos pre praktický rozvoj šport je nespochybniteľný,pričom v roku 2012 uplynulo 66rokov od založenia Československej resp. Slovenskej spoločnosti telovýchovnéholekárstva, ktorá združuje odborníkov z príslušného samostatného vednéhoodboru lekárskych vied?
  1. Ak áno, kedy a akým procesom/spôsobom?
  2. Ktoré subjekty a ktoré vzťahy by hotvorili? 
  3. Aký by bol jeho vzťah k vedám o športe(konkrétne k športovej humanistike) a k iným vedným odborom právnychvied?
  4. Ktoré legálne a extralegálne pramene bytvorili jeho základ?

Téma: Štát – spoločnosť – športové hnutie: systém subjektovpráva a ich financovanie z verejných zdrojov:

 1. Národný program rozvoja športu v rokoch2001-2010 ako základný strategický dokument štátnej politiky v oblastišportu v SR je k 31.12.2010 minulosťou. V súčasnosti SR nemázákladný strategický dokument štátnej politiky v oblasti športu skoro 2roky. V Pláne práce vlády SR na rok 2012 bola stanovená ako úloha preMŠVVaŠ SR predložiť na rokovanie vlády SR v decembri 2012 nový základnýstrategický dokument štátnej politiky v oblasti športu a až v roku2015 i nový zákon o športe, pričom termín predloženia nového zákonabol vnímaný zhodou všetkých účastníkov konferencií ako veľmi neskorý s ohľadomna akútne právne problémy v športe. Oba dokumenty by mali byť po výsledkuverejnej diskusie výsledkom širokej zhody dotknutých naprieč politickým a záujmovýmspektrom. Ak sa totiž športu v nastávajúcich rokoch svetovej ekonomickejkrízy nemajú dotknúť nevyhnutné úspory vo verejných financiách, jedinou cestouje jeho komplexná reforma naprieč nielen verejným sektorom. Výlučný mandát,ktorý získala terajšia vláda zložená z jednej politickej strany, je prešport úžasnou príležitosťou, ktorá sa už nikdy nemusí zopakovať, a ktorejvýsledkom môže byť a mala by byť aj ambícia o synergickú zmenu prikoaličnej vláde nezmeniteľných vecí pre šport vo všetkých oblastiach štátua spoločnosti zároveň. Terajšia vláda by preto rozhodne mohla/mala maťtakúto ambíciu. Šport tvoria najskôr ľudia- občania a až potom sú ibaniektorí z nich aktívni voliči tej-ktorej politickej strany.
 2. Štát zastupujúci záujmy občanov, by mal v novomdemokratickom zriadení v pripravovanej koncepcií bližšie definovať obsahypojmov verejný záujem a verejná prospešnosť v športe z pohľadupráva resp. verejný statok v športe z pohľadu ekonómie v reálnychsúčasných súvislostiach, vzhľadom na stav verejných financií a rozpočtuSlovenskej republiky, VÚC, miest a obcí, ale i škôl a školskýchzariadení, národných športových zväzov, športových klubov a rodín, s hlavnýmcieľom plniť kompetentne svoje iba základné funkcie bez prehnaných ambíciívstupovať do oblastí, na ktoré nemá dostatok ľudských ani finančných zdrojov.
 3. Najdôležitejším verejným záujmom v športez pohľadu základných cieľov pripravovanej koncepcie by mala byť snahazabezpečiť, aby si čo najväčší počet občanov SR, najmä však deti a mládeždo dospelosti, vytvoril kladný vzťah k pohybovým aktivitám ako prirodzenejsúčasti ich životného štýlu tak, aby už deti a mládež od útleho vekua neskôr i v budúcnosti pravidelne motivované a dobrovoľnešportovali a súťažili nielen v športe, a následne i v živote,v zmysle fair- play s hlavným cieľom zvýšiť tzv. index šťastiaobyvateľov SR. Sekundárnymi, no taktiež dôležitými cieľmi sú- zvýšiť HDPkrajiny cez vyššiu produktivitu práce a zároveň znížiť verejné náklady na spoločnýsociálny systém a zdravotné zabezpečenie.
 4. Súčasný systém financovania športu u nász verejných zdrojov je bludisko rôznych entít (nemusia byť nutne ani lensubjektmi práva) a ich vzťahov, preto dnes nikto nemôže vedieť a aninevie, akou celkovo sumou je náš šport z verejných zdrojov podporovaný.I preto nikto nemôže objektívne posúdiť, ktorý šport či športovec dostávazo spoločného neprimerane veľa či žalostne málo. O akomkoľvek spravodlivomrozdeľovaní či efektívnej, synergickej kontrole toku a použitia verejnýchzdrojov z rôznych verejných kanálov z pohľadu zákonnosti, ale i hospodárnostiich použitia preto dnes nie je možné objektívne hovoriť. Nevyhnutnou podmienkouakéhokoľvek nového systému subjektov práva spolu zodpovedajúcich za športa ich financovania z verejných zdrojov je racionalizácia. Jej hlavnouideou je maximálne možné zníženie počtu za šport zodpovedných subjektov právavo verejnej správe a synergicky účelný prenos maxima ich kompetenciía úloh na MŠVVaŠ SR resp. NŠC. S týmto 1. krokom zároveň prídek 2. kroku, ktorým je sčítanie všetkých verejných zdrojov, ktorými jev súčasnosti podporovaný šport a ich presun v čo najväčšejmožnej miere do Národného programu rozvoja športu (Program 0260 v rámcištátneho rozpočtu) pod gesciou MŠVVaŠ SR. 3. krokom bude zníženie počtuprijímateľov dotácií z tohto programu iba na tzv. národné športové zväzypodľa pravidla: 1 športový zväz vo svete = iba 1 zväz v Európe = mal bybyť iba 1 národný zväz v SR financovaný štátom s výnimkou iných ajz pohľadu medzinárodného systému športu špecifických právnických osôb akobudú štátom určené konkrétne iba SOV, SPV a SAUŠ. Medzi športovými zväzmifinancovaný štátom v SR sa v súčasnosti nachádzajú aj také, u ktorýchje odôvodnená pochybnosť, či zastrešujú na území SR aktivity, ktoré môžemepovažovať za šport. Zároveň však neexistujú kritériá pre postupné zaradenienovovznikajúcich aktivít, ktoré získali označenie šport, do systému štátnejfinančnej podpory po splnení dopredu definovaných podmienok. Na rozdiel od existencieiba jednej právnickej osoby zastrešujúcej zároveň viaceré druhy aktivityoznačovanej ako šport, športové odvetvie, či športová disciplína na svetovejresp. európskej úrovni, je ďalším veľmi akútnym problémom presný opak na územíSR – trieštenie. Paralelná existencia viacerých takýchto právnických osôb naúzemí SR, ktoré si nárokujú právo byť strešnou organizáciou v danomšporte, no najmä si nárokujú financovanie zo štátneho rozpočtu, je dobudúcnosti neudržateľná. Rešpektujúc článok 29 ods. 1 Ústavy SR, ktorýgarantuje každému právo slobodne sa združovať, systém športu v SR musív budúcnosti kopírovať systém športu vo svete resp. v Európe. Ak jena úrovni sveta resp. Európy jedna právnická osoba zastrešujúca zároveň viacerédruhy aktivity označovanej ako šport, športové odvetvie, či športovádisciplína, na území SR musí byť takisto iba jedna právnická osoba, ktorá budejej členom. Na základe tejto skutočnosti a jednostranného právneho úkonubude táto právnická osoba uznaná ako výlučný partner štátu pre túto oblasť,ktorá bude niesť zodpovednosť za rozvoj týchto aktivít na území SR a najmäbude ako jediná na tieto účely financovaná zo štátneho rozpočtu. Jej konkrétneurčenie pri nedohode už existujúcich organizácií o zlúčení, či splynutíbude zrejme musieť byť autoritatívne rozhodnutie štátu.
 5. Základnýmvzťahom medzi štátom a „zastrešujúcimi“ subjektmi/zväzmi bude partnerskývzťah, idea slobody pri narábaní s dotáciami výmenou za ich zodpovednosť, good governance a verejnostiotvorené hospodárenie. Tieto právnické osoby, ktorých štatutárne orgány bymali byť demokraticky zvolenými reprezentantmi toho- ktorého športu na územíSR, by mali vedieť najlepšie ako im zverené financie použiť, keďže ony nesúzodpovednosť za rozvoj svojho športu. Zároveň viaceré, dostatočne medializovanépríklady ukazujú, že nie vždy tomu tak je. Dotačný proces v nasledujúcichrokoch by preto mala charakterizovať sloboda, ktorú by však mala podmieňovaťzvýšená otvorenosť a transparentnosť športového hnutia voči jeho členomi voči občanom SR. Keďže existujú vzájomne prepojené zásady, z ktorýchriadenie športu na európskej úrovni vychádza, ako napríklad autonómia v hraniciachzákona, demokracia, transparentnosť a zodpovednosť pri rozhodovaní a zastúpenievšetkých zainteresovaných strán, MŠVVaŠ najprv dotačnou zmluvou a poprijatí nového zákona o športe i vďaka tomuto právnemu predpisu bymalo presadzovať dobrú správu, tzv. goodgovernance v športových zväzoch, ktoré poberajú dotácie zo štátnehorozpočtu a stanoviť cez zmluvu a neskôr právnym predpisom po vzorezákona o vysokých školách minimálne štandardy v tejto oblasti,rovnako ako v oblasti jednotnej definície člena a vzniku a zánikujeho členstva v športovom zväze, pomenovania a volieb orgánov zväzu,deľby moci a jej kontroly v stanovách športového zväzu. Tieto zmenybudú musieť úspešní žiadatelia o dotáciu zrealizovať do stanovenéhoobdobia, v opačnom prípade nebudú oprávnenými žiadateľmi o dotáciuv roku nasledujúcom.
 6. Úspešnížiadatelia o dotácie budú môcť pomerne veľmi voľne narábať s pridelenýmidotáciami, no zároveň však budú úspešní žiadatelia o dotácie povinní nazáklade dotačnej zmluvy zverejniť na internete správu o svojej činnosti zapredchádzajúci rok. Jej súčasťou budú podrobné informácie o hospodáreníorganizácie so všetkými prostriedkami získanými zo štátneho rozpočtu, alei iných verejných zdrojov podľa aktualizovaného a vylepšeného vzorudotačných zmlúv uzavretých medzi MŠVVaŠ SR a žiadateľmi na začiatku roka2012 (január až marec) s hlavným cieľom zverejňovať objednávky, zmluvy,faktúry a ďalšie údaje žiadateľov súvisiace s využívaním verejnýchzdrojov na webe. Pri komercionalizácii štátnej športovej reprezentácie bypomocou dotačnej zmluvy mal byť zakotvený zákaz používania inštitútu obchodnéhotajomstva. Presnú štruktúru a rozsah informačnej povinnosti stanoví zmluvao poskytnutí dotácie resp. zákon o športe.
 7. Financovaniežiadateľov by malo byť založené na dopredu známych a merateľnýchindikátoroch výkonnosti, ktoré bude nasledovať po identifikácií celkovej sumy a právnickýchosôb v oblasti športu, ktoré majú byť financované zo štátneho rozpočtu.Rozdelenie bude na základe vopred zverejnených, presných a jasnýchkritérií a indikátorov výkonnosti, ktoré budú uvedené v pripravovanejkoncepcií. Dosahovanie vopred stanovených cieľov, ktorých plnenie za kalendárnyrok/časové obdobie sa bude sledovať, bude následne určovať výšku dotácie prerok nasledujúci. Základnými kritériami pre financovanie by mali byť úspechšportových odvetví resp. disciplín, za ktoré zväz zodpovedá v medzinárodnejkonkurencií, kombinovaný s významom a dôležitosťou takéhoto úspechudaného športu resp. športovca vnímaného z pohľadu jednak občanov SR, ale iv zahraničí. V snahe zmierniť možné negatívne dopady nového systémuna niektorých žiadateľov by malo byť zakotvené viacročné prechodné obdobie,počas ktorého by pripravované zmeny postupne nadobudli účinnosť.

Téma: Fenomén násilia a neviazanosti divákov našportových podujatiach

 1. Zákon č. 479/2008 o organizovaníšport. podujatí nesplnil očakávania a akútne problémy v tejto oblastistále pretrvávajú.
  Veľmi dôležitou otázkou pririešení tejto problematiky je vyriešenie miery zodpovednosti športového klubuza tzv. svojho fanúšika
  • vzťahklubu a fanúšika, zodpovednosť klubu za svojho fanúšika podľa UEFA – objektívnazodpovednosť (právne je jej uplatnenie často veľmi sporné),
  • potrebadefinície fanúšika klubu, fanúšik klubu = (spolu)zodpovednosť klubu
  • evidenciafanúšikov, divácke karty, adresný predaj vstupeniek,
  • informačnýsystém o bezpečnosti na športových podujatiach na evidenciu delikventova ich deliktov – projekt pripravovaný SFZ v spolupráci sozainteresovanými subjektmi (polícia, SZĽH, ÚLK, kluby),
  • využitie kamerovýchsystémov na štadiónoch;
  • disciplinárnyalebo verejnoprávny postih klubu, regres klubu voči fanúšikovi za uhradenépokuty alebo iné vynútené náklady v dôsledku protiprávneho konaniafanúšika.
 2. Možnosti a právny rozmer zoznamov “športovýchchuligánov”, vhodný identifikátor týchto osôb; potreba spoluprácenárodných športových zväzov a polície, jednotný informačný systém.
 3. Pojmové vymedzenie “Trestných činov diváckeho násilia”obdobným spôsobom ako sú vymedzené trestné činy extrémizmu v ust. § 140a[1] Tr. zákona
 4. Zavedenie “registra neželaných fanúšikov(“delikventov”) = informačný systémo bezpečnosti na športových podujatiach[2],ktorý by mal byť prístupný národným športovým zväzom a ich členom (klubom)s možnosťou prístupu a vkladania identifikovaných problematickýchosôb na základe plošnej úpravy ich identifikácie.
 5. Zavedenie informačného systému o bezpečnostina športových podujatiach do praxe:
  • vytvoreniea spustenie prevádzky v spolupráci SFZ a SZĽH,
  • presuninformačného systému do správy/administrácie orgánu/subjektu, ktorý budezastrešovať všetky športy (nielen futbal a/alebo hokej), vzhľadom na charaktera účel databázy sa javí byť najvhodnejšie presunúť systém pod ministerstvovnútra.
 6. Zákonná úprava oprávnenia organizátora resp.povinnosti diváka preukázať totožnosť za účelom:
  1. vykonania lustrácie v informačnom systémeo bezpečnosti na športových podujatiach zaznamenania protiprávneho konaniav zmysle zákona č. 479/2008 Z.z. osoby do informačného systémuo bezpečnosti na športových podujatiach,
  2. zvážiť zavedenie “diváckych kariet” vydávanýchnárodným športovým zväzom, (zaviedla zatiaľ iba MŠK Žilina)
   1. presvedčenie širokej verejnosti o ichprospešnosti (marketingovo významné fakty – pohodlie diváka, ekonomické výhod,
   2. efektívny ticketingpre všetky kluby v najvyššej súťaži i reprezentáciu
   3. zľavy u obchodných partnerov napríklad SFZviažúce sa na tieto divácke karty.
 7. Zavedenie nového druhu trestu – Zákaz účasti našportových, kultúrnych alebo iných verejných podujatiach, (možné doplnkové obmedzenia– zákazy návštev reštaurácií a barov v čase konania zápasov a pod.),
 8. Zavedenie predbežného opatrenia v trestnomi priestupkovom konaní spočívajúce v zákaze účasti na športovom,kultúrnom alebo inom verejnom podujatí.
 9. Zavedenie trestnosti rovnorodej recidívypriestupkov diváckeho násilia (napr. opakované nedovolené používaniepyrotechniky, opakované napadnutie iných osôb a pod.)
 10. Doplnenie skutkovej podstaty trestného činu mareniavýkonu úradného rozhodnutia o trestnosť porušenia zákazu účasti na športových,kultúrnych alebo iných verejných podujatiach uloženého v trestnom konaníalebo aj v priestupkovom konaní.
 11. Zákonná úprava všeobecného zákazu zahaľovaniatváre počas športového, kultúrneho alebo iného verejného podujati,
 12. Status rozhodcu ako “chránenej osoby” alebo"verejného činiteľa" z pohľadu trestného práva,
 13. Status usporiadateľa (neozbrojený strážca verejného poriadku na štadióne) ako “chránenej osoby” alebo"verejného činiteľa", ktorý je často prvým terčom útokov zo stranyfutbalových chuligánov?

Téma: Doping v športe, zodpovednosť športovcaa iné prierezové otázky

 1. Právo športovca na účasť v športe bezdopingu a dopingových látok – základná premisa akejkoľvek “antidopingovej”zákonnej, alebo mimozákonnej úpravy dopingu v športe.
 2. Ako vysporiadať dotáciu poskytnutú športovcovi,ktorý bude usvedčený z dopingu alebo z iného protiprávneho konania(napr. predloženie skresleného vyúčtovania dotácie, neoprávnene uplatnenévýdavky na preplatenie z dotácie, predaj športových pomôcok alebo výstrojazískaného z dotácie a pod.)?
 3. Praktické a legislatívne úvahy o “športovomtrestnom čine”: ublíženie na zdraví pri výkone športovej činnosti – zosúladeniesa na jeho znení (pojmových znakoch), vytvorenie znenia skutkovej podstaty,definície kľúčových pojmov (ťažisko hry, hracia plocha, čas stretnutia) a zhodnoteniejeho prínosnosti či neprínosnosti.
 4. Dôležitá je snaha zainteresovaných o vytvorenieprostredia prajného zmene statusu športovca zo súčasného veľmi nejasného ad hoc statusu vo vzťahu k zákonomo sociálnom, zdravotnom poistení, o dani z príjmov ,vzhľadom nazodpovednosť za športové úrazy, problém tzv. dvojitých kariér najmä mladýchšportovcov,
 5. Dajú sa definovať inak ako cez tzv. plávajúcehranice výkonnostné úrovne športovej činnosti? Vieme vymedziť, čo to jeprofesionálna športová činnosť, poloprofesionálna športová činnosť a (ne)amatérskyvýkon športovej činnosti?
 6. Je snaha o zákonné podchytenie sociálnejpomoci športovcom v podobe doživotnej renty olympijským medailistomreprezentujúcim Slovenskú republiku prínosná a legitímna?
 7. Je primeraná/legitímna požiadavka umožniťtipovanie výsledkov stretnutí konkrétneho športového klubu širokouverejnosťou až po udelení súhlasu zo strany klubu pre stávkovéhooperátora/kanceláriu za odplatu?
 8. Môže byť vytvorený/existovať osobitný odborznaleckej činnosti – šport,? Aké by mali byť predpoklady (osobnostné,profesionálne, vzdelanostné) takejto osoby – znalca? Pre rozhodovanieakých sporov by jeho znalecké posudky boli prínosné z pohľadu verejnéhozáujmu?

Význam podujatia, aj trochu inak

Podujatie, ktoré smespoločne vytvorili a naplnili má viacero aspektov a dá sa naň pozrieťz rôznych uhlov pohľadu, či perspektív.

UčPS, jej členovia,priatelia a spolupracovníci si mali možnosťoveriť v praxi svoj potenciálzorganizovať ako kolektív dobrovoľníkov odborné podujatie typu konferenciena veľmi solídnej úrovni. Samozrejme bezsilného partnera akým je SFZ (materiálne i duchovne) by to bolopodstatne náročnejšie.

Ako odborný partner sa na konferenciipozitívne odprezentovala "Športovárada", resp. právnici, ktorí ju tvoria. Budúcnosť ukáže, či Športová rada ako neformálna platforma zaujmev oblasti práva v športe postavenie a rešpekt podľa svojichpôvodných ambícií. Veríme, že áno.

Veľkou výzvou, ktoráv blízkej budúcnosti čaká Športovú radu je participácia na príprave nového moderného zákona o športe,ktorý by mal "dostihnúť a predstihnúť" aktuálne trendy v Európea vyriešiť problémy, ktorým sa predchádzajúca právna úprava z nejakéhodôvodu vyhla.

Z hľadiska organizačno-technického zabezpečeniavďaka angažovanosti, kvalite a obetavosti organizačného tímu, ako ajústretovosti účastníkov, konferencia prebehla bez väčších problémov.

Je však rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie vidieť konferenciu cez prizmu energie,ktorú obojsmerne produkovala, uvedomiť si aktívnyzáujem a uvoľnenosťúčastníkov,ktorí sa aj napriek pomerne vysokému počtu účastníkov (80) aktívne zapájali dodiskusií po odprezentovaných príspevkoch počas celej konferencie.

Konferencia prinieslakultivovanú atmosféru odbornosti a slušnosti a to aj v prípadoch,keď sa diskutujúci s niektorým názorom nedokázali stotožniť. Diskutovalo sa v duchu fair play.

Potešiteľné je, že do diskusie sa zapojili nielen právnici,ale aj lekári, ktorí sa venujú problematike dopingu, či športoví funkcionári,ktorí aplikujú športové právo v praxi a ich spätná väzba a podnety sú veľmi dôležité pre to, aby sa"športové právo" neutopilo v teórii.

Interakcia teórie s praxoua vzájomná komunikácia osôb pôsobiacich v rôznych roliach v právea športe, či osobná skúsenosť a poznanie "športovýchprávnikov" ako bývalých, či stále aktívnych športovcov, ako športovýchfunkcionárov alebo ako právnych zástupcov klubov alebo hráčov, sú jediným predpokladompre zostavenie kvalitnej pracovnej skupinypre prípravu nového zákona o športe.

Podujatie ukázalo, ženielen v právnickej obci, ale i v celej spoločnosti je záujem o podobnýtyp podujatia, a za významný poznatok je možné považovať aj to, žeskupina právnikov, ktorá sa zaujíma o túto oblasť vrátane lektorov, jeskutočne veľmi aktívna a komunikatívna so silným tvorivým potenciálom. Rovnakobolo badať záujem počúvať sa navzájomuvažovať o argumentochuvádzaných inými účastníkmi, vystúpenia boli kvalitne pripravené a nebolidogmatické.

Budúcnosť ukáže, čikonferencia "Šport a právo" bola premiérou, ktorá sa časom stanepodujatím so silnou tradíciou v česko-slovenskom alebo ešte širšom rozmerealebo či ostane iba vydarenou lastovičkou. Ak bude po vzniku tradície volaťa bude ho podporovať právnická "športová komunita" a akbude zastrešená takým silným partnerom akým je Slovenský futbalový zväz, jemožné očakávať že sa športoví právnici s ďalšími športovými odborníkmik témam športového práva stretnú znovu.

Tradícia predstavujeduchovnú hodnotu, ktorá je výsledkom vnímania dlhodobej činnosti vykonávanej soznalosťou v určitom štýle "suigeneris". Učená právnická spoločnosť, jej členovia a priateliasi ctia hodnoty, usilujú sa ich tvoriť, zdieľať a rozvíjať a veria,že budú môcť prispieť k vytvoreniu tradície v organizovaní ďalšíchkonferencií k témam spadajúcich do rámca "Šport a právo".

Významným prvkom,ktorý prispel k fyzickej pohode, uvoľnenosti a otvorenostiúčastníkov, bol aj podvečerný relaxačný blok, v rámci ktorého viaceríúčastníci (spolu 18 športovcov + lavička) najprv odohrali priateľské futbalové stretnutie na neďalekom trávnatom ihriskua následne absolvovali príjemnú relaxačnú hodinku vo wellness centre hotela Aquacity. K večerným diskusným stolom tak prichádzali účastníci po aktívnomodpočinku a vo veľmi dobrej pohode, čo prispelo ku kvalite a čarudiskusného večera, ktorý pri témach z oblasti športového práva trval až doneskorých nočných hodín.

Veríme, že prevšetkých, ktorí sa rozhodli dva dnisvojho života venovať konferencii "Šport a právo", časa energia, ktoré podujatiu venovali, mali svoj zmysel a že okremznalosti našli na konferencii aj pohodu a trochu relaxu v príjemnejatmosfére Hotela Aquacity Poprad****, ktorú sme spoločne vytvorili. A samozrejmedôležité je aj spoznanie novýchpozitívnych ľudí, osobností, odborníkov, ktorých zaujímajú podobné témy a ktorímajú ambíciu prinášať riešenia vecných problémov, v ktorých predstavujúrovnováhu dotknutých záujmov a vzťahov.

Význam podujatia, akosa nám javí dnes bude možno trochu iný, keď sa budeme pozerať späť za párrokov. Vždy to však bude s pocitom poctivo odvedenej práce, s pokoroua zároveň s hrdosťou, pre našich kolegov, priateľov a ostatnýchúčastníkov, ktorí sa zverili do starostlivosti organizátorov.


1.
§ 140a – Trestné činy extrémizmu
Trestné činy extrémizmu sú trestný čin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 a 422, výroby extrémistických materstrongiálov podľa § 422a, rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b, prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c, hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424, podnecovania, hanobenia a vyhrážania osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu podľa § 424a a trestný čin spáchaný z osobitného motívu podvzťah klubu a fanúšika, zodpovednosť klubu za svojho fanúšika podľa UEFA – objektívna zodpovednosť (právne je jej uplatnenie často veľmi sporné), podľa § 140 písm. d) a f). ^
2.
Znenie ust. § 11 odsek 1 zákona č. 479/2008 Z.z.:
(1) Futbalový zväz a hokejový zväz, ktorý je členom medzinárodnej športovej organizácie, je povinný vytvoriť a prevádzkovať informačný systém o bezpečnosti pri športových podujatiach. ^
JUDr. Peter Sepeši, Mgr., Mgr. Ladislav Križan PhD., Bc. Jaroslav Čollák, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

Včera

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

Včera

Medzinárodná vedecká konferencia "Košické dni súkromného práva IV"

2.5.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

Včera

Konferencia "Šport a médiá 2022"

20.4.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

JUDIKATÚRA CAS VO VECIACH FUTBALU (okrem čl. 17 RSTP)

23.3.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

2/2020 O PROMĚNÁCH A AMBICÍCH ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT (CAS) V POZICI POMYSLNÉ SOUDNÍ MOCI SVĚTOVÉHO SPORTU

1.3.2022

FAQ00051 - 41. Už dva mesiace riešime otázku hráčskych zmlúv hokejistov podľa Zákona o športe. V januári až marci 2019 sme zdaňovali príjem hráčov podľa §5 ods. ...

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00061 - 31. Možno ustanovenie § 38 ods. 3 Zákona o športe vykladať v tom zmysle, že zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou podľa Zákona o športe so športo...

1.3.2022

FAQ00062 - 30. Športovcovi/hráčovi bola ponúknutá zmluva o profesionálom vykonávaní športu pre nasledujúcu sezónu v najvyššej súťaži kolektívneho športu dospelýc...

1.3.2022

FAQ00063 - 29. Sme s.r.o. – 100 % dcéra mesta. Zabezpečujeme prevádzky hádzanárskeho klubu, futbalového klubu, ale okrem toho vykonávame aj iné činnosti: prevádz...

1.3.2022

FAQ00064 - 28. Je potrebné, ak sa uzatvorí zmluva o profesionálnom výkone športu s chlapcom, ktorý ešte nemá 18 rokov, uzatvoriť aj dohodu o brigádnickej práci ...

1.3.2022

FAQ00065 - 27. Akú zmluvu majú mať podpísanú hráči, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere? (momentálne sú SZČO alebo profesionálni hráči bez odvodu do sociálnej p...

1.3.2022

FAQ00066 - 26. Môžem byť ako profesionálny vojak, zamestnancom športového centra, mať podpísaný kontrakt a štatút profesionálneho športovca so športovým zväzom?

1.3.2022

FAQ00067 - 25. Musí mať každý talentovaný športovec uzavretú s klubom alebo zväzom zmluvu o príprave talentovaného športovca podľa § 48 Zákona o športe?

1.3.2022

FAQ00068 - 24. Chceli by sme sa informovať, či je možné uzavrieť medzi športovým klubom a trénerom nejakú zmluvu, v ktorej by sme mohli zakotviť aj problematiku ...

1.3.2022

FAQ00069 - 23. Hráč-študent bude hrať v družstve mužov najvyššiu súťaž. Podľa charakteru a rozsahu tejto športovej činnosti by s ním klub v zmysle ZoŠ mal uzatvo...

1.3.2022