logologo_small

Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry v Trenčíne a Prokurátorskej rady pri Krajskej prokuratúre v Košiciach k pripravovaným zmenám v prokurátorských zákonoch

V súvislosti s pripravovanými zmenami prokurátorských zákonov vyjadrili svoj nesúhlas aj ďalšie prokuratúry - KP v Trenčíne a KP v Košiciach.  

Zhromaždenie prokurátorov Krajskej prokuratúry v Trenčíne dňa 24. februára 2011 prijalo vyhlásenie, ktorým vyjadruje zásadný nesúhlas s navrhovanými legislatívnymi zmenami zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch, ktoré pripravilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Zhromaždenie prokurátorov Krajskej prokuratúry v Trenčíne dňa 24. februára 2011 prijalo vyhlásenie, ktorým vyjadruje zásadný nesúhlas s navrhovanými legislatívnymi zmenami zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch, ktoré pripravilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Podľa prijatého vyhlásenia, navrhované zmeny smerujú k politizácii a ovládnutiu prokuratúry najmä prostredníctvom politických nominácií kandidátov do výberových a disciplinárnych komisií, a tiež prostredníctvom stanovísk ministra spravodlivosti Slovenskej republiky záväzných pre všetkých prokurátorov.

Pripravované zmeny nerešpektujú postavenie prokuratúry upravené v Ústave Slovenskej republiky, umožňujú neprimerané zásahy orgánov výkonnej moci do rozhodovacej činnosti  prokurátorov a nezohľadňujú praktické poznatky prokurátorov vyplývajúce z výkonu ich práce.

Zhromaždenie prokurátorov KP v Trenčíne odmieta pripravované zmeny ako celok, pretože smerujú k destabilizácii pomerov na prokuratúre a k jej možnému zneužívaniu na politické ciele a vyjadruje presvedčenie, že legislatívne zmeny týkajúce sa postavenia a činnosti prokuratúry Slovenskej republiky je potrebné pripravovať v úzkej súčinnosti s Generálnou prokuratúrou SR a samosprávnymi orgánmi prokuratúry rešpektujúc ich odborné názory a pripomienky. 

Prokurátorská rada pri Krajskej prokuratúre v Košiciach dňa 24. februára 2011, po oboznámení sa so stanoviskom Rady prokurátorov Slovenskej republiky z 22. januára 2011,  vyjadrila podporu tomuto stanovisku s tým, že navrhované legislatívne zmeny v postavení prokuratúry smerujú k jej politizácii a vytvárajú priestor pre zneužívanie moci a zneužívanie práva. Všetci prokurátori tiež vyjadrili presvedčenie, že prípadné legislatívne zmeny týkajúce sa postavenia a činnosti prokuratúry Slovenskej republiky by mala garantovať Generálna prokuratúra Slovenskej republiky v úzkej súčinnosti so samosprávnymi orgánmi prokuratúry.

Mohlo by vás zaujímať

Správa o činnosti prokuratúry SR (za rok 2019) bola prerokovaná v Národnej rade SR

24.1.2021

Sloboda prejavu má svoj rub aj líc - poslanec Baránik si svojimi výrokmi koleduje o hromadnú žalobu zo strany prokurátorov

29.4.2022

Informácie o novele zákona o prokuratúre zverejnenej 8.9.2020 v Zbierke zákonov SR

11.10.2020

Vyhlásenie Rady prokurátorov SR k návrhu zákona, ktorým sa vypúšťajú odmeny a príplatky k PN prokurátorov (aj sudcov)

1.7.2020

Ako je to s generálnymi prokurátormi v Európe

25.11.2020

Generálna prokuratúra predložila novelu zákona o prokuratúre a niektorých ďalších zákonov do pripomienkového konania

23.6.2020

Generálna prokuratúra spúšťa legislatívny proces k novele zákona o prokuratúre a niektorých ďalších zákonov

6.6.2020

Členovia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť

22.6.2022

Kontaktné údaje Učená právnická spoločnosť o.z.

7.1.2020

Memorandá o spolupráci

23.10.2019

Správa o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2010

19.10.2019

Odporúčanie Rec (2000)19 Výboru ministrov Rady Európy o postavení prokuratúry v systéme trestného súdnictva

27.3.2022